• Tartalom
Oldalmenü

1933. évi XV. törvénycikk

egyes pénzügyi kérdések tárgyában 1932. évi november hó 12-én Rómában kelt magyar-olasz megegyezés és nyilatkozat becikkelyezéséről.

1990.12.31.

A törvény kihirdetése megjelent az Országos Törvénytár 1933. évi augusztus hó 2-án kiadott 11. számában.

(A megerősítő okiratok Rómában 1933. évi június hó 13-án cseréltettek ki.)

1. § Egyes pénzügyi kérdések tárgyában 1932. évi november hó 12-én Rómában kelt magyar-olasz megegyezés és nyilatkozat az ország törvényei közé iktattatik.

2. § Az 1. §-ban említett megegyezés eredeti francia szövege és hivatalos magyar fordítása a következő:


(Hivatalos magyar fordítás.)

Megegyezés pénzügyi kérdések tárgyában.

Magyarország és Olaszország a háborúból folyó pénzügyi kérdések keretében barátságos úton véglegesen rendezni óhajtván a közöttük függőben maradt egyes pénzügyi kérdéseket, ebből a célból Meghatalmazottaikat kinevezték:
akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kölcsönös közlése után a következő rendelkezésekben állapodtak meg:

1. Cikk Olaszország lemond a következő megtérítésekről:
a) a magyarországi tábornoki küldöttséggel (Mombelli-misszió) kapcsolatban Olaszország részéről előlegezett költségek megtérítéséről;
b) a Magyarország határainak megállapításával kapcsolatos, Olaszország részéről előlegezett költségek megtérítéséről;
c) a hadifoglyok és a polgári internáltak hazaszállítása céljára Olaszország részéről előlegezett költségek megtérítéséről.

2. Cikk Magyarország lemond:
a) arról a többletkövetelésről, amely az ő javára a magyar honosok Olaszországban levő javainak felszámolása tárgyában 1924. évi március hó 27-én kelt magyar-olasz Egyezmény alapján nyitott külön kiegyenlítő számla lezárásakor netalán mutatkoznék;
b) a Haditermény R. T. budapesti cég ama követeléséről, amely a fegyverszüneti olasz küldöttség által 1919. évben átvett 14.985,000 (Tizennégymilliókilencszáznyolcvanötezer) korona le nem bélyegzett osztrák-magyar papírpénz letétbehelyezésére volt alapítva és amelyről a két Kormánynak 1927–V. évi május hó 21-én eszközölt jegyzékváltásában volt szó, egyetértés lévén arra nézve, hogy az említett követelést a Magyar Kormány fogja a magyar részvénytársasággal szemben az Olasz Kormány mindennemű felelőssége nélkül közvetlenül rendezni;
c) bárminemű természetű jogairól, ideértve a bérleti költségektől mentes hátralékos bérjövedelmeket, amelyek a konstantinápolyi osztrák-magyar nagykövetségi palota és melléképületei, valamint az említett volt nagykövetség vagyonához tartozó, a Boston Barci-utca 29, és 35. sz. alatt fekvő két bérház tekintetében a magyar államot megilletné és amelyekről az 1927. évi december hó 10-én kelt magyar-olasz Egyezmény 2. cikke szól;
d) mindazokról az esetleges követelésekről, amelyek a volt Magyar Királyságot Olaszországgal és a hozzácsatolt területeken lakó mostani honosaival szemben bárminő címen megilletné, valamint a volt Osztrák-Magyar Monarchia követeléseinek magyar hányadáról;
e) a volt Magyar Királyság vagy a volt Osztrák-Magyar Monarchiának azokról az esetleges javairól, jogairól és érdekeiről, amelyeket az Olasz Királyságban zár alá vettek vagy amelyek Olaszország tulajdonában kerültek és amelyek nem tartoznak a st.-germaini békeszerződés 208. cikke és a trianoni békeszerződés 191. cikke értelmében átengedett javak közé, amennyiben a Magyarországot megillető hányadról van szó;
f) minden egyéb esetleges cselekvőségről, amely bárminő címen az Olasz Királyság, ennek igazgatási ágai, külföldön működő konzuli képviselői vagy jelenleg az olasz területen székhellyel bíró bárminemű intézményei részére adott előleg megtérítéseként járna.
A c) bekezdésben említett házak tulajdonjoga, amennyiben az Magyarországot illeti, az Olasz Királyságra száll át, amely jogosult a telekkönyvi átíráshoz szükséges intézkedéseket minden további felhatalmazás nélkül megtenni.

3. Cikk A jelen Megegyezést a legrövidebb időn belül meg kell erősíteni és az a megerősítő okiratok kicserélése napján lép életbe, ami Rómában fog megtörténni.
Kelt Rómában, 1932-XI. évi november hó 12. napján, két példányban, amelyek közül egyet a Magyar Szerződő Felek mindegyike átvett.

Aláírások:

3. § Az 1. §-ban említett nyilatkozat eredeti francia szövege és hivatalos magyar fordítása a következő:

Nyilatkozat a volt osztrák-magyar közös hatóságok és a magyar államkincstár tartozásai tekintetében.


A két Magas Szerződő Fél – utalással az 1930. évi január hó 20-án Hágában, az 1930. évi április hó 28-án Párisban és az 1930. évi november hó 24-én Bécsben aláírt megegyezésekre – megállapítja, hogy a volt osztrák-magyar (cs. és kir.) közös hatóságok, a volt osztrák (cs. kir.) államkincstár és a magyar királyi államkincstár tartozásai körül támadt viták rendezése tárgyában egyrészről az Osztrák Köztársaság és a Magyar Királyság, másrészről az Olasz Királyság által Rómában 1922. évi április hó 6-án aláírt megegyezés Magyarország és az Olaszországhoz csatolt területen lakó (székhellyel bíró, működő) olasz honosok között többé nincsen hatályban.
Kelt Rómában, 1932–XI. november hó 12. napján, két példányban, melyek közül egyet a Magas Szerződő Felek mindegyike átvett.

Aláírások:

4. § A jelen törvény kihirdetése napján, azonban a megegyezés életbelépésének napjától kezdődő hatállyal lép életbe.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás