• Tartalom
Oldalmenü

1912. évi LXI. törvénycikk

a szerzői jogok kölcsönös védelme végett az Amerikai Egyesült Államokkal Budapesten, az 1912. évi január hó 30-ik napján kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről.

1912.10.05.

(Szentesitést nyert 1912. évi szeptember hó 30-án. - Az egyezményre vonatkozó megerősítő okiratok Washingtonban 1912. évi szeptember hó 16-ik napján cseréltettek ki. Kihirdettetett az »Országos Törvénytár« 1912. évi október hó 5-én kiadott 16. számában.)

A szerzői jogok kölcsönös védelme végett az Amerikai Egyesült Államokkal Budapesten, az 1912. évi január hó 30-ik napján kötött nemzetközi egyezmény az ország törvényei közé iktattatik.
Szövege a következő :
Ő Felsége Ausztria császára, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya
és
Az Amerikai Egyesült Államok elnöke
Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között a két ország állampolgárainak és alattvalóinak szerzői jogai tekintetében kölcsönösen törvényes védelemről óhajtván gondoskodni, elhatározták, hogy e czélból egyezményt kötnek és kinevezték meghatalmazottaikká :
Ő Felsége Ausztria császára, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya :
Esterházy Pál gróf urat, Galánthai bárót, Fraknói örökös grófot, belső titkos tanácsosát és kamarását, osztályfőnököt a császári és királyi Ház és a külügyek ministeriumában, és
dr. Tőry Gusztáv urat, államtitkárt a magyar királyi igazságügyministeriumban ;
és
Az Amerikai Egyesült Államok elnöke :
Kerens Richárd G. urat, az Amerikai Egyesült Államok rendkivüli és meghatalmazott nagykövetét Ő császári és apostoli királyi Felségénél ;
A kik szabályszerü alakban talált meghatalmazásaiknak kölcsönös közlése után a következőkben egyeztek meg :

1. CZIKK.

Azok a szerzők (vagy jogutódjaik), a kik a két ország egyikének állampolgárai vagy alattvalói, közzé nem tett, vagy a két ország valamelyikében közzétett irodalmi, müvészeti, szinpadi, zenei és fényképészeti müveik tekintetében a másik ország területén ugyanazokat a jogokat fogják élvezni, a melyeket a vonatkozó törvények most vagy ezután a belföldiek javára biztositanak.
A fenti rendelkezés a zenemüvek gépies előadására vonatkozó szerzői jogkört is magában foglalja.

2. CZIKK.

A jelen Egyezménynyel biztositott jogoknak élvezete és gyakorlása azoknak a föltételeknek és alakszerüségeknek betöltésétől függ, a melyeket annak az országnak törvényei és egyéb jogszabályai állapitanak meg, a hol a védelmet a jelen Egyezmény alapján igénylik ; e jogok élvezete és gyakorlása független attól, vajjon a mű élvez-e védelmet származási országában.

3. CZIKK.

A jelen Egyezménynyel nyujtott szerzői jogi védelem időtartamát annak az országnak joga szabályozza, a melyben a védelmet igénylik.

4. CZIKK.

A jelen Egyezmény meg fog erősittetni s a megerősitő okiratok Washingtonban fognak minél előbb kicseréltetni.

5. CZIKK.

A jelen Egyezmény a megerősitő okiratok kicserélésétől számitott egy hónap eltelte után lép hatályba és hatályban marad egy év elteltéig attól a naptól kezdve, a melyen esetleg felmondják.
Ennek hiteléül a meghatalmazottak a jelen Egyezményt két példányban, a melyek mindegyike magyar és angol nyelven van szerkesztve, aláirták és pecsétjeikkel ellátták.
Kelt Budapesten, az 1912. év január havának 30. napján.

(Aláirások)
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás