• Tartalom
Oldalmenü

1876. évi II. törvénycikk

a méter-mérték ügyében 1875. évi május hó 20-án Párisban kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről.

1990.12.31.

(Szentesitést nyert 1876. évi február 14-én. Kihirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1876. évi február 18-án.)

A méter-mértékek ügyében az osztrák-magyar monarchia és a Németbirodalom, Belgium, Brazilia, az argentinai szövetség, Dánia, Spanyolország, az amerikai Egyesült Államok, Francziaország, Olaszország, Peru, Portugália, Oroszország, Svéd- és Norvégia, a svájczi szövetség, Törökország és Venezuela között 1875. évi augusztus 13-án Párisban aláirt egyezmény, miután az országgyülés által elfogadtatott és a szerződő felek részéről szokott módon megerősittetett, ezennel az ország törvényei közé iktattatik.
Szövege a következő:

(Hivatalos forditás.)

Ő Felsége az ausztriai császár és Magyarország apostoli királya, ő Felsége a német császár, ő Felsége a Belgák királya, ő Felsége Braziliának császára, ő Nagyméltósága az argentinai szövetséges állam elnöke, ő Felsége Dánországnak királya, ő Felsége Spanyolországnak királya, ő Nagyméltósága az amerikai Egyesült-Államok elnöke, ő Nagyméltósága a franczia köztársaság elnöke, ő Felsége Olaszország királya, ő Nagyméltósága a perui köztársaság elnöke, ő Felsége Portugália és Algárbiának királya, ő Felsége az orosz császár, ő Felsége Svédországnak és Norvégiának királya, ő Nagyméltósága a svájczi szövetséges állam elnöke, ő Felsége az ozmanok császára és ő Nagyméltósága a venezuelai köztársaság elnöke, azon óhajtás által vezéreltetve, hogy a méter-rendszernek nemzetközi egyöntetűségét és tökéletesitését biztositsák, elhatározták, e czélra egyezményt kötni és e végből meghatalmazottaikká kinevezték :
Ő Felsége az ausztriai császár és Magyarország apostoli királya :
Apponyi gróf ur ő Nagyméltóságát, valóságos kamarás és titkos tanácsosát, az arany-gyapjurend vitézét, a m. kir. István- s a császári Lipótrend nagykeresztesét stb., stb., rendkivüli és meghatalmazott követjét Párisban ;
Ő Felsége a német császár :
Ő Fenségét Hohenlohe-Schillingsfürst herczeget, a porosz veres sasrend s a bajor Szt.-Hubert-rend nagykeresztesét stb., stb., rendkivüli és meghatalmazott követjét Párisban ;
Ő Felsége a belgák királya :
Beyens báró urat, Lipót-rendjének nagytisztjét, a becsületrend nagytisztjét stb. stb., rendkivüli követjét és meghatalmazott ministerét Párisban ;
Ő Felsége Braziliának császára :
Aranjoi Márk Antal, Itajubai algróf urat, a birodalom nagyját, ő Felsége tanácsának tagját, Krisztus-rendjének fővezérét, a becsület-rend nagytisztjét stb. stb., rendkivüli követjét és meghatalmazott ministerét Párisban ;
Ő méltósága az argentinai szövetséges állam elnöke :
Balcarce urat, az argentinai szövetséges államnak rendkivüli követjét és meghatalmazott ministerét Párisban ;
Ő Felsége Dánországnak királya :
Moltke-Hoitfeldt gróf urat, a Danebrog-rend nagykeresztesét és ugyanazon rend becsületkeresztesét, a becsület-rend nagytisztjét stb. stb., rendkivüli követjét és meghatalmazott ministerét Párisban ;
Ő Felsége Spanyolországnak királya :
Don Mariano Roca de Togores, Marquis de Molins, Vicomte de Rocamora ő nagyméltóságát, Spanyolországnak I. osztálybeli nagyját, az arany-gyapju-rend vitézét, a becsület-rend nagykeresztesét stb. stb., a spanyol kir. akadémiának igazgatóját, rendkivüli és meghatalmazott követjét Párisban és
Ibanez tábornok urat, katholikus Izabella rendjének nagykeresztesét stb. stb., Spanyolország földrajzi és statisztikai intézetének vezérigazgatóját, a tudományos akadémia tagját ;
Ő Nagyméltósága az amerikai Egyesült Államok elnöke :
Washburne Elihu Benjámin urat, az Egyesült Államok rendkivüli követjét és meghatalmazott ministerét Párisban ;
Ö Nagyméltósága a franczia köztársaság elnöke :
Decazes herezeg urat, a nemzetgyűlés tagját, a becsület-rend fővezérét stb. stb., külügyi ministert,
Meaux algróf urat, a nemzetgyülés tagját, földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministert, és
Dumas urat, az akadémia állandó titkárát, a becsület-rend nagykeresztesét stb. stb. ;
Ő Felsége Olaszország királya :
Nigra Constantin vitéz urat, Sz.-Lázár és Mór rendjeinek, valamint az olasz korona nagykeresztesét, a becsület-rend nagytisztjét stb. stb. rendkivüli követjét és meghatalmazott ministerét Párisban ;
Ő Nagyméltósága a perui köztársaság elnöke :
Galvez Péter urat, Peru rendkivüli követjét és meghatalmazott ministerét Párisban, és
Rivero Ferencz urat, Peru előbbeni rendkivüli követjét és meghatalmazott, ministerét ;
Ő Felsége Portugália és Algárbiának királya :
da Silva Mendes Leal József urat, a királyság országnagyját, a Szt.-Jakab-rend keresztesét, a portugáliai torony- és kard-rend vitézét stb. stb., rendkivüli követjét és meghatalmazott ministerét Párisban ;
Ő Felsége az orosz császár :
Okouneff Gergely urat, az orosz I. osztályu Sz.-Anna-, I. osztályu Sz.-Szaniszló- és a III. osztályu Sz.-Wladimir-rendek vitézét, a becsület-rend fővezérét stb. stb., valóságos állami tanácsosát és orosz követségi tanácsost Párisban ;
Ő Felsége Svédország és Norvégiának királya :
Adelswârd báró urat, a svéd északi csillag- s a norvégiai Sz.-Oláf-rend nagykeresztesét, a becsület-rend nagytisztjét stb. stb., rendkivüli követjét. és meghatalmazott ministerét Párisban ;
Ő Nagyméltósága a svájczi szövetséges állam elnöke :
Kern János Konrád urat, a svájczi szövetséges állam rendkivüli követjét és meghatalmazott ministerét Párisban ;
Ő Felsége az ozmánok császára :
Husny-Bey-t, a IV. osztályu császári Ottomán- s az V. osztályu Medjidi-renddel diszitett táborkari alezredest, a becsület-rend tisztjét stb., és
Ő Nagyméltósága a venezuelai köztársaság elnöke :
Acosta Eliseo tudor urat,
kik a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaikat egymással közölvén, a következőkben állapodtak meg :

I. CZIKK.

A magas szerződő felek kötelezik magukat, hogy «nemzetközi suly- és mértékhivatal» neve alatt tudományos és állandó intézetet, melynek székhelye Páris leend, közös költségen alakitani és fentartani fognak.

II. CZIKK.

A franczia kormány megteendi a kellő intézkedéseket, hogy az ezen egyezményhez csatolt szabályzat alkotta feltételeknek megfelelő és külön e czélra rendelt épület minél könnyebben megszereztessék, esetleg épittessék.

III. CZIKK.

A nemzetközi hivatal igazgatása és felügyelete kizárólagosan a nemzetközi suly- és mértékbizottságot illeti, s ezen bizottság a maga részéről alá van vetve a szerződő kormányok képviselőiből alakult általános suly- és mértékügyi értekezletnek. 1

IV. CZIKK.

A párisi tudományos akadémiának elnöke mindenkor egyszersmind elnöke az általános suly- és mértékügyi értekezletnek is.

V. CZIKK.

A hivatal szervezetét ugy mint a nemzetközi bizottság és az általános suly- és mértékügyi értekezlet alakitását és jogositványait, az ezen egyezményhez csatolt szabályzat állapitja meg.

VI. CZIKK.

A nemzetközi suly- és mértékhivatal feladatához tartozik:
1. a méter- és kilogramm uj prototypjainak mindennemü összehasonlitása és hitelesitése ;
2. a nemzetközi prototypok megőrzése ;
3. a nemzeti mintamértékeknek (étalons) a nemzetközi prototypokkal és tanu-mintáikkal (témoins), valamint a minta-hévmérőknek (thermométres étalons) időközi összehasonlitása ;
4. az uj prototypoknak összehasonlitása az egyes országokban és a tudományban használt nem méterrendszer szerinti súly- és mértékalapmintákkal (étalons fondamentaux) ;
5. a földmértani vonalzóknak hitelesitése és összehasonlitása ;
6. összehasonlitása a szigoru minta-mértékeknek és léptékeknek (échelles) melyeknek hitelesitése akár kormányok, akár tudományos társulatok, akár műszerészek vagy tudósok által kivántatnék.

VII. CZIKK.

A hivatal személyzete álland egy igazgatóból, két segédből és kellő számu hivatalnokból.
Azon időponttól kezdve, melyben az uj prototypok összehasonlitva és a különböző államoknak kiosztva lesznek, a hivatal személyzete czélszerű arányban le fog szállittatni.
A hivatal személyzetének kinevezését a nemzetközi bizottság közölni fogja a magas szerződő felek kormányaival.

VIII. CZIKK.

A méter és a kilogramm nemzetközi prototypjai, valamint azok tanumintái a hivatalban őriztetnek, a bejárás ezen helyiségbe kizárólag a nemzetközi bizottságnak van fentartva.

IX. CZIKK.

A nemzetközi suly- és mérték-hivatal összes felállitási és berendezési, valamint a hivatal s a nemzetközi bizottság évi fentartási költségei a szerződő államok járulékai által fedeztetnek, melyek azoknak jelenlegi népességének aránya szerint fognak megállapittatni.2

X. CZIKK.

Az egyes szerződő államok járulékát képező összegek minden év elején a franczia külügyi ministerium közvetitése mellett a párisi «Caisse des dépóts et consignations»-ba szolgáltatnak be és a szükséglethez képest a hivatal igazgatójának utalványára adatnak ki.

XI. CZIKK.

Mindazon kormányok, melyek azon valamennyi állam részére fentartott joggal, hogy ezen egyezményhez hozzájáruljanak, később élni kivánnának, kötelesek a nemzetközi bizottság által a 9. czikk alapján megállapitandó járulékot fizetni, mely a hivatal tudományos segédszereinek tökéletesbitésére lesz forditandó.

XII. CZIKK.

A magas szerződő felek fentartják a jogot, hogy a jelen egyezményen közös megállapodás után megejthetik mindazon módositásokat, melyek a tapasztalás folytán czélszerűknek mutatkoznának.

XIII. CZIKK.

Tizenkét év leforgása után ezen egyezmény a magas szerződő felek bármelyike részéről felmondható.
Azon kormány, mely ezen felmondási jogával élni szándékoznék, köteles ebbeli szándékát egy évvel előbb kinyilatkoztatni, és az által lemond a nemzetközi prototypokon s a hivatalon való minden tulajdonjogáról.

XIV. CZIKK.

Jelen egyezmény az egyes államokban fennálló alkotmányos törvények értelmében jóváhagyatván, a megerősitések hat hó alatt, vagy ha lehetséges előbb is, Párisban ki fognak cseréltetni. Az egyezmény 1876. évi január 1-vel lép hatályba.
Ennek hiteléül az illető meghatalmazottak ezen egyezményt aláirták és pecsétjeikkel is ellátták.

Kelt Párisban, 1875. évi május hó 20-án.
(P. H.)

(Aláirások)

Szabályzat.

I. CZIKK.

A nemzetközi suly- és mértékhivatal külön épületben helyeztetik el, mely a nyugalom és állandóság minden biztositékát magában egyesiti.
Ezen épület a prototypok megőrzésére szolgáló helyiségen kivül magában foglalandja a comparatorok és mérlegek elhelyezésére rendelt termeket, egy dolgozóhelyet, könyvtárt, irattári termet, dolgozószobákat a hivatalnokok és lakásokat a felügyelő és szolgaszemélyzet számára.

II. CZIKK.

A nemzetközi bizottság megbizatik ezen épületnek megszerzésével és berendezésével, valamint a munkálatok szerzésével, melyekre az épület rendelve van.
Ha a bizottság megfelelő ily épületet meg nem szerezhetne, ugy igazgatása alatt és tervei szerint ily épület fel fog épittetni.

III. CZIKK.

A franczia kormány a nemzetközi bizottság kivánatára megteendi a kellő intézkedéseket, miként a hivatal a közhasznu intézetek jellegével felruháztassék.

IV. CZIKK.

A nemzetközi bizottság elő fogja állitani a kellő műszereket, ugy mint : comparatorokat a vonásos és véglapos mintamértékek számára, készülékeket az absolut kiterjedések megállapitására, mérlegeket a levegőben és légmentes térben való mérlegelések számára, comparatorokat a földmértani mértékrudak számára stb.

V. CZIKK.

Az épület megszerzése vagy épitése, valamint a műszerek és készülékek megszerzési és felállitási költségei összesen a 400,000 franknyi összeget meg nem haladhatják.

VI. CZIKK.

Az évenkénti kiadás költségvetése következőkép állapittatik meg :
A) Az uj prototypok előállitására és összehasonlitására kiterjedő első időszakra nézve:

a)

az igazgató fizetése

 

15,000

franc

 

két segéd fizetése egyenként 6000 franc

 

12,000

«

 

négy « « « 3000 «

 

12,000

«

 

egy gépész-felügyelő fizetése

 

3,000

«

 

két hivatalszolga fizetése egyenként 1500 fr.

 

3,000

«

 

a fizetések összege

 

45,000

franc

b)

tiszteletdijak tudósok és gépészek számára, kik a bizottság kivánata folytán külön munkálatokkal megbizatnak; – az épület fentartása, készülékek megszerzése és kijavitása, fütés, világitás és hivatali költségek

 

24,000

franc

c)

a nemzetközi suly- és mértékbizottság titkárának tiszteletdija

 

6,000

«

 

Összesen

 

75,000

franc


A hivatal évi költségvetése az igazgató javaslata folytán a nemzetközi bizottság által a szükséghez képest módositható, de 100,000 franknyi összeget meg nem haladhat.
Minden módositás, melynek eszközlését a bizottság az ezen szabályzat által megállapitott évi költségvetés határai közt szükségesnek találandja, tudtára fog adatni a szerződő kormányoknak.
A bizottság meghatalmazhatja az igazgatót ennek kivánatára, hogy a neki megadott költségvetés egyik fejezetéről a másikra átviteleket eszközölhessen.
B) A prototypok kiosztása utáni időszakra nézve:

a)

az igazgató fizetése

 

15,000

franc

 

a segéd «

 

6,000

«

 

egy gépész-felügyelő fizetése

 

3,000

«

 

a hivatalszolga «

 

1,500

«

 

 

 

25,500

franc

b)

hivatali költségek

 

18,500

«

c)

a nemzetközi bizottság titkárának tiszteletdija

 

6,000

«

 

Összesen

 

50,000

«VII. CZIKK.

Az egyezmény III. czikkében emlitett általános értekezlet a nemzetközi bizottság meghivása folytán, legalább minden hatodik évben egyszer egybegyűlend Párisban.
Feladatához tartozik a méterrendszernek terjesztése és tökéletesbitése czéljából szükséges intézkedések tárgyalása és inditványozása, valamint jóváhagyása az uj metrologikus alapszabványoknak, melyek az ülései időközében hozattak. Elfogadja a nemzetközi bizottságnak a véghezvitt munkálatokról szóló jelentését és titkos szavazás utján a nemzetközi bizottságot fele részben megujitja.
Az általános értekezlet kebelében a szavazás államonkint történik ; minden állam egy szavazatra van feljogositva.
A nemzetközi bizottság tagjai fel vannak jogositva az általános értekezlet üléseiben részt venni, ők egyuttal kormányaik képviselői is lehetnek.

VIII. CZIKK.

Az egyezmény III. czikkében emlitett nemzetközi bizottság tizennégy tagból álland, kik mind különböző államokhoz kell hogy tartozzanak.
A bizottság első izben az 1872. évi nemzetközi méterbizottság előbbi állandó bizottságának tizenkét tagjából álland, valamint azon két képviselőből, kik ezen állandó bizottság választása alkalmával a megválasztott tagok után a legtöbb szavazatot kapták.
A nemzetközi bizottságnak felerészben leendő megujitásakor mindenekelőtt azon tagok lépnek ki, kik megüresedés folytán a tanácskozmány két ülésének időközében ideiglenesen lettek megválasztva, a többiek sorshuzás utján jelöltetnek meg.
A kilépő tagok ujra megválaszthatók.

IX. CZIKK.

A nemzetközi bizottság vezérli az uj prototypok hitelesitésére vonatkozó munkálatokat, valamint átalában mindennemű metrologikus munkálatokat, melyeknek közös véghezvitelét a magas szerződő felek elhatározni fogják.
Feladata azonkivül a bizottságnak, felügyelni a nemzetközi prototypok megőrzésére.

X. CZIKK.

A nemzetközi bizottság megalakul, maga választván meg titkos szavazás utján elnökét és titkárát. Ezen választások közöltetni fognak a magas szerződő felek kormányaival.
A bizottság elnöke valamint titkára, ugy nemkülönben a hivatal igazgatója különböző országokhoz kell hogy tartozzanak.
Megalakultával a bizottság uj választásokat vagy kinevezéseket csak három hónappal az összes tagoknak a bizottság hivatala által történt értesitése után ejthet meg.

XI. CZIKK.

Mig az uj prototypek el nem készülnek és ki nem osztatnak, a bizottság legalább egyszer gyűlend egybe évenként : ezen idő után legalább minden két évben lesz egybegyűlésnek helye.

XII. CZIKK.

A bizottság átalános szótöbbséggel határoz, szavazatok egyenlősége esetén az elnök szavazata dönt. A határozatok csak ugy érvényesek, ha a jelenlevő tagok száma legalább egygyel meghaladja a bizottság összes tagjainak felét.
Ezen feltétel fentartása mellett a távollevő tagok szavazatjaikat a jelenlevő tagokra ruházhatják, ez utóbbiak kötelesek lévén a történt átruházást igazolni. Ugyanez áll a titkos szavazás utján való kinevezésekre nézve is.

XIII. CZIKK.

Két ülésnek időközében a bizottságnak jogában áll levelezés utján tanácskozni.
Ez esetben a határozat csak akkor érvényes, ha a bizottságnak valamennyi tagja szavazatának beadására felhivatott.

XIV. CZIKK.

A nemzetközi suly- és mértékbizottság a kebelében netán beálló üresedéseket ideiglenesen betölti ; ezen választások levelezés utján ejtetnek meg, felhivatván a tagok mindegyike, hogy részt vegyen.

XV. CZIKK.

A nemzetközi bizottság a hivatal szervezete és munkálatai tekintetében részletes szabályzatot dolgozand ki, valamint megállapitandja azon dijakat is, melyek az egyezmény 6. czikkében érintett rendkivüli munkálatok után lesznek fizetendők.
Ezen dijak a hivatal tudományos segédszereinek tökélyesbitésére fognak fordittatni.

XVI. CZIKK.

A nemzetközi bizottságnak a magas szerződő felek kormányait illető mindennemű közlései a kormányoknak Párisban székelő diplomatiai képviselői által közvetittetnek.
Minden oly ügyben, melynek elintézése valamely franczia hatóságot illeti, a bizottság a párisi külügyi ministeriumhoz forduland.

XVII. CZIKK.

A hivatal igazgatóját, valamint segédjeit a nemzetközi bizottság titkos szavazás utján nevezi ki.
A hivatalnokokat az igazgató nevezi ki.
Az igazgatónak a bizottságban ülése és szavazata van.

XVIII. CZIKK.

A hivatal igazgatója a méter és kilogramm nemzetközi prototypjainak őrzésére szolgáló helyiségbe csak a bizottságnak határozata folytán és két tagjának jelenlétében mehet be.
A prototypok őrzési helye csak három kulcs segélyével nyitható meg ; ezen kulcsok egyikét a franczia állami levéltár igazgatója, másikát a bizottság elnöke, harmadikát a hivatal igazgatója tartja birtokában.
A hivatal rendes összehasonlitási munkálatainál csak a nemzeti prototypok kategóriájába tartozó mintamértékkel fog élni.

XIX. CZIKK.

A hivatal igazgatója minden évben a bizottságnak be fogja mutatni :
1. Pénzügyi jelentését az előbbeni év számadásairól, melyekre nézve átvizsgáltatásuk után felmentést nyer.
2. Jelentését az anyag állapotáról.
3. Átalános jelentését az utolsó év folyamában véghezvitt munkálatokról.
A nemzetközi bizottság a maga részéről a magas szerződő felek kormányaihoz évenként jelentést fog intézni ugy saját, valamint a hivatalnak tudományos műszaki és igazgatási működéséről.
A bizottságnak elnöke az általános értekezlet elé jelentést fog terjeszteni az utolsó ülés óta véghezvitt munkálatokról.
A bizottság valamint a hivatal jelentései és közleményei franczia nyelven szerkesztetnek. Kinyomatván, közöltetni fognak a magas szerződő felek kormányaival.

XX. CZIKK.

Az egyezmény IX. czikkében emlitett járuléknak kulcsa következőkép állapittatik meg :
A milliókban kifejezett népességi szám sokszoroztatik ;
3-mal azon államokra nézve, melyekben a méterrendszer kötelezőleg van behozva.
2-vel azon államokra nézve, melyekben a rendszer csak facultativ ;
1-gyel a többi államokra nézve ; az igy nyert eredmények összege adja meg az egységek számát, mely által az összkiadás osztandó lesz. A hányados adja az egységet a járulékok kiszámitására.

XXI. CZIKK.

A nemzetközi prototypok, valamint az azokhoz csatolt minta- és tanumértékek előállitási költségeit a magas szerződő felek az előbbeni czikkben megállapitott kulcs szerint viselendik.
Az ezen egyezményben részt nem vevő államok által kivánt mintamértékek összehasonlitásának és hitelesitésének költségeit a bizottság az ezen szabályzat XV. czikkéhez képest megszabott dijaknak megfelelőleg állapitandja meg.

XXII. CZIKK.

Jelen szabályzat ugyanazon hatálylyal és érvénynyel bir, mint az egyezmény, melyhez csatolva van.

Aláírások


Átmeneti intézkedések.

I. CZIKK.

Mindazon államok, melyek az 1872. évben Párisban egybegyűlt nemzetközi méterbizottságban képviselve voltak, akár részt vesznek jelen egyezményben, akár nem, az általuk megrendelt prototypokat meg fogják kapni és pedig mindazon biztositéki feltételek alatt, melyeket az emlitett nemzetközi bizottság megállapitott.

II. CZIKK.

Az egyezmény III-ik czikkében érintett általános suly- és mértékügyi értekezlet első ülésének feladata főleg abban áll, hogy ezen uj prototypokat jóváhagyja és azokat a megrendelt államoknak kiosztja.
Ennélfogva az 1872. évi nemzetközi bizottságban résztvett valamennyi államnak képviselői, valamint a franczia osztály tagjai ezen első ülésen részt vehetnek, hogy a prototypok jóváhagyása körül közreműködhessenek.

III. CZIKK.

Az egyezmény harmadik czikkében emlitett s a szabályzat VIII. czikke értelmében megalakult nemzetközi bizottságnak feladata az uj prototypokat átvenni és egymásközt összehasonlitani az 1872. évi nemzetközi bizottság és állandó bizottmányának tudományos határozataihoz képest, fentartva mindazáltal mindazon módositásokat, melyeket a tapasztalás jövőben czélszerüeknek vallana.

IV. CZIKK.

Az 1872. évi nemzetközi bizottság franczia osztálya, a nemzetközi bizottság közreműködése mellett, az uj prototypok előállitása körüli munkálatokkal továbbra is megbizva marad.

V. CZIKK.

A franczia osztály által készitett méterrendszer szerinti mintamértékek gyártási költségei az érdekelt kormányok által térittetnek meg és pedig az emlitett osztály által az egységekre nézve megállapitott kiállitási ár szerint.

VI. CZIKK.

A nemzetközi bizottság fel van hatalmazva, hogy haladék nélkül megalakulhasson és az egyezmény foganatositásához foghasson, a nélkül mindazáltal, hogy az emlitett egyezmény megerősitett példányainak kicserélése előtt bárminemű kiadásokat tehetne.

Aláírások.
1

V. ö. a szabályzat VII. czikkét a 305. lapon és VIII. czikkét a 306. lapon, továbbá az átmeneti intézkedések II. és III. czikkét a 309. lapon.

2

V. ö. a szabályzat XX. czikkét a 308. lapon.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás