• Tartalom
Oldalmenü

1925. évi XIX. törvénycikk

a nőkkel és a gyermekekkel űzött kereskedés elnyomása végett Genfben létrejött nemzetközi egyezmény becikkelyezése tárgyában.

1925.06.02.

(Kihirdettetett az Országos Törvénytárnak 1925. évi június hó 2-án kiadott 6. számában.)

(Magyarország megerősítő okirata Genfben 1925. évi április hó 25-én tétetett le.)

1. § A nőkkel és a gyermekekkel űzött kereskedés elnyomás végett Genfben 1921. évi szeptember hó 30-án kelt nemzetközi egyezmény az ország törvényei közé iktattatik.

Szövege a következő :


(Hivatalos fordítás.)

Nemzetközi egyezmény a nőkkel és a gyermekekkel űzött kereskedés elnyomása végett,
aláírható Genfben 1921. évi szeptember hó 30-tól 1922. évi március hó 31-ig.
Albánia, a Német Birodalom, Ausztria, Belgium, Brazilia, a Brit Birodalom (Kanadával, az ausztráliai Commonwealthal, a Délafrikai Unióval, Ujzélanddal és Indiával), Chile, Khina, Kolumbia, Costa-Rica, Cuba, Esztország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Japán, Lettország, Lithvánia, Norvégország, Németalföld, Perzsia, Lengyelország (Dantziggal), Portugália, Románia, Sziám, Svédország, Svájc, Cseh-Szlovákország,
áthatva attól az óhajtól, hogy hatásosabb módon biztosítsák a nőkkel és a gyermekekkel űzött kereskedés elnyomását, amelyet az 1904. évi május hó 18-án kelt Megállapodás és az 1910. évi május hó 4-én kelt Egyezmény bevezetése »Leánykereskedés« névvel jelöl ;
tudomásul véve annak a nemzetközi Konferenciának Záróokmányában foglalt javaslatokat, amely Konferencia a Nemzetek Szövetsége Tanácsának meghívására Genfben 1921. évi június hó 30-tól július hó 5-ig ülésezett ; és
a fentemlített Megállapodáshoz és Egyezményhez kiegészítő Egyezmény kötését határozván el :
e célból kinevezték meghatalmazottaikká : .....
Ő Főméltósága Magyarország kormányzója : terjékfalvai Parcher Félix urat, ügyvivőt Bernben .....

1. cikk. A Magas Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy amennyiben még nem részesei az 1904. évi május hó 18-án kelt Megállapodásnak és az 1910. évi május hó 4-én kelt Egyezménynek, a legrövidebb idő alatt és az előbb említett Megállapodásban és Egyezményben meghatározott alakban át fogják nyujtani az említett okmányokra vonatkozó megerősítésüket, vagy az említett okmányokhoz való csatlakozásukat.

2. cikk. A Magas Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy minden eszközt fel fognak használni olyan egyének üldözésére és megbüntetésére, akik bármelyik nemhez tartozó gyermekekkel kereskedést űznek, amely bűncselekményt az 1910. évi május hó 4-én kelt Egyezmény első cikkében meghatározott módon kell érteni.

3. cikk. A Magas Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy megteszik a szükséges intézkedéseket az 1910. évi május hó 4-én kelt Egyezmény 1. és 2. cikkében említett bűncselekmények kisérletének és - a törvényes határok között - előkészületi cselekményének büntetése végett is.

4. cikk. A Magas Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy ha köztük kiadatási egyezmények nem volnának, a rendelkezésükre álló minden eszközt fel fognak használni olyan egyének kiadatása végett, akiket az 1910. évi május hó 4-én kelt Egyezmény 1. és 2. cikkében említett bűncselekmények elkövetésével vádolnak, vagy akiket ilyen bűncselekmények miatt elítéltek.
5. cikk. Az 1910. évi Egyezmény Zárójegyzőkönyvének B) pontjában a »huszadik életévét már betöltött« szavak helyébe a »huszonegyedik életévét már betöltött« szavak lépnek.

6. cikk. A Magas Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy amennyiben a foglalkozást közvetítő ügynökségek és irodák engedélyezése és ellenőrzése tárgyában törvényhozási vagy közigazgatási intézkedéseket még nem tettek, ily célból szabályzatokat fognak kibocsátani, hogy biztosítsák olyan nőknek és gyermekeknek védelmét, akik más országban keresnek munkát.

7. cikk. A Magas Szerződő Felek bevándorlási és kivándorlási igazgatásaik tekintetében megegyeznek abban, hogy közigazgatási és törvényhozási intézkedéseket tesznek a nőkkel és a gyermekekkel űzött kereskedés leküzdésére.
Megegyeznek nevezetesen abban, hogy olyan szabályzatokat fognak kibocsátani, amelyek szükségesek a kivándorlókat szállító hajókon utazó nőknek és gyermekeknek védelmére nemcsak az elindulás és a megérkezés alkalmából, hanem útközben is, továbbá intézkedni fognak a pályaudvarokon és a kikötőkben oly felhívásoknak kifüggesztése iránt, amelyek a nőket és a gyermekeket a velük űzérkedés veszélyeire figyelmeztetik és tájékoztatják őket azokról a helyekről, ahol szállást, segélyt és támogatást találhatnak.

8. cikk. A mai napról keltezett jelen Egyezményt, amelynek francia és angol szövege egyaránt hiteles, az 1922. évi március hó 30-ig lehet aláírni.

9. cikk. A jelen egyezményt meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat a Nemzetek Szövetségének Főtitkáránál kell átnyujtani, aki azoknak átvételét közölni fogja a Nemzetek Szövetségének többi Tagjaival és azokkal az Államokkal, amelyek jogosultak az Egyezmény aláírására. A megerősítő okiratokat a Titkárság levéltárában fogják letenni.
A Nemzetek Szövetsége Egyezségokmányának 18. cikke értelmében a Főtitkár a jelen Egyezményt be fogja iktatni, mihelyt az első megerősítő okirat letétele megtörtént.

10. cikk. A Nemzetek Szövetségének azok a Tagjai, amelyek a jelen Egyezményt 1922. évi április hó 1-je előtt nem írták alá, csatlakozhatnak hozzá.
Ugyanígy csatlakozhatnak azok az Államok is, amelyek nem Tagjai a Nemzetek Szövetségének, de amelyekkel a jelen Egyezmény hivatalos közlését a Nemzetek Szövetségének Tanácsa elhatározza.
A csatlakozásokat a Szövetség Főtitkárával kell közölni, aki azokról a közlés időpontjának megemlítésével az összes érdekelt Hatalmakat értesíteni fogja.

11. cikk. A jelen Egyezmény mindegyik Félre nézve megerősítő okiratának letételekor, vagy csatlakozásának közlésekor lép életbe.

12. cikk. A jelen Egyezményt tizenkét hónappal előtt történő bejelentéssel a Szövetség minden tagja vagy bármelyik Fél, amely az Egyezmény részese, felmondhatja. A felmondás közlése a Szövetség Főtitkárához intézett iratban történik, aki ennek a közlésnek egy példányát az átvétel időpontjának megjelölésével a többi összes Feleknek haladéktalanul meg fogja küldeni
A felmondás a főtitkárral történt közlés keltét követő egy év elteltével válik hatályossá és csak arra az Államra nézve érvényes, amely azt bejelentette.

13. cikk. A Szövetség Főtitkára jegyzéket fog készíteni mindazokról az Államokról, amelyek a jelen Egyezményt aláírták, megerősítették vagy felmondták, vagy csatlakoztak hozzá. Ezt a jegyzéket a Szövetség Tagjai bármikor megtekinthetik ; azt a Tanács utasításaihoz képest lehetőleg gyakran nyilvánosságra fogják hozni.

14. cikk. Minden Tag vagy aláíró Állam kijelentheti, hogy aláírása nem kötelezi az egész Államot, vagy egyes gyarmatait, tengerentúli birtokait, a protektorátusa alatt álló, szuverénításának, vagy hatalmának alávetett területeket és ezzel a nyilatkozatával az Egyezmény hatálya alól kivont gyarmataira, tengerentúli birtokaira, protektorátusa, vagy hatalma alatt álló területek bármelyikére nézve külön és utólag is csatlakozhatik az Egyezményhez.
A felmondás hasonlóképen minden gyarmatra, tengerentúli birtokra, protektorátusra, szuverénításnak, vagy hatalomnak alávetett területre nézve külön történhetik meg ; erre a felmondásra a 12. cikk rendelkezései alkalmazandók.

Kelt Genfben az ezerkilencszázhuszonegyedik évi szeptember hó harmincadikán egyetlen példányban, amely a Nemzetek Szövetségének levéltárában marad elhelyezve.

2. § A büntetőtörvénykönyvek és a bűnvádi perrendtartás kiegészítéséről és módosításáról szóló 1908 :XXXVI. törvénycikk (Bn.) negyedik fejezetének XIII. cikkében foglalt rendelkezések a következőképen módosulnak :

A Bn. negyedik fejezetének XIII. cikkében a nők részére biztosított bűntetőjogi védelem, az egyébként ott megszabott korlátok között a férfinemhez tartozókra is kiterjesztetik.

A Bn. 43., 44. és 46. §-ában említett huszadik év a huszonnegyedik évre emeltetik fel.

A Bn. 44., 45. és 46. §-ában meghatározott kerítés bűntettének elkövetésére létrejött szövetség, ha ahhoz a bűntett véghezvitelét célzó előkészületi cselekmény nem járult : egy évig terjedhető fogházzal, ha pedig ily előkészületi cselekményt is követtek el, két évig terjedhető fogházzal büntetendő.

3. § A jelen törvényvényt a m. kir. igazságügyminiszter, a belügyminiszter, a kereskedelemügyi miniszter és a népjóléti és munkaügyi miniszter hajtja végre.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás