• Tartalom
Oldalmenü

1937. évi IX. törvénycikk

a légijáróművek biztosítási lefoglalására vonatkozó 1933. évi római nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről

2007.01.01.

1. § A légijáróművek biztosítási lefoglalására vonatkozó egyes szabályok egységesítése tárgyában Rómában, 1933. évi május hó 29. napján kelt nemzetközi egyezmény az ország törvényei közé iktattatik.

2. § Az 1. §-ban említett egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő:


Egyezmény a légijáróművek biztosítási lefoglalására vonatkozó egyes szabályok egységesítése végett

Ő Felsége Albánia Királya, a Német Birodalom Elnöke, az Amerikai Egyesült Államok Elnöke, az Osztrák Köztársaság Szövetségi Elnöke, Ő Felsége a Belgák Királya, a Brazíliai Egyesült Államok Elnöke, a Chilei Köztársaság Elnöke, a Kínai Köztársaság Nemzeti Kormányának Elnöke, Kolumbia Köztársaság Elnöke, Kuba Köztársaság Elnöke, Ő Felsége Dánia és Izland Királya, Ecuador Köztársaság Elnöke, El Salvador Köztársaság Elnöke, a Spanyol Köztársaság Elnöke, a Finn Köztársaság Elnöke, a Francia Köztársaság Elnöke, Ő Felsége Nagybritannia, Irország és a Tengerentúli Brit Birtokok Királya, India Császára, Guatemala Köztársaság Elnöke, a Görög Köztársaság Elnöke, Honduras Köztársaság Elnöke, Ő Főméltósága a Magyar Királyság Kormányzója, Ő Felsége Olaszország Királya, Ő Felsége Japán Császára, a Litván Köztársaság Elnöke, a Mexikói Egyesült Államok Elnöke, Nikaragua Köztársaság Elnöke, Ő Felsége Norvégia Királya, Ő Felsége Németalföld Királynője, a Lengyel Köztársaság Elnöke, a Portugál Köztársaság Elnöke, Ő Felsége Románia Királya, San-Domingó Köztársaság Elnöke, San-Marinó Köztársaság Kormányzó Kapitányai, Ő Szentsége a Római Pápa, Ő Felsége Svédország Királya, a Svájci Szövetségtanács, a Csehszlovák Köztársaság Elnöke, a Török Köztársaság Elnöke, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Uniójának Központi Végrehajtó Bizottsága, a Venezuelai Egyesült Államok Elnöke, Ő Felsége Jugoszlávia Királya
felismervén annak hasznosságát, hogy a légijáróművek biztosítási lefoglalására vonatkozóan egységes szabályokat fogadjanak el,
ebből a célból kinevezték Meghatalmazottaikat,
akik kellően felhatalmazva, megkötötték és aláírták a következő Egyezményt:

1. Cikk

A Magas Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy megteszik a szükséges intézkedéseket abból a célból, hogy a jelen Egyezményben megállapított szabályoknak érvényt szerezzenek.

2. Cikk

(1) A jelen Egyezmény értelmében biztosítási lefoglalás alatt érteni kell bárminő elnevezésű minden olyan cselekményt, amellyel légijáróművet magánérdekből igazságügyi vagy közigazgatási közegek közbenjöttével feltartóztatnak akár a hitelező, akár a légijáróművet terhelő dologi jog jogosítottja javára anélkül, hogy a foglaltató a rendes eljárásban előzően kieszközölt végrehajtható ítéletre vagy azzal egyenlő hatályú más végrehajtási jogcímre hivatkozhatnék.
(2) Ha az irányadó törvény a hitelezőnek, a ki a légijáróművet a járató beleegyezése nélkül birtokában tartja, visszatartási jogot ad, ennek a jognak gyakorlását a jelen Egyezmény rendelkezései szempontjából egyenlőnek kell tekinteni a biztosítási lefoglalással és a jelen Egyezmény szabályai alá esik.

3. Cikk

(1) Mentesek a biztosítási lefoglalás alól:
a) a kizárólag állami szolgálatra rendelt légijáróművek, beleértve a póstai, de nem a kereskedelmi szolgálatban használt légijáróműveket;
b) a nyilvános fuvarozási vállalatok valamely rendes vonalán valósággal üzemben levő légijáróművek és a nélkülözhetetlen tartalék légijáróművek;
c) minden más légijárómű, amely díjazás ellenében személyeknek vagy dolgoknak fuvarozására szolgál, amikor ilyen fuvarozásra indulásra készen áll, kivéve, ha olyan tartozásról van szó, amelyet a tervbevett út céljára vállaltak vagy olyan hitelről, amely az út folyamán keletkezett.
(2) Ennek a cikknek rendelkezései nem nyernek alkalmazást arra a biztosítási lefoglalásra, amelyet a légijárómű birtokától jogtalanul megfosztott tulajdonos eszközöl ki.

4. Cikk

(1) Ha a lefoglalás nincs megtiltva, vagy ha a légijárómű nem volna ugyan lefoglalható, de a járató arra nem hivatkozik, megfelelő biztosíték megakadályozza a biztosítási lefoglalást és jogot ad annak azonnali feloldására.
(2) A biztosíték akkor megfelelő, ha a tartozás összegét és a költségeket fedezi és kizárólag a hitelező kielégítésére van szánva; vagy ha eléri a légijárómű értékét, amennyiben ez az érték a tartozás és a költségek összegénél kisebb.

5. Cikk

A biztosítási lefoglalás feloldására irányuló kérelmet minden esetben rövid és gyors eljárás útján kell elintézni.

6. Cikk

(1) Ha a jelen Egyezmény rendelkezései értelmében lefoglalhatatlan légijáróművet foglaltak le vagy ha az adós kénytelen volt a lefoglalás megakadályozása vagy feloldásának kieszközlése végett biztosítékot adni, a foglaltató az eljárás törvényei szerint felelős a járatóra vagy a tulajdonosra ebből háramló kárért.
(2) Ugyanez a szabály áll a jogos indok nélkül eszközölt biztosítási lefoglalásra is.

7. Cikk

A jelen Egyezmény nem nyer alkalmazást sem azokra a biztosítási intézkedésekre, amelyeket csődügyben, sem azokra, amelyeket a vám-, büntető vagy rendőri szabályok megsértése miatt foganatosítottak.

8. Cikk

A jelen Egyezmény nem akadályozza a Magas Szerződő Felek között létrejött olyan nemzetközi egyezmények alkalmazását, amelyek a lefoglalás alól kiterjedtebb mentességet biztosítanak.

9. Cikk

(1) A jelen Egyezményt mindegyik Magas Szerződő Fél területén alkalmazni kell másik Magas Szerződő Fél területén belajstromozott minden más légijáróműre.
(2) "Valamelyik Magas Szerződő Fél területén" kifejezés alatt minden olyan területet érteni kell, amelyre az említett Magas Szerződő Fél felségjogra fennhatósága, védelme, megbízáson alapuló igazgatása vagy hatalma, kiterjed s amelyre nézve részes az Egyezményben.

10. Cikk

A jelen Egyezmény francia nyelven egyetlen példányban készült, amely az Olasz Királyság Külügyminisztériumának irattárában marad elhelyezve és az Olasz Királyság Kormánya gondoskodik arról, hogy mindegyik érdekelt Kormánynak egy hiteles másolat küldessék.11. Cikk. (1) A jelen Egyezmény megerősítésre szorul. A megerősítő okiratokat az Olasz Királyság Külügyminisztériumának irattárában kell elhelyezni, amely erről az elhelyezésről mindegyik érdekelt Kormányt értesíteni fogja.
(2) Mihelyt öt megerősítést elhelyeztek, az ötödik megerősítő okirat elhelyezése után kilencven nap múlva az Egyezmény hatályba lép azok között a Magas Szerződő Felek között, amelyek megerősítették. Minden később elhelyezett megerősítés kilencven nap múlva lép hatályba ez után az elhelyezés után.
(3) Az Olasz Királyság Kormányának feladata mindegyik érdekelt Kormánnyal közölni a jelen Egyezmény hatálybalépésének időpontját.

12. Cikk

(1) A jelen Egyezményhez - hatálybalépése után - csatlakozni lehet.
(2) A csatlakozás az Olasz Királyság Kormányához intézett közléssel fog történni, amely arról mindegyik érdekelt Kormányt értesíteni fogja.
(3) A csatlakozás az Olasz Királyság Kormányával történt közlés után kilencven nap múlva válik hatályossá.

13. Cikk

(1) A jelen Egyezményt mindegyik Magas Szerződő Fél az Olasz Királyság Kormányához intézett közléssel felmondhatja, amely arról mindegyik érdekelt Kormányt haladéktalanul értesíteni fogja.
(2) A felmondás közlése után hat hónap mulva és csakis arra a Félre nézve válik hatályossá, amelytől származik.

14. Cikk

(1) A Magas Szerződő Felek az aláírás, a megerősítések elhelyezése vagy csatlakozásuk alkalmával kijelenthetik, hogy a jelen Egyezménynek részükről történt elfogadása nem vonatkozik gyarmataik, védett területeik, tengerentúli birtokaik, megbízás folytán általuk igazgatott területek vagy felségjoguknak, hatalmuknak vagy fennhatóságuknak alávetett bármely más területek összességére vagy azoknak egy részére.
(2) A Magas Szerződő Felek utólag közölhetik az Olasz Királyság Kormányával, hogy a jelen Egyezményt alkalmazni kívánják összes gyarmataik, védett területeik, tengerentúli birtokaik, megbízás folytán általuk igazgatott területek vagy felségjoguknak, hatalmuknak vagy fennhatóságuknak alávetett bármely más területekre vagy azoknak egy részére is, amelyek eredeti nyilatkozatukban ekként ki voltak zárva.
(3) Az Olasz Királyság Kormányával bármikor közölhetik, hogy a jelen Egyezmény alkalmazását összes gyarmataik, védett területeik, tengerentúli birtokaik, megbízás folytán általuk igazgatott területek vagy felségjoguknak, hatalmuknak vagy fennhatóságuknak alávetett bármely más területekre vagy azoknak egy részére megszüntetni kívánják.
(4) Az Olasz Királyság Kormánya mindegyik érdekelt Kormányt értesíteni fogja az előbbi két bekezdésnek megfelelő közlésekről.

15. Cikk

Mindegyik Magas Szerződő Fél legkorábban a jelen Egyezmény hatálybalépését követő két év mulva újabb nemzetközi értekezlet összehívását kezdeményezheti azoknak a javításoknak megvizsgálása céljából, amelyeket a jelen Egyezményen lehetne tenni. Evégből a Francia Köztársaság Kormányához kell fordulnia, amely meg fogja tenni az értekezlet előkészítéséhez szükséges intézkedéseket.
A jelen Egyezményt, amely Rómában, az 1933. évi május hó 29-én kelt, 1934. évi január hó 1-ig lehet aláírni.
Aminek hiteléül a Meghatalmazottak ezt az Egyezményt aláírták: Németország.
Az Amerikai Egyesült Államok küldöttsége kijelenti, hogy az egyezmény csak az Amerikai Egyesült Államok szárazföldi határai között fog alkalmazást nyerni Alaska területének kivételével.
Ausztria, Belgium, Brazília, Dánia, El Salvador, Spanyolország, Franciaország, Nagybritannia és Észak-Irország, India, Guatemala, Olaszország, Litvánia, Norvégia, Lengyelország, Románia, San-Marino, Svájc, Csehszlovákia, Törökország, Jugoszlávia, Honduras, Magyarország, Németalföld.

3. §1 Az igazságügyért felelős miniszter rendelettel teszi közzé azt, hogy a 2. §-ban foglalt Egyezmény mely államokkal szemben mikor lép hatályba és hogy az Egyezményt mely államok mondották fel.

Az e törvény végrehajtásához szükséges részletes szabályokat az igazságügyért felelős miniszter és a közlekedésért felelős miniszter rendelettel állapítja meg.

1

A 3. § a 2006: CIX. törvény 167. § (1) bekezdésének g) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás