• Tartalom
Oldalmenü

1936. évi XVI. törvénycikk

az oktató jellegű filmek nemzetközi forgalmának megkönnyítése céljából Genfben 1933. évi október hó 11-én kelt nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről.

1936.06.13.

(Megjelent az Országos Törvénytár 1936. évi június hó 13-án kiadott 6-ik számában.)

(Magyarország megerősítő okirata Genfben 1936. évi május hó 9. napján tétetett le.)

1. § Az oktató jellegű filmek nemzetközi forgalmának megkönnyítése tárgyában Genfben, 1933. évi október hó 11-én kelt nemzetközi egyezmény az ország törvényei közé iktattatik.

2. § Az 1. §-ban említett egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő :


Ő felsége Albánia királya ; az Amerikai Egyesült Államok elnöke ; az osztrák köztársaság szövetségi elnöke ; ő felsége a belgák királya ; ő felsége Nagy-Britannia, Irország és a tengerentúli brit birtokok királya, India császára ; a chilei köztársaság elnöke ; ő felsége Dánia és Izland királya ; ő felsége Egyiptom királya ; a finn köztársaság elnöke ; a francia köztársaság elnöke ; a görög köztársaság elnöke ; ő főméltósága a magyar királyság kormányzója ; ő felsége Olaszország királya ; a lett köztársaság elnöke ; ő főméltósága Monaco hercege ; a nicaraguai köztársaság elnöke ; ő felsége Norvégia királya ; a panamai köztársaság elnöke ; a lengyel köztársaság elnöke ; ő felsége Románia királya ; ő felsége Svédország királya ; a svájci szövetségi tanács ; az uruguayi köztársaság elnöke,
attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy a népek közötti kölcsönös megértésben a Nemzetek Szövetsége céljainak megfelelő módon közreható s így a lelki lefegyverkezést elősegítő, vagy az anyagi, értelmi és erkölcsi téren való előhaladást különösen hatékonyan munkáló mindennemű oktatófilm nemzetközi forgalmának megkönnyítéséhez fontos érdek fűződik :
megállapítják, hogy az oktatófilmek nincsenek kielégítő mértékben ismertetve s hogy nemzetközi terjesztésük még számos nehézségbe ütközik ;
tekintettel arra, hogy a vámok gyakran jelentékeny mértékben akadályozzák e filmek előállítását és forgalmát, a nélkül, hogy ebből az államokra jelentős pénzügyi előnyök származnának ;
Meghatalmazottaikat kijelölték :
akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik közlése után a következő rendelkezésekben állapodtak meg :

I. cikk. A jelen egyezmény oly filmekre vonatkozik, melyek oktatástani módszerek szerint kiválóképen nemzetközi oktató cél elérésére törekszenek s amelyek az alábbi öt csoport valamelyikébe tartoznak :
a) A Nemzetek Szövetsége, valamint a Magas Szerződő Felek részéről általánosan elismert többi nemzetközi szervezetek munkásságának és céljainak ismertetésére szánt filmek.
b) A bárminő fokú oktatás céljaira készült filmek.
c) A pályaválasztás és szakképzés céljait szolgáló filmek, beleértve azokat is, melyek az ipari szakismeretekre, valamint a tudományos munkaszervezésre vonatkoznak.
d) A tudományos vagy szakkutatásokat, illetőleg a tudományos ismeretek népszerűsítését szolgáló filmek.
e) Az egészségápolás, testnevelés, népjóléti és népgondozás tárgykörébe tartozó filmek.

II. cikk. A Magas Szerződő Felek elismerik, hogy az első cikk rendelkezései azokra az oktatófilmekre vonatkoznak, amelyek a következő kidolgozási állapotok valamelyikében vannak :
a) Negatív, előhívott felvételek.
b) Pozitív, előhívott felvételek.
A jelen egyezmény vonatkozik a hang visszaadását szolgáló felvételek minden alakjára, mint : filmhez való póthanglemezek és hangos filmek is.

III. cikk. A Magas Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen Egyezmény életbelépésétől számított hathónapi határidőn belül vám- és mindennemű mellékilleték alóli mentességet biztosítanak a Magas Szerződő Felek bármelyikének területén székelő vállalatok vagy intézmények által előállított nemzetközi oktatófilmek végleges vagy ideiglenes bevitelére, átvitelére, vagy kivitelére.
Nem vonatkozik ez a mentesség azokra az illetékekre, melyek az V. cikk értelmében valamely filmnek az állami hatóság előtt való bemutatása költségeinek fedezése céljából róhatók ki.
Nem vonatkozik ez a mentesség azon többi illetékekre sem, amelyek az áruk bevitelét minden esetben, még akkor is terhelik, ha vámmentes és bárminő származású vagy természetű áruról van szó, mint például a statisztikai és bélyegilletékek.
A Magas Szerződő Felek kötelezik továbbá magukat arra is, hogy a jelen egyezmény értelmében vámmentes filmekre nem vetnek ki más vagy magasabb belföldi illetékeket s nem vetik őket más árusítási, forgalmi vagy egyéb természetű szabályok, alakiságok vagy intézkedések alá, mint amelyek a belföldön előállított oktatófilmekre érvényesek.

IV. cikk. Mindazon film, valamint mindennemű póthangfelvétel, melynek a jelen Egyezmény értelmében vámmentes bevitele kérelmeztetik, megvizsgálás céljából bemutatandó a Nemzetközi Oktatófilm Intézetnek s ez, amennyiben elismeri, hogy a bemutatott film az első cikknek megfelelően nemzetközi oktatófilm jellegével bír, erről a XII. cikk végrehajtási szabályzatának megfelelő alakban igazolványt szolgáltat ki.
Ha a Magas Szerződő Felek egyike úgy véli, hogy egy oly film, melyre a Nemzetközi Oktatófilm Intézet igazolványt szolgáltatott ki, nem felel meg az első cikk határozmányainak, jogában áll indokainak kifejtése mellett a film másodszori megvizsgálását kérni. Ha az illető Szerződő Fél részéről felhozott indokok az Intézet által jogosnak találtatnak, az Intézet az igazolványt bevonja.

V. cikk. Ezen igazolvány felmutatása ellenében és az esetben, ha a belföldi törvényhozás még nem engedélyezte a vámmentességet, azon ország vám- vagy egyéb hivatalai, melybe a film bevitele szándékoltatik, a megfelelő kedvezmények megadásával lehetővé teszik, hogy a film bemutattassék azon belföldi hatóságnak, mely illetékes eldönteni, hogy a film vámmentes beengedésének helye van-e.
Egyedül az illetékes belföldi hatóságnak áll jogában elbírálni, hogy vajjon az illető ország köznevelési rendszerére való tekintettel a szóbanforgó film nemzeti szempontból oktatófilmnek tekintendő-e s ebből folyóan a jelen Egyezményhez képest vámmentesen engedendő-e be.
A belföldi hatóság a maga döntését írásban közli a Nemzetközi Oktatófilm Intézettel.
Az erről szóló döntés a VI. cikknek megfelelően az érdekelt országok között eszmecsere tárgyát képezheti.

VI. cikk. Az esetben, ha a beviteli ország hatóságai valamely nemzeti szempontból kétségbevonják a film oktató jellegét és megtagadják annak vámmentes beengedését, azon ország kormánya, melyben a filmet előállító vállalat vagy intézmény székel, barátságos kérést intézhet a beviteli országhoz, ha úgy véli, hogy a film terjesztése nemzeti művelődési szempontból érdekében áll. A két kormány az ügyet együttesen megvizsgálja úgy, hogy amennyire csak lehetséges, igénybe veszik a Nemzetközi Oktatófilm Intézet véleményadását is.

VII. cikk. A Nemzetközi Oktatófilm Intézet a legrövidebb időn belül összeállítja és időszakonként közzéteszi azon filmek jegyzékét, melyekre a IV. cikk értelmében igazolványt szolgáltatott ki.
Ez a jegyzék megemlíti az oly országok illetékes hatóságai által hozott döntéseket is, amelyekbe a filmek bevitele kérelmeztetett. A jegyzék az Intézet öt hivatalos nyelvén (német, angol, spanyol, francia, olasz) tétetik közzé ; minden egyes filmre vonatkozóan tartalmazni fogja az igazolványokban szereplő adatokat és megküldetik a Magas Szerződő Felek kormányainak.
Az említett Felek kötelezik magukat arra, hogy a nekik leghatékonyabbnak látszó eszközökkel elősegítik az Intézet által közzétett jegyzék terjesztését.

VIII. cikk. A jelen Egyezmény egyáltalában nem érinti a Magas Szerződő Felek azon jogát, hogy saját törvényhozásuknak megfelelően a filmek felülvizsgálását gyakorolják vagy, hogy közrendészeti vagy közbiztonsági okokból az említett filmek bevitelének vagy átvitelének betiltása vagy korlátozása iránt intézkedjenek.

IX. cikk. A Magas Szerződő Felek mindegyikének módjában áll az Egyezmény aláírásakor vagy az ahhoz való hozzájáruláskor fenntartani magának azt a jogot, hogy a bevitel megtiltása vagy korlátozása iránt intézkedhet, ha erre az okból van szükség, hogy saját piacának a külföldi származású filmek által való elözönlése ellen védekezzék.
Azok a Magas Szerződő Felek, akik a maguknak fenntartott eme joggal élnek, kötelesek eljárásuk megokolását a Nemzetközi Oktatófilm Intézettel közölni.
A Nemzetközi Oktatófilm Intézet ezt a megokolást közölni fogja az Egyezményben résztvevő államok kormányaival.

X. cikk. A Magas Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy igyekeznek egymás között módot találni az I. cikkben említett oktatófilmek nemzetközi forgalmát akadályozható korlátozásoknak a legkisebb mértékre való csökkentésére.

XI. cikk. Az V., VIII. és X. cikkekben foglalt rendelkezések kivételével a jelen Egyezmény értelmezésére vagy végrehajtására vonatkozó viták az Állandó Nemzetközi Bíróság elé terjesztetnek.
Ha a vitában álló Magas Szerződő Felek, vagy egyikük, nem csatlakoztak az Állandó Nemzetközi Bíróságról szóló, 1920 december 16-án kelt Jegyzőkönyvhöz, ez a vita szabad választásuk szerint és mindegyikük alkotmányjogi szabályaihoz képest vagy az Állandó Nemzetközi Bíróság, vagy az 1907. október 18-i Egyezménynek megfelelően a nemzetközi viták békés rendezésére felállított valamelyik döntőbíróság, vagy bármely más döntőbíróság elé terjesztetik.

XII. cikk. A jelen Egyezménynek a saját területükön való életbeléptetésétől számítandó hat hónapon belül a Magas Szerződő Felek a Nemzetközi Oktatófilm Intézet tudomására hozzák a következőket :
a) Melyek az V. cikknek megfelelően az oktatófilmek vámmentes bevitelének engedélyezésére jogosult hatóságok.
b) Minő intézkedéseket tettek a jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtására.
A jelen cikk a) és b) pontjaiban említett adatokat a Nemzetközi Oktatófilm Intézet közölni fogja a Magas Szerződő Felekkel.

XIII. cikk. A Nemzetközi Oktatófilm Intézet igazgató tanácsa állapítja meg a jelen Egyezmény végrehajtására vonatkozó eljárási szabályzatot, valamint a IV. cikkben meghatározott igazolványok kiszolgáltatásáért és a VII. cikkben említett jegyzék közzétételéért az Intézet által beszedendő díjakat. E Szabályzat, valamint az igazolvány mintája és a beszedendő díjak jegyzéke a Nemzetek Szövetségének Tanácsa elé fognak terjesztetni jóváhagyás céljából.

XIV. cikk. A jelen Egyezmény, amelynek francia és angol szövegei egyaránt hitelesek, 1934. április 11-éig írható alá a Nemzetek Szövetségének bármely tagja nevében, valamint bármely oly nemtag-állam nevében is, amelynek a Nemzetek Szövetsége Tanácsa a jelen Egyezmény másolatát e célból megküldte.

XV. cikk. A jelen Egyezményt meg kell erősíteni. A megerősítő okiratok a Nemzetek Szövetsége Főtitkáránál teendők le, aki azok letételéről a Nemzetek Szövetségének összes tagjait, valamint a XIV. cikkben említett nemtag-államokat a letétel időpontjának feltüntetésével értesíti.

XVI. cikk. 1934. április 12-étől kezdve a Nemzetek Szövetségének minden tagja és minden nemtag-állam, amelynek a Nemzetek Szövetségének Tanácsa a jelen Egyezmény másolatát megküldte, az Egyezményhez csatlakozhat.
A csatlakozásról szóló okiratok a Nemzetek Szövetsége Főtitkáránál teendők le, aki a letételről és annak keltéről a Nemzetek Szövetsége valamennyi tagját és az előző bekezdésben említett nemtag-államokat írásban értesíti.

XVII. cikk. Mihelyt a Nemzetek Szövetsége öt tagjának, vagy nemtag-államnak a megerősítése vagy csatlakozása letétetett, a Nemzetek Szövetségének Főtitkára erről jegyzőkönyvet vesz fel.
E jegyzőkönyvnek hiteles másolatát a Nemzetek Szövetségének Főtitkára eljuttatja a Nemzetek Szövetsége minden egyes tagjának és minden a XIV. cikkben említett nemtag-államnak.

XVIII. cikk. A XVII. cikkben említett jegyzőkönyv keltétől számított kilencvenedik napon a jelen Egyezmény a Nemzetek Szövetségének Főtitkára által bejegyeztetik s ekkor életbe lép.
Azon tagállamok vagy nemtag-államokkal szemben, amelyek nevében a megerősítő vagy csatlakozási okirat ezt követően tétetik le, az Egyezmény a letétel keltétől számított kilencvenedik napon lép életbe.

XIX. cikk. 1. Az életbelépés keltétől számított három év eltelte után a jelen Egyezmény felmondható.
2. A felmondás írásban jelentendő be a Nemzetek Szövetsége Főtitkárának, aki minden egyes bejelentésről a felmondás átvétele keltének feltüntetésével értesíti a Nemzetek Szövetsége valamennyi tagját, valamint a XIV. és XVI. cikkekben említett nemtag-államokat.
3. A felmondás az arról szóló bejelentés átvételétől számított egy év után válik hatályossá.

XX. cikk. 1. A jelen Egyezmény aláírásakor, megerősítésekor vagy az ahhoz való csatlakozáskor a Magas Szerződő Felek bármelyikének jogában áll kijelenteni, hogy a jelen Egyezmény elfogadásával nem hajlandó semminemű kötelezettséget vállalni gyarmatai, tengerentúli területei, valamint védnöksége vagy főhatósága alá helyezett vagy megbízás folytán igazgatott területei összességét, avagy bármely részét illetően ; ez esetben a jelen Egyezmény nem alkalmazható az ily nyilatkozatokban szereplő területekre.
2. A Magas Szerződő Felek bármelyikének jogában áll a Nemzetek Szövetsége Főtitkárának utólag bejelenteni azt, hogy a jelen Egyezményt az előző szakasz szerinti nyilatkozatban szereplő területek egészére vagy azok bármely részére nézve alkalmazni kívánja. Ez esetben a bejelentésnek a Nemzetek Szövetsége Főtitkára által történt átvételétől számított kilencvenedik napon az Egyezmény a bejelentésben felemlített összes területekre nézve érvénybe lép.
3. A XIX. cikkben megszabott háromévi időszak eltelte után a Magas Szerződő Felek bármelyikének jogában áll bármikor kijelenteni, hogy a jelen egyezmény érvényét meg kívánja szüntetni gyarmatai, tengerentúli területei, valamint védnöksége vagy főhatósága alá helyezett vagy megbízás folytán igazgatott területei összességét, avagy bármely részét illetően ; ez esetben a nyilatkozatnak a Nemzetek Szövetsége Főtitkára által történt átvételétől számított hat hónap leteltével az Egyezmény érvénye a nyilatkozatban szereplő területekre nézve megszűnik.
4. A jelen cikk értelmében átvett nyilatkozatokat és bejelentéseket a Nemzetek Szövetségének Főtitkára az átvétel keltének feltüntetésével közli a Nemzetek Szövetségének valamennyi tagjával és a nemtag-államokkal.
Ennek hiteléül a fentnevezett meghatalmazottak a jelen Egyezményt aláírták.
Kelt Genfben, ezerkilencszázharminchárom október tizenegyedikén egyetlen példányban, mely a Nemzetek Szövetségének irattárában fog őriztetni, s amelyről a Szövetség összes tagjainak és a XIV. cikkben említett nemtag-államoknak hiteles másolat adatik ki.

(Aláirások.)

3. § Ezt a törvényt a vallás- és közoktatásügyi miniszter a kereskedelemügyi és pénzügyminiszterrel egyetértésben hajtja végre.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás