• Tartalom
Oldalmenü

1940. évi I. törvénycikk

a Budapesten, 1938. évi november hó 15. napján kelt magyar-japán barátsági és szellemi együttműködési egyezmény becikkelyezéséről.

1990.12.31.

(A megerősítő okiratok Budapesten, 1939. évi december hó 20-ik napján cseréltettek ki.)

(Megjelent az Országos Törvénytár 1940. évi január hó 25-én kiadott 1. számában.)

1. § A Budapesten, 1938. évi november hó 15. napján kelt magyar-japán barátsági és szellemi együttműködési egyezmény az ország törvényei közé iktattatik.

2. § Az 1. §-ban említett egyezmény eredeti francia szövege és hivatalos magyar fordítása a következő :


(Hivatalos Magyar Fordítás.)

Barátsági és szellemi együttműködési egyezmény Magyarország és Japán között.

Ő Főméltósága a Magyar Királyság Kormányzója és
Ő Felsége Japán Császára :
ünnepélyes ténnyel megerősíteni és intézményesíteni óhajtván a két ország között oly örvendetesen fennálló kölcsönös baráti és bizalmi kapcsolatokat,
egyaránt áthatva attól az óhajtól, hogy országaik évszázados hagyományaiból eredő műveltségük kölcsönös megbecsülése alapján, a két ország kulturális kapcsolatait kifejlesszék és a két ország kölcsönös megértését ekként kimélyítsék ;
elhatározták,
hogy egyezményt kötnek és e célból kijelölték :
Ő Főméltósága a Magyar Királyság Kormányzója :
gróf Teleki Pál magyar királyi titkos tanácsos, magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Őnagyméltóságát ;
Ő Felsége Japán Császára :
Hajime Matsumiya Úr Őnagyméltóságát, Japán budapesti rendkívüli követét és meghatalmazott miniszterét,
akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik közlése után a következő rendelkezésekben állapodtak meg :

1. cikk. A Magas Szerződő Felek között mindig barátság és jó egyetértés fog fennállani.

2. cikk. A Magas Szerződő Felek arra fognak törekedni, hogy kulturális kapcsolataikat biztos alapokra helyezzék és ennek folytán a legszorosabb együttműködésről biztosítják egymást.

3. cikk. A Magas Szerződő Felek az előző cikkben kifejtett cél elérése érdekében - a lehetőségekhez képest - kölcsönösen fejleszteni fogják az országaik közötti kulturális közeledést, a tudomány, szépművészetek, zene, irodalom, film, rádióközvetítések, sport, stb. terén.

4. cikk. A Magas Szerződő Felek illetékes hatóságai a szükséghez mérten meg fognak állapodni az előző két cikk alkalmazásához szükséges részletkérdésekben.

5. cikk. Jelen egyezmény meg fog erősíttetni. A megerősítő okiratok a lehető legrövidebb időn belül Budapesten fognak kicseréltetni.
Az egyezmény a megerősítő okiratok kicserélését követő tizedik napon lép életbe és az egyik vagy másik Szerződő Fél felmondásától számított hathónapi időtartam elteltéig marad érvényben.
Ennek hiteléül a meghatalmazottak a jelen egyezményt aláírták és pecsétjükkel ellátták.
Készült két eredeti példányban Budapesten 1938. évi november hó 15-én, amely megfelel Syowa 13. éve november 15-ének.

(Aláirások.)

3. § Jelen törvény kihirdetése napján, azonban az 1. §-ban említett egyezmény életbelépésétől kezdődő hatállyal lép életbe. Végrehajtásáról a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter gondoskodik.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás