• Tartalom
Oldalmenü

1958. évi 36. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége2 között a vámkérdésekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról Budapesten, az 1958. évi július hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről3

2007.01.01.

(Az egyezmény jóváhagyására vonatkozó jegyzékváltás az 1958. évi október hó 24. napján megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa4 a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a vámkérdésekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról Budapesten, az 1958. évi július hó 21. napján aláírt egyezményt a jelen törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény eredeti magyar nyelvű szövege a következő:


„ EGYEZMÉNY

A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a vámkérdésekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya a két ország vámszervei közötti együttműködés fejlesztése és a vámalakiságoknak a határon történő meggyorsítása céljából elhatározták a jelen Egyezmény megkötését.

Együttműködés a vámtevékenységben

1. cikk

A Szerződő Felek vámszervei, amelyeket a két állam közös határán áthaladó szállítóeszközöknek, áruknak, az utasok poggyászának, a valutáknak és valutáris értékeknek ellenőrzését látják el, kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak mindkét ország vámjogszabályai és valutarendelkezései, valamint más vámkérdésekkel kapcsolatos előírásai betartására vonatkozó ellenőrzés végrehajtásában.
A Szerződő Felek vámigazgatásai jelen Egyezmény életbelépésétől számított három hónapon belül kölcsönösen átadják egymásnak a vámkérdésekre vonatkozó valamennyi jogszabályt, továbbá azokat az igazgatási jogszabályokat, - beleértve a devizális vonatkozásúakat is - és a büntetőjogszabályokat, amelyek a jelen Egyezményben szabályozott kérdésekre vonatkoznak és a jövőben haladéktalanul tájékoztatják egymást az említett jogszabályok valamelyikének megváltoztatásáról vagy visszavonásáról, valamint a fentiekkel kapcsolatos összes újonnan kiadott jogszabályokról.

2. cikk

A szállítóeszközöknek, az áruknak, az utasok poggyászának, valamint a valutáknak és valutáris értékeknek a Szerződő Felek közös határán történő átengedése a kölcsönös egyetértéssel meghatározott határátkelési helyeken történik.
A Szerződő Felek vámigazgatásai kölcsönösen egyeztetik a határvámhivatalok munkaidejét.

3. cikk

A Szerződő Felek közös határán átszállításra kerülő és vámkezelés alá tartozó szállítóeszközöket, árukat, az utasok poggyászát, valamint a valutákat és valutáris értékeket a magyar és szovjet vámszervek által megkövetelt okmányoknak kell kísérniük.

4. cikk

A Szerződő Felek vámszervei kölcsönösen elismerik az árukon és a szállítóeszközökön levő hivatalos jelzéseket, amelyek az áru megnevezésére, a súlyra, a térfogatra stb. vonatkoznak.

5. cikk

Az egyik Szerződő Fél vámszervei csak a vámkezelés alá tartozó olyan árukat, utasok poggyászát, valamint a másik Szerződő Fél valutáját és olyan valutáris értékeket engednek be saját országukba, amelyeket a másik Szerződő Fél vámszervei vámkezeltek és kiengedtek.
Ha valamelyik Szerződő Fél vámszervei megállapítják, hogy a vámkezelés alá tartozó árukat, utasok poggyászát, valamint a másik Szerződő Fél valutáját és valutáris értékeket a másik Szerződő Fél vámszervei nem vámkezelték, ezeket az árukat, az utasok poggyászát, valamint valutákat és valutáris értékeket visszatartják és erről a másik Szerződő Fél vámszervét értesítik. A továbbiakban az ilyen árukkal, az utasok poggyászával, valutákkal és valutáris értékekkel kapcsolatosan a másik Szerződő Fél vámszervének intézkedése szerint járnak el.

6. cikk

A Szerződő Felek vámszervei minden intézkedést megtesznek a szállítóeszközöknek, az áruknak, az utasok poggyászának, a közös államhatáron való átengedése meggyorsítására.
Ebből a célból a Szerződő Felek vámigazgatásai mindkét állam jogszabályainak betartásával közösen javaslatot dolgoznak ki a határvámkezelés végrehajtásának meggyorsítására.

Kölcsönös segítségnyújtás vámkérdésekben

7. cikk

A Szerződő Felek vámszervei kölcsönösen segítik egymást a vám- és devizajogszabályokat sértő cselekmények elleni küzdelemben, többek között a csempészet elleni küzdelemben.
Minden esetben, amikor a Szerződő Felek vám- vagy devizajogszabályait megsértik, annak a Félnek a vámigazgatása, amely a jogszabálysértést megállapítja, a másik Szerződő Fél vámigazgatásának kérésére szükséges esetén tájékoztatást ad az adott jogszabálysértésre vonatkozó nyomozás lefolytatásáról, vagy közli azokat az okokat, amelyek megakadályozzák a tájékoztatás megadását.

8. cikk

Az olyan áruk, utasok poggyásza, valamint valuták és valutáris értékek tekintetében, amelyeket becsempésztek, a Szerződő Felek közül annak a Félnek a vámjogszabályai nyernek alkalmazást, amelynek területén a csempészett tárgyakat felfedezték.

9. cikk

Azok az okmányok, amelyek a jelen Egyezménynek megfelelően kerülnek átadásra, a Szerződő Felek vámszerveinek csak hivatali, belső használatára szolgálhatnak.

Záró rendelkezések

10. cikk

A Szerződő Felek vámigazgatásainak képviselői időszakonként, a szükséghez képest, a Szerződő Felek egymás területén felváltva, találkoznak egymással azoknak a kérdéseknek megtárgyalására, amelyek a jelen Egyezmény végrehajtásával kapcsolatosak.
A Szerződő Felek vámigazgatásai megállapítják az egymás és a közös államhatáron elhelyezett magyar és szovjet vámszervek közötti kapcsolat formáját a jelen Egyezmény végrehajtása céljából.

11. cikk

A jelen Egyezmény a Szerződő Felek belső előírásainak megfelelően kerül jóváhagyásra, hatályba lép az erre vonatkozó jegyzékváltástól számított 30 nap elteltével és öt évig marad érvényben.
Ha a Szerződő Felek egyike sem jelenti be az említett határidő letelte előtt egy évvel írásbeli nyilatkozatban az Egyezmény felmondására vonatkozó kívánságát, az Egyezmény további öt évig marad érvényben és ugyanígy a továbbiakban is.
Készült Budapesten, 1958. év július 21. napján, két példányban, magyar és orosz nyelven azzal, hogy mindkét szöveg egyformán érvényes.”

(Aláírások.)

3. §5 A jelen törvényerejű rendelet az 1958. évi november hó 23. napján lép hatályba. Végrehajtásáról az adópolitikáért felelős miniszter az érdekelt miniszterekkel egyetértve gondoskodik.6

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének államisága megszűnt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

3

A kihirdetés napja: 1958. november 22.

4

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

5

A 3. § a 2006: CIX. törvény 158. § (3) bekezdésének n) pontja szerint módosított szöveg.

6

Végrehajtására lásd a 6/1958. (XI. 22.) KkM rendeletet.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás