• Tartalom
Oldalmenü

1956. évi 6. törvényerejű rendelet

az egyes korábbi kábítószeregyezmények módosítása tárgyában New Yorkban, 1946. évi december hó 11-én kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről1

2007.01.01.

(A Magyar Népköztársaság2 csatlakozási okiratának letétele New Yorkban, az 1955. évi december hó 16-án megtörtént.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa3 az egyes korábbi kábítószer-egyezmények módosítása tárgyában New Yorkban, az 1946. évi december hó 11-én kelt jegyzőkönyvet a jelen törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett jegyzőkönyv hivatalos magyar fordítása a következő:


„ JEGYZŐKÖNYV
az 1912. évi január hó 23-án Hágában, az 1925. évi február hó 11-én, az 1925. évi február hó 19-én és az 1931. évi július hó 13-án Genfben, az 1931. évi november hó 27-én Bangkokban és az 1936. évi június hó 26-án Genfben kötött Kábítószermegállapodások, Egyezmények és Jegyzőkönyvek módosításáról

A jelen Jegyzőkönyvben részes Államok, figyelembe véve, hogy az 1912. évi január hó 23-án, az 1925. évi február hó 11-én, az 1925. évi február hó 19-én, az 1931. évi július hó 13-án, az 1931. évi november hó 27-én és az 1936. évi június hó 26-án kötött Nemzetközi Kábítószermegállapodások, Egyezmények és Jegyzőkönyvek rendelkezéseinek megfelelően a Nemzetek Szövetségét bizonyos kötelezettségekkel és feladatokkal ruházták fel, amelyek megszakítás nélküli teljesítése érdekében a Nemzetek Szövetsége feloszlása következtében szükségessé vált intézkedéseket meg kell tenni, valamint figyelembe véve, miszerint célszerű, hogy ezeket a feladatokat és kötelezettségeket ezentúl az Egyesült Nemzetek Szervezete és az Egészségügyi Világszervezet vagy annak Ideiglenes Bizottsága lássa el, a következő rendelkezésekben állapodtak meg.

I. cikk

A jelen Jegyzőkönyvben részes Államok kötelezik magukat, hogy egymás közötti kapcsolataikban és mindegyik azon szerződések tekintetében, melyeknek részesei, a jelen Jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelően elismerik az ezen szerződésekre vonatkozólag a jelen Jegyzőkönyv mellékletében említett módosítások teljes jogi hatályát; azokat hatályba léptetik és alkalmazásukat biztosítják.

II. cikk

1. Megegyezés történt arra vonatkozólag, hogy a Jegyzőkönyvnek az ártalmas szerekről szóló 1925. február 19-én kelt nemzetközi Egyezmény, valamint a kábítószerek gyártásának korlátozásáról és elosztásának szabályozásáról szóló 1931. július 13-án kelt nemzetközi Egyezmény tekintetében történő hatályba lépését megelőző időszakban az Állandó Központi Bizottság és az Ellenőrző Bizottság jelenlegi összetételükben folytatják feladataik ellátását. Ezen időtartam alatt a Gazdasági és Szociális Tanács betöltheti az Állandó Központi Bizottságban megüresedett tagsági helyeket.
2. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára felhatalmazást kap arra, hogy haladéktalanul betölthesse azt a hatáskört, amelynek a jelen Jegyzőkönyv mellékletében említett Megállapodások, Egyezmények és Jegyzőkönyvek tekintetében való ellátása eddig a Nemzetek Szövetsége Főtitkárának feladatát képezte.
3. A jelen Jegyzőkönyv által módosított szerződések valamelyikében részes Államokat felhívják ezen szerződések módosított szövegének a módosítások hatályba lépésétől kezdődő alkalmazására még abban az esetben is, ha még nem váltak a jelen Jegyzőkönyv részesévé.
4. Ha az ártalmas szerekre vonatkozóan 1925. február 19-én kelt nemzetközi Egyezmény módosításai vagy a kábítószerek gyártásának korlátozásáról és elosztásának szabályozására vonatkozóan 1931. július 13-án kelt nemzetközi Egyezmény módosításai előbb lépnek hatályba, mint az Egészségügyi Világszervezet el tudná látni ezekből az Egyezményekből reá háruló feladatokat, úgy a módosítások szerint ennek a Szervezetnek hatáskörébe tartozó feladatokat átmenetileg az Ideiglenes Bizottság látja el.

III. cikk

Az ópiumra vonatkozólag 1912. január 23-án kelt nemzetközi Egyezmény 21. és 25. cikkei alapján a Németalföld Kormányára ruházott és a Nemzetek Szövetsége Közgyűlésének 1920. december 15-én kelt határozata folytán a Németalföld Kormányának beleegyezésével a Nemzetek Szövetségének Főtitkárára bízott feladatokat ezentúl az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára látja el.

IV. cikk

A Jegyzőkönyv aláírásra történt megnyitása után - mihelyt lehetséges - a Főtitkár elkészíti a Megállapodásoknak, Egyezményeknek és Jegyzőkönyveknek a jelen Jegyzőkönyv értelmében felülvizsgált szövegét és másolataikat tájékoztatásul megküldi az Egyesült Nemzetek minden tagja Kormányának és minden olyan nem tag Állam Kormányának, amellyel a Főtitkár a jelen Jegyzőkönyvet közölte.

V. cikk

A jelen Jegyzőkönyv aláírásra vagy elfogadásra nyitva áll az 1912. január 23-án, 1925. február 11-én, 1925. február 19-én, 1931. július 13-án, 1931. november 27-én és 1936. június 26-án kelt Kábítószermegállapodásokban, Egyezményekben vagy Jegyzőkönyvekben részes valamennyi Állam részére, amelyekkel az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára a jelen Jegyzőkönyvet közölte.

VI. cikk

Az Államok a jelen Jegyzőkönyv részesévé válhatnak
a) a jóváhagyás fenntartása nélküli aláírással,
b) a jóváhagyás fenntartásával történő aláírással, ha a jóváhagyás utóbb megtörténik,
c) elfogadással.
Az elfogadás az alakszerű okiratnak az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkáránál való letétele útján történik.

VII. cikk

1. A jelen Jegyzőkönyv mindegyik Félre nézve azon a napon lép hatályba, amelyen e Fél nevében a jóváhagyás fenntartása nélkül aláírják, vagy amelyen az elfogadásról szóló okiratot leteszik.
2. A jelen Jegyzőkönyv mellékletében említett módosítások mindegyik Megállapodás, Egyezmény és Jegyzőkönyv tekintetében akkor lépnek hatályba, amikor a szóban levő Megállapodásban, Egyezményben és Jegyzőkönyvben részes Államok többsége a jelen Jegyzőkönyv részesévé válik.

VIII. cikk

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkára az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 102. cikkének megfelelően a hatálybalépés időpontjában bejegyzi és közzéteszi az egyes szerződések okirataiban a jelen Jegyzőkönyv folytán bekövetkezett módosításokat.

IX. cikk

A jelen Jegyzőkönyvet, melynek angol, francia, kínai, orosz és spanyol nyelvű szövegei egyaránt hitelesek, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Irattárában kell letenni. Minthogy a módosított Egyezményeknek, Megállapodásoknak és Jegyzőkönyveknek csak angol és francia szövegük van, a melléklet angol és francia szövegei egyaránt hitelesek, míg a kínai, orosz és spanyol szövegek fordítások. A jelen Jegyzőkönyvnek a mellékletet is magában foglaló hitelesített másolatát a Főtitkár az 1912. január 23-án, 1925. február 11-én, 1925. február 19-én, 1931. június 13-án, 1931. november 27-én és az 1936. június 26-án kelt Kábítószermegállapodásokban, Egyezményekben vagy Jegyzőkönyvekben részes valamennyi Állam, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete minden tagjának és a IV. cikkben említett nem tag Államoknak megküldi.
MINEK HITELÉÜL az alulírottak, kellő módon meghatalmazva, Kormányaik nevében az aláírásaik mellett feltüntetett napon a jelen Jegyzőkönyvet aláírták.
KÉSZÜlt Lake Succes-ben New Yorkban, az ezerkilencszáznegyvenhatodik év december havának tizenegyedik napján.

MELLÉKLET
az 1912. évi január hó 23-án Hágában, az 1925. évi február hó 11-én, az 1925. évi február hó 19-én és az 1931. évi július hó 13-án Genfben, az 1931. évi november hó 27-én Bangkokban és az 1936. évi június hó 26-án Genfben kötött Kábítószermegállapodások, Egyezmények és Jegyzőkönyvek módosításáról szóló jegyzőkönyvhöz

1. A kikészített ópium gyártására, forgalombahozatalára és felhasználására vonatkozólag az 1925. évi február hó 11-én Genfben kötött Megállapodáshoz, a hozzátartozó Jegyzőkönyvhöz és Záróokmányhoz.
A Megállapodás 10., 13., 14. és 15. cikkeiben a „Nemzetek Szövetségének Főtitkára” szavak helyébe az „Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára” szavak lépnek. A „Nemzetek Szövetségének Titkársága” szavak helyébe pedig az „Egyesült Nemzetek Szervezetének Titkársága” szavak kerülnek.
A Jegyzőkönyv 3. és 4. cikkeiben a „Nemzetek Szövetségének Tanácsa” szavak helyébe a „Gazdasági és Szociális Tanács” szavak lépnek.
2. Az 1925. évi február hó 19-én Genfben kötött nemzetközi Kábítószeregyezményhez és a hozzá tartozó Jegyzőkönyvhöz a 8. cikk helyébe a következő cikk lép:
„Ha az Egészségügyi Világszervezet az általa kinevezett szakértő bizottság véleménye alapján megállapítja, hogy az ebben a fejezetben említett kábítószereket tartalmazó bizonyos készítmények a készítésüknél alkalmazott gyógyszeranyagok természete folytán nem használhatók fel káros méregélvezetre és ezeket a kábítószereket nem lehet a készítményekből újra kiválasztani, úgy az Egészségügyi Világszervezet erről a megállapításról értesíti az Egyesült Nemzetek Szervezetének Gazdasági és Szociális Tanácsát. A Tanács ezt a megállapítást közli az Egyezményben részes Felekkel, minek folytán a jelen Egyezmény rendelkezései az illető készítmény tekintetében nem kerülnek alkalmazásra.”
A 10. cikk helyébe a következő cikk lép:
„Ha az Egészségügyi Világszervezet az általa kinevezett szakértő bizottság véleménye alapján megállapítja, hogy valamely kábítószer, melyre a jelen Egyezmény nem vonatkozik, hasonló visszaélésekre adhat alkalmat és hasonló ártalmas hatásokat válthat ki, mint az Egyezmény jelen fejezetében megjelölt anyagok, erről az Egészségügyi Világszervezet tájékoztatja a Gazdasági és Szociális Tanácsot és ajánlja, hogy a jelen Egyezmény rendelkezéseit ezekre az anyagokra is terjesszék ki.
A Gazdasági és Szociális Tanács ezt az ajánlást a Szerződő Felekkel közli. Bármely Szerződő Fél, amely az ajánlást elfogadja, erről az Egyesült Nemzetek Főtitkárát értesíti, aki ezt a többi Szerződő Féllel közli.
A jelen Egyezmény rendelkezései a kérdéses anyag szempontjából alkalmazást nyernek azon Szerződő Felek közötti viszonylatokban, akik a fentebb említett ajánlást elfogadták.”
A 19. cikk 3. §-ában a „Nemzetek Szövetségének Tanácsa” szavak helyébe az „Egyesült Nemzetek Szervezetének Gazdasági és Szociális Tanácsa” szavak kerülnek.
A 19. cikk 4. §-a elmarad.
A 20., 24., 27., 30., 32. és 38. (1. §) cikkekben bárhol is előforduló „Nemzetek Szövetségének Tanácsa” szavak helyébe az „Egyesült Nemzetek Szervezetének Gazdasági és Szociális Tanácsa” szavak, a „Nemzetek Szövetségének Főtitkára” szavak helyébe pedig az „Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára” szavak lépnek.
A 34. cikk szövege a következő:
„A jelen Egyezményt meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat 1947. január 1-jétől kezdődően az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkáránál kell letenni, aki a letételt az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagjával és minden olyan nem tag Állammal közli, amelynek a Főtitkár megküldte az Egyezmény másolatát.”
A 35. cikk szövege a következő:
„Az 1925. évi szeptember 30. napjától kezdve minden olyan Állam, amely képviselve volt a jelen Egyezményt kidolgozó Értekezleten, de azt nem írta alá, továbbá az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagja és a 34. cikkben említett minden nem tag Állam csatlakozhat a jelen Egyezményhez.
Ez a csatlakozás az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkárával közlendő okirat útján történik, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete Titkárságának irattárában tesznek le. A Főtitkár a letételt azonnal közli az Egyesült Nemzeteknek az Egyezményt aláíró tagjaival, a 34. cikkben említett aláíró nem tag Államokkal, valamint az Egyezményhez csatlakozott Államokkal.”
A 37. cikk szövege a következő:
„Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára külön jegyzéket vezet arról, hogy mely Államok írták alá vagy erősítették meg jelen Egyezményt, melyek csatlakoztak ahhoz vagy mondták fel azt. A jegyzéket a Szerződő Felek állandóan megtekinthetik és azt időnként közzé kell tenni.”
A 38. cikk 2. §-ának szövege a következő:
„Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára minden hozzá érkezett felmondást az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagjai, valamint a 34. cikkben említett Államok tudomására hoz.”
3. A kábítószerek gyártásának korlátozására és forgalombahozatalának szabályozására vonatkozóan az 1931. évi július hó 13-án Genfben kötött nemzetközi Egyezményhez.
Az 5. cikk 1 §-ában a „Nemzetek Szövetségének minden tagjához és a 27. cikkben említett nem tag Államokhoz” szavakat az „Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagjához és a 28. cikkben említett nem tag Államokhoz” szavakkal kell helyettesíteni.
Az 5. cikk 6. §-a első bekezdésének helyébe a következő bekezdés lép:
„A becsléseket négytagú Ellenőrző Bizottság fogja megvizsgálni. Az Egészségügyi Világszervezet két tagot, a Gazdasági és Szociális Tanács Kábítószer Bizottsága, valamint az Állandó Központi Bizottság egyegy tagot nevez ki. Az Ellenőrző Bizottság Titkárságát az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára fogja rendelkezésre bocsátani és szoros együttműködésben lesz az Állandó Központi Bizottsággal.”
Az 5. cikk 7. §-ában a „minden év december hó 1-jéig” szavak a „minden év november hó 1-jéig” szavak helyébe és az „Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkárának közbenjöttével az Egyesült Nemzetek minden tagjához és a 28. cikkben említett nem tag Államokhoz” szavak pedig a „Főtitkár közbenjöttével a Nemzetek Szövetségének minden tagjához és a 27. cikkben említett nem tag Államokhoz” szavak helyébe lépnek.
A 11. cikk 2., 3., 4. és 5. §-ai helyébe a következő §-ok lépnek:
„2. Az a Magas Szerződő Fél, amely ezen készítmények valamelyikével való kereskedést vagy annak kereskedelmi célra való gyártását megengedi, erről azonnal értesíteni fogja az Egyesült Nemzetek Főtitkárát, aki ezt az értesítést a többi Magas Szerződő Féllel és az Egészségügyi Világszervezettel közli.
3. Az Egészségügyi Világszervezet az általa kinevezett Szakértő Bizottság javaslatához képest megállapítja, hogy a kérdéses készítmény felkelthet-e méregszenvedélyt és ennek következtében az I. csoport a) alcsoportjában említett szerek (drogok) fogalma alá sorolható-e vagy átalakítható-e ezen szerek (drogok) valamelyikévé [és ennek következtében az I. csoport b) alcsoportjában vagy a II. csoportban említett szerek (drogok) fogalma alá sorolható-e].
4. Ha az Egészségügyi Világszervezet az általa kinevezett Szakértő Bizottság javaslatához képest megállapítja, hogy valamely készítmény anélkül, hogy méregszenvedély felkeltésére alkalmas szer (drog) volna, ily szerré (droggá) átalakítható, annak a kérdésnek eldöntését, hogy a kérdéses szer (drog) az I. csoport b) alcsoportjába vagy a II. csoportba sorolható, a tudományos és a technikai szempontok megvizsgálására hivatott háromtagú szakértő bizottság döntésére kell bízni. Ezen szakértők közül kettőt az érdekelt Kormány, illetőleg a Gazdasági és Szociális Tanács Kábítószerbizottsága jelöl ki, a harmadikat pedig az említett két szakértő fogja kijelölni.
5. Az előző két § értelmében hozott határozatokat az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkárának tudomására kell hozni, aki azokat az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagjaival és a 28. cikkben említett nem tag Államokkal közölni fogja.”
A 11. cikk 6. és 7. §-ában a „Nemzetek Szövetségének Főtitkára” szavak helyébe az „Egyesült Nemzetek Főtitkára” szavak lépnek.
A 14., 20., 21., 23., 31., 32. és 33. cikkekben a „Nemzetek Szövetségének Főtitkára” szavak helyébe az „Egyesült Nemzetek Főtitkára” szavak lépnek.
A 21. cikkben az „Ópium és más ártalmas szerek (drogok) kereskedelmének véleményező bizottsága” szavak helyébe a „Gazdasági és Szociális Tanács Kábítószerbizottsága” szavak kerülnek.
A 25. cikk 2. §-a helyébe a következő § lép:
„Amennyiben a vita eldöntésére vonatkozólag a Felek között ily megegyezés nem volna, azt a Felek választott bírói vagy bírói döntés alá bocsátják. Ha más bíróság kiválasztására meg nem egyeznének, a vitát egyik Fél kérésére - ha Szabályzatának a vitában részt vevő Felek valamennyien részesei - a Nemzetközi Bíróság elé kell terjeszteni. Ha a vitában részt vevő Felek valamelyike nem részese a Szabályzatnak, a vitát a nemzetközi viszályok békés elintézése tárgyában 1907. október 18-án Hágában létrejött Egyezménynek megfelelően alakított választott bíróság elé kell terjeszteni.”
A 26. cikk utolsó §-a helyébe a következő szöveg lép:
„A Főtitkár a jelen cikk értelmében hozzá beérkezett értesítéseket és nyilatkozatokat az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagjával, valamint a 28. cikkben említett nem tag Államokkal közli.”
A 28. cikk szövege a következő:
„A jelen Egyezményt meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat 1947. január 1-jétől kezdődően az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkáránál kell letenni, aki azok beérkezéséről értesíti az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagját és azokat a nem tag Államokat, amelyeknek a Főtitkár megküldte az Egyezmény másolatát.”
A 29. cikk szövege a következő:
„Az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagja és a 28. cikkben említett nem tag Államok csatlakozhatnak a jelen Egyezményhez. A csatlakozási okiratot az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkáránál kell letenni, aki azok beérkezéséről az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagját, valamint a 28. cikkben említett nem tag Államokat értesíti.”
A 32. cikk 1. §-a utolsó mondatának szövege a következő:
„Minden felmondás csupán azon Magas Szerződő Féllel való viszonylatban hatályos, amelynek nevében letették.”
A 32. cikk 2. §-ának szövege a következő:
„A Főtitkár értesíti az ily módon beérkezett felmondásokról az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagját, valamint a 28. cikkben említett nem tag Államokat.”
A 32. cikk 3. §-ában a „Nemzetek Szövetsége tagjainak és az Egyezménnyel kötelezett nem tag Államoknak” szavak helyébe a „Magas Szerződő Felek” szavak lépnek.
A 33. cikkben a „valamennyi Magas Szerződő Fél” szavak lépnek a „Nemzetek Szövetségének minden Szervezetének minden tagja vagy a jelen Egyezménnyel kötelezett nem tag Államok” szavak helyébe, továbbá a „valamennyi Magas Szerződő Félhez” szavak lépnek a „Nemzetek Szövetségének többi tagjaihoz és a nem tag Államokhoz” szavak helyébe.
4. Az ópiumszívásnak Távol-Keleten való ellenőrzésére vonatkozóan 1931. évi november hó 27-én Bangkokban kötött Megállapodáshoz és Záróokmányhoz.
Az V. és VII. cikkben a „Nemzetek Szövetségének Főtitkára” szavak helyébe az „Egyesült Nemzetek Főtitkára” szavak kerülnek.
5. A kábítószerek törvényellenes forgalmának elnyomására vonatkozóan Genfben, 1936. évi június hó 26-án kelt Nemzetközi Egyezményhez.
A 16., 18., 21., 23., és 24. cikkekben „a Nemzetek Szövetsége Főtitkára” szavak helyébe az „Egyesült Nemzetek Főtitkára” szavak kerülnek.
A 17. cikk 2. §-ának szövegezése a következő:
„Amennyiben a vita eldöntésére vonatkozólag a Felek között ily megegyezés nem volna, azt a Felek választott bírói vagy bírói döntés alá bocsátják. Ha más bíróság kiválasztására meg nem egyeznének, a vitát egyik Fél kérésére - ha Szabályzatának a vitában részt vevő Felek valamennyien részesei - a Nemzetközi Bíróság elé kell terjeszteni. Ha a vitában részt vevő Felek valamelyike nem részese a Szabályzatnak, a vitát a nemzetközi viszályok elintézése tárgyában 1907. október 18-án Hágában kötött Egyezménynek megfelelően alakított választott bíróság elé kell terjeszteni.”
A 18. cikk 7. §-ának szövege a következő:
„A Főtitkár a jelen cikk értelmében hozzá érkezett értesítésekről és nyilatkozatokról az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagját, valamint a 20. cikkben említett nem tag Államot értesíti.”
A 20. cikk szövege a következő:
„A jelen Egyezményt meg kell erősíteni.A megerősítő okiratokat 1947. január 1-jétől kezdődően az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkáránál kell letenni,aki azok beérkezéséről értesíti az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagját és azokat a nem tag Államokat, amelyeknek a Főtitkár megküldte az Egyezmény másolatát.”
A 21. cikk 1. §-ának szövege a következő:
„Az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagja és a 20. cikkben említett nem tag Államok csatlakozhatnak a jelen Egyezményhez.”

3. §4 A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján, de az 1955. évi december hó 16. napjától kezdődő érvénnyel lép hatályba. Végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

A kihirdetés napja: 1956. március 18.

2

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

4

A 3. § a 2006: CIX. törvény 158. § (3) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás