• Tartalom
Oldalmenü

1940. évi XXXIV. törvénycikk

a szellemi és kulturális együttműködés tárgyában Budapesten, 1940. évi március hó 13. napján kelt magyar-német pótegyezmény becikkelyezéséről.

1990.12.30.

(A megerősítő okiratok Berlinben, 1940. évi november hó 16-án cseréltettek ki.)

(Megjelent az Országos Törvénytár 1940. évi december hó 29-én kiadott 20. számában.)

1. § A szellemi és kultúrális együttműködés tárgyában Berlinben 1936. évi május hó 28. napján kelt és az 1937 :V. törvénycikkbe iktatott magyar-német egyezmény kiegészítéseképpen Budapesten 1940. évi március hó 13. napján kelt pótegyezmény az ország törvényei közé iktattatik.

2. § Az 1. §-ban említett pótegyezmény eredeti magyar és eredeti német szövege a következő :


A Magyar Királyi Kormány és a Német Kormány.

a szellemi és kultúrális együttműködés tárgyában 1936. évi május hó 28-án kelt egyezmény (az alábbiakban : »Főegyezmény«) kiegészítéséül alulírott meghatalmazottaik által a következőkben állapodtak meg :

I. cikk. A magyar kir. kormány a Collegium Hungaricumot és a gróf Klebelsberg Kúnó Magyar Történetkutató Intézetet, mindkettőt Bécsben fenn fogja tartani.
A német kormány a magyar történelem és irodalom fennálló bécsi vendégtanszékét továbbra is meghagyja. A végleges szabályozást a főegyezmény XXI. cikkével megalkotott magyar-német vegyesbizottságnak tartják fenn.

II. cikk. A német kormány a budapesti br. Eötvös József Collegiumban eddig osztrák részről betöltött németnyelvű lektorátust, mint birodalmi német lektorátust fogja fenntartani. Ezáltal a német kormánynak a Főegyezmény II. cikkének 2. bekezdésében elvállalt kötelezettsége, hogy az előző mondatban megjelölt Collegiumban lektorátust tart fenn, teljesíttetnek tekintendő.
A Főegyezmény II. cikkének kiegészítéseképpen a magyar kir. kormány a bécsi tudományegyetemen és műegyetemen felállított mindkét lektorátust fenn fogja tartani.
Az 1. és 2. bekezdésben említett lektorátusok fenntartása és betöltése tekintetében a Főegyezmény II. cikkében foglalt rendelkezések érvényesek, mégis akként, hogy az 1. bekezdésben említett lektorátus költségeit a magyar kir. kormány viseli.

III. cikk. Ez a Pótegyezmény megerősítendő.
A megerősítő okiratok mielőbb Berlinben cserélendők ki.
A Pótegyezmény a megerősítő okiratok kicserélése utáni 30. napon lép életbe és addig fog érvényben maradni, ameddig a Főegyezmény.
Ennek hiteléül a meghatalmazottak jelen Pótegyezményt aláírták és pecsétjeikkel ellátták.
Készült két eredeti példányban, magyar és német nyelven, azzal, hogy mindkét szövegnek ugyanaz az érvénye van.
Budapest, 1940. március hó 13. napján.

(Aláirások.)

3. § Jelen törvény kihirdetése napján, azonban az 1. §-ban említett pótegyezmény életbelépésétől kezdődő hatállyal lép életbe.

Jelen törvény végrehajtásáról a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter gondoskodik.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás