• Tartalom
Oldalmenü

1884. évi XXXVII. törvény

a Brasiliával 1883. évi május 21-én Rio de Janeiroban, a közönséges büntettesek kölcsönös kiadatása iránt kötött államszerződés beczikkelyezése tárgyában*

1990.12.31.
Ő Felsége Ausztria császárja és Magyarország apostoli királya, és Ő Felsége Brasilia császárja közt, a közönséges büntettesek kiadatása tárgyában, Rio de Janeiroban 1883. évi május 21-én kötött államszerződés, miután az országgyülés által elfogadtatott, s utóbb a szerződő felek részéről szokott módon megerősittetett, ezennel az ország törvényei közé iktattatik.
Szövege a következő:

„Ő Felsége Ausztria császárja Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya, és Ő felsége Brasilia császárja kölcsönös megegyezéssel elhatározván a közönséges büntettesek kiadatása iránt szerződést kötni, e végből teljhatalmazottjaikká kinevezték és pedig:
következik a meghatalmazottak megnevezése.
a kik jó és kellő alakban kiállitott teljhatalmazásaik közlése után a következő Czikkekben állapodtak meg:
1. CZIKK
A magas szerződő felek kötelezik magukat, hogy ezen szerződés határozmányai szerint, egymásnak kölcsönösen kiadják azon egyéneket, a kik az egyik magas szerződő fél birói hatóságai által, az alábbi 3. Czikkben felsorolt büntetendő cselekmények valamelyikével vádoltatnak, e miatt üldöztetnek vagy elitéltettek; ha ezen büntetendő cselekmények azon állam területén kivül követtettek el, a melytől a kiadatás kéretik.
A midőn a büntetendő cselekmény, a mely a kiadatás iránti megkeresés indokául szolgál, a megkereső állam területén kivül követtetett el, ezen megkeresésnek eleget lehet tenni, ha a megkereső és a megkeresett állam törvényei megengedik ez esetben a külföldön elkövetett hasonló cselekmények üldözését.
2. CZIKK
Nem adatik ki sem osztrák vagy magyar alattvaló Ausztria vagy Magyarország által a Brasiliai kormánynak, sem Brasiliai alattvaló Brasilia által az osztrák vagy a magyar kormánynak.
A midőn a büntetendő cselekmény, a mely a kiadatás iránti megkeresés indokául szolgál, a szerződő felek területein kivül követtetett el és a kiadatást azon ország kormánya is kéri, a melyben a büntetendő cselekmény elkövettetett: az igényelt egyén ezen utóbbi ország kormányának adható ki és szolgáltatható át.
3. CZIKK
A kiadatás az itt alább felsorolt büntetendő cselekmények miatt engedélyeztetik és pedig:
1. Gyilkosság és minden más szándékos emberölés;
2. szándékos sértések és testi bántalmazások, a melyek ölési szándék nélkül halált vagy valószinüleg gyógyithatlan betegséget vagy örökös személyes munkaképtelenséget, valamely tag vagy szerv elvesztését vagy ennek teljes használhatóságától való megfosztást vagy sulyos megcsonkitást okoztak;
3. erőszakos nemi közösülés és más a szemérem ellen erőszakkal elkövetett támadások;
4. többes házasság, kettős házasság;
5. gyermek eltitkolása, eltüntetése; kicserélése vagy becsempészése;
6. szándékos gyujtogatás, vaspályának szándékos megrongálása, ha ez egy vagy több személynek testi sértését vagy halálát okozta;
7. pénzek, államkötvények vagy utalványok, bankjegyek vagy más olyan közhitelpapirok utánzása vagy hamisitása, a melyek a közforgalomban pénz gyanánt fogadtatnak el; ezen utánzott vagy hamisitott értékek behozatala, kibocsátása, valamint ezeknek tudva használása; közokmányok, postabélyegek, pecsétek, fémjelzések, és minden államjegyek hamisitása és utánzása; ezen hamisitott vagy utánzott tárgyak tudva használása;
8. lopás, személyeken elkövetett erőszakkal (rablás);
9. lopás, dolgokon elkövetett erőszakkal vagy hamis kulcsokkal (lopás), ha a lopott dolog értéke, a midőn Ausztria vagy Magyarország a megkereső ország ezer forintnyi összeget, a midőn pedig Brasilia a megkereső ország egy conto de reis-nyi összeget (1:000n000) meghalad;
10. csalás; sikkasztás és hütlen kezelés; köz- és magánokiratok vagy váltók és más kereskedelmi papirok hamisitása, ezen hamisitott okiratok tudva használása; ha a föntebb emlitett esetekben az okozott kár értéke, a midőn Ausztria vagy Magyarország a megkereső ország, ezer forintnyi összeget, a midőn pedig Brasilia a megkereső ország egy conto de reis-nyi öszszeget (1:000ñ000) meghalad;
11. bûnügyben a vádlott kárára letett hamis eskü;
12. szándékos és vétkes cselekmények, melyekből hadi és más hajók elveszése, elmerülése vagy megrongálása származott (baraterie);
13. a hajós legénységnek kapitánya vagy előljárói ellen a hajón elkövetett zendülése és lázadása;
14. csalárd bukás.
Egyetlen szakasz: Mindezen esetekben a kisérletek, valamint a részesség tényei elegendők arra, hogy a kiadatást maguk után vonják ha ezen kisérletek és a részesség ezen tényei mind a megkereső mind a megkeresett állam törvényei szerint büntetendők.
4. CZIKK
A kiadatás diplomatiai uton fog kéretni és csak valamely itéletnek vagy vádhatározatnak vagy elfogatási parancsnak (sentenca de condemnacaó despacho de pronuncia, ou mandado de prisaó) vagy ezen paranccsal vagy itélettel egyenlő erejü bármily más okiratnak eredeti vagy hiteles kiadványban való előmutatására fog engedélyeztetni.
Ezen okiratok, a melyek a megkereső állam törvényei által előszabott alakban fognak kiállittatni, tartalmazni fogják a fenforgó büntetendő cselekmény megjelelését, a reá szabott büntetésre való hivatkozást, és tehetőleg hozzájuk fognak csatoltatni a kikért egyén személyleirása vagy ha van rá ok, más adatok is, a melyek személyazonosságának igazolására szolgálhatnak.
5. CZIKK
Sürgős esetben a szerződő kormányok mindegyike, annak megemlitésével, hogy elfogatási parancs létezik, a legközvetlenebb uton kérheti és elnyerheti a vádlott vagy az elitélt letartóztatását, mindazonáltal azon feltétel mellett, hogy a kérelmet támogató okirat a letartóztatás megtörténtének napjától számitandó két havi határidő alatt elő fog mutattatni.
6. Czikk
Ha a vádlott vagy elitélt kiadatását kérő diplomatiai ügynök azon naptól számitandó három hó alatt, a melyen a vádlott vagy elitélt rendelkezésére bocsáttatott, őt a megkereső állam nevében át nem veszi: ez szabadon fog bocsáttatni s nem tartóztatható le ismét ugyanazon okból. Ezen esetben a költségek a megkereső kormányt fogják terhelni.
7. CZIKK
Ha a magas szerződő felek valamelyike által a jelen szerződés alapján kiadatni kért egyén kiadatását más büntetendő cselekmények miatt más vagy több más hatalmasság is kéri: azon állam kormányának fog kiadatni, a melynek területén a legsulyosabb büntetendő cselekmény követtetett el, és az egyenlő sulyosság esetében, azon állam kormányának fog kiadatni, a melynek megkeresése először érkezett a megkeresett kormányhoz.
Ha pedig ezen megkeresések egyidejüleg érkeztek, azon kormánynak fog átadatni, a melynek kérelme korábbi kelettel van ellátva.
8. CZIKK
Semmi esetre sem fog a kiadatás engedélyeztetni, ha politikai büntettek vagy vétségek vagy hasonló büntettekkel és vétségekkel kapcsolatos cselekmények vagy mulasztások forognak fenn.
Sem politikai büntetendő cselekménynek, sem ezzel kapcsolatos büntetendő cselekménynek nem tekintetik a Felség és családja tagjai élete ellen intézett merénylet.
9. CZIKK
A kiszolgáltatott egyén semmi esetre sem üldözhető vagy büntethető azon államban, a melynek ki lett szolgáltatva a kiadást megelőző politikai bûntett vagy vétség miatt, ehhez hasonló büntetendo cselekménynyel kapcsolatos cselekmény vagy mulasztás miatt, sem semmi olyan büntetendő cselekmény miatt, a mely a jelen szerződésben fel nem soroltatik.
10. CZIKK
Nincs helye a kiadatásnak, ha azon ország törvényei szerint, a melytől a kiadatás kéretik, a bunvádi üldözhetés vagy a büntetés végrehajthatósága megszünt.
Szintén nem lehet helye a kiadatásnak, a midőn a kiadatni kért enyhén a megkeresett országban ugyanazon cselekmény miatt, a melylyel a kiadatási kérelem indokoltatott, már üldöztetett, és felmentetett, vagy ha bûnügye még folyamatban van, vagy ha büntetését már kiállotta.
11. CZIKK
Azon esetben is helye van a kiadatásnak, a midőn a kiadatni kért egyén valamely perben áll, vagy magánosokkal szemben elvállalt kötelezettségei miatt le van tartóztatva, fenmaradván a sértett félnek; hogy jogait az illetékes hatóságnál szorgalmazza.
12. CZIKK
Ha a kiadatni kért egyén a megkeresett államban más, mint a kiadatás iránti megkeresést indokoló büntetendő cselekmény miatt üldöztetik, vagy le van tartóztatva, kiadatása elhalasztandó addig, mig az eljárás befejeztetett, vagy ha elitéltetett, mig büntetését ki nem állotta, vagy ez neki el nem engedtetik.
13. CZIKK
Azon tárgyak, a melyek a büntetendő cselekmény elkövetésére használtattak, vagy a melyek ezen cselekménnyel szereztettek meg, valamint azok is, a melyek bizonyitékul szolgálhatnak, a kikért egyénnel egyidejüleg átadandók.
Ezen átadásnak akkor is helye van, ha a kiadatás a bûnös halála vagy szökése folytán nem eszközölhető.
Átadandók mindazon ugyanazon természetü tárgyak is, a melyeket a vádlott azon országban, a hová menekült, elrejtett vagy elhelyezett, és a melyek utólagosan fedeztettek fel. Mindazonáltal fentartatnak harmadik személyek jogai az emlitett tárgyakra, a melyek nekik, mihelyt a per befejeztetett, minden költség nélkül visszaadandók.
14. CZIKK
Azon költségeket, a melyek a kiadatni engedélyezett egyén elfogatása, fogva tartása, élelmezése és szállitása, valamint az előző Czikkben emlitett tárgyak szállitása által okoztatnak, illető területeik határain belül a két kormány viseli.
A tengeren szállitás költségeit a megkereső kormány viseli.
15. CZIKK
A midőn valamely nem politikai bunper folyamában a szerződő kormányok egyike szükségesnek találja oly tanu kihallgatását, a ki a másik államban lakik, vagy bármily más vizsgálati cselekmény teljesitését: e végett megkereső levél fog diplomatiai uton intéztetni s ez foganatosittatni fog a megkeresett ország törvényei szerint.
A két szerződő kormány kölcsönösen lemond a megkereső levél foganatositása költségeinek megtéritésének követeléséről, kivévén, ha bunügyi, kereskedelmi vagy birósági orvosi szakértői szemle forog fenn.
16. CZIKK
A jelen szerződés hatályba lép a magas szerződő felek területein érvényes törvények által megszabott alakban eszközlendő kihirdetése napján.
Ezen kihirdetés a megerősitések kicserélése után legkésőbben hat hó alatt meg fog történni.
A szerződés a magas szerződő felek mindegyike által felmondható;
mindazáltal a felmondás napjától számitandó egy év lefolytáig hatályban marad.
Meg fog erősittetni, s a megerősitések Rio de Janeiroban, mihelyt lehet, ki fognak cseréltetni.
Ennek hiteléül az illető teljhatalmazottak aláirták a jelen szerződést és pecsétjeikkel ellátták.

(Aláírások)
*

A törvényt a 2009: LVI. törvény 430. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte 2009. július 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás