• Tartalom
Oldalmenü

1908. évi XVIII. törvénycikk

a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet létesitése iránt 1905. évi junius hó 7-én Rómában kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről.

1908.05.22.

(Szentesitést nyert 1908. évi február hó 17-én. - Az egyezményre vonatkozó megerősitő okirat Rómában 1908. évi január hó 22-ik napján helyeztetett letétbe. Kihirdettetett az 1908. évi »Országos Törvénytár« május hó 22-én kiadott 6. számában.)

Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet létesitése iránt 1905. évi junius hó 7-én Rómában kötött nemzetközi egyezmény ezennel az ország törvényei közé iktattatik.
Szövege a következő :

(Forditás.)

Egyezmény.

A Rómában 1905. évi május hó 29-étől junius 6-áig tartott üléssorozaton a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet létesitése czéljából tartott Értekezleten résztvevő Hatalmak kiküldöttei 1905. évi junius hó 7-iki kelettel Egyezményt szövegeztek és ezt a szöveget az Értekezleten résztvevő Kormányok jóváhagyása alá terjesztvén, jó és kellő alakban talált meghatalmazásokkal ellátva, Kormányaik nevében a következőkben állapodtak meg :

1. CZIKK.

Állandó Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet létesittetik, melynek székhelye Róma.


2. CZIKK.

A Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet állami intézmény, melyben mindegyik csatlakozó Állam saját külön kiküldöttei által fogja magát képviseltetni.
Az Intézet Közgyülésből és Állandó Bizottságból áll, melyek szervezetét és hatáskörét a következő czikkek állapitják meg.

3. CZIKK.

Az Intézet Közgyülését a csatlakozó Államok képviselői alkotják. Mindegyik Államnak, bárminő legyen is kiküldötteinek száma, bizonyos számu szavazatra lesz joga a Közgyülésen, azon csoport szerint, a melyhez tartozik s a melyet a 10. czikk ir körül.

4. CZIKK.

A Közgyülés a saját kebelében minden ülésszakra egy Elnököt és két Alelnököt választ.
Az ülésszakok az utolsó Közgyülésen kitüzött időben tartatnak azon tárgysorozat alapján, melyet az Állandó Bizottság javaslatba hozott és melyet a csatlakozó Kormányok elfogadtak.

5. CZIKK.

A Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet igazgatása a Közgyülést illeti.
Ez hagyja jóvá az Állandó Bizottság részéről az Intézet szervezésére és benső müködésére vonatkozólag készitett tervezeteket. Megállapitja a költségvetést, ellenőrzi és jóváhagyja a zárszámadásokat.
A csatlakozó Kormányok jóváhagyása alá terjeszt mindennemü módositásokat, melyek a kiadások emelését vagy az Intézet hatáskörének tágitását czélozzák. Megállapitja az ülésszakok idejét. Kidolgozza az alapszabályokat.
A Közgyülés határozatainak érvényességéhez a csatlakozó Államok szavazatainak kétharmad részét képviselő meghatalmazottak jelenléte szükséges.

6. CZIKK.

Az Intézet végrehajtó hatalma az Állandó Bizottságot illeti, mely a Közgyülés vezetése és ellenőrzése mellett hajtja végre a Közgyülés határozatait s késziti elő a Közgyülés elé tartozó javaslatokat.

7. CZIKK.

Az Állandó Bizottságot az illető Kormányok által kijelölt tagok alkotják. Az Állandó Bizottságban mindegyik csatlakozó Államot egy tag képviseli. Mindazáltal valamely Hatalom képviselete egy másik csatlakozó Állam meghatalmazottjára bizható oly feltétellel, hogy a tényleges tagok száma tizenötnél kevesebb ne legyen.
A szavazás feltételei az Állandó Bizottságban ugyanazok, mint a melyeket a 3. czikk a Közgyülések számára megállapit.

8. CZIKK.

Az Állandó Bizottság három évi időszakra egy Elnököt és egy Alelnököt választ tagjai közül, kik ujra választhatók. Saját ügyrendjét megállapitja ; az Intézet költségvetését a Közgyülés által rendelkezésére bocsátott hitelen belül megszavazza, tisztviselőit és alkalmazottait kinevezi és elbocsátja.
A Közgyülés titkári teendőit az Állandó Bizottság Főtitkára látja el.

9. CZIKK.

Az Intézetnek nemzetközi téren feladata a következő :
a) a lehető legrövidebb idő alatt összegyüjti, tanulmányozza és közzéteszi a statisztikai, technikai, mezőgazdasági értesüléseket, melyek a földmivelésre, az állattenyésztésre és növénytermelésre, a mezőgazdasági termékekkel való kereskedésre és a különböző piaczokon jegyzett árakra vonatkoznak ;
b) hasonló gyorsasággal közöl az érdekeltekkel minden fennebb emlitett értesülést ;
c) megjelöli a mezőgazdasági munkabéreket ;
d) ismerteti az uj növényi betegségeket, melyek a föld bármely pontján fellépnek, a fertőzött területeknek, a betegségek elterjedésének és amennyiben lehetséges, az utóbbiak ellen való hathatós védekezésnek megjelölése mellett ;
e) tanulmányozza a szövetkezeti ügynek, a biztositási ügynek és a mezőgazdasági hitel ügyének mindennemü modozatára vonatkozó kérdéseket, összegyüjti és közzéteszi azokat az értesüléseket, melyek a különböző országokban a szövetkezeti, a biztositási és a mezőgazdasági hitelügy szervezésére haszonnal járhatnak ;
f) szükség esetén javaslatokat terjeszt a Kormányok jóváhagyása alá a mezőgazdák közös érdekeinek védelme és helyzetük javitása czéljából, miután előzőleg a nemzetközi vagy más mezőgazdasági és a mezőgazdaságra alkalmazott tudományokkal foglalkozó Kongresszusok, a Gazdasági Egyesületek, Akadémiák és Tudós Társaságok stb. körében nyilvánitott kivánságok felől kimeritő értesüléseket szerzett be.
Azok a kérdések, melyek valamely állam saját gazdasági érdekeire, törvényhozására és közigazgatására vonatkoznak, az Intézet illetékessége alá nem tartoznak.

10. CZIKK.

Az Intézethez csatlakozó Államok öt csoportra oszlanak, ama hely szerint, melyet választanak.
Valamely Államot megillető szavazatok száma, valamint a hozzájárulási egység száma tekintetében a következő két fokozat irányadó :

 

Államcsoport

Szavazatszám

A hozzájárulási arány egysége

 

I.
II.
III.
IV.
V.

5
4
3
2
1

16
8
4
2
1


Egy-egy hozzájárulási arányegységnek megfelelő részlet semmi esetre sem haladhatja tul a maximum gyanánt megállapitott 2,500 franknyi összeget.
A két első évben átmeneti czimen fizetendő hozzájárulási arányösszeg egységenkint nem haladhatja tul az 1,500 frankot.
A gyarmatok azon Állam kivánságára, a melyhez tartoznak, az Intézetbe ugyanazon feltételek alatt vehetők fel, mint a független Államok.

11. CZIKK.

A jelen Egyezmény meg fog erősittetni, a megerősitő okiratok az olasz kormánynál fognak letétetni és a lehető legrövidebb idő alatt ki fognak cseréltetni.
Minek hiteléül az illető Meghatalmazottak a jelen Egyezményt aláirták és pecsétjeikkel ellátták.
Kelt Rómában egyezerkilenczszázöt junius hó hetedikén egy példányban, mely letétbe helyeztetett Olaszország Külügyministeriumában, hiteles másolatai pedig diplomácziai uton fognak azoknak az Államoknak megküldetni, melyek az egyezményt megkötötték.

(Aláírások)
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás