• Tartalom
Oldalmenü

1962. évi III. TÖRVÉNY

A Magyar Népköztársaság1 és az Indonéz Köztársaság között Djakartában 1961. augusztus 23-án aláírt barátsági és együttműködési szerződés törvénybe iktatásáról2

1990.12.31.

(A megerősítő okiratok kicserélése Budapesten, 1962. november 2-án megtörtént.)

1. § Az Országgyűlés a Magyar Népköztársaság és az Indonéz Köztársaság között Djakartában, 1961. augusztus 23-án aláírt barátsági és együttműködési szerződést az ország törvényei közé iktatja.

2. § Az 1. §-ban említett szerződés hiteles magyar nyelvű szövege a következő:


a Magyar Népköztársaság és az
Indonéz Köztársaság közötti
barátságról és együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és az Indonéz Köztársaság attól az óhajtól vezérelve, hogy a nemzeti szuverenitás kölcsönös tiszteletben tartása, az egymás belügyeibe való be nem avatkozás, az egyenjogúság és kölcsönös előnyök alapján továbbfejlesszék és szilárdítsák a Magyar Népköztársaság és az Indonéz Köztársaság közötti baráti kapcsolatokat és együttműködést,
szilárdan eltökélvén, hogy hozzájárulnak a nemzetközi feszültség enyhítéséhez, az államok közötti bizalom megteremtéséhez, a nemzetközi együttműködés fejlesztéséhez,
abban a meggyőződésben, hogy a két ország baráti együttműködésének fejlesztése és megerősítése összhangban van mind a magyar, mind az indonéz nép érdekeivel és hozzájárulást jelent a világ népei közötti jobb megértéshez, kívánván, hogy kapcsolataikban megvalósítsák az ENSZ és az ENSZ XIII. Közgyűlésén az államok közötti békés és jószomszédi viszony megvalósítására és előmozdítására irányuló lépésekről szóló határozat céljait és elveit,
elhatározták a jelen Szerződés megkötését, az alábbiak szerint:

1. cikk

A Szerződő Felek vállalják, hogy részt vesznek minden olyan nemzetközi tevékenységben, amely a békés együttműködés előmozdítását, a világ békéjének és biztonságának megőrzését, a bármilyen formában megnyilvánuló gyarmatosítás és imperializmus teljes felszámolását célozza és amely megegyezik az ENSZ Alapokmányában lefektetett elvekkel és célkitűzésekkel.

2. cikk

A Szerződő Felek megegyeznek, hogy a két Fél érdekeit érintő fontos nemzetközi kérdésekben véleménycserét folytatnak.

3. cikk

A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak, hogy kapcsolataikat és együttműködésüket a szuverenitás kölcsönös tiszteletben tartása, az egymás belügyeibe való be nem avatkozás, az egyenjogúság és kölcsönös előny alapján fejlesztik.

4. cikk

A Szerződő Felek megegyeznek, hogy kizárólag békés eszközökkel, az ENSZ Alapokmányának előírásaival összhangban rendezik az összes nézeteltéréseket, amelyek közöttük felmerülhetnek.

5. cikk

A Szerződő Felek meg vannak győződve afelől, hogy az egyenjogúság elvén alapuló kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés szilárd alapját képezi a békés és baráti kapcsolatoknak, és kötelezettséget vállalnak, hogy ilyen irányú együttműködésüket fokozzák országaik előrehaladása és fejlődése érdekében.

6. cikk

A Szerződő Felek megegyeznek, hogy tovább fejlesztik és előmozdítják a kölcsönös kapcsolatokat a közoktatás, kultúra, a tudomány és technika területén és ezáltal hozzájárulnak a két ország népei közötti megértés elmélyítéséhez, egymás kulturális értékeinek lehető legszélesebb megismerése és gazdasági életük technikai színvonalának állandó emelése érdekében.

7. cikk

1. A jelen Szerződést meg kell erősíteni és a Szerződés a megerősítő okmányok kicserélése napján lép hatályba. A megerősítés Budapesten történik a lehető legrövidebb időn belül.
2. A jelen Szerződés mindaddig érvényben marad, amíg valamely Szerződő Fél 6 hónappal előbb írásban benyújtott bejelentéssel fel nem mondja.
Készült két példányban, 1961. augusztus 23-án, indonéz, magyar és angol nyelven. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg a mérvadó.

(Aláírások.)

3. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1962. november 2-ától kezdődő hatállyal kell alkalmazni. Végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1962. november 11.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás