• Tartalom
Oldalmenü

1940. évi XXI. törvénycikk

a Gozsdu-alapítványt érdeklő ügyek végleges rendezése tárgyában Bukarestben, 1937. évi október hó 27. napján kelt magyar-román megállapodás becikkelyezéséről.

1990.12.31.

(A megerősítő okiratok Budapesten, 1940. évi május hó 20-ik napján cseréltettek ki.)

(Megjelent az Országos Törvénytár 1940. évi augusztus hó 6-án kiadott 12. számában.)

1. § A Gozsdu-alapítványt érdeklő ügyek végleges rendezése tárgyában Bukarestben, 1937. évi október hó 27. napján kelt magyar-román megállapodás a hozzátartozó melléklettel együtt az ország törvényei közé iktattatik.

2. § Az 1. §-ban említett megállapodásnak és mellékleteinek eredeti francia szövege és hivatalos magyar fordítása a következő :


(Hivatalos Magyar Fordítás.)

Megállapodás Magyarország és Románia között a Gozsdu-alapítványt érdeklő ügyek végleges rendezéséről.

Ő Főméltósága a Magyar Királyság Kormányzója és
Ő Felsége Románia, Királya
a Gozsdu-alapítványt érdeklő ügyeket véglegesen rendezni óhajtván, hogy ezáltal az ezen ügyben Párizsban 1930. évi április hó 28-án aláírt megállapodásban foglalt rendelkezések végrehajtassanak,
elhatározták, hogy e célból Megállapodást kötnek és meghatalmazottaikká kijelölték, még pedig :
Ő Főméltósága a Magyar Királyság Kormányzója :
Egry Aurél udvari tanácsos urat, a magyar országgyűlés felsőházának tagját ;
Ő Felsége Románia Királya :
Lapedatu János volt miniszter urat ;
akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik közlése után a következő rendelkezésekben állapodtak meg :

I.

Magyarország a jelen Megállapodás hatálybalépésétől számított 30 nap alatt átadja Romániának a Gozsdu-alapítvány Magyarország területén levő egész vagyonát, az arra vonatkozó összes jogokkal és kötelezettségekkel együtt a végett, hogy az említett vagyon az alapító oklevélben meghatározott célból az alapítvány intéző szervének rendelkezésére bocsáttassék.
A Magyarország által az előző bekezdésben foglaltak szerint Romániának átadandó vagyontárgyak az idecsatolt és a Szerződő Felek által egyetértőleg megállapított és kölcsönösen helyesnek elismert jegyzékben vannak felsorolva.

II.

A Gozsdu-alapítvány Magyarországon a jelen Megállapodás alapján az idegen jogi személyeket megillető jogokat fogja élvezni.

III.

Tekintettel arra, hogy a jelen Megállapodás rendelkezései következtében a Gozsdu-alapítvány mint magyar alapítvány megszűnik másrészt figyelemmel arra az érdekre, hogy Magyarországon is legyen egy alapítvány, amely a Magyarországon lakó, román anyanyelvű és görög keleti vallású magyar állampolgárok művelődési szükségleteit kielégítse, a Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy Románia a jelen Megállapodás hatálybalépésétől számított 30 nap, alatt Magyarországnak megfelelő összegű pengőt fog átadni abból a célból, hogy egy alapítvány létesíttessék, amely »Magyarországi görög keleti románok ösztöndíj alapítványa« nevet fogja viselni.

IV.

A jelen Megállapodás a Magyarország és Románia által Párizsban 1930. évi április hó 28-án aláírt megállapodás értelmében a Gozsdu-alapítványt érdeklő ügyek végleges rendezését foglalja magában. Következésképpen a jelen Megállapodás rendezéseinek végrehajtása után sem Románia, sem pedig az Alapítvány intéző szerve ez ügyből kifolyólag Magyarország ellen semmiféle igényt nem támaszthatnak. Hasonlóképpen a román anyanyelvű és görög keleti vallású magyar állampolgárok az alapítvány jogcímén semmiféle igényt sem támaszthatnak sem a Gozsdu-alapítvánnyal, sem a magyar állammal szemben.

V.

A jelen Megállapodást, mihelyt lehetséges, meg kell erősíteni.
A megerősítő okiratok kicserélése Budapesten fog megtörténni és a Megállapodás a megerősítő okiratok kicserélésének napját követő 15-ik napon lép hatályba.
Kelt Bukarestben, két eredeti példányban, 1937. évi október hó 27-én.

(Aláirások.)


Melléklet

Jegyzéke a Gozsdu-alapítvány magyar területen lévő javainak.

I. CSELEKVŐ VAGYON.

1. Ingatlanok :

a) a Király-utca 13. sz. a. házas telek, mely a Budapest balparti 10,969. telekjegyzőkönyvben van felvéve 34,200. helyrajzi szám alatt ;
b) a Dob-utca 16. sz. a. házas telek, mely a Budapest balparti 10,962. telekjegyzőkönyvben van felvéve, 34,193. helyrajzi szám alatt ;
c) a Holló-utca 8. sz. a. házas telek, mely a Budapest balparti 10,957. telekjegyzőkönyvben van felvéve, 34,188. helyrajzi szám alatt.

2. Készpénz :

a) A budapesti Pesti Hazai Első Takarékpénztárnál, folyószámlán, 1937. október 15-i értékkel 658,844
b) A budapesti Pesti Hazai Első Takarékpénztárnál, folyószámlán, 1937. október 15-i értékkel 15,253
c) A budapesti Hazai Bank Részvénytársaságnál, folyószámlán, 1937. október 15-i értékkel 3,590
d) Az ingatlanok kezelőjénél 1937. október 15-én 629

3. Részvények :

a) 1831 és 1/2 darab Pesti Hazai Első Takarékpénztár részvény
b) 472 darab Hazai Bank Részvénytársasági részvény
c) 3 darab Concordia Gőzmalom R.-T. részvény.

4. Magyar hadikölcsönkötvények :

600,000 régi magyar korona névértékben

5. Hátralékos künnlevőségek :

1937. október 15-i értékben a budapesti ingatlanok utáni hátralékos lakbérkövetelések 2,033

6. Vegyes tárgyak :

a) Az ingatlanok kezelőjénél lévő »Wertheim« pénzszekrény
b) Egy kisebb »Wertheim«-szekrény
c) Az alapító arcképe
d) Különböző iratok, iratcsomók és számviteli könyvek.

II. SZENVEDŐ VAGYON.

A Pesti Hazai Első Takarékpénztárnál a hadikölcsön kötvényekkel kapcsolatban nyilvántartott, 1.5 millió koronás folyószámlatartozás jelenlegi értéke 40,800

(Aláirások.)

3. § A vallás- és közoktatásügyi miniszter felhatalmaztatik arra, hogy a megállapodás III. pontjában említett alapítvány létesítése érdekében szükséges intézkedéseket megtegye s az ösztöndíj-alapítvány szervezetét és kezelési szabályzatát a m. kir. miniszterelnökkel egyetértőleg megállapítsa.

4. § A jelen törvény kihirdetése napján, azonban az 1. §-ban említett megállapodás életbeléptetésétől kezdődő hatállyal lép életbe.

E törvény végrehajtásával a vallás- és közoktatásügyi miniszter bízatik meg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás