• Tartalom
Oldalmenü

1929. évi XXXVII. törvénycikk

a háború igénybevételéről való lemondás tárgyában Párisban 1928. évi augusztus hó 27-én kötött nemzetközi szerződés becikkelyezéséről.

1929.09.10.

(A szerződés III. cikke első pontjában megjelölt eredeti aláíró hatalmak megerősítő okiratainak letétele Washingtonban 1929. évi július hó 24. napján fejeztetett be. A szerződéshez Magyarország részéről való csatlakozást megerősítő okirat 1929. évi július hó 23. napján tétetett le a Washingtoni Kormánynál.)
(Kihirdettetett az Országos Törvénytárnak 1929. évi szeptember hó 10-én kiadott 19. számában.)

1. § A háború igénybevételéről való lemondás tárgyában Párizsban 1928. évi augusztus hó 27-én kötött és Magyarország részéről Budapesten 1929. évi február hó 14-én utólag aláírt nemzetközi szerződés az ország törvényei közé iktattatik.

2. § Az 1. §-ban említett nemzetközi szerződés és aláírási záradék eredeti francia és angol szöveg hivatalos magyar fordítása a következő :


A Németbirodalom elnöke, az Amerikai Egyesült-Államok elnöke, Ő Felsége a Belgák királya, a Francia Köztársaság elnöke, Ő Felsége Nagy-Britannia, Irország és a Tengerentúli Brit Területek királya, India császára, Ő Felsége Olaszország királya, Ő Felsége Japán császára, a Lengyel Köztársaság elnöke, a Csehszlovák Köztársaság elnöke

mélyen átérezve azt a magasztos kötelességet, amely az emberiség jólétének fejlesztése érdekében reájuk háramlik ;

abban a biztos tudatban, hogy elérkezett az ideje annak, hogy a népeik között jelenleg fennálló békés és barátságos viszonyok állandósíthatása végett a háborúról, mint a nemzeti politika eszközéről lemondjanak ;

meggyőződvén arról, hogy egymáshoz való viszonyaikban minden változást csak békés eszközökkel kell keresni s a rendes és békés úton megvalósítani és hogy minden aláíró Hatalmat, amely nemzeti érdekeinek fejlesztését ezentúl háború útján keresné, a jelen Szerződés előnyeitől meg kell fosztani ;

remélve, hogy példájuktól felbátorítva a világ összes többi nemzetei hozzá fognak járulni ezekhez az emberies törekvésekhez és a jelen Szerződéshez, mindjárt életbelépése után csatlakozva, népeik számára is lehetővé teszik, hogy élvezzék e Szerződés jótékony rendelkezéseit s ily módon egyesítsék a világ összes művelt nemzeteit a háborúról, mint nemzeti politikájuk eszközéről való általános lemondásban ;

elhatározták, hogy szerződést kötnek és e célból meghatalmazottaikat kijelölték, akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik közlése után a következő cikkekben állapodtak meg :


I. cikk. A Magas Szerződő Felek népeik nevében ünnepélyesen kijelentik, hogy a háborúnak a nemzetközi viszályok elintézése céljából való igénybevételét elítélik s egymáshoz való viszonyukban erről, mint a nemzeti politika eszközéről lemondjanak.


II. cikk. A Magas Szerződő Felek elismerik, hogy a közöttük esetleg felmerülő bármely természetű vagy eredetű vitáknak vagy nézeteltérésnek megoldását vagy elrendezését mindenkor csak békés úton szabad keresni.


III. cikk. A jelen Szerződést a bevezetésben felsorolt Magas Szerződő Felek alkotmányaik követelményeinek megfelelően meg fogják erősíteni s mihelyt minden megerősítő okirat letétetik Washingtonban, a Szerződés közöttük hatályossá válik.

A jelen Szerződés az előző bekezdésben említett módon történő életbelépése után, a világ minden más Hatalmának csatlakozása végett, a szükségesnek mutatkozó ideig nyitva fog állani. Valamely Hatalom csatlakozását megállapító okirat Washingtonban fog letétetni és a Szerződés az ily módon csatlakozó Hatalom és a többi Szerződő Hatalom között közvetlenül e letétel után életbe fog lépni.

Az Egyesült-Államok Kormánya lesz hivatva arra, hogy a bevezetésben felsorolt, valamint a jelen Szerződéshez később csatlakozó minden Kormányhoz a Szerződésnek és minden megerősítő vagy csatlakozást bejelentő okiratnak hitelesített másolatát eljuttassa. Ugyancsak az Egyesült-Államok Kormánya lesz hivatva arra, hogy az említett Kormányok részére minden megerősítő vagy csatlakozást bejelentő okiratról közvetlenül a letétel után távirati közlést adjon.

Ennek hiteléül az illető meghatalmazottak a jelen Szerződést, amely francia és angol nyelven készült s amelynek mindkét szövege egyenlő erejű, aláírták és pecsétjeikkel ellátták.

Kelt Párisban, ezerkilencszázhuszonynyolc évi augusztus hó huszonhetedikén.

(Következnek az aláírások.)

3. § A jelen törvény kihirdetése napján, azonban a szerződésnek Magyarországra nézve való életbelépése napjától kezdődő hatállyal lép életbe.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás