• Tartalom
Oldalmenü

1921. évi XLVIII. törvénycikk

az Amerikai Egyesült-Államokkal 1921. évi augusztus hó 29. napján Budapesten kötött békeszerződés becikkelyezéséről.

1921.08.29.

(Kihirdettetett az Országos Törvénytárnak 1921. évi december hó 30-án kiadott 24. számában.)

(A megerősítő okiratok Budapesten 1921. évi december hó 17-én cseréltettek ki.)

1. § Az Amerikai Egyesült-Államokkal 1921. évi augusztus hó 29. napján Budapesten kötött békeszerződés a magyar állam törvényei közé iktattatik.

2. § Az 1. § szerint törvénybe iktatott békeszerződésben foglalt kikötéseket a minisztérium hajtja végre, de amennyiben az e végből szükséges rendelkezések a törvényhozás tárgyaira vonatkoznak, a nemzetgyűlés előzetes hozzájárulását kell kieszközölnie.

3. § A békeszerződésnek angol eredeti szövege és hivatalos magyar fordítása a következő :


Hivatalos magyar fordítás.

Az Amerikai Egyesült-Államok és Magyarország :

tekintettel arra, hogy az Egyesült-Államok hadviselő társaival egyetemben 1918. évi november hó 3-án Ausztria-Magyarországgal Békeszerződés köthetése céljából fegyverszünetre léptek ;
tekintettel arra, hogy a volt Osztrák-Magyar-Monarchia megszűnt és helyét Magyarországon magyar nemzeti kormány foglalta el ;
tekintettel arra, hogy a trianoni Békeszerződés, amelynek Magyarország is egyik szerződő fele, 1920. évi június hó 4-én aláiratott és 364. Cikkének rendelkezései értelmében életbelépett, azonban az Egyesült-Államok által nem erősíttetett meg ;
tekintettel arra, hogy az Egyesült-Államok Kongresszusa az Elnök által 1921. évi július hó 2-án jóváhagyott együttes Határozatot hozott, amelynek kivonatos szövege a következő :
»Az Egyesült-Államok Szenátusa és Képviselőháza Kongresszuson egybegyűlve elhatározta, ...
Hogy a Kongresszusnak 1917. évi december hó 7-én jóváhagyott együttes Határozatával a Cs. és Kir. Osztrák-Magyar Kormány és az Amerikai Egyesült-Államok között fennállónak kijelentett háborús állapot ezennel megszűntnek mondatik ki.

4. szakasz. Hogy e nyilatkozattal és mint annak része, az Amerikai Egyesült-Államok és honosai részére kifejezetten fenntartatnak az összes jogok, előjogok, kártérítések, jóvátételek vagy előnyök, ezek érvényesítésének jogával együtt, amelyek az 1818. évi november hó 3-án aláírt fegyverszünet rendelkezései, vagy annak kiterjesztése vagy megváltoztatása következtében őket megilletik ; vagy amelyek a háborúban való részvétel folytán az Amerikai Egyesült-Államoknak birtokában vannak, vagy általa megszereztettek, vagy amelyek ennek következtében az Egyesült-Államok honosait jogosan megilletik ; vagy amelyek a Saint-Germain-en-Laye-i vagy a Trianoni Békeszerződéssel az Egyesült-Államok vagy honosai javára megállapíttattak ; vagy amelyek őket mint a szövetséges és társult főhatalmak egyikét megilletik ; vagy amelyek a Kongresszus által hozott valamely törvény vagy törvények erejénél fogva vagy más módon őket megilletik.

5. szakasz. A Német Császári Kormány, vagy annak utóda, vagy utódai, valamint minden német honos tulajdonát képező javak, amelyek 1917. évi április hó 6-án az Amerikai Egyesült-Államok vagy hivatalnokai, képviselői vagy alkalmazottai birtokában voltak vagy ezen időpont óta bárhonnan vagy bármily közreműködés következtében az említettek birtokába vagy ellenőrzése alá kerültek, vagy amelyekre ezek követelést támasztottak, valamint a Cs. és Kir. Osztrák-Magyar Kormány, annak utóda vagy utódai és minden osztrák-magyar honos tulajdonát képező javak, amelyek 1917. évi december hó 7-én az Amerikai Egyesült-Államok vagy ennek hivatalnokai, képviselői vagy alkalmazottai birtokában voltak vagy ezen időpont óta bárhonnan vagy bármely közreműködés következtében az említettek birtokába vagy ellenőrzése alá kerültek vagy amelyekre ezek követelést támasztottak, az Amerikai Egyesült-Államok által vissza fognak tartatni anélkül, hogy velük bármi rendelkezés történnék, hacsak erre vonatkozólag már eddig törvényes intézkedés nem rendelkeznék, vagy ezután különösen nem fog rendelkezni, mindaddig, amíg a Német Császári Kormány és a Cs. és Kir. Osztrák-Magyar Kormány vagy azoknak utóda vagy utódai részéről megfelelő gondoskodás nem történik az Amerikai Egyesült-Államoknak bárhol lakó állandó hűségre kötelezettjei által támasztott igények kielégítésére, amennyiben ily amerikai honosok a Német Császári Kormány vagy közegeinek vagy a Cs. és Kir. Osztrák-Magyar Kormány vagy közegeinek tettei által 1914. évi július hó 31-ike óta veszteségeket, károkat vagy sérelmeket szenvedtek, akár személyükben, akár vagyonukban közvetve vagy közvetlenül avagy a német, osztrák-magyar, amerikai vagy más társaságok részvényeinek birtoklása révén vagy ellenségeskedések vagy hadműveletek következtében, vagy más módon és mindaddig, amig az Amerikai Egyesült-Államokkal szemben állandó hűségre kötelezett személyeknek a legtöbb kedvezményt nem biztosítják, legyen az nemzeti vagy másnemű és vonatkozzék a tartózkodás, kereskedelem, hivatás, ipar, hajózás, valamint kereskedelmi és ipari jogokra, és mindaddig, amíg a Német Császári Kormány és a Cs. és Kir. Osztrák-Magyar Kormány vagy ezeknek utóda vagy utódai minden bírságot, pénzbüntetést, elkobzást, amelyet a háború tartama alatt az Amerikai Egyesült-Államok kiróttak vagy elrendeltek, akár a Német Császári Kormány vagy a német alattvalók, akár a Cs. és Kir. Osztrák-Magyar Kormány vagy osztrák magyar alattvalók tulajdonát képező javakra vonatkozólag, el nem ismerik és amíg az Amerikai Egyesült-Államokkal szemben minden és összes pénzbeli követeléseikről le nem mondottak«.
A két nemzet között barátságos viszony biztos létesítését óhajtván,
ebből a célból meghatalmazottaikká kijelölték, még pedig :
az Amerikai Egyesült-Államok Elnöke U. Grant-Smith urat, az Egyesült-Államok magyarországi megbizottját és Magyarország Gróf Bánffy Miklós m. kir. külügyminiszter urat ;
akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik közlése után a következőkben állapodtak meg :

I. Cikk. Magyarország kötelezi magát, hogy az Egyesült-Államok részére biztosítja, az Egyesült-Államok pedig megkapják és élvezni fogják mindazokat a jogokat, előjogokat, kártérítéseket, jóvátételeket vagy előnyöket, amelyeket az Egyesült-Államok Kongresszusának 1921. évi július hó 2-án kelt előbb említett együttes Határozata felsorol, ide értve mindazokat a jogokat és előnyöket is, amelyeket az Egyesült Államok javára a Trianoni Szerződés megállapít és amelyeket az Egyesült-Államok teljes mértékben élvezni fognak annak ellenére, hogy ezt a Szerződést az Egyesült-Államok nem erősítették meg. Az Egyesült-Államok ennek a Szerződésnek rendelkezéseiben megállapított jogokat és előnyöket oly módon fogják igénybe venni, hogy az ezekben a rendelkezésekben Magyarország részére biztosított jogokkal összhangban álljon.

II. Cikk. Abból a célból, hogy Magyarországnak az előbbi cikkben megállapított kötelezettségei a Trianoni Szerződés bizonyos rendelkezéseire vonatkozólag részletesebb meghatározást nyerjenek, a Magas Szerződő Felek között megállapodás és egyetértés áll fenn arra nézve :

1. Hogy az Egyesült-Államok javára az említett Szerződésben megállapított azok a jogok és előnyök, amelyeket az Egyesült-Államok megkapnak és élvezni fognak, az V., VI., VIII., IX., X., XI., XII. és XIV. részekben vannak meghatározva.

2. Hogy az Egyesült-Államokra az említett Szerződés I. részének rendelkezései nem kötelezők, mint ahogy nem kötelezők a Szerződés egyéb oly rendelkezései sem, ide értve a jelen cikk 1. pontjában foglaltakat is, amelyek a Nemzetek Szövetségének Egyességokmányára vonatkoznak, nem kötelező továbbá az Egyesült-Államokra a Nemzetek Szövetségének vagy a Szövetség Tanácsának vagy Közgyűlésének semmiféle ténykedése sem, kivéve, hogy az Egyesült-Államok ily ténykedéshez határozottan hozzájárulnak.

3. Hogy az Egyesült-Államok az említett Szerződés II., III., IV. és XIII. részében foglalt vagy azokra vonatkozó rendelkezések tekintetében semminemű kötelezettséget sem vállalnak.

4. Hogy bár az Egyesült-Államoknak joga van az említett Szerződés VIII. részének rendelkezései értelmében a Jóvátételi Bizottságban és az említett Szerződéssel vagy egyéb kiegészítő megállapodással létesített bármely bizottságban résztvenni, az Egyesült-Államokra nézve semmiféle bizottságban való részvétel nem kötelező, kivéve ha a részvétel mellett határoznának.

5. Hogy azok a határidők, amelyekre a Trianoni Szerződés 364. cikke hivatkozik, az Egyesült Államok bármely ténykedésére vagy elhatározására nézve a jelen Szerződés életbelépésének keltétől veszik kezdetüket.


III. Cikk. A jelen Szerződés a Magas Szerződő Felek alkotmányának megfelelő módon meg fog erősíttetni és haladéktalanul életbelép, mihelyt a megerősítő okiratok kicseréltetnek, ami a lehetőség szerint minél előbb Budapesten fog végbemenni.
Aminek hiteléül a meghatalmazottak a jelen Szerződést aláírták és pecsétjükkel ellátták.

Kelt két példányban Budapesten, az 1921. évi augusztus hó 29. napján.

4. § A jelen törvény kihirdetése napján lép életbe, még pedig a békeszerződés életbelépésének napjától kezdődő hatállyal. A békeszerződés életbelépésének napját a minisztérium rendelettel közzéteszi.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás