• Tartalom
Oldalmenü

1933. évi VIII. törvénycikk

a kábítószerek gyártásának korlátozása és forgalombahozatalának szabályozása tárgyában Genfben 1931. évi július hó 13-án kelt nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről.

1990.12.31.

A törvény kihirdetése megjelent az Országos Törvénytár 1933. évi június hó 20-án kiadott 7. számában.

(Magyarország csatlakozása Genfben 1933. évi április hó 10-én jelentetett be.)

1. § A kábítószerek gyártásának korlátozása és forgalombahozatalának szabályozása tárgyában Genfben 1931. évi július hó 13-án kelt nemzetközi Egyezmény a hozzátartozó Aláírási Jegyzőkönyvvel együtt az ország törvényei közé iktattatik.

2. § Az 1. §-ban említett nemzetközi Egyezménynek és Aláírási Jegyzőkönyvnek eredeti francia szövege, valamint hivatalos magyar fordítása a következő :


Hivatalos magyar fordítás :

Egyezmény

A Német Birodalom Elnöke ; az Amerikai Egyesült-Államok Elnöke ; Argentina Köztársaság Elnöke ; az Osztrák Köztársaság szövetségi Elnöke ; Őfelsége a Belgák Királya ; Bolívia Köztársaság Elnöke ; a Brazíliai Egyesült Államok Köztársaságának Elnöke ; Őfelsége Nagy-Britannia, Irország és a tengerentúli Brit területek Királya, India császára, Chile Köztársaság Elnöke ; Costarica Köztársaság Elnöke ; Cuba Köztársaság Elnöke ; Őfelsége Dánia és Izland Királya ; a Lengyel Köztársaság Elnöke Danzig szabad Város részéről ; Domingó Köztársaság Elnöke ; Őfelsége Egyiptom Királya, a spanyol Köztársaság ideiglenes Kormányának Elnöke ; Őfelsége Ethiopia Királyainak Császár-Királya ; a Francia Köztársaság Elnöke ; a Görög Köztársaság Elnöke ; Guatemala Köztársaság Elnöke ; Őfelsége Hedsasz, Nedjed és a hozzátartozó Területek Királya ; Őfelsége Olaszország Királya ; Őfelsége a Japán Császár ; Libéria Köztársaság Elnöke ; a Litván Köztársaság Elnöke ; Ő Királyi Fensége Luxemburg Nagyhercegnője ; a Mexikói Egyesült Államok Elnöke ; Őfensége Monaco Fejedelem ; Panama Köztársaság Elnöke ; Paraguay Köztársaság Elnöke ; Őfelsége Németalföld Királynője ; Ő császári Felsége a Perzsa Sah ; a Lengyel Köztársaság Elnöke ; a Portugál Köztársaság Elnöke ; Őfelsége Románia Királya ; San-Marino Köztársaság Kapitány-Kormányzói ; Őfelsége Sziám Királya ; Őfelsége Svédország Királya ; a Svájci szövetség-tanács ; a Csehszlovák Köztársaság Elnöke ; Uruguay Köztársaság Elnöke ; a Venezuelai Egyesült Államok Elnöke, attól az óhajtól vezéreltetve, hogy az 1912. évi január hó 23-án Hágában és az 1925. évi február hó 19-én Genfben aláírt nemzetközi ópiumegyezmények rendelkezéseit kiegészítsék és nemzetközi megállapodással tegyék hatályossá a világ orvosi és tudományos célokra szükséges törvényes kábítószerszükségletének gyártását illetőleg korlátozását és szabályozzák azok forgalombahozatalát,
elhatározták, hogy e célból egyezményt kötnek és meghatalmazottaikat megnevezték :
Akik a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik közlése után a következő rendelkezésekben állapodtak meg :

Meghatározások.

Első cikk. Kifejezetten ellenkező megjelölés hiányában az alábbi meghatározások nyernek alkalmazást a jelen egyezmény minden határozmányára nézve :
1. »Genfi Egyezmény« alatt a Genfben 1925. évi február 19-én aláírt Nemzetközi Ópiumegyezményt kell érteni.
2. »Drogok« alatt az alábbi drogokat kell érteni, akár részben gyártás útján állíttattak elő, akár teljes egészében finomítás útján :

I. Csoport.

a) Alcsoport :
I. a morfiumot és annak sóit, ideértve a közvetlenűl a nyers vagy gyógyópiumból nyert és 20%-nál több morfiumot tartalmazó készítményeket.
II. a diacetylmorfiumot és a morfium többi estereit (éthersóit) és ezeknek a sóit ;
III. a kokaint és annak sóit, ideértve a közvetlenűl a kókalevélből nyert és 0.1%-nál több kokaint tartalmazó készítményeket, az ecgonin minden esterét és azoknak sóit.
IV. a dihydrooxycodeinont (amelyből az eucodal, egy iparilag lajstromozott nevű só), a dihydrocodeinont (amelyből a dicodid, egy iparilag lajstromozott nevű só) a dihydromorfinont (amelyből a dilaudid, egy iparilag lajstromozott nevű só) az acetylodihydrocodeinont vagy acetylodementhylodyhydrothebaint (amelyből az acedicon egy iparilag lajstromozott nevű só), a dihydromorfint (amelyből a paramorfan, egy iparilag lajstromozott nevű só), azoknak estereit és ezen anyagok bármelyikének sóit és ezeknek estereit, a N-oxymorfiumot (genomorfin, iparilag lajstromozott név), az N-oxymorfiumos összetételeket, valamint a többi ötvegyértékű nirtogenmorfiun származékokat.
b) Alcsoport :
az ecgonint, a thebaint és ezeknek sóit, a morfium étheroxydjait, mint a benzylmorfiumot és ezeknek sóit, kivéve a methylmorfiumot (codeint), az ethylmorfiumot és ezeknek sóit.

II. Csoport.

A methylmorfiumot (codeint) az ethylmorfiumot és ezeknek sóit.
A jelen szakaszban említett anyagokat »drogok«-nak kell tekinteni még akkor is, ha összetétel útján állíttattak elő.
Az »I. csoport« és »II. csoport« megjelölések a jelen szakasz I. és II. csoportjait jelölik meg.
»Nyersópium« alatt az altató mák (Papaver somniferum L.) fejrekeszeiből nyert egyszerűen összegyűjtött nedvet kell érteni, amely csupán a csomagoláshoz és szállításhoz szükséges feldolgozáson ment keresztül, tekintet nélkül morfium tartalmára.
»Gyógyópium« alatt azt az ópiumot kell érteni, amely orvosi célokra való felhasználás végett a szükséges feldolgozáson keresztülment és a gyógyszerkészítés követelményei szerint akár poralakban, akár szemcsés, akár neutrális anyagokkal kevert állapotban van.
Morfium alatt az ópium fő-alcaloidját kell érteni, amelynek képlete C17H19O3N.
»Diacetylmorfium« alatt azt a diacetylmorfiumot (diamorfiumot, heroint) kell érteni, amelynek képlete C21H23O5N (C17H17 (C2H3O) 2O3N).
»Kókalevél alatt az Erytroxylon Coca Lamarck, az Erytroxylon novogranatense (Morris) Hieronymus és ezek, az Erytroxyláceák családjához tartozó változatainak levelét kell érteni, és ezen nemhez tartozó más egyedek leveleit, amelyekből akár közvetlenűl, akár vegyi átalakítással kokaint lehet kivonni.
»Kokain« alatt a benzoylecgonin methil-étherét kell érteni ([α] D 20° = -16 4) 20%-os chloroformos oldatban, amelynek képlete C17H21O4N.
»Ecgonin« alatt balra forgató ecgonint ([α] D 20° = 45⎕ 65%-os vizes oldatban) kell érteni, amelynek képlete C9H15O3N. H2O, és ezen ecgonin mindazon származékait, amelyek iparilag annak újra előállítására szolgálhatnak.
Az alábbi »drogok« képletei a következők :
Dihydrooxycodeinon C18H21O4N.
Dihydrocodeinon C18H21O3N.
Dihydromorfinon C17H19O3N.
Acetylodihydrocodeinon vagy Acetylodemethylodihydrothebain C20H23O4N (C19H20 (C2H3O)O3N)
Dihydromorfium C17H21O3N.
N-oxymorfium C17H19O4N.
Thebain C19H21O3N.
Methylmorfium (codein) C18H21O3N (C17H18 (CH3O)O2N).
Ethylmorfium C19H23O3N (C17H18 (C2H5O)O2N).
Benzylmorfium C24H25O3N (C17H18 (C7H7O)O2N).
4. »Gyártás« alatt a finomítást is érteni kell.
»Átalakítás« alatt bármely »drog«-nak kémiai úton való átalakítását kell érteni, kivéve az alkaloidok átalakítását azok sóivá.
Amikor »drog«-ot másik »drog«-gá alakítanak át, ezt a műveletet az első drogra vonatkozóan átalakításnak, a másikra vonatkozóan gyártásnak kell tekinteni.
»Becslések« alatt a jelen egyezmény 2-5. cikkei alapján készítendő becsléseket kell érteni, amennyiben a szöveg más megjelölést nem használ, ideértve a pótbecsléseket.
»Tartalékraktárak« kifejezés alatt valamely »drog« esetében azon raktárakat kell érteni, amelyek az alábbi célokra szükségesek :
I. az ország vagy azon terület belső rendes fogyasztására, ahol azokat fenntartják,
II. ezen országban vagy területen történő átalakításra és
III. kivitelre.
»Állami raktárak« kifejezés alatt valamely droggal kapcsolatban az állam ellenőrzése alatt, az állam használatára és kivételes körülmények esetére fenntartott raktárakat kell érteni.
Amennyiben a szöveg másként nem rendelkezik, a »kivitel« szó alatt az »újra kivitelt« is érteni kell.

Becslések.

2. cikk.1. A Magas szerződő Felek a Genfi Egyezmény VI. fejezete által létesített állandó központi Bizottság részére a jelen Egyezmény 5. cikke rendelkezéseinek megfelelő becsléseket fognak készíteni minden drogról és mindazon területeikre nézve, amelyekre a jelen Egyezmény kiterjed.
2. Amennyiben valamelyik Magas szerződő Fél valamely olyan területére nézve, amelyre a jelen Egyezmény kiterjed, az 5. cikk 4. szakaszában említett időre a becsléseket nem készítette volna el, az említett becslést a lehetőséghez képest az 5. cikk 6. szakaszában említett ellenőrző szerv fogja elkészíteni.
3. Az állandó központi Bizottság a jelen Egyezmény határozmányainak megfelelően elkészített becsléseket fog kérni azokra az országokra vagy területekre nézve is, amelyekre a jelen Egyezmény nem vonatkozik. Ha ezen országok vagy területek valamelyikére nézve becslések nem készülnének, az ellenőrző szerv fogja azokat a lehetséges mértékben elkészíteni.

3. cikk.Mindegyik Magas szerződő Fél készíthet szükség esetében bármelyik évre és bármelyik területére nézve ezen területre és az említett évre vonatkozóan pótbecsléseket, kifejtvén azon okokat, amelyek ezt igazolják.

4. cikk.1. Az előző cikkek értelmében készített minden olyan becslést, amelyik azon ország vagy terület belső fogyasztására szükséges valamelyik »drog«-ra vonatkozik, amelyikre vonatkozóan a becslés készült, egyedül ezen ország vagy terület orvosi és tudományos szükségleteire fognak alapítani.
2. A Magas szerződő Felek tartalékraktárokon kívül állami raktárakat is létesíthetnek és fenntarthatnak.

5. cikk.1. A jelen Egyezmény 2-4. cikkeiben körülírt becsléseket azon minta szerint kell elkészíteni, amelyet az állandó központi Bizottság időről-időre előír és a Nemzetek Szövetségének minden tagjához és a 27. cikkben említett nem tag államokhoz megküld.
2. Mindegyik »drog«-ra vonatkozóan, akár alkaloidok vagy sók, akár alkaloidok vagy sók készítményeinek alakjában vannak, a becsléseknek minden évre és minden országra vagy területre vonatkozóan fel kell tüntetniök :
a) az orvosi és tudományos célokra való felhasználásra szükséges mennyiséget, ideértve az olyan készítmények gyártására szükséges mennyiséget is, amelyeknek kiviteléhez kiviteli engedélyre nincs szükség, akár belső fogyasztásra, akár kivitelre vannak szánva ezek a készítmények ;
b) az átalakítás céljaira szükséges akár belső fogyasztásra, akár kivitelre szolgáló mennyiséget ;
c) a fenntartani kívánt tartalékraktárakat ;
d) az állami raktárak létesítéséhez és fenntartásához szükséges mennyiséget, amint ezt a 4. cikk előírja.
A becslések végösszege alatt mindegyik országra vagy területre vonatkozóan a jelen szakasz a) és b) bekezdései említett mennyiségek összegét kell érteni és ehhez hozzá kell adni az állami raktáraknak és a tartalékraktáraknak a kívánt színvonalon tartásához esetleg szükséges mennyiségeket, vagy le kell vonni mindazokat a mennyiségeket, amelyekkel ezek a raktárak ezt a színvonalat esetleg túllépik. Ezeket a növekedéseket és csökkenéseket mindenkor csak annyiban lehet figyelembe venni, amennyiben a Magas szerződő Felek a szükséges becsléseket az állandó központi Bizottsághoz kellő időben beterjesztik.
3. Minden becslést az abban foglalt különböző mennyiségek kiszámításánál alkalmazott módszert magyarázó kísérőirattal kell ellátni. Amennyiben a kiszámított mennyiségek a kereslet lehetséges változásaival számot vetve keretet is magukban foglalnak, a becslésnek pontosan fel kell tüntetnie az így számításba vett keret összegét. Természetesen azon »drogok« esetében, amelyek a II. csoport alá tartoznak vagy amelyeket odatartozóknak lehet minősíteni, szükségessé válhat nagyobb keret megengedése, mint a többi, »drogok« esetében.
4. Minden becslést legkésőbb azon év augusztus havának első napjáig kell az állandó központi Bizottsághoz beterjeszteni, amely év megelőzi azt az évet, amelyikre vonatkozólag a becslés készült.
5. A pótbecsléseket elkészítésük után kell az állandó központi Bizottsághoz beterjeszteni.
6. A becsléseket ellenőrző Szerv fogja megvizsgálni. A Nemzetek Szövetségének az ópium és egyéb ártalmas drogok forgalma tekintetében véleményező Bizottsága, az állandó központi Bizottság, a Nemzetek Szövetségének egészségügyi Bizottsága és a nemzetközi Közegészségügyi Hivatal nevezi ki ezen Szerv egy-egy tagját. Az ellenőrző Szerv Titkárságát a Nemzetek Szövetségének főtitkára fogja rendelkezésre bocsátani és szoros együttműködésben lesz a központi Bizottsággal.
Az ellenőrző Szerv az állam szükségleteit kivéve, minden országra vagy területre nézve, amelyekre vonatkozólag becslés készült, az általa szükségesnek ítélt minden pótló adatot vagy felvilágosítást kívánhat, akár a becslések kiegészítése, akár az azokban foglalt adatok megmagyarázása céljából ; az így összegyűjtött adatok alapján az érdekelt ország beleegyezésével a becsléseket módosíthatja. A II. csoportba tartozó vagy oda sorozható valamely »drog« esetében elégséges általános nyilatkozat.
7. Miután a 6. szakasz értelmében az elkészített becsléseket megvizsgálta és miután a 2. cikk értelmében megállapította a becsléseket azon országokra vagy területekre, amelyekre nézve becslések nem készültek, az ellenőrző Szerv a főtitkár közbenjöttével legkésőbb minden év november hó 1-ig a Nemzetek Szövetségének minden Tagjához és a 27. cikkben említett nem tag államokhoz az összes országokra és területekre vonatkozó becsléseket tartalmazó jelentést küld ; ehhez a jelentéshez, - amennyiben az ellenőrző Szerv szükségesnek tartja - a 6. szakasz értelmében elkészített vagy bekért adatokat, jelentéseket és mindazon megjegyzéseket tartalmazó kísérő iratot mellékelhet, amelyeket az összes becslésekre, magyarázatokra vagy adatkérésekre való tekintettel az ellenőrző Szerv kívánatosnak tart.
8. Az év folyamán az állandó ellenőrző Bizottsággal közölt pótbecsléseket az ellenőrző Szervnek haladék nélkül a 6. és 7. szakaszban előírt eljárás szerint kell elintéznie.

A gyártás korlátozása.

6. cikk.1. Egyik országban vagy területen sem szabad bármely év folyamán bármelyik »drog«-ból oly mennyiséget gyártani, amely nagyobb az alábbi mennyiségek összegénél :
a) az ezen országra vagy területre vonatkozó becslések határain belül az azon évre orvosi és tudományos célokra való felhasználás végett szükséges mennyiségnél, ideértve az oly készítmények gyártására szükséges mennyiséget, amelyeknek kiviteléhez külön kiviteli engedély nem szükséges, akár belső fogyasztás, akár kivitel céljait szolgálják ezek a készítmények ;
b) az ezen országra vagy területre vonatkozó becslések határain belül erre az évre átalakítás céljára szükséges mennyiségnél, akár belső fogyasztás, akár kivitel céljaira szolgálnak ;
c) annál a mennyiségnél, amelyre ezen országnak vagy területnek az év folyamán a kivitel céljaira szolgáló és a jelen egyezmény határozmányainak megfelelően történt megrendelések teljesítése végett lehet szüksége ;
d) ezen ország vagy terület által a tartalékraktáraknak az említett évben a becslésekben meghatározott színvonalon való tartásához esetleg szükségelt mennyiségnél ;
e) az állami raktáraknak a jelzett évre vonatkozó becslésekben körülírt színvonalon tartására esetleg szükséges mennyiségnél.
2. Magától értetődik, hogy amennyiben az év végén bármelyik Magas szerződő Fél azt állapítja meg, hogy a gyártott mennyiség a 7. cikk első bekezdésében előírt levonások figyelembevételével a fent megállapított mennyiségek összegét meghaladja, ezt a többletet a következő év folyamán gyártandó mennyiségből le kell vonni. Amikor évi kimutatásokat a központi állandó Bizottság elé terjesztik, a Magas szerződő Felek ezeket a túllépéseket indokolni fogják.

7. cikk.Minden »drog«-ra vonatkozóan a 6. cikk értelmében bármely év folyamán valamely országban vagy területen engedélyezett mennyiségből le kell vonni :
I. minden behozott »drog«-mennyiséget, ideértve a visszaküldött mennyiséget, levonva ebből az újra kivitt mennyiséget,
II. Az említett »drogok«-ból elkobzás útján nyert mennyiséget, amelyet ily minőségben belső fogyasztásra vagy átalakításra használnak.
Amennyiben a fentebb említett levonásokat a folyó évben nem lehetne foganatosítani, az év végén többletként mutatkozó mennyiséget a következő év becsléseiből kell levonni.

8. cikk.Minden oly »drog«-mennyiséget, amelyet valamely országba vagy területre ezen ország vagy terület becsléseinek megfelelően átalakítás céljára hoznak be vagy gyártanak, amennyiben lehetséges, a becslésben jelzett idő alatt teljesen erre a célra kell felhasználni.
Amennyiben a kérdéses idő alatt az egész mennyiséget így felhasználni nem lehetne, az év végén felhasználatlanúl maradt töredéket ezen országra vagy területre vonatkozóan a következő évre készült becslésekből le kell vonni.

9. cikk.Amennyiben abban az időpontban, amikor a jelen egyezmény összes határozmányait alkalmazni kell, valamely országban vagy területen valamely »drog«-nak ebben az időben a raktárakban lévő mennyiségei meghaladják ezen »drog«-ból a tartalékraktárakban lévő azt a mennyiséget, amelyet ez az ország vagy terület becslései értelmében fenn kíván tartani, ezt a többletet le kell vonni abból a mennyiségből, amelyet rendes körülmények között az év folyamán a jelen egyezmény határozmányainak megfelelően a körülményekhez képest gyártani vagy behozni lehetett volna.
Amennyiben ez az eljárás nem nyerne alkalmazást a kormány birtokába veszi a jelen szerződés összes határozmányainak életbelépésekor meglévő többletmennyiségeket. A kormány ezekből bizonyos időközökben olyan mennyiségeket fog kiosztani, amelyek a jelen egyezmény értelmében kioszthatók. Az év folyamán így kiosztott minden mennyiséget le kell vonni abból a mennyiségből, amelyet a körülményekhez képest ezen évben gyártani vagy behozni lehetne.

Tilalmak és korlátozások.

10. cikk.1. A Magas szerződő Felek megtiltják a diacetylmorfiumnak és sóinak, valamint diacetylmorfiumot vagy sóit tartalmazó készítményeknek területükről való kivitelét.
2. Valamely oly ország kormányának kérelmére, ahol diacetylmorfiumot nem gyártanak, mindegyik Magas szerződő Fél megengedheti diacetylmorfium, ennek sói és diacetylmorfiumot vagy sóit tartalmazó készítményeknek ebbe az országba olyan mennyiségben való kivitelét, amely ezen ország orvosi és tudományos céljaira szükséges, azzal a feltétellel, hogy ehhez a kérelemhez beviteli igazolványt kell mellékelni és hogy a kérelmet az igazolványban feltüntetett hivatalos közigazgatási hatósághoz kell címezni.
3. Az így bevitt mennyiséget a beviteli ország kormánya osztja szét saját felelősségére.

11. cikk.1. Az ópium phenanthren alkaloidjainak vagy a kókalevél ecgonin alkaloidjainak mindennemű származékával való kereskedést vagy ezeknek kereskedelmi célokra való gyártását, amennyiben ugyanazon napon orvosi vagy tudományos célokra nem használtatnak fel, egy országban vagy területen sem szabad megengedni, kivéve, ha ennek a készítménynek orvosi vagy tudományos értéke az érdekelt kormány által mérvadónak elismert módon megállapítást nyert.
Ebben az esetben - amennyiben a kormány nem állapítja meg, hogy a kérdéses készítmény nem alkalmas méregszenvedély előidézésére vagy méregszenvedély előidézésére alkalmas készítménnyé való átalakításra - a gyártásra engedélyezett mennyiségek az alább említendő határozatoktól függően nem haladhatják meg az ország vagy terület belső orvosi és tudományos céljaira szolgáló szükségletek összegét és a kiviteli megrendelések teljesítésére szükséges mennyiségre vonatkozólag a jelen egyezmény határozmányait az említett készítményre is alkalmazni kell.
2. Az a Magas szerződő Fél, amelyik ezen készítmények valamelyikével való kereskedést vagy azok kereskedelem céljaira való gyártását megengedi, erről azonnal értesíteni fogja a Nemzetek Szövetségének főtitkárát, aki ezt az értesítést közölni fogja a többi Magas szerződő Féllel és a Szövetség egészségügyi Bizottságával.
3. Az egészségügyi Bizottság, miután a kérdést a nemzetközi Közegészségügyi Hivatal állandó Bizottsága elé terjesztette, megfogja állapítani, hogy a kérdéses készítmény okozhat-e méregszenvedélyt (és ennek következtében az I. csoport a) alcsoportjában említett »drogok« alá vonható-e) vagy hogy átalakítható-e ezen »drogok« egyikévé (és ennek következtében az I. csoport b) alcsoportjában vagy a II. csoportban említett »drogok«-hoz hasonló-e).
4. Ha az egészségügyi Bizottság megállapítja, hogy a kérdéses készítmény anélkül, hogy méregszenvedély okozására alkalmas »drog« volna, ily »droggá« átalakítható, annak a kérdésnek eldöntését, hogy az említett »drog« az I. csoport b) alcsoportjába vagy a II. csoportba sorozandó-e, háromtagú, a tudományos és technikai szempontok megvizsgálására hivatott szakértő bizottságra kell bízni. Ezen szakértők közül kettőt kölcsönösen az érdekelt kormány és az ópiumügyekben véleményező Bizottság jelöl ki, a harmadikat ez az említett két szakértő fogja kijelölni.
5. Az előző két szakasz értelmében hozott határozatokat a Nemzetek Szövetségének főtitkárához kell terjeszteni, aki azokat a Szövetség tagállamaival és a 27. cikkben említett nem tag államokkal közölni fogja.
6. Ha ezeknek a határozatoknak eredménye az volna, hogy a kérdéses készítmény méregszenvedélyt okozhat, vagy ily szenvedély okozására alkalmas »drog«-gá alakítható át, a Magas szerződő Felek a főtitkár közleményének vétele után az említett »drog«-ot a jelen egyezmény által előírt rendelkezések értelmében fogják kezelni, a szerint, amint az az I. vagy II. csoportba sorozandó.
7. Valamely Magas szerződő Félnek a főtitkárhoz intézett kérelmére minden ily határozatot a további tapasztalatok figyelembevételével és a fenti eljárás szerint felül lehet vizsgálni.

12. cikk.1. Valamely »drog«-nak bármely Magas szerződő Fél területére való bevitele vagy onnan való kivitele csupán a jelen egyezmény határozmányainak megfelelő módon történhetik.
2. Valamely »drog«-nak valamely országba vagy területre bármely év folyamán bevitt mennyisége nem haladhatja meg az 5. cikkben előírt becslések végösszegét és az ezen országból vagy területről ugyanezen évben kivitt mennyiséget, levonva ebből az ezen országban vagy területen ugyanezen év alatt gyártott mennyiséget.

Ellenőrzés.

13. cikk.1. a) A Magas szerződő Felek az I. csoport minden »drog«-jára alkalmazni fogják a Genfi Egyezmény azon határozmányait, amelyek ezen egyezmény 4. cikkében (vagy az ezzel egyenértékű határozmányokban) meghatározott anyagokra alkalmazandók. A Magas szerződő Felek alkalmazni fogják ezen határozmányokat a morfiumnak és kokainnak a Genfi Egyezmény 4. cikkében meghatározott készítményeire és az I. csoport és az I. csoport többi »drog«-jainak készítményeire, kivéve azokat a készítményeket, amelyek ezen Egyezménynek 8. cikke értelmében a Genfi Egyezmény határozmányai alól kivonhatók.
b) A Magas szerződő Felek a morfiumnak vagy kokainnak vagy ezek sóinak poralakú, cseppfolyós, szilárd és 0.2% vagy ennél kevesebb morfiumot vagy 0.1% vagy ennél kevesebb kokaint tartalmazó oldataira vagy higításaira ugyanazon eljárást fogják alkalmazni, mint a magasabb %-ot tartalmazó készítményekre.
2. A Magas szerződő Felek azon »drogok«-ra, amelyek a II. csoportba tartoznak, vagy ez alá vonhatók, a Genfi Egyezmény alábbi határozmányait vagy ezzel egyenlő határozmányokat fognak alkalmazni :
a) a 6. és 7. cikkek határozmányait, amennyiben ezek ezen »drogok«-nak gyártására, behozatalára, kivitelére és nagybani kereskedelmére vonatkoznak ;
b) az V. fejezet határozmányait kivéve, amennyiben ezek ezen »drog«-ok valamelyikét tartalmazó olyan összetételekre vonatkoznak, amelyek rendszeres gyógykezelésre alkalmasak ;
c) a 22. cikk 2. bekezdésének 1. b). c) és e) bekezdéseinek határozmányait megjegyezvén, hogy :
I. a beviteli és kiviteli kimutatást évenként és nemcsak negyedévenként is el lehet küldeni és hogy
II. a 22. cikk 1/b. és 2. bekezdéseit nem lehet alkalmazni, oly készítményekre, amelyek ezen »drog«-okat tartalmazzák.

14. cikk.1. Azok a kormányok, amelyek valamely első csoportba tartozó, vagy oda sorozható »drog«-nak egy oly országba, vagy területre való kivitelére adtak kiviteli engedélyt, amelyre nem vonatkozik a jelen Egyezmény vagy a Genfi Egyezmény, erről azonnal értesíteni fogják az állandó központi Bizottságot. Abban az esetben, ha a kiviteli kérelem 5 kg vagy ennél nagyobb mennyiségre irányul, az engedélyt nem fogják addig kiadni, ameddig a kormányt az állandó központi Bizottság nem biztosítja arról, hogy ez a kivitel nem fog túllépést okozni a beviteli ország vagy terület becsléseinél. Ha az állandó központi Bizottság azt az értesítést adja, hogy túllépés áll elő, a kormány nem fogja oly mennyiségnek a kivitelét engedélyezni, amely túllépést okozna.
2. Amennyiben az állandó központi Bizottsághoz intézett beviteli és kiviteli kimutatásokból, vagy az előző szakasz értelmében ezen bizottsághoz intézett értesítésből az tűnnék ki, hogy a kivitt mennyiség, vagy az a mennyiség, amelynek kivitelét valamely országba vagy területre engedélyezték, a megállapított kivitelek hozzáadásával meghaladja az 5. cikk értelmében ezen országra vagy területre vonatkozóan azon évre készült becslések összegét, a Bizottság erről azonnal értesíteni fogja a Magas szerződő Feleket. Ezek a kérdéses év alatt nem fognak újabb kivitelt engedélyezni az említett országba vagy területre, kivéve, ha
I. pótbecslés készül mind a bevitt többletmennyiségre, mind a szükségelt pótmennyiségre vonatkozóan, vagy
II. ha kivételes esetekben a kivitel, a kiviteli ország kormányának véleménye szerint, emberi szempontok vagy a betegek gyógykezelésének szempontjából szükséges.
3. Az állandó központi Bizottság minden esztendőben jelentést fog készíteni, amely minden országra vagy területre és a megelőző évre vonatkozólag fel fogja tüntetni :
a) a minden egyes »drog«-ra vonatkozó becsléseket ;
b) minden elfogyasztott »drog« mennyiségét ;
c) minden gyártott »drog« mennyiségét ;
d) minden átalakított »drog« mennyiségét ;
e) minden bevitt »drog« mennyiségét ;
f) minden kivitt »drog« mennyiségét ;
g) az oly készítményekre felhasznált minden »drog« mennyiségét, amelyeknek kivitelére kiviteli engedély nem szükséges.
Amennyiben ebből a jelentésből az tűnnék ki, hogy valamelyik Magas szerződő Fél nem tartotta be, vagy nem tarthatta be a jelen egyezmény határozmányait, jogosítva lesz a Bizottság, hogy a Nemzetek Szövetségének főtitkára útján tőle felvilágosításokat kérjen és ebben az esetben a Genfi Egyezmény 24. cikkének 2-7. §-aiban előírt eljárást kell alkalmazni.
A Bizottság a legsűrgősebben közre fogja adni a fenti jelentést és - amennyiben mellőzhetőnek nem véli - az előző bekezdés értelmében adott vagy kért felvilágosítások összefoglaló ismertetését, valamint mindazokat a megjegyzéseket, amelyeknek közlését ezen felvilágosításokkal vagy felvilágosításkérésekkel kapcsolatosan szükségesnek tartja.
A kimutatások és a jelen egyezmény értelmében kapott más adatok közlésekor az állandó központi Bizottság ügyelni fog arra, hogy ezek a közlések semminemű oly utalást ne tartalmazzanak, amelyek megkönnyítenék az űzérek működését, vagy sértenék valamely Magas szerződő Fél törvényes kereskedelmét.

Közigazgatási intézkedések.

15. cikk.A Magas szerződő Felek meg fogják tenni a törvényhozási és egyéb szükséges intézkedéseket abból a célból, hogy területükön a jelen Egyezmény határozmányai életbelépjenek.
A Magas szerződő Felek, amennyiben eddig még nem intézkedtek volna, külön közigazgatási szervet fognak felállítani, amelynek kötelessége lesz :
a) a jelen Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazása ;
b) a »drog«-kereskedelem szabályozása, arra felügyelet és annak ellenőrzése ;
c) a méregszenvedély elleni küzdelem szervezése azáltal, hogy minden hasznos intézkedést megtesznek ezen szenvedély kifejlődésének megakadályozására és a törvényellenes kereskedelem ellen.

16. cikk.1. Mindegyik Magas szerződő Fél szigorú felügyeletet fog gyakorolni :
a) a nyers anyag és a gyártott »drog«-mennyiségek felett, amelyek valamely gyáros birtokában vannak, gyártás, vagy ezen »drog«-ok valamelyikének átalakítása végett, vagy valamely más hasznos célból ;
b) az előállított »drog«-mennyiségek (vagy az ezen »drog«-okat tartalmazó készítmények) felett ;
c) a felett, hogy a »drog«-ok és az így termelt készítményekre vonatkozólag a gyáros, hogy rendelkezett, különösen ezeknek a kereskedelem számára való elosztása felett, amikor a gyárból kikerülnek.
2. A Magas szerződő Felek nem fogják megengedni, hogy valamely gyáros birtokában a vállalat gazdasági működéséhez a piac helyzetének figyelembe vételével szükséges mennyiséget meghaladó mennyiségek halmozódjanak össze. A bármely gyáros birtokában lévő nyersanyagmennyiség valamely időpontban nem haladhatja meg a következő félévi gyártás céljaira szükséges mennyiséget, hacsak a kormány vizsgálat alapján nem állapítja meg azt, hogy kivételes körülmények indokolják nagyobb mennyiség felhalmozását, ellenben egyik esetben sem haladhatják meg a felhalmozott mennyiségek az évre előirányzott szükségletet.

17. cikk.Mindegyik Magas szerződő Fél kötelezni fogja a területén lévő gyárosokat, hogy külön-külön negyedévente jelentést készítsenek, amelyben fel kell tüntetni :
a) a gyárában tartott nyersanyag- és »drog«-mennyiségeket, valamint azon »drog«-ok, vagy bármily más készítmények mennyiségét, amelyeket ezen anyagok valamelyikének segítségével gyártottak. A gyárosnak, az általa beszerzett nyersanyagmennyiségek bejelentésekor fel kell tüntetnie az ezekben előforduló morfium, kokain, vagy ecgonin arányát, vagy azt a mennyiséget, amelyik ezekből kivonható ; ezt az arányt a kormány által előírt módszer szerint kell megállapítani és olyan feltételek betartása mellett, amelyeket a kormány kielégítőnek ítél ;
b) azokat a mennyiségeket, - akár nyersanyag, akár az ezen anyagok segítségével gyártott készítmények mennyiségei - amelyeket a negyedév folyamán felhasznált ;
c) a negyedév végén a raktárban maradt mennyiségeket.
Mindegyik Magas szerződő Fél kötelezni fogja a területén működő nagykereskedőket, hogy minden év végén jelentést készítsenek, amelynek tartalmaznia kell minden »drog«-ra nézve az ezen »drog«-ból az év folyamán kivitt vagy behozott azon készítményekben előforduló mennyiséget, amelyeknek kiviteléhez vagy behozatalához engedély nem szükséges.

18. cikk.A Magas szerződő Felek kötelezik magukat, hogy az I. csoporthoz tartozó azon »drog«-okat, amelyeket a törvényellenes kereskedelemben elkoboztak, a kormány vagy az ellenőrzése alá tartozó szervek által meg fogja semmisíttetni, vagy nem kábító anyagokká át fogja alakíttatni, vagy orvosi és tudományos célokra fogja fenntartani, amint azokra bírói eljárás vagy az állami hatóságok valamely más ténykedése folyamán többé szükség már nem lesz. A diacetylmorfiumot minden esetben meg kell semmisíteni vagy át kell alakítani.

19. cikk.A Magas szerződő Felek meg fogják követelni, hogy azon jelzések, amelyek alatt valamely »drog« vagy ezen »drog«-ot tartalmazó készítmény eladásra kerül, jelöljék meg a »drog«-ok %-át. Ezen jelzéseknek meg kell jelölniök a »drog«-oknak a nemzeti törvényhozás által előírt nevét is.

Általános rendelkezések.

20. cikk.1. Mindegyik Magas szerződő Fél, amelynek valamelyik területén a jelen Egyezmény életbelépésének idején valamely »drog«-ot gyártanak vagy átalakítanak, vagy amely ebben az időben vagy ezt követőleg ezen területen a gyártást vagy átalakítást tervezi, erről értesíteni fogja a Nemzetek Szövetségének főtitkárát, bejelentvén, hogy a gyártás vagy átalakítás kizárólag belső szükségletekre szolgál-e vagy egyúttal kivitelre is és hogy a gyártás vagy átalakítás melyik időben fog megkezdődni ; hasonlóképpen fel fogja tüntetni a gyártani vagy átalakítani szándékolt »drog«-okat, valamint az engedélyt nyert személyek vagy vállalatok nevét és címét.
2. Amennyiben valamely »drog«-nak a gyártása vagy átalakítása a Magas szerződő Fél területén megszűnnék, erről jelentést fog küldeni a főtitkárhoz, megjelölvén az időpontot és a helyet, amikor és ahol a gyártás vagy átalakítás megszűnt, vagy meg fog szűnni és fel fogja tüntetni az illető »drog«-okat, az illető személyeket és vállalatokat, valamint azok nevét és címét.
1. és 2. szakasz értelmében készült bejelentéseket a főtitkár közölni fogja a Magas szerződő Felekkel.

21. cikk.A Magas szerződő Felek a Nemzetek Szövetségének főtitkára útján közölni fogják egymással a jelen Egyezmény életbeléptetése céljából hozott törvényeket és rendelkezéseket és évente jelentést fognak hozzá küldeni, az ópium és más ártalmas »drog«-ok kereskedelmének véleményező Bizottsága által megállapított minta szerint, a jelen egyezménynek területükön való végrehajtásáról.

22. cikk.A Magas szerződő Felek az általuk évente az állandó központi Bizottsághoz terjesztendő kimutatásban fel fogják tüntetni a gyárosok és nagykereskedők által belső fogyasztásra vagy kivitelre szánt azon készítmények elkészítésére felhasznált »drog«-oknak mennyiségét, amelyeknek kiviteléhez kiviteli engedély nem szükséges.
A Magas szerződő Felek statisztikájukban hasonlóan fel fogják tüntetni a gyárosok által visszatartott »drog«-okról szóló kimutatást.

23. cikk.A Magas szerződő Felek a Nemzetek Szövetségének főtitkára útján a legrövidebb időn belül közölni fogják egymással az általuk leleplezett törvényellenes kereskedelemről szóló adatokat, amelyek vagy az esetben szereplő »drog«-ok mennyisége, vagy azon felfedezések miatt, amelyet ez az eset a törvényellenes kereskedelmet »drog«-okkal ellátó források tekintetében derített fel, vagy a törvényellenes kereskedelemmel üzérkedők által alkalmazott módszerek miatt lényegesek.
Ezen adatoknak lehetőleg részletesen fel kell tüntetniök :
a) az esetben szereplő »drog«-ok természetét és mennyiségét ;
b) a »drog«-ok eredetét, a jelzéseket és címkéket ;
c) azokat az utakat, amelyeken keresztül »drog«-ok a törvényellenes kereskedelembe kerültek ;
d) azt a helyet, ahonnét a »drog«-okat küldötték, a küldők, a szállító ügynökök és átvételi megbizottak neveit, az átvétel módjait és amennyiben ismeretesek, a címzettek neveit és címét ;
e) a csempészek által használt módszereket és az általuk követett utakat és esetleg azon hajók neveit, amelyekkel a szállítás történt ;
f) a kormány által a leleplezett személyek (és különösen a felhatalmazással és engedéllyel bíró személyek) ellen tett intézkedéseket, valamint a kirótt büntetéseket ;
g) minden más adatot, amely elősegítheti a törvényellenes kereskedelem leküzdését.

24. cikk.A jelen Egyezmény ki fogja egészíteni az 1912. évi Hágai és az 1925. évi Genfi Egyezmények alkalmazását azon Magas szerződő Felek között, akiket ezen Egyezményeknek legalább egyike kötelez.

25. cikk.Amennyiben a Magas szerződő Felek között a jelen Egyezmény magyarázatára vagy alkalmazására vonatkozólag nézeteltérés merülne fel és amennyiben ezt a nézeteltérést kielégítően nem lehetne diplomáciai úton megoldani, úgy azt az érdekelt felek között a nemzetközi viták eldöntése tekintetében érvényben lévő szabályok szerint kell elintézni.
Amennyiben a vita eldöntésére vonatkozólag a felek között ily megegyezés nem volna, azt a felek választott bírói vagy bírói döntés alá bocsátják. Amennyiben más bíróság kiválasztására meg nem egyeznének, a vitát egyik félnek a kérésére az Állandó Nemzetközi Bíróság elé kell terjeszteni, amennyiben csatlakoztak az említett bíróság szervezetére vonatkozóan létrejött 1920. évi december 16-i jegyzőkönyvhöz és ha ehhez nem csatlakoztak, a vitát a nemzetközi viszályok békés elintézése tárgyában 1907. október 18-án Hágában létrejött Egyezménynek megfelelően alakított választott bíróság elé kell terjeszteni.

26. cikk.Mindegyik Magas szerződő Fél kijelentheti az aláírás, a megerősítés vagy csatlakozás bejelentésének időpontjában, hogy a jelen Egyezmény elfogadásával gyarmatai, védnöksége alatt álló területei, tengerentúli területei vagy a felségjoga vagy megbízás folytán általa igazgatott területek vagy ezek egyes részei tekintetében nem vállal semminemű kötelezettséget és ebben az esetben az Egyezmény az ezen nyilatkozatban említett területekre nem fog vonatkozni.
Mindegyik Magas szerződő Fél későbbi időpontban bármely időben értesítheti a Nemzetek Szövetségének főtitkárát, hogy a jelen Egyezmény hatályának kiterjesztését az előző bekezdés értelmében tett nyilatkozatában említett területekre vagy azok egy részére vonatkozólag is óhajtja és a jelen Egyezmény ebben az esetben hatályba fog lépni az ezen értesítésben említett területekre nézve is éppen úgy, mint a jelen Egyezményt megerősítő, vagy ahhoz csatlakozó ország esetében.
Minden Magas szerződő Fél, a 32. cikkben szabályozott 5 éves határidő eltelte után, bármely időpontban kijelentheti, hogy a jelen Egyezmény hatályának megszűntetését kívánja gyarmatainak, védnöksége alatt álló területeinek, tengerentúli területeinek és a felségjoga vagy mandátuma alá helyezett területeinek egészére vagy azok egy részére vonatkozólag és ebben az esetben az Egyezmény hatálya az ebben a nyilatkozatban említett területekre vonatkozóan meg fog szűnni, úgy, mintha ez a nyilatkozat a 32. cikk határozmányai értelmében bejelentett felmondás volna.
A főtitkár a Szövetség minden tagját, valamint a 27. cikkben említett nem tagállamokat értesíteni fogja a jelen cikk értelmében hozzá beérkezett értesítésekről és nyilatkozatokról.

27. cikk.A mai napról keltezett ezt az Egyezményt, melynek francia és angol szövegei egyaránt hitelesek, 1931. évi december 31-éig aláírás céljából nyitva marad a Nemzetek Szövetségének minden tagja, valamint mindazon nem tagállamok részére, amelyek képviselve voltak azon az értekezleten, amely jelen Egyezményt kidolgozta, vagy amelyekhez a Nemzetek Szövetségének Tanácsa ezen célből a jelen Egyezmény egy példányát elküldötte.

28. cikk.A jelen Egyezmény meg fog erősíttetni. A megerősítő okiratokat Nemzetek Szövetségének főtitkárához kell elküldeni, aki azok beérkezéséről a Szövetség minden tagját, valamint az előző cikkben említett nem tagállamokat értesíteni fogja.

29. cikk.1932. január 1-től kezdődőleg a Nemzetek Szövetségének minden tagja és a 27. cikkben említett nem tagállamok csatlakozhatnak a jelen Egyezményhez.
A csatlakozást bejelentő okiratokat a Nemzetek Szövetségének főtitkárához kell küldeni, aki azok beérkezéséről a Szövetség minden tagját, valamint az említett cikkben jelzett nem tagállamokat értesíteni fogja.

30. cikk.A jelen Egyezmény azon naptól számított kilencven nap mulva lép hatályba, amidőn a Nemzetek Szövetségének a főtitkára kézhez kapta a Nemzetek Szövetsége tagjai, vagy a nem tagállamok közül huszonöt államnak a megerősítését vagy csatlakozását, ideértve négyet a következő államok közül :
Németországot, az Amerikai Egyesült-Államokat, Franciaországot, Nagy-Britannia és Észak-Irország Egyesült Királyságot, Japánt, Németalföldet, Svájcot, Törökországot.
A 2-5. cikkek kivételével a határozmányokat csak azon év január 1-től lehet alkalmazni, amelyre vonatkozólag a 2-5. cikkek értelmében a becslések elkészültek.

31. cikk.A jelen Egyezmény életbelépése után elhelyezett megerősítések vagy csatlakozások csak ezeknek a Nemzetek Szövetsége főtitkárához való beérkezésétől számított kilencven napi időtartam elteltével lépnek hatályba.

32. cikk.A jelen Egyezmény hatálybalépésétől számított öt évi időtartam eltelte után az Egyezményt a Nemzetek Szövetsége főtitkáránál elhelyezett írásbeli okirattal fel lehet mondani. Ez a felmondás, amennyiben a főtitkár azt valamely év július elsején, vagy azt megelőzőleg kapta kézhez, a következő év január 1-én lép hatályba, ha pedig július 1-e után kapta kézhez, úgy lép hatályba, mintha a következő év július 1-én, vagy ezen időt megelőzően érkezett volna be. A felmondás csupán a Nemzetek Szövetségének azon tagjával vagy azon nem tagállammal szemben lesz hatályos, amelynek nevében elküldötték.
A főtitkár értesíteni fogja a Nemzetek Szövetségének minden tagját, valamint a 27. cikkben említett nem tagállamokat az így kézhez vett felmondásokról.
Amennyiben tömeges vagy egymást követő felmondások következtében a Nemzetek Szövetsége tagjainak, vagy a nem tagállamoknak száma, akik a jelen Egyezményhez csatlakoztak, huszonötnél kevesebbre apadna le, a jelen Egyezmény hatálya megszűnik attól az időponttól kezdve, amikor a jelen Egyezmény értelmében a legutolsó felmondást benyujtották.

33. cikk.A jelen Egyezmény felülvizsgálata iránt a Nemzetek Szövetségének minden tagja, vagy bármely nem tagállam, akiket a jelen Egyezmény kötelez, bármikor előterjeszthetnek kérelmet a Nemzetek Szövetségének főtitkárához intézett jegyzékben. Ezt a jegyzéket a főtitkár a Nemzetek Szövetségének többi tagjaihoz és a nem tagállamokhoz el fogja juttatni és amennyiben ezeknek legalább egyharmada támogatja a kérelmet, a Magas szerződő Felek kötelezik magukat, hogy az Egyezmény felülvizsgálata végett értekezletre fognak összejönni.

34. cikk.A jelen Egyezményt az Egyezmény életbelépésének napján a Nemzetek Szövetségének főtitkára belajstromozza.
Aminek hiteléül az elől említett meghatalmazottak a jelen Egyezményt aláírták.
Kelt Genfben, 1931. július 13-án, egyetlen példányban, amely a Nemzetek Szövetségének levéltárában nyer elhelyezést és amelyről hiteles másolatokat küldenek a Nemzetek Szövetsége minden tagjának és a 27. cikkben említett nem tagállamoknak.

(Aláirások.)

(1) Az Amerikai Egyesült Államok kormánya fenntartja magának azt a jogot, hogy a belső ellenőrzés és a fennhatósága alá tartozó terület beviteli és kiviteli forgalmának az ópium, a kokalevél és azok, valamint szintétikus eljárással gyártott hasonló anyagok származékai tekintetében leendő ellenőrzését az Egyezmény előírásainál fokozottabb mértékben gyakorolhassa.
(2) Az Amerikai Egyesült Államok kormánya fenntartja magának azt a jogot, hogy a nyersópiumnak, kokaleveleknek, azok származékainak és szintétikus eljárással készített hasonló anyagoknak saját területen át való szállításának ellenőrzése céljából azokat a rendszabályokat alkalmazhassa, amelyeknek alapján a rendeltetési ország által kiállított beviteli engedély terméke az ő területén való átszállítás megengedése szempontjából felhatalmazási kényszer alá vehető.
(3) Az Amerikai Egyesült Államok kormánya kivihetetlennek tartja annak elvállalását, hogy rövid 60 nappal a statisztikai eljárásra alapul szolgáló három hónapi időköz elmultával az állandó Központi Ópiumtanácsnak be- és kiviteli statisztikákat küldjön.
(4) Az Amerikai Egyesült Államok kormánya kivihetetlennek tartja elvállalni azt, hogy az állami célokra behozott vagy vásárolt drogok összegét külön kimutassák.
(5) Az Amerikai Egyesült Államok meghatalmazottai kifejezetten kijelentik, hogy az a körülmény, miszerint a kábítószerek gyártásának csökkentése és forgalombahozatalának szabályozása tárgyában létrejött Egyezményt a mai napon az Amerikai Egyesült Államok részéről aláírták, még nem jelenti azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok kormánya elismerne bármely oly az Egyezményt aláíró vagy ahhoz csatlakozó kormányrendszert vagy egységet - mint az illető országnak kormányát, - amennyiben ezt a kormányrendszert vagy egységet az Amerikai Egyesült Államok kormánya nem ismerte el, mint az illető országnak kormányát.
(6) Az Amerikai Egyesült Államok meghatalmazottai kijelentik továbbá, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak a kábítószerek csökkentése és forgalombahozatalának szabályozása tárgyában a mai napon aláírt Egyezménye megalkotásában való részvétele az Amerikai Egyesült Államok részéről semmiféle szerződéses kötelezettséget nem vonhat maga után olyan országgal szemben, amelyet olyan kormányrendszer vagy egység képvisel, amelyet az Amerikai Egyesült Államok kormánya ennek az országnak kormányaként nem ismert el, egészen addig, amíg az illető államnak nincs olyan kormánya, amelyet az Amerikai Egyesült Államok kormánya is elismert.
A francia kormány a gyarmatok, a védnöksége és fennhatósága, illetve megbízás folytán általa igazgatott területekre vonatkozólag megteszi összes fenntartásait a 13. cikkben szigorúan előírt háromhavi statisztikai kimutatásoknak kellő időben való bemutatási lehetősége tekintetében :
Tekintettel arra, hogy a sziámi jog messzebbmenő előírásokat tartalmaz, mint a genfi Egyezmény és a jelen Egyezménynek egyes pontjai, kormányom fenntartja magának a jogot, hogy a mi fennálló jogunkat alkalmazzuk.

Aláirási jegyzőkönyv.

I. A kábítószerek gyártásának korlátozása és forgalombahozatalának szabályozása tárgyában kelt jelen Egyezmény aláírásakor az erre a célra kellőképpen felhatalmazott meghatalmazottak kormányaik nevében kijelentik, hogy a következőkben állapodtak meg :
Amennyiben a 30. cikk rendelkezései értelmében ez az Egyezmény 1933. július 13-áig nem lépne életbe, a Nemzetek Szövetségének főtitkára jelentést fog tenni a helyzetről a Nemzetek Szövetsége tanácsának, amely akár újabb értekezletet hívhat össze a Nemzetek Szövetsége minden tagjának és azon nem tagállamoknak részvételével, amelyek az Egyezményt aláírták, vagy megerősítésüket lehelyezték, vagy ahhoz csatlakozásukat bejelentették, abból a célból, hogy a helyzetet megvizsgálja, - akár pedig azért, hogy az általa szükségesnek talált egyéb intézkedéseket megtegye. A Nemzetek Szövetsége minden tagjának és az aláíró vagy csatlakozó nem tagállamoknak kormányai kötelezik magukat, hogy minden így összehívott értekezleten képviseltetni fogják magukat.
II. Japán kormánya az alább felsorolt fenntartásokat tette, amelyeket a Magas szerződő Felek elfogadtak :
A kormánynak formozai gyárában készült ópium előállításakor nyert és ezen kormány raktárában őrzött nyers morfiumra nézve a jelen Egyezményben előírt korlátozások nem nyernek alkalmaztatást.
Ezen raktárakból időről-időre csak akkora mennyiségű nyers morfiumot fognak kiadni, amennyi a Japán kormány által a jelen Egyezmény határozmányainak megfelelően engedélyezett gyárakban a finomított morfium készítésére szükséges.
Aminek hiteléül alulírottak a jelen jegyzőkönyvet aláírták.
Kelt Genfben, 1931. július 13-án egyetlen példányban, amely a Nemzetek Szövetségének levéltárában nyer elhelyezést ; arról hiteles másolatokat küldenek a Nemzetek Szövetsége minden tagjának és az Értekezleten képviselt összes nem tagállamoknak.

(Aláirások.)

Németalföld : Aláírásom az általam 1931. évi július 12-i reggeli ülésen a 22. cikk 2. §-nál tett fenntartásomra tekintettel feltételesen érvényes.«

3. § Azt, hogy a 2. §-ban foglalt Egyezmény Magyarországra nézve mely napon lép életbe, továbbá, hogy az Egyezményt mely államok erősítették meg, mely államok csatlakoztak hozzá s hogy azt mely államok mondották fel, a m. kir. belügyminiszter rendeletben teszi közzé.

E törvény végrehajtásához szükséges részletes szabályokat a m. kir. minisztérium rendelettel állapítja meg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás