• Tartalom
Oldalmenü

1929. évi XLIII. törvénycikk

az Amerikai Egyesült Államokkal Washingtonban 1929. évi január hó 26-án kötött békéltető eljárási szerződés, valamint az ugyanott ugyanazon a napon kötött választott bírósági szerződés becikkelyezéséről.

1929.10.17.

(A megerősítő okiratok Washingtonban 1929. évi július hó 24-ik napján cseréltettek ki.)

(Kihirdettetett az Országos Törvénytárnak 1929. évi október hó 17-én kiadott 23. számában.)

1. § Az Amerikai Egyesült-Államokkal Washingtonban 1929. évi január hó 26-án kötött békéltető eljárási szerződés, valamint az ugyanott ugyanazon a napon kötött választottbírósági szerződés az ország törvényei közé iktattatnak.

2. § Az 1. §-ban említett szerződések eredeti magyar és angol szövege a következő :


(Eredeti szöveg.)

I. Békéltető eljárási szerződés.

Ő Főméltósága Magyarország Kormányzója és az Amerikai Egyesült-Államok Elnöke attól az óhajtól vezetve, hogy az őket összekötő barátságot megszilárdítsák és egyben az általános béke ügyének haladását szolgálják, elhatározták, hogy ebből a célból szerződést kötnek és e végből meghatalmazottaikat kijelölték :
akik közölvén egymással megfelelő alakban talált meghatalmazásaikat, a következő cikkekben állapodtak meg :

I. cikk. Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült-Államok Kormánya között felmerülő vitás kérdések, bármilyen természetűek is legyenek azok, amennyiben a szokásos diplomáciai eljárás sikerre nem vezetett és amennyiben a Magas Szerződő Felek valamely illetékes Bíróság döntéséhez nem folyamodnak, vizsgálat és jelentéstétel végett az alább következő cikkben megállapított módon megalakított Állandó Nemzetközi Bizottság elé terjesztendők és a Magas Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy ezen vizsgálat tartama alatt és a jelentés előterjesztése előtt háborút nem üzennek vagy az ellenségeskedéseket meg nem kezdik.

II. cikk. A Nemzetközi Bizottság a következő módon kijelölendő öt tagból áll : Mindegyik kormány saját országának állampolgárai közül egy tagot és egy harmadik állam polgára közül szintén egy tagot jelöl ki ; az ötödik tagot, aki magától értetődőleg egyik Szerződő Állam polgára sem lehet, a két kormány közös megegyezéssel jelöli ki. A Bizottság költségeit a két kormány egyenlő arányban viseli.
A Nemzetközi Bizottságot a jelen szerződés megerősítő okiratainak kicserélésétől számított hat hónapon belül kell megalakítani ; a megüresedő helyeket az eredeti kijelölés módjának megfelelően kell betölteni.

III. cikk. Abban az esetben, ha a Magas Szerződő Feleknek nem sikerül valamely vitás esetet diplomáciai eszközökkel elintézniök és döntés végett nem folyamodnak valamely illetékes bírósághoz, úgy azt vizsgálat és jelentéstétel végett haladéktalanul a Nemzetközi Bizottság elé kell terjeszteniök. A Nemzetközi Bizottság azonban egyhangú határozattal önként felajánlhatja szolgálatait erre a célra ; ily esetekben a Nemzetközi Bizottságnak ezt a szándékát a két kormány tudomására kell hoznia és kérnie kell a vizsgálatban való közreműködésüket.
A Magas Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy az Állandó Nemzetközi Bizottságnak mindazokat az eszközöket és könnyítéseket, amelyek a vizsgálathoz és jelentéshez szükségesek, rendelkezésére bocsátják.
A Bizottság jelentését attól az időponttól számított egy éven belül köteles elkészíteni, amidőn a vizsgálatot megkezdettnek kijelentette, kivéve, ha a Magas Szerződő Felek közös megegyezéssel ezt az időtartamot korlátozzák vagy kiterjesztik. A jelentést három példányban kell elkészíteni ; a Bizottság mindegyik Kormánynak egy-egy példányt nyujt át, a harmadikat megőrzés végett visszatartja.
A Magas Szerződő Felek fenntartják maguknak azt a jogot, hogy a Bizottság jelentésének előterjesztése után, a vitás eset tekintetében szabadon cselekedjenek.

IV. cikk. A jelen szerződés Magyarország részéről az ország alkotmányának megfelelő módon és az Amerikai Egyesült-Államok Elnöke által az Egyesült-Államok Szenátusának véleményezésével és hozzájárulásával fog megerősíttetni.
A megerősítő okiratok, mihelyt lehetséges, Washingtonban fognak kicseréltetni és a szerződés a megerősítő okiratok kicserélésének időpontjában fog életbelépni. A szerződés ezután megszakítás nélkül érvényben marad az egyik Magas Szerződő Fél részéről a másikhoz intézendő írásbeli felmondást követő egy év elteltéig.
Minek hiteléül a meghatalmazottak ezt a két példányban, magyar és angol nyelven kiállított szerződést, amelynek mindkét szövege egyenlő erővel bír, aláírták és pecsétjeikkel ellátták.
Kelt Washingtonban, a mi Urunk 1929. éve január hónapjának 26-ik napján.

II. Választott birósági szerződés.

Ő Főméltósága Magyarország Kormányzója és az Amerikai Egyesült-Államok Elnöke,
azon elhatározás folytán, hogy, amennyiben ez csak hatalmukban áll, a két nemzet között jelenleg örvendetesen fennálló békés viszony bármely megbontását megakadályozzák,
újból megerősíteni óhajtva továbbá ahhoz a politikához való ragaszkodásukat, amely szerint a közöttük esetleg felmerülő, bírósági úton való elintézésre alkalmas vitás kérdések pártatlan döntés alá bocsáttassanak, és
attól az óhajtól vezetve, hogy példájuk által necsak annak adjanak kifejezést, hogy a háborút, mint a nemzeti politika eszközét egymáshoz való kölcsönös viszonyukban elítélik, hanem siettetni is kívánják annak az időnek bekövetkezését, amidőn a nemzetközi viszályok békés elintézésére irányuló nemzetközi megállapodások tökéletesebbé tétele a világ összes hatalma között mindenkorra ki fogja zárni a háború lehetőségét,
elhatározták új választottbírósági szerződés megkötését, amely kibővíti az 1909. évi január hó 15-én Washingtonban aláírt, de jelenleg érvényben nem levő választottbírósági szerződés hatáskörét és kötelezettségeit, és e végből meghatalmazottaikat kijelölték
akik közölvén egymással jó és kellő alakban talált meghatalmazásaikat, a következő cikkekben állapodtak meg :

I. cikk. Mindazok a nemzetközi vonatkozású olyan vitás esetek, amelyekben, valamely szerződés értelmében vagy egyéb alapon, az egyik Szerződő Fél által a másikkal szemben támasztott jogigény következtében a Magas Szerződő Felek érdekelve vannak és amelyek nem voltak diplomáciai úton elintézhetők, avagy nem intéztettek el valamely illetékes békéltetőbizottság elé való terjesztés útján, és e mellett olyan természetűek, hogy a jog vagy méltányosság elveinek alkalmazásával hozott döntés alá vonhatók, az 1907. évi október hó 18-án kötött egyezmény által Hágában felállított Állandó Választott Bíróság vagy valamely más illetékes Bíróság elé terjesztendők, úgy amint ez minden egyes esetben külön egyesség által elhatározandó lesz ; ez a külön egyesség fog rendelkezni, amennyiben szükséges, a bíróság szervezetéről, meghatározza hatáskörét, megállapítja a vitás kérdés vagy kérdések tárgyát és a bírói eljárás alá bocsátás feltételeit.
Minden egyes esetben ez a külön egyesség Magyarország részéről az ország alkotmányának megfelelő módon, az Amerikai Egyesült-Államok részéről pedig a Szenátus véleményezésével és hozzájárulásával az Amerikai Egyesült-Államok Elnöke által fog megköttetni.

II. cikk. A jelen szerződés rendelkezései nem alkalmazhatók olyan vitás esetekre, melyeknek tárgya
a) a Magas Szerződő Felek egyikének hazai bíráskodása alá tartozik,
b) harmadik Fél érdekeit érinti,
c) az Egyesült-Államoknak az amerikai kérdésekre vonatkozó és általánosan Monroe doctrinaként megjelölt hagyományos magatartásának megőrzésével kapcsolatos vagy azt érinti,
d) Magyarországra a Nemzetek Szövetségének Egyességokmánya következtében háramló kötelezettségek tiszteletbentartásával kapcsolatos vagy azokat érinti.

III. cikk. A jelen szerződés Magyarország részéről az ország alkotmányának megfelelő módon és az Amerikai Egyesült-Államok Elnöke által az Egyesült-Államok Szenátusának véleményezésével és hozzájárulásával fog megerősíttetni.
A megerősítő okiratok, mihelyt lehetséges, Washingtonban fognak kicseréltetni és a Szerződés a megerősítő okiratok kicserélésének időpontjában fog életbelépni. A szerződés ezután megszakítás nélkül érvényben marad az egyik Magas Szerződő Fél részéről a másikhoz intézendő írásbeli felmondást követő egy év elteltéig.
Minek hiteléül a meghatalmazottak ezt a két példányban magyar és angol nyelven kiállított szerződést, amelynek mindkét szövege egyenlő erővel bír, aláírták és pecsétjeikkel ellátták.

Kelt Washingtonban, a mi Urunk Ezerkilencszázkilencedik évének január hó 26-ik napján.

3. § A jelen törvény kihirdetése napján, azonban a jelen törvénybe cikkelyezett szerződések életbelépésének napjától kezdődő hatállyal lép életbe.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás