• Tartalom
Oldalmenü

1913. évi XLVII. törvényczikk

az 1910. évi október hó 19. napján a Braziliai Egyesült Államok Köztársaságával kötött választott bírósági egyezmény beczikkelyezése tárgyában.

1913.09.05.

(Szentesitést nyert 1913. évi augusztus hó 3-án. - Az egyezményre vonatkozó megerősítő okiratok Rio de Janeiróban, 1911. évi szeptember hó 28-án cseréltettek ki. Kihirdettetett az Országos Törvénytárnak 1913. évi szeptember hó 5-én kiadott 17. számában.)

Hivatalos fordítás.

Ő Felsége Ausztria császárja, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya
és
a Braziliai Egyesült Államok Köztársaságának elnöke,
a nemzetközi viszályok békés elintézése végett kötött és Hágában 1907. évi október hó 18-ik napján aláirt egyezmény 37-42. czikkeiben foglalt elveknek alapul vételével választott birósági egyezményt óhajtván kötni, e czélra meghatalmazottaikká kinevezték és pedig :
Ő Felsége Ausztria császárja, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya :
Riedenaui Riedl Ferencz báró urat, rendkivüli követét és meghatalmazott miniszterét a Braziliai Egyesült Államok kormányánál
és
a Braziliai Egyesült Államok Köztársaságának elnöke :
Da Silva Paranhos Do Rio Branco József Mária urat, külügyi államminiszterét,
akik közölvén egymással meghatalmazásaikat, amelyeket jó és kellő alakban találtak, a következő czikkekben állapodtak meg :

I. Czikk.

Jogi természetű vagy pedig olyan vitás kérdések, amelyek a magas Szerződő Felek között fennálló szerződések értelmezése tekintetében merülnek fel, ha azokat diplomácziai uton nem lehetett elintézni, az 1899. évi julius hó 29. napján kelt egyezmény alapján Hágában felállított és az 1907. évi október hó 18. napján kelt egyezménnyel fenntartott Állandó Választott Bíróság elé fognak utaltatni, föltéve mindazonáltal, hogy ezek a vitás kérdések a magas Szerződő Felek életbevágó érdekeit, függetlenségét vagy becsületét nem érintik és más Hatalmasságok érdekeire nem vonatkoznak, magától értetődvén azonban, hogy amennyiben ezt a magas Felek megfelelőbbnek tartják, a választott bírósági teendők végzése az Állandó Bíróság jegyzékében nem szereplő személyek köréből választott egy vagy több választott bíróra bizható.

II. Czikk.

A magas Szerződő Felek, mielőtt a hágai Állandó Bírósághoz, vagy pedig egy vagy több más választott bíróhoz fordulnak, minden egyes esetben külön megállapodást fognak kötni, amely pontosan meg fogja jelölni a vita tárgyát, a választott bíró vagy bírák hatáskörét, a bíróság megalakulásra és az eljárás különféle szakaira nézve irányadó határidőket, valamint a követendő eljárási szabályokat.
Ezek a külön megállapodások a magas Szerződő Felek államaiban az irányadó alkotmányjog értelmében megkivant eljárás alá esnek.
A külön megállapodások csak akkor válnak kötelezőkké, ha azokat a magas Szerződő Felek kormányai jegyzékváltás utján megerősítik.

III. Czikk.

Ez az egyezmény öt évig lesz hatályos a megerősitő okiratok kicserélésének időpontját követő tizenötödik naptól számítva. Ha az egyezményt hat hónappal e határidő lejárta előtt fel nem mondják, ugy az további öt évig és azután hasonlóképen folytatólagosan továbbra is hatályban marad.

IV. Czikk.

Ez az egyezmény meg fog erősítettni és a megerősítő okiratok, mihelyt csak lehet, Rio de Janeroban ki fognak cseréltetni.
Minek hiteléül az illető meghatalmazottak ezt az egyezményt aláírták és pecsétjeikkel ellátták.

Kelt két példányban, Rio de Janeiroban, 1910. évi október hó 19. napján.

(Aláírások)
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás