• Tartalom
Oldalmenü

1874. évi XXX. törvénycikk

a Győrtől Sopronon át Ebenfurt irányában az országhatáráig épitendő vasut engedélyokmánya némely pontjainak módositásáról1

1990.12.31.

1. § A Győrtől Sopronon át Ebenfurt felé, az ország határáig létesitendő vasut épitése iránt az 1872. évi XXVII. törvénycikkel beczikkelyezett engedélyokmányban megállapitott feltételek következőleg módosittatnak:

A) Az engedélyokmány 4. és 26. § értelmében letett 500,000 frtnyi biztositékból 400,000 frt a győr-soproni szakasznak, s 100,000 frt a sopron-határszéli résznek akadálytalanul történt felülvizsgálata után fog engedélyesnek visszaszolgáltatni.

B) Engedélyes feljogosittatik, hogy a társulat alakitása esetén a szükséges pénz beszerzése czéljából az alaptőke 2/5 része erejéig részvényeket és a részvényesek közgyülésének beleegyezésével az alaptőke 3/5 része erejéig előmutatóra szóló elsőbbségi kötvényeket bocsáthasson ki.


Az engedélyes ezen joggal azonban csak azon esetben élhet, ha a fentebb kijelölt egész részvénytőke elhelyezése kimutattatik, ha annak 50%-a tettleg be van fizetve és a részvénytőke be nem fizetett részére az engedélyes kezességet vállal. Az elsőbbségi kölcsön a társulat terhét képezendi, az tehát az 1868. évi I. törvénycikkből folyó elsőbbségi jogok fenntartása mellett, - a jelen pályára telekkönyvileg első helyen bekebelezendő; - ezen körülmény, valamint az is, hogy ezen vasut állami kamatbiztositást nem élvez, a részvények és elsőbbségi kötvények szövegében kiteendő.

C) Engedélyes a Győrött és Sopronban eredetileg tervezett nagyobb pályaudvaroknak a megállapitott mérvekben leendő kiépitésétől, valamint a közmunka- és közlekedési ministerium és az engedélyes közt meghatározott más csekélyebb munkáknak (melyeknek jegyzése a nevezett ministeriumban van letéve) létesitésétől felmentetik, köteles ellenben:

aa) Győrött és Sopronban a végleges állomásokra megállapitandó helyeken a forgalom első igényeinek megfelelő kisebb állomásokat, és pedig mindenik helyen a közmunka- és közlekedési ministerium és az engedélyes közt megállapitott egység-árak szerint külön számitandó 300,000 frt készpénz erejéig épiteni, megengedtetvén, hogy ez állomásokon az épületek az engedélyokmányban megállapitottnál könnyebb épitési módon – mennyiben az a biztonságnak teljesen megfelel – létesittethessenek.

bb) Azon munkálatok fejében, melyek létesitésétől a C) pont szerint felmentetett, köteles lesz engedélyes az alakulandó társulat pénztárába 1.021,850 frt névértéket társulati papirokban, és pedig 3/5 részben elsőbbségi kötvényekben és 2/5 részben részvényekben letenni.

cc) Ha a Győrött és Sopronban létesitendő állomások épitési költsége egyenkint 300,000 frtot meghaladna vagy el nem érné, azon esetben a különbözet az aa) alatt emlitett egységárak szerint lesz kiszámitandó s engedélyesnek a bb) szerint letett összegből megfizetendő, illetőleg általa a társulati pénztárba ugyanazon átszámitás szerint pótlólag leteendő.

dd) Köteles továbbá engedélyes, a győri pályaudvart a szab. államvaspálya ottani indóházával, Sopronban pedig a déli vasut pályaudvarával egy sinuttal összekötni, mely sinutak költsége az aa) pont alatt emlitett egységárakkal a pályaudvarok egyenkint 300,000 forintot tevő költségébe betudandó.

ee) Ha Győrben a győr-sopron-ebenfurti vasuttal más vasut, vagy a győr-sopron-ebenfurti vasut, eltérőleg az aa) alatti határozattól, más, Győrben állomással biró vagy ilyet épitő vasutvállalattal közös pályaudvart kivánna létesiteni, azon esetre köteles engedélyes, ezen közös pályaudvar épitkezéséhez 300,000 frttal készpénzben hozzájárulni; magától értetvén, hogy az általa már esetleg létesitett munkák s beszerzések javára betudandók lesznek.


A közös pályaudvar közös használata stb. iránt az illető vállalatok közt külön egyezmény lesz létesitendő.

D) A győr-soproni szakasz kiépitésére s forgalomba tételére az engedélyokmány 25. §-ában megállpitott határidő hat hónappal hosszabbittatik meg.

E) Az engedélyokmány 30-ik §-ában megállapitott 14.300,000 forintnyi névleges tőke 160,400 frttal ezüstben, tehát 14.460,400 forintra ezüstben emeltetik, s e tőkéből a bb) pont szerint leteendő 1.021,850 frt levonása után fennmaradó 13.438,550 frt a vonal két szakaszára felosztatván, abból a győr-soproni szakaszra 9.695,780 frt, azaz kilencz millió hatszázkilenczvenötezer hétszáznyolczvan forint, s a sopron-határszéli szakaszra 3.742,770 frt, azaz három millió hétszáznegyvenkétezer hétszázhetven forint állapittatik meg.

F) Végre engedélyesnek a siegendorfi czukorgyárakhoz s onnan Szt.-Margittáig vezetendő szárnyvasut épitésére az engedélyokmány függelékében foglalt kötelezettségének fenntartása mellett - caeteris paribus - az előjog biztosittatik.

2. § Jelen törvény végrehajtásával a közmunka- s közlekedési és a pénzügyi miniszterek bizatnak meg.

1

Szentesítést nyert 1874. julius 30-án. Kihirdettetett az országgyűlés minkét házában 1874. augusztus 1-én.
Az 1960 előtt kibocsátott jogszabályok rendezéséről szóló 1987: XII. törvény 2. §-ában felhatalmazást kapott az igazságügy-miniszter, hogy a törvény 2. számú mellékletében felsorolt, 1945 előtt kibocsátott jogszabályok hatályos szövegét közzétegye, és ennek során az érdemet nem érintő szövegmódosításokat elvégezze. A törvény 1988. január 1-jén lépett hatályba. Utóbb a törvényt a 2003: VIII. törvény 2.§-a 2003. március 7-ével hatályon kívül helyezte. Az Igazságügyminisztérium érintett szakfőosztályaival egyeztetett államtitkár-helyettesi álláspontnak megfelelően azonban a törvények a 2003: VIII. törvény 2. §-tól függetlenül ma is hatályosak. Mivel a szövegek az Igazságügyminisztérium által 1945 óta nem kerültek közzétételre, ezért jelen törvényt eredeti: 1874-ben közzétett formájában közöljük.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás