• Tartalom
Oldalmenü

1902. évi XVIII. törvény-czikk a Nagy-Britannia és Irhon egyesült királysággal 1873. deczember hó 3-án a közönséges bűntettesek kölcsönös kiadatása iránt kötött államszerződés XI. czikkének módosításáról 1901. évi június hó 26-án kiállított pótnyilatkozat beczikkelyezése tárgyában1

1902.09.21.
(Szentesítést nyert 1902. évi július 31-én.
A pótnyilatkozatra vonatkozó megerősítő okiratok
Londonban, 1902. évi június huszonötödik napján
cseréltettek ki. Kihirdettett az „Országos Törvénytár”
1902. évi szeptember 21-én kiadott 12. számában)
Nagy-Britannia és Irhon egyesült királysággal 1873. évi deczember hó 3-án a közönséges bűntettesek kölcsönös kiadatása iránt kötött s a 1874:II. törvény czikkbe iktatott államszerződés XI. czikkének módosításáról 1901. évi június hó 26-án kiállított pótnyilatkozat az ország törvényei közé iktattatik.
A pótnyilatkozat eredeti magyar szövege a következő:

Pótnyilatkozat
Miután Ausztria és Magyarország kormányai és Nagy-Britannia és Irhon kormánya a bűntettesek kölcsönös kiadatása tárgyában egyrészről Ő Felsége Ausztria Császárja, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya, másrészről Ő Felsége Nagy-Britannia és Irhon egyesült királyság boldogult királynője, India császárnője stb. között 1873. évi deczember hó 3-án kötött államszerződés XI. czikkében megállapított 14 napi határidőnek meghosszabbítását szükségesnek találták, az illető alulírott meghatalmazottak a következő megállapodásra jutottak:
Az említett kiadatási szerződés XI. czikkének utolsó bekezdése következőképen módosul:
„ Föltételeztetik azonban, hogy a kiadatás iránti megkeresés a megkereső állam diplomatiai képviselője által az ezen szerződés IX. czikkének megfelelő módon a legrövidebb idő s legfölebb egy hónap alatt elő fog terjesztetni, ellenkező esetben az elfogatott szabadon bocsáttatik.”
A jelen nyilatkozat ugyanazzal az erővel fog bírni s ugyanolyan tartalmú lesz, mint az 1873. évi deczember hó 3-án kötött kiadatási szerződés, a melyre vonatkozik.
Hatályba lépéshez szükséges zárórendelkezés.
1

Az Igazságügyi Közlöny 2004. évi 4. számában megjelent 8001/2004. (IK 4.) IM tájékoztatóval közzétett szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás