• Tartalom
Oldalmenü

1913. évi XLVIII. törvény-czikk

a kórházhajókról szóló nemzetközi egyezmény beczikkelyezése tárgyában.

1913.09.05.

(Szentesitést nyert 1913. évi augusztus hó 3-án. - A nemzetközi egyezményre vonatkozó megerősítő okirat Hágában 1907. évi márcz. hó 26-án tétetett le. Kihirdettetett az Országos Törvénytárnak 1913. évi szeptember hó 5-én kiadott 17. számában.)

1. § A kórházhajókról 1904. évi deczember hó 21-én Hágában kötött nemzetközi egyezmény az ország törvényei közé iktattatik.

2. § Azt, hogy a jelen törvénynyel beczikkelyezett egyezményt mely államok erősítették meg, vagy hogy ahhoz utólagosan mely államok csatlakoztak és hogy egyes államok minő fenntartásokkal éltek, ugyszintén a netalán elforduló felmondásokat a minisztérium rendelettel teszi közzé. Ezt a törvényt egyebekben is a minisztérium hajtja végre.

3. § Az 1. §-ban emlitett egyezmény szövege a következő :


(Hivatalos fordítás.)

Egyezmény
a kórházhajókról.

Ő Felsége a Német császár, Poroszország királya, Ő Felsége Ausztria császárja, Csehország királya stb. stb., és Magyarország apostoli királya ; Ő Felsége a Belgák királya ; Ő Felsége a Kinai császár ; Ő Felsége a Koreai császár ; Ő Felsége Dánország királya ; Ő Felsége Spanyolország királya ; az Amerikai Egyesült Államok elnöke ; a Mexikói Egyesült Államok elnöke ; a Franczia Köztársaság elnöke ; Ő Felsége a Hellének királya ; Ő Felsége Olaszország királya ; Ő Felsége a Japán császár ; Ő királyi Fensége Luxemburg nagyherczege, Nassan herczege ; Ő Fensége Montenegro fejedelme ; Ő Felsége Németalföld királynője ; a Perui Köztársaság elnöke ; Ő császári Felsége a Perzsa sah ; Ő Felsége Portugál és Algarbia királya stb. ; Ő Felsége Rumánia királya ; Ő Felsége Minden Oroszok császárja ; Ő Felsége Szerbia királya ; Ő Felsége Sziám királya és a Svájczi Szövetségtanács ;
Tekintettel arra, hogy az 1864. évi augusztus hó 22-én létrejött Genfi Egyezmény elveinek a tengeri háborura alkalmazása végett az 1899. évi julius 29-én Hágában kötött Egyezmény a kórházhajók érdekében megállapitott rendelkezésekkel a Vörös Keresztnek közreműküdését a tengeri háborukban fenntartotta ;
Egyezményt óhajtván kötni abból a czélból, hogy az emlitett hajók feladatát uj rendelkezésekkel megkönnyitsék ;
Meghatalmazottaikká kinevezték, még pedig :
(Következik a meghatalmazottak megnevezése.)
Akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik közlése után a következő rendelkezésekben állapodtak meg :

1. Czikk.

Azok a kórházhajók, amelyekre nézve megvalósultak az 1864. évi augusztus hó 22-én létrejött Genfi Egyezmény elveinek a tengeri háborura alkalmazása végett az 1899. évi julius hó 29-én Hágában kötött Egyezmény 1., 2. és 3. czikkeiben megjelölt feltételek, háboru idejében a szerződő Felek kikötőiben az állam javára a hajókra kirótt minden illetéktől és dijtól mentesek.

2. Czikk.

Az előbbi czikkben foglalt rendelkezés nem akadályozza, hogy a vizsgálat és egyéb alakszerüségek tekintetében alkalmazást nyerjenek azok a pénzügyi és egyéb törvények, amelyek ezekben a kikötőkben érvényben állanak.

3. Czikk.

Az első czikkben foglalt szabály csak a szerződő Hatalmakra nézve kötelező és pedig csak akkor, ha a háboru kettejük vagy több szerződő Fél között folyik.
Az emlitett szabálynak kötelező ereje azonnal megszünik, mihelyt a szerződő Hatalmak közt folyó háboruban a hadviselők valamelyikéhez nem szerződő Hatalom csatlakozik.

4. Czikk.

A jelen Egyezmény, amely a mai napról van keltezve és amelyet az 1905. évi október elsejéig aláirhatnak azok a Hatalmak is, amelyek ily kivánságot nyilvánitanak, a lehető legrövidebb idő alatt meg fog erősíttetni.
A megerősítő okiratok Hágában fognak létetni. A megerősítő okiratok letételéről jegyzőkönyvet kell szerkeszteni, amelynek hiteles másolatát az összes szerződő Hatalmaknak minden letétel után diplomácziai uton meg kell küldeni.

5. Czikk.

Az Egyezményt alá nem iró Hatalmak a jelen Egyezményhez az 1905. évi október elseje után csatlakozhatnak.
E végből a szerződő Hatalmakkal irásban kell tudatniok csatlakozásukat. Ezt az iratot Németalföld kormányához kell intézni, amely azt az összes többi szerződő Hatalmakkal közli.

6. Czikk.

Ha a Magas szerződő Felek valamelyike a jelen Egyezményt netalán felmondaná, e felmondás hatása csak egy év mulva kezdődik attól az irásbeli értesítéstől számítva, amely e tárgyban Németalföld Kormányához érkezett és amelyet Ez haladéktalanul közöl az összes többi szerződő Hatalommal. E felmondás hatása csak arra a Hatalomra terjed ki, amelyből származik.
Minek hiteléül a Meghatalmazottak a jelen Egyezményt aláirásukkal és pecsétjükkel ellátták.
Kelt Hágában, az ezerkilencszáznegyedik évi deczember hó huszonegyedikén, egyetlen példányban, amely Németalföld kormányának levéltárában marad elhelyezve és amelynek hitelesitett másolatai a szerződő Hatalmaknak diplomácziai uton meg fognak küldetni.
(Következnek az aláirások .... A Németbirodalom részéről : Az értekezletnek 1904. évi deczember hó 21-én tartott ülésén tett nyilatkozat fenntartásával ..... Rumánia részéről : A viszonosságra és a hajókalauzok dijaira nézve tett fenntartással.)...
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás