• Tartalom
Oldalmenü

1955. évi 1. törvényerejű rendelet

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alkotmánymódosításának kihirdetéséről1

1990.12.31.

(Az alkotmánymódosító okmány a kellő számú megerősítő okirat letétele következtében 1945. május 20-án lép hatályba. A Magyar Népköztársaság2 megerősítő okiratának letétele Genfben, 1954. október 16-án történt meg.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa3 a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmányát (az 1935: I. tv. 2. §-át, valamint az 1947: VI. tv. 2. §-át) módosító okmányt, amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet 36. ülésszakán Genfben, 1953. június 25-én elfogadott, a jelen törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett módosító okmány hivatalos magyar fordítása a következő:


(Hivatalos magyar fordítás.)

„A Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet, melyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal igazgatótanácsa Genfben hívott össze és amely 1953. június 4-én harminchatodik ülésszakára összeült, miután elhatározta, hogy a Szervezet Alkotmányának az igazgatótanács megalakítására vonatkozó rendelkezéseiben a „32”, „16”, „12” és „8” számokat „40”, „20”, „16” és „10” számokkal helyettesíti, amely kérdés az ülésszak napirendjének nyolcadik pontját képezi,
1953. június 25-én elfogadta a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmányát módosító alábbi okmányt, amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmányát módosító 1953. évi okmánynak kell nevezni.

1. cikk

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmánya jelenleg hatályban levő szövegében a 7. cikk 1., 2. és 8. §-ában és 36. cikkében szereplő „32”, „16”, „12” és „8” számokat megfelelően „40”, „20”, „16” és „10” számokkal kell helyettesíteni.

2. cikk

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmánya jelenleg hatályban levő szövegében a 7. cikk 2. §-ának utolsó mondata hatályát veszti.

3. cikk

A jelen alkotmánymódosító okmány hatálybalépésének időpontjától a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmánya az előző cikkek szerint módosított alakban lesz hatályos.

4. cikk

Mihelyt a jelen módosító okmány hatályba lép, a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatója a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmányának hivatalos szövegét, a jelen módosító okmányban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, általa szabályszerűen aláírt két eredeti példányban elkészítteti; e példányok közül az egyiket a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal irattárában, a másikat pedig az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 102. cikkében foglaltaknak megfelelően beiktatás céljából az Egyesült Nemzetek főtitkáránál helyezik el. A főigazgató az okmánynak egyegy hiteles másolatát a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet minden egyes tagjának megküldi.

5. cikk

A jelen módosító okmány két hiteles példányát az Értekezlet elnöke és a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatója írja alá. A példányok közül az egyiket a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal irattárában, a másikat pedig az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 102. cikkében foglaltaknak megfelelően beiktatás céljából az Egyesült Nemzetek főtitkáránál helyezik el. A főigazgató az okmánynak egy-egy hiteles másolatát a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet minden egyes tagjának megküldi.

6. cikk

1. A jelen módosító okmány megerősítését vagy szabályszerű elfogadását a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatójával közölni kell, aki erről a Szervezet tagjait értesíti.
2. A jelen módosító okmány a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmánya 36. cikkében megjelölt feltételek mellett lép hatályba.
3. Mihelyt a jelen módosító okmány hatályba lép, erről a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatója a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet minden egyes tagját és az Egyesült Nemzetek főtitkárát értesíti.
A fenti szöveg a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmányát módosító okmány hiteles szövege, amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Egyetemes Értekezlete Genfben megtartott és 1953. június 25-én befejezett 36. ülésszakán szabályszerűen elfogadott.
A jelen módosító okmány francia és angol nyelvű szövege egyformán irányadó.
AMINEK HITELÉÜL a jelen okmányt 1953. június 26. napján aláírásaikkal ellátták.”

(Aláirások)

3. § A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

1

A kihirdetés napja: 1955. január 5.

2

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás