• Tartalom
Oldalmenü

1940. évi XXXIII. törvénycikk

a Yeniköyben, 1934. évi augusztus hó 25-én kelt magyar-afgán barátsági szerződés becikkelyezéséről

1940.12.29.

1. § A Yebiköyben, 1934. évi augusztus hó 25. napján kelt magyar-afgán barátsági szerződés az ország törvényei közé iktattatik.

2. § Az 1. §-ban említett szerződésnek eredeti magyar és francia szövege a következő:


Barátsági szerződés Magyarország és Afganisztán között
Ő Főméltósága Magyarország Kormányzója és
Ő Felsége Afganisztán Királya,
áthatva azon óhajtól, hogy szorosabbra fűzzék az őszinte barátságnak kapcsolatait, amelyek a két ország között oly szerencsésen léteznek, elhatározták, hogy barátsági Szerződést kötnek és ebből a célból Meghatalmazottaikká kinevezték, mégpedig:
Ő Főméltósága Magyarország Kormányzója:
Ő Nagyméltóságát Dr. Jungerth-Arnóthy Mihályt, Magyarország Rendkívüli Követét és Meghatalmazott Miniszterét Törökországban;
Ő Felsége Afganisztán Királya:
Ő Nagyméltóságát Szultán Ahmed Kánt, Afganisztán Rendkívüli és Meghatalmazott Nagykövetét Törökországban;
Akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik közlése után, a következő rendelkezésekben állapodtak meg:
I. Cikk. A Magyar Királyság és az Afgán Királyság között úgyszintén a két Állam állampolgárai között zavartalan béke, valamint őszinte és állandó barátság fog fennállani.
II. Cikk. A Magas Szerződő Felek megállapodnak arra nézve, hogy a két Állam között a diplomáciai és konzuli viszonyt a nemzetközi jog elveinek megfelelően fogják létesíteni; megegyeznek abban, hogy mindegyiküknek diplomáciai képviselői a másik Államnak területén, a viszonosság feltétele mellett, az általános nemzetközi közjog általános elveinek megfelelő bánásmódban fognak részesülni.
III. Cikk. A jelen Szerződés magyar, perzsa és francia nyelven szövegeztetik. Kétség esetén a francia szöveg fog hivatalosnak tekintetni.
A jelen Szerződés meg fog erősítetni és a megerősítő okiratok, mihelyt csak lehetséges, Ankarában ki fognak cseréltetni. A Szerződés a megerősítő okiratok kicserélése utáni tizenötödik napon lép életbe.
Aminek hiteléül az illető Meghatalmazottak ezt a Szerződést aláírták és pecsétjeikkel ellátták.
Kelt két példányban Yeniköyben, 1934. évi augusztus 25-én.

[Aláírások]

3. § A jelen törvény kihirdetése napján - azonban az 1. §-ban említett szerződés életbelépésétől kezdődő hatállyal - lép életbe.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás