• Tartalom
Oldalmenü

1962. évi 3. törvényerejű rendelet

a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának XXII. ülésszakán Szófiában 1959. december 14-én aláírt, a zárszolgálat, valamint a növények kártevőktől és betegségektől való védelme terén történő együttműködésről szóló nemzetközi egyezmény kihirdetéséről1

2008.09.01.

(A Magyar Népköztársaság megerősítő okiratának letétele a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának Titkárságánál 1960. szeptember 12. napján megtörtént.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának XII. ülésszakán, Szófiában 1959. december 14-én aláírt, a zárszolgálat, valamint a növények kártevőktől és betegségektől való védelme terén történő együttműködésről szóló nemzetközi egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának XII. ülésszakán, Szófiában 1959. december 14-én aláírt, a zárszolgálat, valamint a növények kártevőktől és betegségektől való védelme terén történő együttműködésről szóló nemzetközi egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő:


„A Szerződő Felek,
figyelembe véve azt a veszélyt, amelyet a mezőgazdasági növények betegségei és kártevői, valamint a gyomnövények minden ország népgazdasága számára jelentenek,
attól az óhajtól vezettetve, hogy fokozzák együttműködésüket a zárszolgálat, valamint a növényi kártevők, betegségek és gyomnövények elleni védekezés terén, továbbá, hogy biztosítsák azoknak az intézkedéseknek az egybehangolását, amelyeket a zárszolgálat és a mezőgazdasági növények kártevői és betegségei, valamint a gyomnövények elleni küzdelem terén tesznek,
kiindulva annak szükségességéből, hogy területüket a veszélyes kártevők, betegségek és gyomnövények behurcolásától kölcsönösen megvédjék, továbbá az országaik közti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat fejlesszék,
e célok elérése érdekében Egyezmény megkötését határozták el és megállapodtak az alábbiakban.

I. cikk

A Szerződő Felek megteszik a kellő intézkedéseket az Egyezményhez csatolt jegyzékben említett növényi kártevők és betegségek, valamint a gyomnövények elleni küzdelem terén. Ez a jegyzék a jelen Egyezmény VIII. cikke alapján összehívott nemzetközi zárszolgálati és növényvédelmi konferencia határozatával módosítható2.

II. cikk

A Szerződő Felek biztosítják egymás rendszeres, kölcsönös tájékoztatását a veszélyes kártevők és növénybetegségek elterjedéséről, valamint az ellenük tett védekezési intézkedésekről. Azt, hogy a tájékoztatást miként és milyen időközökben kell megadni, a jelen Egyezmény VIII. cikke szerint összehívott nemzetközi zárszolgálati és növényvédelmi konferencia határozza meg.
A tájékoztatást haladéktalanul meg kell adni, ha olyan különös veszélyt jelentő veszélyes kártevők, növénybetegségek lépnek fel, amelyek gócait első ízben észlelik.

III. cikk

A Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a kártevők, betegségek, és gyomok elleni védekezés terén megfelelő technikai segítséget nyújtanak egymásnak a növényi kártevők és betegségek leküzdéséhez szükséges gépek, eszközök, felszerelések, növényvédő szerek és egyéb anyagok eladása, továbbá a növényi kártevők és betegségek elleni olyan közös rendszabályok foganatosítása útján, amelyeknek feltételeit az érdekelt Felek között esetenként létesítendő külön megállapodások szabályozzák.

IV. cikk

A Szerződő Felek megvalósítják a következőket:
1. kicserélik a zárszolgálati és növényvédelmi jogszabályokat, utasításokat, előírásokat, szakirodalmat, a tudományos kutatóintézetek által alkalmazott módszereket, tanulmányi terveket és programokat, statisztikai, valamint az egyéb zárszolgálati és növényvédelmi anyagokat.
2. kölcsönösen értesítik egymást a zárszolgálat és a növényvédelem kérdéseire vonatkozó fontosabb konferenciák és tanácskozások, valamint a zárszolgálati és növényvédelmi szakemberek továbbképző tanfolyamainak előkészítéséről, hogy a Szerződő Felek szakemberei azokon részt vehessenek,
3. kölcsönösen főiskolai tanárokat, tudományos dolgozókat, zárszolgálati és növényvédelmi szakembereket küldenek ki a tudományos eredmények megismerésére, valamint a zárszolgálat és növényvédelem terén szerzett tapasztalatok kicserélése céljából,
4. biztosítják a tudományos intézmények együttműködését a betegségek és kártevők tanulmányozása, továbbá a diagnosztikai módszerek, valamint a növényi kártevők és betegségek elleni védekezőszerek tökéletesítése terén,
5. bármelyik Szerződő Fél felkérésére egy vagy több Szerződő Fél zárszolgálati és növényvédelmi szakembereiből álló kutató expedíciókat küldenek ki a veszélyes kártevők és növénybetegségek tanulmányozására, megfelelő védekezőszerek kikísérletezésére, a kártevők és betegségek elleni zárszolgálati és növényvédelmi intézkedések megszervezésére.

V. cikk

A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a növényi eredetű szállítmányok egyik országból a másikba irányuló behozatalára, kivitelére, és átmenő forgalmára nézve megállapított egységes növényegészségügyi szabályokat megtartják. Az említett szabályokat a jelen Egyezmény VIII. cikke szerint összehívott nemzetközi konferencia határozza meg.

VI. cikk

A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy megakadályozzák egyes veszélyes kártevők, betegségek, és gyomnövények exportszállítmányokkal vagy más úton egyik országból a másikba való behurcolását; ezek jegyzékét az érdekelt Felek együttesen állítják össze.
A Szerződő Felek a fenti cél elérése érdekében kötelezik magukat arra, hogy:
a többi Szerződő Fél határaihoz közel fekvő területeiken intézkedéseket foganatosítanak a veszélyes növényi kártevők, betegségek és gyomok vegyi, biológiai, agrotechnikai és más módszerekkel történő kiirtására;
területükön határállomásokat jelölnek ki, amelyeken keresztül a növényi eredetű szállítmányok kivitele és behozatala lebonyolódik, ezeket az állomásokat felszerelik fertőtlenítő kamrákkal, ahol a szállítmányok fertőtleníthetők, valamint a szállítmányokból vett minták kártevőkkel, betegségekkel és gyomnövényekkel való fertőzöttségének megvizsgálására szolgáló eszközökkel;
az egyik országból a másikba exportált növényi eredetű szállítmányokat és szállítóeszközöket gondos zárszolgálati ellenőrzésnek vetik alá, és ezeket a szállítmányokat az exportáló ország hivatalos zárszolgálati és növényvédelmi szervei által kiállított zárszolgálati bizonyítványokkal látják el; e bizonyítványok tanúsítják, hogy a szállítmányok veszélyes kártevőkkel, betegségekkel vagy gyomnövényekkel nincsenek fertőzve;
mellőzik a szalma, levelek, és egyéb mezőgazdasági növényi maradványok csomagolóanyagként való felhasználását, s ezek helyett - az exportáló ország lehetőségei szerint - fűrészport, faforgácsot, mohát és egyéb csomagolóanyagot használnak. Végszükség esetén csomagolóanyagként fertőtlenített szalma vagy levél is felhasználható.

VII. cikk

A Szerződő Felek a zárszolgálati rendszabályok foganatosításánál alkalmazott eljárások egybehangolása, továbbá a veszélyes kártevők és növénybetegségek elleni védekezés során a határ menti területeken foganatosítandó intézkedések figyelemmel kísérése céljából szükség esetén megállapodhatnak az érdekelt államok képviselőiből álló külön bizottságok létesítésében, megadva a bizottsági tagoknak azt a jogot, hogy a határt ismételten is átléphessék, és a rájuk háruló feladatok teljesítéséhez szükséges ideig a másik állam területén tartózkodhassanak.

VIII. cikk

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Egyezményből folyó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos gyakorlati kérdések megoldása, valamint egymás kölcsönös tájékoztatása és a jelen Egyezményben előírt intézkedések végrehajtása során szerzett tapasztalatok kicserélése céljából a szükséghez képest, de legalább háromévenként egyszer nemzetközi zárszolgálati és növényvédelmi konferenciát tartanak.
A nemzetközi konferencia összehívásának időpontját és helyét, valamint a konferencián tárgyalásra kerülő kérdéseket a Szerződő Felek állapítják meg.
A jelen Egyezményből folyó kérdésekben a Szerződő Felek illetékes szervei vagy közvetlenül vagy a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa Mezőgazdasági Állandó Bizottságának Titkársága révén tartanak kapcsolatot.
Két konferencia közötti időben az időszerű zárszolgálati és növényvédelmi kérdésekre vonatkozó javaslatok előkészítésére az érdekelt államok megegyezése alapján, ezek képviselőiből külön munkacsoportokat lehet alakítani.

IX. cikk

A jelen Egyezmény határozatainak megvalósításával kapcsolatos költségek a következőképpen oszlanak meg:
1. A II. cikk, továbbá a IV. cikk 1. pontjának végrehajtásával kapcsolatos költségek az e cikkekben felsorolt adatokat szolgáltató, illetve anyagokat küldő Szerződő Felet terhelik.
2. A IV. cikk 2. és 3. pontjában, továbbá a VIII. cikkben megjelölt személyek utazási és tartózkodási költségeit a kiküldő Szerződő Fél viseli.
3. A IV. cikk 4. és 5. pontjában, továbbá a VII. cikkben meghatározott intézkedések végrehajtásával kapcsolatos költségeket az érdekelt Felek megegyezés szerint osztják meg.
4. A VIII. cikkben szabályozott nemzetközi konferencia szervezésének és megtartásának költségeit az az állam viseli, amelynek területén a konferenciát tartják.

X. cikk

A jelen Egyezmény - aláírás céljából - 1960. július 1-jéig áll nyitva Moszkvában.
Az Egyezményt meg kell erősíteni.
A megerősítő okiratokat letétbe kell helyezni a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa Titkárságánál, amely ellátja az Egyezmény letéteményesének feladatát.
Az Egyezmény az ötödik megerősítő okmány letétbehelyezésének napján lép hatályba, erről a letéteményes a jelen Egyezményt aláíró államokat értesíti.

XI. cikk

Az Egyezményhez annak hatálybalépése után bármely állam csatlakozhat.
A jelen Egyezmény a csatlakozó, továbbá a megerősítő okirataikat az Egyezmény hatálybalépte után letétbe helyező államokra nézve a megerősítő, illetőleg a csatlakozásról szóló okirat letétbe helyezésének napján lép hatályba.

XII. cikk

A jelen Egyezményt a hatálybalépésének napjától számított öt év elteltével az Egyezmény letéteményesénél történő írásbeli bejelentéssel bármely Szerződő Fél felmondhatja.
Az Egyezményt felmondó Félre nézve az Egyezmény a felmondási értesítés beérkezésétől számított hat hónap múlva veszti hatályát.

XIII. cikk

A jelen Egyezmény orosz nyelven, egy példányban készült és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának Titkárságánál kerül letétbe helyezésre.
A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának Titkársága a jelen Egyezmény kellően hitelesített másolatait megküldi a Szerződő Feleknek, és tájékoztatja a jelen Egyezményt aláíró és ahhoz csatlakozó államokat a megerősítő, a csatlakozási és a felmondási okmányok letétbe helyezéséről.
Kelt Szófiában, 1959. december 14-én.
Ennek hiteléül az alulírottak kormányaik kellő meghatalmazása alapján a jelen Egyezményt aláírták.

3. §3 Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter felhatalmazást kap arra, hogy az Egyezmény mellékletét képező, a Nemzetközi Zárszolgálati és Növényvédelmi Konferencia által módosított jegyzéket, valamint annak további módosításait rendelettel közzétegye.

4. § (1) Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban az 1960. szeptember 12. napjától kezdődő hatállyal kell alkalmazni.

(2)4

(3)5 E törvényerejű rendelet végrehajtásáról az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik.6

1

A kihirdetés napja: 1962. február 7., megjelent a Magyar Közlöny 1962. évi 8. számában. A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa megszűnt. Lásd az 1991: XXXV. törvényt.

2

Az 1960. évi bukaresti Nemzetközi Zárszolgálati és Növényvédelmi Konferencia határozatával módosított jegyzéket a földművelésügyi miniszter az e törvényerejű rendelet 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján külön rendelettel teszi közzé

3

A 3. § a 2008: XLVI. törvény 85. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 11. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 4. § (3) bekezdése a 2008: XLVI. törvény 85. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Végrehajtására lásd a 4/1962. (II. 7.) FM rendeletet.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás