• Tartalom
Oldalmenü

1963. évi 26. törvényerejű rendelet

a légkörben, a világűrben és a víz alatt végzett nukleáris fegyverkísérletek betiltása tárgyában Moszkvában, 1963. augusztus 5-én létrejött szerződés kihirdetéséről1

1991.01.01.

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa2 a légkörben, a világűrben és a víz alatt végzett nukleáris fegyverkísérletek betiltása tárgyában Moszkvában, 1963. augusztus 5-én létrejött szerződést a jelen törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett szerződés hivatalos magyar fordítása a következő:


„ Szerződés a légkörben, a világűrben
és a víz alatt végzett nukleáris
fegyverkísérletek betiltásáról

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége3, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok kormányai, a továbbiakban „Kezdeményező Felek”,
legfőbb céljuknak nyilvánítva azt, hogy az ENSZ céljaival összhangban a lehető leggyorsabban elérjék a szigorú nemzetközi ellenőrzéssel egybekötött általános és mely véget vetne a teljes leszerelési megállapodást, a fegyverkezési versenynek, és megszüntetne mindenféle fegyver, beleértve a nukleáris fegyverek gyártásának és kipróbálásának indítékát,
törekedve arra, hogy mindörökre véget vessenek a nukleáris fegyverekkel folytatott minden kísérleti robbantásnak, eltökélve arra, hogy a tárgyalásokat e célból folytatják, és véget kívánva vetni annak, hogy az ember környezete radioaktív anyagokkal fertőződjék, az alábbiakban állapodtak meg:

I. cikk

1. Az e Szerződésben részes mindegyik Fél vállalja, hogy betilt, megakadályoz és nem hajt végre nukleáris fegyverrel történő semmiféle kísérleti robbantást és semmiféle más nukleáris robbantást a joghatósága vagy ellenőrzése alá tartozó semmilyen helyen:
a) sem a légkörben, sem annak határain túl, beleértve a világűrt; sem víz alatt, beleértve a területi vizeket és a nyílt tengert;
b) és semmilyen más közegben, ha az ilyen robbantás az azt végrehajtó állam joghatósága vagy ellenőrzése alá tartozó területen kívül radioaktív lecsapódást eredményez; ez úgy értendő, hogy ennek az alpontnak a rendelkezései nem zárhatják ki olyan szerződés megkötését, amely minden nukleáris kísérleti robbantás, köztük minden ilyen föld alatti robbantás végleges betiltására vezet, és amelynek megkötésére a Felek - miként a jelen Szerződő bevezetőjében kinyilvánították - törekedni fognak.
2. A jelen Szerződésben részes mindegyik Fél vállalja, hogy tartózkodni fog nukleáris fegyverekkel történő mindenféle kísérleti robbantás és mindenféle más nukleáris robbantás előidézésétől, az arra való biztatástól vagy annak végrehajtásában való bármilyen részvételtől, bárhol legyen is az, ha az ilyen robbantásra a felsorolt közegek valamelyikében kerülne sor, vagy annak a jelen cikk 1. bekezdéseben leírt következményei lennének.

II. cikk

1. Bármelyik Fél javasolhat módosításokat a jelen Szerződéshez. Bármilyen javasolt módosítás szövegét a Letéteményes Kormányokhoz kell eljuttatni, amelyek azt megküldik valamennyi Szerződő Félnek. Ezt követően, ha a Szerződő Felek egyharmada vagy annál több kéri, a Letéteményes Kormányok értekezletet hívnak össze, amelyre az ilyen módosítás megtárgyalása végett a szerződésben részes összes Feleket meghívják.
2. A jelen Szerződés bármilyen módosítását a Szerződésben részes összes Felek szavazatainak többségével kell jóváhagyni, beleértve valamennyi Kezdeményező Felet. A módosítások minden Félre nézve akkor lépnek hatályba, amikor a megerősítő okiratokat a Szerződésben részes összes Felek letétbe helyezték, beleértve valamennyi Kezdeményező Fél megerősítő okiratait.

III. cikk

1. A jelen Szerződés valamennyi állam számára aláírásra nyitva áll. Bármikor csatlakozhat hozzá bármely állam, amely a jelen Szerződést annak a 3. bekezdés értelmében történő hatálybalépése előtt nem írja alá.
2. A jelen Szerződést az aláíró államoknak meg kell erősíteniük. A megerősítendő és a csatlakozási okiratokat a Kezdeményező Felek - a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok - kormányainál kell letétbe helyezni, amely kormányok ezennel Letéteményes Kormányokká jelöltetnek.
3. A jelen Szerződés akkor lép hatályba, amikor azt valamennyi Kezdeményező Fél megerősítette, és a megerősítő okiratokat letétbe helyezte.
4. Azokra az államokra nézve, amelyeknek megerősítő vagy csatlakozási okiratait a jelen Szerződés hatálybalépését követően helyezik letétbe, a Szerződés a megerősítő, vagy csatlakozási okirataik letétbe helyezésének napján lép hatályba.
5. A Letéteményes Kormányok azonnal tájékoztatnak minden aláíró és csatlakozó államot e Szerződés minden egyes aláírásának időpontjáról, minden megerősítő és csatlakozási okirat letétbe helyezésének időpontjáról, e Szerződés hatálybalépésének időpontjáról, értekezlet egybehívására vonatkozó minden kérelem kézhez vételének időpontjáról, valamint egyéb bejelentésekről.
6. E Szerződés a Letéteményes Kormányok az ENSZ Alapokmánya 102. cikkének megfelelően beiktatják.

IV. cikk

E Szerződés korlátlan időtartamra szól. E Szerződésben részes mindegyik Félnek - állami szuverenitását gyakorolva - joga van ahhoz, hogy e Szerződéstől visszalépjen, ha úgy találja, hogy e Szerződés tárgyával kapcsolatos rendkívüli körülmények országának legfőbb érdekeit veszélyeztetik. A szerződéstől való visszalépésről a Szerződésben részes összes többi Feleket három hónappal előbb értesíteni kell.

V. cikk

E Szerződést, amelynek orosz és angol szövege egyaránt hiteles, a Letéteményes Kormányok levéltáraiban kell letétbe helyezni. A Szerződés kellően hitelesített másolatait a Letéteményes Kormányok eljuttatják az aláíró és csatlakozó államok kormányaihoz.
Fentiek hiteléül az erre kellően felhatalmazott alulírottak e Szerződést aláírták.
Készült három példányban, Moszkvában; ezerkilencszázhatvanhárom augusztus hónap ötödik napján.”

(Aláírások.)

3. § A jelen törvényerejű rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. Végrehajtásáról a Kormány4 gondoskodik.

1

A kihirdetés napja: 1963. október 23.

2

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

3

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének államisága megszűnt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

4

Az időközi szervezeti változásoknak megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás