• Tartalom
Oldalmenü

1925. évi XLIX. törvénycikk

a fehér (sárga) foszforral való gyujtógyártás eltiltása iránt Bernben 1906. évi szeptember hó 26-án kötött nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről.

1925.12.30.

(Kihirdettetett az Országos Törvénytárnak 1925. évi december hó 30-án kiadott 20. számában.)

(Magyarország csatlakozását Bernben 1925. évi november hó 19-n jelentette be.)

1. § Magyarország csatlakozik a fehér (sárga) foszforral való gyujtógyártás eltiltása iránt Bernben 1906. évi szeptember hó 26-án kötött nemzetközi egyezményhez, mely ezennel a magyar állam törvényei közé iktattatik.

A nemzetközi egyezmény eredeti francia szövege és hivatalos magyar fordítása a következő :


(Magyar fordítás.)

Ő Felsége a német császár, Poroszország királya ; Ő Felsége Dánország királya ; a Francia Köztársaság Elnöke ; Ő Felsége Olaszország királya ; Ő Királyi Fensége, Luxemburg nagyhercege, Nassau hercege ; Ő Felsége Németalföld királynője ; a svájci Szövetségtanács,
A munkásvédelem fejlődését közös megállapodások elfogadásával megkönnyíteni óhajtván,
elhatározták, hogy e célból a fehér (sárga) foszfornak a gyujtógyártásnál való használatára vonatkozólag egyezményt kötnek és meghatalmazottaikká kinevezték, még pedig :

(Következik a meghatalmazottak megnevezése.)

akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kölcsönös közlése után a következő rendelkezésekben állapodtak meg :

1. cikk. A Magas szerződő Felek kötelezik magukat, hogy országaik területén megtiltják a fehér (sárga) foszfort tartalmazó gyujtó gyártását, bevitelét és forgalombahozatalát.

2. cikk. A szerződő Államok mindegyike gondoskodni köteles az annak biztosítására szükséges közigazgatási rendszabályokról, hogy a jelen egyezmény határozmányai saját területén pontosan végrehajtassanak.
A Kormányok diplomáciai úton közölni fogják egymással a jelen egyezmény tárgyára vonatkozólag országukban jelenleg vagy a jövőben érvényben levő törvényeket és rendeleteket, valamint az ezen törvények és rendeletek alkalmazására vonatkozó időszaki jelentéseket.

3. cikk. A jelen egyezmény határozmányai valamely gyarmatra, birtokra vagy protektorátusra csak abban az esetben lesznek alkalmazhatók, ha annak nevében az anyaország Kormánya a svájci Szövetségtanácsot ez iránt értesíti.

4. cikk. A jelen egyezmény meg fog erősíttetni s a megerősítő okiratok legkésőbb 1908. december 31-ig a svájci Szövetségtanácsnál fognak letétetni.
A letételről jegyzőkönyv fog felvétetni, amelynek egy-egy megegyező hitelesített másolata diplomáciai úton a szerződő Államok mindegyikének meg fog küldetni.
A jelen egyezmény három évvel a letételről szóló jegyzőkönyv lezárása után lép életbe.

5. cikk. Azok az Államok, amelyek a jelen egyezményt nem írták alá, a svájci Szövetségtanácshoz intézett iratban kijelenthetik, hogy ahhoz csatlakoznak és a svájci Szövetségtanács ezt a többi szerződő Államok mindegyikének tudomására fogja hozni.
Az a határidő, melyet a 4. cikk a jelen egyezmény életbelépésére vonatkozólag megállapít, az egyezményt alá nem író Államokkal, valamint a gyarmatokkal, birtokokkal vagy protektorátusokkal szemben azok csatlakozásának bejelentésétől számítandó öt évre terjesztetik ki.

6. cikk. A jelen egyezményt sem az aláíró Államok, sem azok az Államok, gyarmatok, birtokok vagy protektorátusok, amelyek ahhoz később csatlakoztak, nem mondhatják fel a megerősítő okiratok letételéről felvett jegyzőkönyv lezárását követő öt évi határidő eltelte előtt.
E határidő eltelte után az egyezmény évről-évre felmondható.
A felmondás csak attól az időponttól számított egy év mulva lép életbe, amelyben azt az érdekelt Kormány vagy ha gyarmatról, birtokról vagy protektorátusról van szó, az anyaország Kormánya a svájci Szövetségtanáccsal írásban közölte ; a Szövetségtanács a felmondást a többi szerződő Állam mindegyikének Kormányánál haladéktalanul közölni fogja.
A felmondás hatálya csak arra az Államra, gyarmatra, birtokra vagy protektorátusra terjed ki, amelynek nevében az bejelentetett.
Minek hiteléül a meghatalmazottak a jelen egyezményt aláírták.
Kelt Bernben, az ezerkilencszázhatodik évi szeptember hó huszonhatodikán, egy példányban, amely a svájci Államszövetség levéltárában marad letéve és amelynek egy-egy megegyezőnek hitelesített másolata diplomáciai úton a szerződő államok mindegyikének meg fog küldetni.

(Következnek az aláírások.)

2. § Jelen törvény végrehajtásával a minisztérium bizatik meg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás