• Tartalom
Oldalmenü

1959. évi 2. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság2 Kormánya között a fertőző betegségek megelőzése és leküzdése tárgyában Belgrádban, 1957. évi november hó 20. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről3

2007.01.01.

(Az egyezmény megerősítő okiratait Budapesten, 1958. évi november hó 27. napján cserélték ki.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa4 a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között a fertőző betegségek megelőzése és leküzdése tárgyában Belgrádban, 1957. november 20-án aláírt egyezményt a jelen törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett egyezmény eredeti magyar nyelvű szövege a következő:


„ EGYEZMÉNY

a Magyar Népköztársaság
és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság
Kormányai között
a fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére

A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormányai azon óhajtól vezérelve, hogy mindkét ország lakosságának egészségét - állandóan együttműködve - védjék, elhatározták, hogy a fertőző megbetegedések elhárítására és leküzdésére Egyezményt kötnek, ennek érdekében az alábbiakban állapodnak meg.

Első fejezet

1. cikk

A Szerződő Felek Központi Egészségügyi Szervei jelen Egyezmény alapján kicserélik a fertőző megbetegedésekre vonatkozó értesüléseiket és ezek leküzdésére vonatkozó tudományos és gyakorlati tapasztalataikat. A határsávban jelentkező fertőző megbetegedések megelőzésére és leküzdésére a szükséges intézkedéseket megteszik.

2. cikk

A Szerződő Felek jelen Egyezmény alkalmazásánál az alábbi meghatározásokat fogadják el:
„Központi Egészségügyi Szerv” megjelölésen a Magyar Népköztársaságban az „Egészségügyi Minisztérium”-ot Budapest, a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságban a „Szövetségi Végrehajtóbizottság Népegészségügyi Titkárság”-át Belgrád, kell érteni.
A „határsáv” megjelölésen a Szerződő Felek azon területeit kell érteni, amelyek a határvonaltól 30 kilométeren belül fekszenek.
A „fertőzött terület” megjelölésen azon város, városi kerület, község és kikötő területét kell érteni, ahol a 3. cikk 1., 2., 3. és 5. pontjában megjelölt betegségek fellépnek.
A „szomszédos terület” megjelölésen a fertőzött várossal, városi kerülettel, községgel és kikötővel határos területet kell érteni.
A „góc” megjelölés behurcolt esettől származó két megbetegedést, vagy nem behurcolásból származó egy megbetegedést jelent.
A „járvány terjedése” megjelölés egy gócon belül az esetek számának, vagy a gócok számának növekedését jelenti.
A „járványügyi felügyelet” megjelölésen a fertőző beteggel érintkezett és feltehetően a betegség lappangási szakában levő személyekkel kapcsolatos intézkedéseket kell érteni. Ezek az intézkedések nem vonatkoznak az egészségügyi személyzetre.
A „poggyász” megjelölésen az utas vagy a szállítási eszköz személyzetének használati tárgyait kell érteni.

Második fejezet

3. cikk

Szerződő Felek Központi Egészségügyi Szervei közvetlenül írásban, távbeszélőn vagy távirati úton értesítik egymást:
1. a pestis, kolera, himlő és sárgaláz megállapított vagy ezen betegségek gyanús eseteiről, tekintet nélkül arra, hogy a két ország melyik részén jelentkeznek. Az értesítést a betegség megállapításától számított huszonnégy órán belül távirati úton kell elküldeni;
2. a rágcsálók pestis járványáról, tekintet nélkül arra, hogy a két ország melyik részén jelentkezik. Az értesítést a járvány megállapításától számított huszonnégy órán belül távbeszélőn kell közölni;
3. a kiütéses tífusz vagy visszatérő láz határmenti járásban keletkező gócáról vagy ilyen járvány terjedéséről. Az értesítést a megállapítástól számított negyvennyolc órán belül írásban kell elküldeni;
4. a határmenti járásokban jelentkező, a Szerződő Felek területén bejelentésre kötelezett fertőző megbetegedésekről. Az értesítéseket hét naponként írásban kell elküldeni;
5. a határmenti járásban jelentkező malária, papataciláz, tularaemia, Q-láz, leishmaniosis és kullancs-encephalitis terjedéséről. Az értesítést a megállapítástól számított három napon belül írásban kell elküldeni;
6. a jelen cikk 4. pontjában megjelölt megbetegedések számszerű alakulásáról mindkét Szerződő Fél országának egész területére vonatkozólag. Az értesítést hét naponként írásban kell elküldeni;
7. a jelen cikkben fel nem sorolt bármely fertőző vagy élősdiek által okozott betegségről, ha annak a határmenti járásban járványossá válásától kell tartani. Az értesítést írásban kell elküldeni.

4. cikk

1. A 3. cikk 1., 2. és 3. pontja alapján küldendő értesítéseknek az alábbi adatokat kell tartalmazni:
a) a betegség jelentkezésének időpontját,
b) a betegség jelentkezésének helyét,
c) a fertőzés eredetét,
d) a betegség jellegét és súlyosságát,
e) a megbetegedettek számát,
f) a meghaltak számát,
g) a tett intézkedéseket.
A 3. cikk 1-2. pontjában megjelölt esetekben a Központi Egészségügyi Szervek a járvány terjedésére vonatkozó adatokat, a megtett intézkedések hatékonyságára és egyéb, a járványra vonatkozó értesítéseket - hét naponként - mindaddig küldik, amíg a fertőzött területen a járvány meg nem szűnik.
2. Amint a fertőzőtt területen a járvány megszűnik, a másik Szerződő Fél Központi Egészségügyi Szervét értesíteni kell.
A fertőzött területet járványmentesnek kell tekinteni, ha:
a) a 3. cikk 1., 2. és 3. pontjában megjelölt betegségek esetében - kivéve a sárgaláz - a legutolsó megbetegedéstől számított kétszeres lappangási idő alatt a szomszédos területen sem fordult elő azonos megbetegedés. Pestis esetében a c) pont rendelkezéseit is alkalmazni kell;
b) sárgaláz esetében a legutolsó megbetegedéstől számítva három hónapon belül azonos megbetegedés a szomszédos területen sem fordult elő;
c) rágcsálók pestis járványa esetében az utolsó megállapított megbetegedéstől számítva legalább egy hónap telt el és a szomszédos területen sem jelentkezett járvány.

5. cikk

A Központi Egészségügyi Szervek kicserélik a fertőző betegségek elleni küzdelem megszervezésére vonatkozó adataikat, valamint az erre vonatkozó egészségügyi jogszabályaikat.

6. cikk

A Központi Egészségügyi Szervek együttműködnek a járványtan, mikrobiológia és parazitológia területén - tapasztalatok közlése, kongresszusokról szóló beszámolók, symposiumok, tankönyvek, szaklapok és más tudományos dokumentációs anyagok cseréje útján - a szakemberek és tudományos intézetek közötti kapcsolat kifejlesztésében.

7. cikk

A 3. cikk 1., 2., 3. és 5. pontjában felsorolt fertőző megbetegedéseknek a határsávban járványszerű fellépése esetében a Központi Egészségügyi Szervek megszervezhetik szakértőiknek a helyszínen történő találkozását azon célból, hogy egymást tájékoztassák és együttesen intézkedjenek.

8. cikk

A Központi Egészségügyi Szervek a határsávban fellépő és a 3. cikkben felsorolt betegségekkel kapcsolatban, jogszabályaik alapján megszervezik és végrehajtják a járványellenes intézkedéseket. Ezen célból biztosítani kell:
a) elegendő számú egészségügyi személyzetet,
b) elegendő mennyiségű felszerelést és anyagot,
c) a 3. cikk 1. és 3. pontjában felsorolt betegségekben szenvedő, valamint a betegségekre gyanús személyek elkülönítését és kórházba szállításának lehetőségét,
d) gyors és kellő időben történő laboratóriumi diagnosztika lehetőségét.

9. cikk

1. A határsávban a járványügyi vizsgálat megállapításainak figyelembevételével járványügyi felügyelet és megelőző egészségügyi rendszabályok alkalmazhatók:
a) azon személyekkel szemben, akik az egyik Szerződő Fél 3. cikk 1. és 3. pontjában felsorolt betegségekkel fertőzött területéről a másik Szerződő Fél területére mennek át,
b) olyan élelmiszerekkel kapcsolatban, amelyeket az egyik Szerződő Fél kolerával fertőzött területéről a másik Szerződő Fél területére visznek át,
c) olyan személyek poggyászával kapcsolatban, amelyet az egyik Szerződő Fél 3. cikk 1. és 3. pontjában felsorolt betegségekkel fertőzött területről a másik Szerződő Fél területére visznek át,
d) gyapjú, bőr, ruhanemű, ágynemű, fehérnemű és más személyi használatú tárgyakkal kapcsolatban, amelyeket az egyik Szerződő Fél pestis, kolera, himlő, kiütéses tífusz vagy visszatérő láz által fertőzött területéről a másik Szerződő Fél területére visznek át,
e) közlekedési eszközökkel kapcsolatban, amelyek az egyik Szerződő Fél 3. cikk 1., 2. és 3. pontjában felsorolt betegségektől fertőzött területéről átmennek a másik Szerződő Fél területére,
f) kolera esetében azokkal a felszíni folyókkal kapcsolatban, amelyek a Szerződő Felek országai területén átfolynak és olyan állóvizekkel kapcsolatban, amelyek mindkét ország területén fekszenek.
2. A levelekkel és nyomtatványokkal kapcsolatban nem kell egészségügyi rendszabályokat alkalmazni.
3. A személyeket és azok ingó, ingatlan vagyonát érintő, jelen Egyezményben szabályozott intézkedések végrehajtásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy az intézkedések szükségtelenül ne akadályozzák ezen személyek munkáját, szabad mozgását és egészségi állapotuk, valamint ingó- és ingatlan vagyonuk károsodást ne szenvedjen.
4. A határsávban végre kell hajtani:
a) a gócokban azon rovarok és rágcsálók irtását, amelyek a fertőző és élősdiek által okozott betegségek kórokozóit az emberre viszik át és a helyi járványügyi helyzetnek megfelelően, ha nagymértékben elszaporodtak,
b) a kutyák veszettségének felszámolását a kóbor kutyák kiirtásával, a kutyák nyilvántartásba vételével és oltásával, a farkasok, rókák irtásával.

Harmadik fejezet

10. cikk

A pestis elleni védekezésben és küzdelemben jelen Egyezmény 9. cikkében foglalt megfelelő intézkedéseken kívül az alábbi intézkedéseket is végre kell hajtani:
1. pestisveszély esetében a veszélyeztetett határsávban mindent meg kell tenni a rágcsálók és azok ektoparazitáinak állandó irtására. A Központi Egészségügyi Szervek tartoznak a megtett intézkedések eredményéről egymást tájékoztatni;
2. azon személyeknek, akik az egyik Szerződő Fél pestissel fertőzött vagy fertőzésre gyanús területéről a másik Szerződő Fél területére érkeznek, olyan bizonyítvánnyal kell rendelkezniök, amely szerint legalább hat nap telt el azóta, hogy pestisfertőzésnek ki voltak téve. Ellenkező esetben az ilyen személyeket hat napra el kell különíteni, attól a naptól számítva, amikor azok a másik Szerződő Fél határsávjába érkeztek;
3. az esetben, ha a vonat vagy más szárazföldi szállítási eszköz egy vagy több pestisben megbetegedett, vagy betegségre gyanús személlyel az egyik Szerződő Fél területéről a másik Szerződő Fél határállomására vagy határátlépőhelyére érkezik, el kell végezni a szállítási eszköz fertőtlenítését, rovartalanítását és amennyiben szükséges, patkánytalanítását;
4. meg kell tenni valamennyi szükséges egészségügyi intézkedést, végre kell hajtani az elkülönítést és a kórházba szállítást az egyik Szerződő Fél állampolgárával kapcsolatban, aki a másik Szerződő Fél területén pestisben megbetegedetten vagy betegségre gyanúsan érkezik, vagy, ha az egészségügyi szervek értesülése szerint hat napnál kevesebb idő telt el azóta, hogy fertőzésnek ki volt téve. Ezen intézkedésekről a másik Szerződő Fél Központi Egészségügyi Szervét haladéktalanul, a legrövidebb úton értesíteni kell.

11. cikk

A kolera elleni védekezésben és küzdelemben jelen Egyezmény 9. cikkében foglalt megfelelő intézkedéseken kívül az alábbi intézkedéseket is végre kell hajtani:
1. azon személyeknek, akik az egyik Szerződő Fél kolerával fertőzött vagy kolerára gyanús területéről érkeznek, hat hónapnál nem régibb keletű, kolera elleni hatósági oltási bizonyítvánnyal kell rendelkezniök, kivéve, ha igazolják, hogy öt napnál több idő telt el, hogy kolerafertőzésnek ki voltak téve. Ellenkező esetben ezeket a személyeket öt napra el kell különíteni attól a naptól számítva, hogy elhagyták a fertőzött területet;
2. az esetben, ha a vonat vagy más szállítási eszköz az egyik Szerződő Fél területéről a másik Szerződő Fél határállomására vagy határátlépőhelyére egy vagy több kolerában megbetegedett vagy koleragyanús személlyel érkezik, a szállítási eszközt fertőtleníteni kell és meg kell semmisíteni azokat az élelmiszereket, amelyeket ezen a szállítási eszközön szállítottak, ha azok feltehetően fertőzöttek;
3. el kell rendelni valamennyi szükséges egészségügyi intézkedést, az elkülönítést és kórházba szállítást az egyik Szerződő Fél állampolgárával kapcsolatban, aki a másik Szerződő Fél területére kolerában megbetegedetten vagy e betegségre gyanúsan érkezett, vagy az egészségügyi szervek értesülése szerint öt napnál rövidebb idő telt el, hogy kolerafertőzési veszélynek ki volt téve;
4. azon személyeknél, akik az egyik Szerződő Fél kolerával fertőzött területéről a másik Szerződő Fél területére érkeznek és feltehetően a kolera lappangási szakában vannak, vagy kolera megbetegedésre gyanúsak, bakteriológiai ürülékvizsgálatot is kell végezni. Ezen vizsgálatok eredményét a másik Szerződő Fél Központi Egészségügyi Szervével haladéktalanul és a legrövidebb úton közölni kell.

12. cikk

A himlő elleni védekezésben és küzdelemben jelen Egyezmény 9. cikkében foglalt megfelelő intézkedéseken kívül az alábbi intézkedéseket is végre kell hajtani:
1. azon személyeknek, akik az egyik Szerződő Fél himlővel fertőzött vagy fertőzésre gyanús területéről a másik Szerződő Fél területére érkeznek, eredményes oltásról vagy újraoltásról szóló hatósági bizonyítvánnyal kell rendelkezniök, amely azonban három évnél nem lehet régibb keletű, kivéve, ha igazolják, hogy több mint tizennégy nap telt el, hogy fertőzésnek ki voltak téve. Ellenkező esetben az ilyen személyeket tizennégy napra el lehet különíteni, attól a naptól számítva, hogy a másik Szerződő Fél határát átlépték;
2. az esetben, ha a vonat vagy más szárazföldi szállítási eszköz egy vagy több himlőben megbetegedett vagy betegségre gyanús személlyel egyik Szerződő Fél területéről a másik Szerződő Fél határállomására vagy határátlépőhelyére érkezik, a szállítási eszközt fertőtleníteni kell;
3. el kell rendelni valamennyi szükséges egészségügyi intézkedést, az elkülönítést és kórházba szállítást az egyik Szerződő Fél állampolgárával kapcsolatban, aki a másik Szerződő Fél területére himlőben megbetegedetten vagy e betegségre gyanúsan érkezett, vagy az egészségügyi szervek értesülése szerint tizennégy napnál rövidebb idő telt el, hogy fertőzésnek ki volt téve. Az erre vonatkozó értesítést haladéktalanul és a legrövidebb úton el kell küldeni a másik Szerződő Fél Központi Egészségügyi Szervének.

13. cikk

A sárgaláz elleni védekezésben és küzdelemben jelen Egyezmény 9. cikkében foglalt megfelelő intézkedéseken kívül az alábbi intézkedéseket is végre kell hajtani:
1. azon személyeknek, akik az egyik Szerződő Fél sárgaláztól fertőzött vagy fertőzésre gyanús területéről a másik Szerződő Fél területére érkeznek, hat évnél nem régibb keletű hatósági bizonyítvánnyal kell rendelkezniök, amely igazolja, hogy a sárgaláz elleni védőoltásban részesültek és az oltás óta legalább tíz nap telt el. Nem kell oltási bizonyítvánnyal rendelkezniök, ha igazolják, hogy fertőződési lehetőségük óta hat napnál több idő telt el. Ellenkező esetben az ilyen személyeket hat napra el lehet különíteni, attól a naptól számítva, hogy a másik Szerződő Fél határát átlépték;
2. az esetben, ha a vonat vagy más szárazföldi szállítási eszköz egy vagy több sárgalázban megbetegedett vagy betegségre gyanús személlyel az egyik Szerződő Fél területéről a másik Szerződő Fél határállomására vagy határátlépőhelyére érkezik, végre kell hajtani az Aedes egypti ellenőrzést és a szállítási eszközt szúnyogtalanítani kell;
3. el kell rendelni valamennyi szükséges egészségügyi intézkedést, az elkülönítést és kórházba szállítást az egyik Szerződő Fél állampolgárával kapcsolatban, aki a másik Szerződő Fél területére sárgalázban betegen vagy e betegségre gyanúsan érkezett, vagy az egészségügyi szervek értesülése szerint hat napnál rövidebb idő telt el, hogy fertőzésnek ki volt téve. Az erre vonatkozó értesítést haladéktalanul és a legrövidebb úton el kell küldeni a másik Szerződő Fél Központi Egészségügyi Szervének.

Negyedik fejezet

14. cikk

A pestis, kolera, himlő, sárgaláz, kiütéses tífusz elleni védekezésre és küzdelemre vonatkozó rendelkezéseket a dunai kikötőben és a határsávban tartózkodó hajókkal kapcsolatban, a dunai egészségügyi felügyelet egységesítésére irányuló ajánlások Galacban 1954-ben hozott alaprendelkezéseinek megfelelően kell végrehajtani.

15. cikk

A jelen Egyezményben megjelölt intézkedések költségeit az intézkedéseket végrehajtó állam viseli. A járványellenes intézkedések által érintett személyektől térítési díjat nem szabad kérni.

16. cikk

Jelen Egyezmény megerősítendő és a megerősítő okiratok kicserélése napján lép hatályba. A megerősítő okiratokat Budapesten kell kicserélni. Az Egyezmény érvénye határozatlan időre szól és mindegyik Szerződő Félnek jogában áll felmondani. A felmondás - annak átadásától számítva - egy év múlva lép érvénybe.
Készült két eredeti, egyaránt hiteles példányban, mindegyik magyar és szerb–horvát nyelven.
Belgrádban, 1957. november huszadikán.”

(Aláírások.)

3. §5 A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1958. november 27-től alkalmazni kell. Végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A Jugoszláv Szövetségi Népöztársaság államisága megszünt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

3

A kihirdetés napja: 1959. január 29.

4

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

5

A 3. § a 2006: CIX. törvény 158. § (3) bekezdésének p) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás