• Tartalom
Oldalmenü

1941. évi VII. törvénycikk

az irodalmi és a művészeti művek kölcsönös védelme tárgyában Berlinben, 1940. évi november hó 6. napján kelt magyar-német egyezmény becikkelyezéséről.

1990.12.31.

(Megjelent az Országos Törvénytár 1941. évi június hó 14-én kiadott 6. számában.)

(A megerősítő okiratok Budapesten, 1941. évi május hó 8-án cseréltettek ki.)

(Hivatalos Magyar Fordítás.)

1. § Az irodalmi és a művészeti művek kölcsönös védelme tárgyában Berlinben, 1940. évi november hó 6. napján kelt magyar-német egyezmény az ország törvényei közé iktattatik.

2. § Az 1. §-ban említett egyezmény eredeti magyar- és németnyelvű szövege a következő :


Egyezmény a Magyar Királyság és a Német Birodalom között
az irodalom és a művészeti művek kölcsönös védelme tárgyában.

A Magyar Királyság és a Német Birodalom megállapodtak abban, hogy az irodalmi és a művészeti művek kölcsönös védelme céljából egyezményt kötnek.
Ebből a célból Meghatalmazottaikká kinevezték :
[következik a meghatalmazottak megnevezése]
A Meghatalmazottak meghatalmazásaikat egymással közölték és azokat rendben találták. A következő rendelkezésekben állapodtak meg :

1. cikk. Mindaddig az ideig, amíg a két Szerződő Fél az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló berni egyezményben részes, az irodalmi, a tudományos, művészeti és fényképészeti műveknek azok a szerzői, akik a két Fél valamelyikének állampolgárai, olyan műveik tekintetében is, amelyek először a berni Únió területén kívül jelentek meg, a másik Szerződő Fél területén ugyanazokat a jogokat élvezik, mint a belföldi szerzők.

2. cikk. A két Szerződő Fél megegyezett abban, hogy a berni egyezménnyel szabályozott viszonyaikban egymás között a berni egyezményen kívül csak az 1. cikkben foglalt megállapodás van hatályban és az 1887. évi július hó 1-én kelt, egyrészt Magyarország, másrészt Ausztria, továbbá az 1899. évi december hó 30-án kelt, egyrészt Magyarország, valamint Ausztria, másrészt a Német Birodalom között létrejött szerzői-jogi egyezmények hatályukat vesztették.

3. cikk. (1) Az Egyezményt meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat, mihelyt lehetséges, Budapesten kell kicserélni.
(2) Az Egyezmény a megerősítő okiratok kicserélésének napjától számított három hónap mulva lép hatályba és hatályban marad attól a naptól számított hat hónapig, amikor valamelyik Szerződő Fél felmondja.
Ennek hiteléül a Meghatalmazottak ezt az Egyezményt aláírták és pecsétjükkel ellátták.
Kiállíttatott két eredeti példányban, magyar és német nyelven, Berlinben, 1940. évi szeptember hó 6. napján.

(Aláirások.)

3. § A jelen törvény hatálybalépésével az 1887 :IX. törvénycikk és az 1901. évi VI. törvénycikk hatályát veszti.

4. § A jelen törvény végrehajtásáról - ügykörük szerint - az érdekelt miniszterek gondoskodnak.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás