• Tartalom
Oldalmenü

1938. évi V. törvénycikk

az 1929. évben Genfben tartott nemzetközi munkaügyi egyetemes értekezlet által a hajón szállított nehéz csomagok súlyának megjelölése tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről.

1990.12.31.

(Megjelent az Országos Törvénytár 1938. évi január hó 19-én kiadott 2. számában.)

(Magyarország megerősítő okirata 1937. évi december hó 6-án iktattatott be a Nemzetek Szövetségének főtitkára által.)

1. § Az 1929. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a hajón szállított nehéz csomagok súlyának megjelölése tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény az ország törvényei közé iktattatik.

2. § Az 1. §-ban említett nemzetközi egyezménynek francia eredeti szövege és hivatalos magyar fordítása a következő :


(Hivatalos Magyar Fordítás.)

A Nemzetek Szövetségének nemzetközi Munkaügyi Szervezete egyetemes értekezletre
a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgatótanácsa által Genfbe egybehívatván és 1929. évi május 30-án tizenkettedik ülésszakára összeülvén,
miután elhatározta, hogy elfogad különböző javaslatokat a hajón szállított nehéz csomagok súlyának megjelölése tárgyában, amely kérdés az ülésszak napirendjének első pontjához tartozott,
miután elhatározta, hogy ezeket a javaslatokat nemzetközi egyezménytervezet formájába foglalja,
elfogadja ezerkilencszázhuszonkilencedik évi június hó huszonegyedik napján a következő egyezménytervezetet, amely a versailles-i Szerződés XIII. Részében és a többi békeszerződés megfelelő Részeiben foglalt rendelkezések szerint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Tagjai által lesz megerősítendő.

1. cikk. Minden nyers súlyban ezer kilogrammot (egy metrikus tonnát) vagy ennél többet nyomó csomagot vagy tárgyat, melyet jelen egyezményt megerősítő bármelyik Tag területének határai között feladtak és amely tengeren vagy belhajózási úton való szállításra vár, behajózása előtt külsején világos és tartós súlymegjelöléssel kell ellátni.
Kivételes esetekben, mikor nehéz meghatározni a pontos súlyt, a nemzeti törvényhozás megengedheti a megközelítő súlynak megjelölését is.
Ezen szabály megtartásának ellenőrzése csak annak az országnak kormányát kötelezi, amelyben a csomagot vagy tárgyat feladták és nem azon országok kormányait, amely országokon át a szállítás történik.
A nemzeti törvényhozásokra fog tartozni annak megállapítása, hogy a súlyoknak a fentiekben jelzett módon való megjelölése a feladónak vagy más valakinek legyen-e kötelessége.

2. cikk. A jelen egyezménynek a versaillesi Szerződés XIII. Részében és a többi Békeszerződés megfelelő Részeiben foglalt rendelkezések értelmében való hivatalos megerősítéseit a Nemzetek Szövetségének Főtitkárával kell közölni, aki azokat fel fogja jegyezni.

3. cikk. A jelen egyezmény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Tagjai közül csak azokat fogja kötelezni, amelyek részéről a megerősítést a Titkárság feljegyezte.
A jelen egyezmény attól a naptól számított tizenkét hónap elteltével fog hatályba lépni, amikor a Főtitkár két Tag részéről a megerősítést feljegyezte.
Azontúl a jelen egyezmény minden egyes Tagra nézve azon időponttól számított tizenkét hónap mulva fog hatályba lépni, melyben az általa való megerősítést feljegyezték.

4. cikk. Mihelyt a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet két Tagja részéről történt megerősítést a Titkárság feljegyezte, a Nemzetek Szövetségének Főtitkára közölni fogja ezt a tényt a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet minden Tagjával. Ugyancsak közölni fogja velük a Szervezet többi Tagja által utóbb bejelentett megerősítéseknek feljegyzését is.

5. cikk. A jelen egyezményt megerősítő minden Tag azt a hatályba lépés időpontjától számított tízévi időtartam elteltével a Nemzetek Szövetségének Főtitkárához intézett írásbeli jegyzékkel felmondhatja, aki a felmondást feljegyzi. A felmondás csak a Titkárságnál történt feljegyzéstől számított egy év elteltével válik hatályossá.
A jelen egyezményt megerősítő minden Tag, aki az előző pontban említett tízéves időszak eltelte után egy éven belül nem él a jelen cikkben biztosított felmondás lehetőségével, újabb tíz évig lesz köteles az egyezményt megtartani és azon túl minden tíz évben lesz módja a jelen cikkben meghatározott feltételek mellett a jelen egyezményt felmondani.

6. cikk. Minden tízéves időtartam elmúltával, amelyet a jelen egyezménynek hatálybalépésétől kell számítani, a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgatótanácsa a jelen egyezmény alkalmazásáról az egyetemes Értekezletnek köteles jelentést tenni és egyszersmind határozni a felől, hogy az egyezmény teljes vagy részleges felülvizsgálatának kérdését az értekezlet napirendjére kell-e tűzni.

7. cikk. Abban az esetben, ha a nemzetközi Értekezlet a jelen egyezménynek teljes vagy részleges módosítását tartalmazó új egyezményt fogadna el, az új egyezménynek egy Tag által való megerősítése ipso jure maga után vonná a jelen egyezménynek azonnali felmondását, tekintet nélkül a fenti 5. cikkben megszabott határidőre, feltéve, hogy a módosító új egyezmény hatályba lépett.
A módosító új egyezmény hatálybalépésének időpontjától kezdve a jelen egyezmény további megerősítése már nem fogadható el.
Azonban a jelen egyezmény jelen alakjában és tartalmában érvényben marad azon Tagok számára, akik azt megerősítették és akik nem erősítik meg a módosító új egyezményt.

8. cikk. A jelen egyezmény francia és angol szövege egyképen hiteles.
Az előző szöveg hiteles szövege annak az egyezménytervezetnek, amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Egyetemes Értekezlete Genfben tartott és az 1929. évi június hó 21. napján bezártnak nyilvánított tizenkettedik ülésszakában szabályszerűen elfogadott.
Aminek hiteléül aláírták 1929. augusztus tizenötödikén
az Értekezlet elnöke és a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal igazgatója :

3. § A versaillesi békeszerződésnek a 2. §-ban közzétett egyezményben említett XIII. része az 1921 :XXXIII. törvénycikkbe iktatott trianoni szerződés XIII. részének felel meg.

4. § Ezt a törvényt a m. kir. kereskedelemügyi miniszter hajtja végre.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás