• Tartalom
Oldalmenü

1923. évi XXII. törvénycikk.

a Hágában 1912. évi január hó 23-án kötött »Nemzetközi ópiumegyezmény« becikkelyezéséről.

1923.06.02.

(A trianoni békeszerződés 230. cikke értelmében a békeszerződés megerősítő okiratának letételéről szóló jegyzőkönyv az ópiumegyezmény megerősítő okiratának letétele gyanánt is tekintendő.)

(Kihirdettetett az Országos Törvénytárnak 1923. évi június hó 2-án kiadott 7. számában.)

1. § A Hágában 1912. évi január hó 23-án megkötött nemzetközi ópiumegyezmény ezennel a magyar állam törvényei közé iktattatik.

Szövege a következő :


(Hivatalos magyar fordítás) :

Nemzetközi egyezmény az ópiumról.


Őfelsége Németország császára, Poroszország királya, a német császárság nevében, az Amerikai Egyesült Államok elnöke ; Őfelsége China császára ; a francia köztársaság elnöke ; Őfelsége Nagybritannia és Irland egyesült királyság és a tengerentúli brit területek királya, India császára ; Őfelsége Olaszország királya ; Őfelsége Japán császára ; Őfelsége Németalföld királynője ; Ő császári felsége, a persza Schah ; a portugal köztársaság elnöke ; Őfelsége minden oroszok császára ; Őfelsége Siam királya,
attól a kívánságtól vezetve, hogy az 1909. évben Shanghaiban működött Nemzetközi Bizottság által kezdeményezett úton egy lépéssel tovább haladjanak ;
azzal az elhatározással, hogy az ópiummal, a morfiummal, a cocainnal, valamint az ezen anyagokból készült vagy előállított oly szerekkel való visszaéléseket, amelyek hasonló visszaélésekre adnak vagy adhatnak alkalmat, fokozatosan elnyomják ;
megfontolva az erre a tárgyra vonatkozó nemzetközi megegyezés szükségét és kölcsönös hasznát ;
meggyőződve, hogy ezen emberszeretetből származó törekvésük az összes érdekelt Államok egyhangú hozzájárulásával találkozik ;
elhatározták, hogy ezen cél elérésére Egyezményt kötnek és mint teljhatalmú Képviselőiket a következő személyeket bízták meg :

(következik a képviselők megnevezése.)

akik jó és kellő alakban kiállított meghatalmazásaik letétbehelyezése után a következőkben állapodtak meg.
I. Fejezet

.

Nyers ópium.


Meghatározás. Nyers ópium alatt értendő az altató mák (papaver somniferum) fejrekeszeiből nyert és magától összeállott lé, amely nem ment át más, mint olyan kezeléseken, amelyek csomagolásához és szállításához szükségesek.

1. cikk. A Szerződő Hatalmak, amennyiben ez a kérdés érvényben levő törvényekkel vagy rendeletekkel szabályozva nem volna, törvényeket vagy rendeleteket alkotnak, a nyers ópium termelésének és elosztásának ellenőrzése végett.

2. cikk. A Szerződő Hatalmak, tekintettel különböző kereskedelmi viszonyaikra, korlátozzák azoknak a városoknak, kikötőknek vagy egyéb helységeknek számát, amelyeken a nyers ópium kivitelét vagy bevitelét megengedik.

3. cikk. A Szerződő Hatalmak megteszik a szükséges intézkedéseket :
a) hogy megakadályozzák a nyers ópiumnak olyan országok felé kivitelét, amelyek annak bevitelét megtiltották és
b) hogy ellenőrizzék a nyers ópiumnak olyan országok felé kivitelét, amelyek annak bevitelét korlátozták,
hacsak érvényben levő rendszabályok ebben a kérdésben már nem intézkednének.

4. cikk. A Szerződő Hatalmak olyan rendszabályokat adnak ki, amelyek szerint minden csomagot, amely kivitelre szánt nyers ópiumot tartalmaz, amennyiben a küldemény súlya öt kg-ot meghalad, oly módon kell megjelölni, hogy az tartalmát feltüntesse.

5. cikk. A Szerződő Hatalmak a nyers ópium bevitelét és kivitelét csak a kellően feljogosított személyeknek engedik meg.
II. Fejezet

.

Kikészített ópium.


Meghatározás. Kikészített ópium alatt értendő :
a nyers ópiumból különleges kezelések sorozata útján és különösen feloldás, kifőzés, pörkölés, erjesztés által nyert termék, amelyet ezekkel a fogyasztásra alkalmas kivonattá alakítottak át.
A kikészített ópium magában foglalja a »dross«-t és a füstölt ópium minden egyéb üledékét.

6. cikk. A Szerződő Hatalmak, tekintettel minden ország különböző viszonyaira, amennyiben ez a kérdés érvényben levő rendszabályokkal szabályozva nem volna, olyan rendszabályokról gondoskodnak, amelyek a kikészített ópium gyártásának, az ezzel való belföldi kereskedelemnek, valamint annak a használatának fokozatos és hatályos elnyomására alkalmasak.

7. cikk. A Szerződő Hatalmak a kikészített ópium be- és kivitelét megtiltják ; azok a hatalmak pedig, amelyek még nincsenek abban a helyzetben, hogy a kikészített ópium kivitelét haladéktalanul megtiltsák, ezt, mihelyt lehetséges lesz, meg fogják tiltani.

8. cikk. Azok a Szerződő Hatalmak, amelyek még nincsenek abban a helyzetben, hogy a kikészített ópium kivitelét haladéktalanul betiltsák :
a) korlátozzák ama városok, kikötők vagy egyéb helységek számát, amelyeken át a kikészített ópium kivihető ;
b) megtiltják a kikészített ópium kivitelét azon országok felé, amelyek annak bevitelét jelenleg tiltják, vagy későbben tilthatják ;
c) megtiltják a kikészített ópiumnak bevitelét olyan országba, amely annak bevitelét korlátozni kívánja, akként, hogy a kivivőnek a beviteli országban érvényes rendszabályokhoz kell alkalmazkodnia ;
d) gondoskodnak arról, hogy minden kivitelre kerülő csomag, amely kikészített ópiumot tartalmaz, külön jelzést viseljen, amely a küldemény tartalmának természetét megjelöli ;
e) a kikészített ópium kivitelét csak az erre feljogosított személyeknek engedik meg.
III. Fejezet

.

Gyógyópium, morfium, cocain stb.


Meghatározások : Gyógyópium alatt értendő : a nyers ópium, amelyet 60°-ig melegítettek fel és amely nem kevesebb mint 10% morfiumot tartalmaz, tekintet nélkül arra, hogy poralakban, vagy szemcsés, vagy semleges anyagokkal vegyült állapotban van.
Morfium alatt értendő : az ópium főalcaloidja, amelynek vegyképlete : C17H19NO3.
Cocain alatt értendő : az Erythroxylon Coca leveleinek főalcaloidja, amelynek vegyképlete : C17H21No4.
Heroin alatt értendő : a diacetylmorfium, amelynek vegyképlete : C21H23NO5.

9. cikk. A Szerződő Hatalmak, amennyiben ez a kérdés érvényben lévő rendszabályokkal szabályozva nem volna, olyan gyógyszerészeti törvényeket, illetve rendeleteket alkotnak, amelyek a morfium, a cocain és különféle sóiknak gyártását, eladását és alkalmazását tisztán gyógyászati és törvényes használatra szorítják. Támogatják egymást, hogy a szóbanforgó gyógyszereknek más célokra használását meggátolják.

10. cikk. A Szerződő Hatalmak törekednek, hogy ellenőrizzék vagy ellenőriztessék mindazokat, akik morfiumot, cocaint és azoknak különféle sóit gyártják, beviszik, eladják, elosztják vagy kiviszik, úgyszintén azokat az épületeket, amelyekben e személyek iparukat vagy kereskedelmüket gyakorolják.
E célból a Szerződő Hatalmak, amennyiben ez a kérdés érvényben levő renszabályokkal szabályozva nem volna, törekednek, hogy a következő rendszabályokat elfogadják vagy elfogadtassák :
a) a morfium, a cocain és különféle sóiknak gyártását azokra a telepekre és helyiségekre szorítják, amelyek erre feljogosítást kaptak vagy megállapítják és nyilvántartják azokat a telepeket és helyiségeket, ahol a szóbanforgó gyógyszereket gyártják ;
b) követelik, hogy mindazok, akik morfiumot, cocaint és azoknak sóit gyártják, beviszik, árúsítják, elosztják és kiviszik, e foglalkozások folytatása végett külön engedélyre vagy felhatalmazásra utaltassanak, illetve az illetékes hatóságok előtt erre nézve hivatalos nyilatkozatra köteleztessenek ;
c) e személyekről megkövetelik, hogy a morfiumnak, cocainnak és különféle sóiknak általuk gyártott mennyiségéről, a bevitelekről, az eladásokról, minden más átruházásról vagy kivitelről pontos könyveket vezessenek. E szabály azonban nem alkalmazandó az orvosi rendelkezésekre, valamint a kellően igazolt gyógyszerészek által eszközölt eladásokra.

11. cikk. A Szerződő Hatalmak, amennyiben a kérdés érvényben levő rendszabályokkal szabályozva nem volna, a megfelelő intézkedéseket teszik, hogy belkereskedelmükben a morfiumnak, cocainnak és különféle sóiknak fel nem jogosított személyek részére átengedését megakadályozzák.

12. cikk. A Szerződő Hatalmak, tekintettel különböző viszonyaikra, igyekeznek, hogy a morfiumnak, cocainnak és különféle sóiknak behozatalát csak feljogosított személyekre korlátozzák.

13. cikk. A Szerződő Hatalmak igyekeznek olyan rendszabályok elfogadására vagy elfogadtatására, amelyek szerint a morfiumnak, cocainnak és különféle sóiknak országaikból, területeikről, gyarmataikból és bérelt területeikről más Szerződő Hatalmak országai, területei, gyarmatai és bérelt területei felé való kivitele csak oly személyek címére legyen megengedve, akik a beviteli ország törvényei vagy rendeletei szerint szabályszerű felhatalmazást vagy engedélyt kaptak.
Ebből a célból minden Kormány időről-időre közölheti a kiviteli államok Kormányaival azoknak a személyeknek jegyzékét, akik morfium, cocain és ezek különféle sóinak bevitelére felhatalmazást vagy engedélyt nyertek.

14. cikk. A Szerződő Hatalmak a morfiumnak, a cocainnak és különféle sóiknak gyártására, bevitelére, eladására vagy kivitelére vonatkozó törvényeket és rendeleteket alkalmazni fogják :
a) a gyógyópiumra ;
b) minden termékre (hivatalos és nem hivatalos, ideértve az antiópium nevű gyógyszereket is), amennyiben több mint 0.2% morfiumot vagy több mint 0.1% cocaint tartalmaznak ;
c) a heroinra, annak sória és egyéb termékeire, amennyiben 0.1%-nál több heroint tartalmaznak ;
d) a morfium, a cocain és különféle sóik minden új termékére vagy az ópium minden más alcaloidjára, amely az általánosan elismert tudományos kutatások szerint hasonló visszaélésekre adna alkalmat és ugyanolyan káros hatásokat eredményezne.
IV. Fejezet


15. cikk. A Szerződő Hatalmak, amelyek Chinával szerződéses viszonyban állanak (Treaty Powers), a chinai Kormánnyal egyetértőleg megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a nyers és kikészített ópium, a morfium, a cocain és azok különféle sóinak, valamint az ezen Egyezmény 14. cikkében említett anyagoknak csempészetét, még pedig úgy China területén, mint saját gyarmataikban a Szélső Keleten, valamint azokon a területeken, amelyeket Chinától béreltek, megakadályozzák. A chinai Kormány a maga részéről ehhez hasonló rendszabályokkal gondoskodik, hogy az ópiumnak, valamint a fentemlített más anyagoknak Chinából az idegen gyarmatokra és a bérelt területekre való csempészése megakadályoztassék.

16. cikk. A chinai Kormány alattvalói részére gyógyszertörvényeket alkot, amelyek a morfiumnak, a cocainnak és különféle sóiknak és a jelen Egyezmény 14. cikkében említett anyagoknak eladását és elosztását szabályozzák és ezen törvényeket a Chinával szerződéses viszonyban lévő Kormányokkal azoknak Pekingben székelő diplomáciai képviselői útján közli. A Szerződő Hatalmak, amelyek Chinával szerződéses viszonyban állnak, ezeket a törvényeket megvizsgálják és amennyiben azokat elfogadhatóknak találják, intézkednek, hogy azok Chinában lakó honosaikra alkalmaztassanak.

17. cikk. A Szerződő Hatalmak, amelyek Chinával szerződéses viszonyban állanak, a szükséges rendszabályokat alkalmazzák, hogy Chinában az általuk bérelt területeken, a telepeken (Settlements) és engedményes területeken korlátozzák és ellenőrizzék az ópiumszívás szokását és a chinai kormánnyal lépést tartva, az ópiumszívó és ahhoz hasonló helyiségeknek, amennyiben még léteznek, bezárását foganatosítsák és azonkívül az ópium használatát a mulatóhelyeken és a nyilvános házakban megakadályozzák.

18. cikk. A Szerződő Hatalmak, amelyek Chinával szerződéses viszonyban állanak, erélyes intézkedéseket tesznek, hogy lépést tartva azokkal az erélyes rendszabályokkal, amelyeket a chinai Kormány ugyanebből a célból foganatosít, az ópiumelárúsító helyeket, amelyek Chinában bérelt területeiken, telepeiken és engedményes területeiken nyers és kikészített ópium eladása céljából esetleg még léteznének, fokozatosan megszüntessék. Amennyiben ez a kérdés érvényben lévő rendszabályokkal szabályozva nem volna, hatásos intézkedéseket tesznek, hogy a kicsinyben való ópiumkereskedelem korlátozása és ellenőrzése a bérelt területeken, a telepeken és az engedményes területeken keresztül vitessék.

19. cikk. Azok a Szerződő Hatalmak, amelyeknek China területén postahivatalaik vannak, erélyes intézkedéseket tesznek, hogy a nyers és a kikészített ópiumnak, a morfiumnak és a cocainnak és különféle sóiknak postai csomagokban Chinába való törvényellenes bevitelét, valamint e postahivatalok útján chinai területen egyik helyiségből a másikba való törvénytelen átszállítását megakadályozzák.
V. Fejezet


20. cikk. A Szerződő Hatalmak, amennyiben ez a kérdés érvényben levő törvényekkel vagy rendeletekkel szabályozva nem volna, megfontolás tárgyává teszik olyan törvények, vagy rendeltek kibocsátását, amelyek alapján a nyers ópium, a kikészített ópium, a morfium, a cocain és különféle sóik igazolatlan birtoklása büntetést von maga után.

21. cikk. A Szerződő Hatalmak Hollandia külügyminisztériuma útján közlik egymással :
a) ama törvények és közigazgatási rendelet szövegét, amelyek a jelen Egyezmény tárgyát képező kérdésekre vonatkozólag mér érvényben vannak, vagy ennek rendelkezései alapján kibocsáttatnak ;
b) a statisztikai adatok, amelyek a nyers ópiummal, a kikészített ópiummal, a morfiummal, a cocainnal és különféle sóikkal, úgyszintén a jelen Egyezmény tárgyát képező egyéb gyógyszerekkel vagy ezek sóival vagy készítményeikkel való kereskedelemre vonatkoznak.
Ezek az adatok oly részletesen és oly rövid időn belül szolgáltattatnak, amennyire csak lehetséges.
VI. Fejezet

Záró határozmányok


22. cikk. Az Értekezleten nem képviselt Hatalmak jelen Egyezményt utólag is aláírhatják.
Ebből a célból Hollandia Kormánya közvetlenül az Egyezménynek az Értekezleten résztvett Hatalmak teljhatalmú képviselői által történt aláírása után meghívja Európa és Amerika összes Hatalmait, amelyek az Értekezleten képviselve nem voltak és pedig :
Argentina köztársaságot, Ausztria-Magyarországot, Belgiumot, Boliviát, Braziliát, Bulgáriát, Chile-t, Kolumbiát, Costa-Ricát, Cuba köztársaságot, Dániát, Domingó köztársaságot, Equador köztársaságot, Spanyolországot, Görögországot, Quatemalát, Haiti köztársaságot, Hondurást, Luxemburgot, Mexikót, Montenegrót, Nicaraguát, Norvégiát, Panamát, Paraguayt, Perut, Romániát, Salvadort, Szerbiát, Svédországot, Svájcot, Törökországot, Uruguayt, Venezuelai Egyesült Államokat : hogy jelöljenek ki teljhatalmú Meghatalmazottat az Egyezménynek Hágában való aláírására.
Ezek az aláírások az Egyezményhez »az Értekezleten nem képviselt Hatalmak aláírási jegyzőkönyve« útján csatlakoznak, amely a képviselt Hatalmak aláírásához fűződik és minden egyes aláírás keltének megjelölését tartalmazza.
Hollandia Kormánya havonkint közölni fogja az összes aláíró Hatalmakkal az összes kiegészítő aláírásokat.

23. cikk. Miután az összes Hatalmak mind magukra, mind területeikre, gyarmataikra, protektorátusaikra és bérelt területeikre vonatkozólag aláírták az Egyezményt vagy a fentemlített kiegészítő Jegyzőkönyvet, Hollandia Kormánya az összes Hatalmakat meghívja, hogy az Egyezményt és a Jegyzőkönyvet hitelesítsék (ratifikálják).
Abban az esetben, ha az összes meghívott Hatalmak aláírása 1912. év december hó 31-ig nem volna megszerezhető, Hollandia Kormánya haladéktalanul meg fogja hívni az aláíró Hatalmakat erre a napra, hogy jelöljék ki Meghatalmazottaikat avégből, hogy megvizsgálják Hágában annak lehetőségét, hogy mindezek dacára ratifikációjuk letétessék.
A ratifikáció a lehető legrövidebb időn belül megadatik és Hágában a külügyminisztériumban fog elhelyeztetni.
Hollandia Kormánya havonkint közölni fogja az aláíró Hatalmakkal azokat a ratifikációkat, amelyeket időközben kapott. Mihelyt az összes aláíró Hatalmak ratifikációi mind magukra, mind gyarmataikra, területeikre vonatkozólag Hollandia Kormánya által átvétettek, utóbbi közölni fogja az összes Hatalmakkal, amelyek az Egyezményt ratifikálták, azt a napot, amelyen az utolsó ratifikálási közlést megkapta.

24. cikk. A jelen Egyezmény Hollandia Kormányának az előbbi cikk utolsó bekezdésében említett jegyzékében közölt naptól számított három hónap után lép hatályba.
Ami a jelen Egyezményben tervbe vett törvényeket, szabályzatokat és egyéb rendszabályokat illeti, megállapodnak, hogy ebből a célból kívánt tervezetek legkésőbb az Egyezmény hatálybalépésétől számított hat hónap alatt elkészíttessenek. Ami a törvényeket illeti, a Kormányok azokat parlamentjeik vagy törvényhozó testületeik elé terjesztik ugyanezen hat hónap alatt és mindenesetre az első ülésszakban, amely e határidő leteltét követi.
E törvények, szabályzatok és rendszabályok hatálybalépésének napját Hollandia Kormányának javaslatára a Szerződő Hatalmak egyetértőleg fogják megállapítani.
Abban az esetben, ha a jelen Egyezmény ratifikációjára, vagy az Egyezménynek vagy az ezzel járó törvényeknek, szabályzatoknak és rendszabályoknak hatálybalépésére vonatkozó kérdések merülnének fel és ha e kérdések más úton nem volnának megoldhatók, Hollandia kormánya meghívja a Szerződő Hatalmakat, hogy Meghatalmazottjaikat jelöljék ki, akik Hágában összejönnek, hogy eme kérdésekben közvetlen egyetértésre jussanak.

25. cikk. Ha a szerződő Hatalmak valamelyike a jelen Egyezménytől elállni kívánna, az elállás írásban lesz közlendő Hollandia Kormányával, amely azt hiteles másolatban az összes többi Hatalmakkal haladéktalanul közölni fogja ama nap megjelölésével, amelyen azt megkapta.
Az elállás csak arra a Hatalomra nézve lép életbe, aki azt bejelentette és csak egy évvel azután, hogy a közlés Hollandia kormányához érkezett.
Aminek hiteléül a teljhatalmú Képviselők a jelen Egyezményt aláírásukkal ellátták.

Kelt Hágában, 1912. január 23-án, egyetlen példányban, amely Hollandia Kormányának levéltárában letétetik, teljesen egyező hiteles másolatai pedig diplomáciai úton megküldetnek az értekezleten képviselt összes Hatalmaknak.

(Következnek az aláírások.)
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás