nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-05 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete
Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Kistarcsa Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23.§ és 34.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alábbi rendeletet alkotja:Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet


1.§


A rendelet hatálya Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, az Önkormányzatra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveire (továbbiakban együtt költségvetési szervek) terjed ki.


2.§

 

[1](1) Kistarcsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

b) Alapszolgáltatási Központ

c) Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

d) Kistarcsai Tipegő Bölcsőde.

 

(2) Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért felelős szervezet a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, mely gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.


[2][3][4] [5] [6][7][8]3.§


A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2018. évi költségvetése kiadási és bevételi eredeti előirányzat főösszegét 2 891 715 eFt összegben, a módosított főösszeget 3 252 523 eFt összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése bevételi és kiadási módosított főösszege 3 208 172 eFt, mely 636 365 eFt összegben tartalmazza a fenntartó által e rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti költségvetési szerveknek biztosított finanszírozások összegét.


[9][10][11][12][13][14][15]4.§


(1) Az Önkormányzat összevont 2018. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről        657 381 eFt

ebből önkormányzat működése állami támogatása                 623 969 eFt 

b) közhatalmi bevétel                                                               474 700 eFt

c) működési saját bevételek                                                     165 106 eFt

d) működési célú átvett pénzeszközök                                    20 555 eFt

e) támogatás felhalmozási célra                                               495 998 eFt

                     ebből Európai Uniós forrásból                           36 887 eFt

f) felhalmozási saját bevételek                                                 273 222 eFt

g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                     3 200 eFt.


(2) Az Önkormányzat összevont-finanszírozási bevételek nélküli- bevételeiből

a) működési célú bevételek                                                      1 317 742 eFt,

b) felhalmozási célú bevételek                                                    772 420 eFt  összegűek.


(3) Az Önkormányzat összevont finanszírozási bevételei       1 162 361 eFt, ebből

a) előző évi maradvány igénybevétele                                                   794 020 eFt

                   ebből önkormányzati maradvány összege                           786 562 eFt

                             költségvetési szervi maradványok összege                   7 458 eFt.

b) külső finanszírozási bevétel fejlesztési hitel igénybevételével a „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű, KEHOP-5.2.9-16-2016-00005 számú támogatott beruházás önrészének finanszírozása érdekében            68 320 eFt.

c) külső finanszírozási bevétel fejlesztési hitel igénybevételével a „Kistarcsa, Ifjúság tér- közösségi tér fejlesztése” beruházási cél finanszírozása érdekében                         300 000 eFt.


[16][17][18][19][20][21][22]5.§


(1) Az Önkormányzat 2018. évi összevont, módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:

a) a működési költségvetés kiadásainak összege                                  1 552 407 eFt, melyből

aa) személyi juttatások összege                                                      543 817 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

       szociális hozzájárulási adó összege                                          119 730 eFt,

ac) dologi jellegű kiadások összege                                                  605 542 eFt,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                          15 304 eFt,

ae) egyéb működési célú kiadások összege                                       268 014 eFt,

af)   ae) alpontból működési célú általános tartalék összege                    5 080 eFt,

        ae) alpontból környezetvédelmi alapból képzett 2018.évi tartalék      1 158 eFt

       ae) alpontból fejlesztési célok érdekében képzett tartalék                 7 794 eFt


b) felhalmozási célú költségvetési kiadási előirányzatok összege        1 322 203 eFt, melyből

ba) beruházási, felújítási előirányzatok összege                                 1 280 581 eFt,

bb) egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzatok                                  41 622 eFt.


c) a finanszírozási kiadások összege                                          377 913 eFt,melyből

     ca) forgatási célú értékpapír vásárlás kiadása                                350 000 eFt

cb) KEHOP-5.2.9 kódszámú „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” megnevezésű pályázat önrészeként, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztésére 7 198 eFt tőketörlesztés tervezett.


(2) Az Önkormányzat összevont kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata                                        3 194 600 eFt,

b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata                                     43 891 eFt,

c) a költségvetési tartalékok összege                                                      14 032 eFt.


(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 2018. évi módosított előirányzata 15 304 eFt összegben kerül meghatározásra.


[23][24][25][26][27][28][29]6.§


Az Önkormányzat összevont 2018. évi módosított költségvetésének egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:

a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában                  234 665  eFt hiány,

b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában              549 783 eFt hiány,

c) finanszírozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában            784 448 eFt többlet,

mely működési és felhalmozási előirányzatok egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozását 794 020 eFt összegű 2017. évi maradvány igénybevétele és külső finanszírozásként 368 320 eFt összegben hitel felvétele biztosítja.


[30][31][32][33][34][35]7.§


Az Önkormányzat összevont 2018. évi költségvetésében az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül 5 080 eFt összegű az általános működési célú tartalék, további 1 158 eFt az Önkormányzat által beszedett és fel nem használt talajterhelési díjból a Környezetvédelmi Alapban elkülönített, kötött felhasználású tartalék, továbbá 7 794 eFt fejlesztési célú tartalékként kerül elkülönítésre.


8.§


(1) Az Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetésében Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló KEHOP-5.2.9 kódszámú „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” megnevezésű pályázat, melyből a 2018.évi költségvetésben, felújítások között 209 499 eFt kerül tervezésre , a projekthez kapcsolódó működési kiadásként további 7 239 eFt. A tárgyévi költségvetésben 34 575 eFt támogatás felhalmozási célú támogatásként (B25) kerül tervezésre.


(2) VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” beruházás megvalósítása érdekében a felhalmozási jellegű kiadások tervezett tárgyévi 333 224 eFt, működési jellegű kiadások között 85 837 eFt. A jelen pont szerinti beruházás 2018. évi tervezett felhalmozási támogatási bevétele 2 312 eFt.


[36][37]9.§


Az Önkormányzat összevont 2018. évi költségvetésében az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül, 5 080 eFt összegű az általános működési célú tartalék.


10.§


(1) Az Önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2.1 számú melléklete tartalmazza.


(4) Az Önkormányzat elemi - költségvetési szervek nélküli- költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban e rendelet 3.1., 3.2., és 3.3. számú mellékletei tartalmazzák.


(6) Az Önkormányzat elemi bevételeit feladatonként - kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban -, kiemelt előirányzatonként a 4.1. számú melléklet tartalmazza.


(7) Az Önkormányzat elemi kiadásait feladatonként - kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban -, kiemelt előirányzatonként a 4.2. számú melléklet tartalmazza.


(8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti csoportosításban, kiemelt előirányzatonként a 4.3. számú melléklet tartalmazza.


(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi engedélyezett létszám keretét a rendelet 4.4. számú melléklete tartalmazza.


(10) Az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások 2018. évi tervezett kiadásait e rendelet 5. számú melléklete célonként tartalmazza.


(11) Az Önkormányzat 2018. évi támogatásainak előirányzatait e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.


(12) Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási tervét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.


(13) Az Önkormányzat által, a 2018. évben biztosítani kívánt közvetett támogatások előirányzott összegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.


(14) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és a több éves kihatással járó finanszírozási kiadásait e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.


[38][39]11.§


(1) A Képviselő-testület a 2018. évben a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetőjének vezetői pótlékát az illetményalap 80%-ban határozza meg. A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda intézményvezető-helyettesi létszámát 3 főben, az intézményvezető-helyettesre vonatkozó pótlék mértékét az illetményalap 40%-ban hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület a 2018. évben, a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében, kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegen belül biztosítja, - a 326/2013.Korm.rendelet 32/A.§ (1) bekezdésében meghatározott -, a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott és pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező közalkalmazottak részére járó munkabértömegnek 3%-os keretösszegében, az érintett munkavállalók részére, munkáltatói jogkörben történő illetmény kiegészítés megállapítását.


(3) Kistarcsa Város Önkormányzata éves elemi költségvetésében a rendszeres személyi juttatások tervezett éves keretösszege 384 000Ft összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 67.§ alapján munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegből az intézményi gyermekétkeztetés feladatellátása érdekében, gazdasági ügyintézői munkakörében foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.


(4) Az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének pótléka 120 000 Ft/hó.


(5) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában 1 fő intézményvezető- helyettes részére, 50 000 Ft összegű pótlék megállapítását engedélyezi. Az Alapszolgáltatási Központ intézménynél egészségkárosító kockázatok között dolgozó munkavállalók részére a munkáltató által megállapítható, tárgyévben biztosított pótlék összege, 9 fő munkavállalóra vonatkozóan legfeljebb 20 000 Ft/fő/hó. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a pótlék arányos összege illeti meg.


(6) A Képviselő-testület - a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal kivételével- jelen rendelet hatálya alá tartozó, önkormányzati fenntartású költségvetési szervek munkavállalója számára 5000Ft/fő/hó összegben- béren kívüli juttatásként -,készpénz összeg juttatását biztosítja a 2018. évi költségvetésében. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót is megilleti a jelen bekezdésben meghatározott összegű havi juttatás. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató(k) által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.


(7) A 2018. évben a közszolgálati tisztviselők részére költségvetési rendeletben biztosított cafetéria juttatás –közterheket is tartalmazó- összege 200.000-Ft/fő/év.


(8) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára 2018. évben 1000 Ft/hó/fő bruttó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás évente havi egyenlő részletekben, az adott hónapra esedékes munkabérrel egyidejűleg kerül kifizetésre, a jogosult bankszámlájára történő utalással.


(9) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi személyi juttatás – K11 összevont rovatán rendelkezésre álló- keretösszegén belül, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 133.§ (3) bekezdése alapján, munkáltatói jogkörben megállapítható illetmény eltérítéshez is biztosítja a fedezetet.


  1. A 2018. évben a költségvetési szervek elemi költségvetésében eredeti előirányzatként jutalom nem kerül tervezésre az alábbi kivételekkel:
    • Alapszolgáltatási Központnál védőnői munkakörben foglalkoztatottak részére az ún. Semmelweis naphoz kapcsolódóan felhasználásra kerülő jutalomkeret éves összege 300 eFt, melynek felhasználásáról az intézményvezető jogosult önállóan rendelkezni.
    • Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál eredeti előirányzatként tervezésre kerül a 2017. évi maradvány terhére- a Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló külön rendelettel megállapított juttatás éves keretösszege 4 000 eFt összegben, mely tartalmazza a kapcsolódó munkáltatói közterheket is.


(11) A (10) bekezdésben foglaltakon kívül jutalom kifizetésére kizárólag az évközi bérmegtakarítás terhére van lehetőség, a polgármester előzetes engedélyével, legfeljebb az eredeti költségvetésben az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan meghatározott személyi juttatások ( egységes rovatrend K1 rovat) fel nem használt maradványa erejéig.


(12) A közszolgálati tisztviselői illetményalap összege- a külön önkormányzati rendeletben meghatározott-, 45 000-Ft, mely az egyes, a közszolgálati tisztviselői rendszeres illetmény részeként megállapításra kerülő egyes pótlékok számítására vonatkozóan is alkalmazandó.


(13) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül –a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 140.§ (5) bekezdése alapján –, az egészségkárosító munkakörben foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők részére veszélyességi pótlékot biztosít, melynek mértéke a pótlékszámításra vonatkozó illetményalap legfeljebb 45%-a. A pótlékra jogosító munkaköröket a munkáltató jogosultmegállapítani, a foglalkozás egészségügyi szakorvos javaslatára figyelemmel.


(14) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül –a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 140.§ (4) bekezdése alapján gépjármű-vezetési pótlékot biztosít a rendszeresen hivatali gépjárművet vezető, közterület felügyelői munkakörben dolgozó tisztviselők részére A gépjármű-vezetési pótlék mértéke a pótlékszámításra vonatkozó illetményalap 13%-a.


(15) A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetője a tárgyév július 1-jétől havi 40 000-Ft összegű illetménykiegészítésre jogosult.


(16) A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde vezetője tárgyévben havi 40 000-Ft összegű vezetői pótlékra , továbbá havi 90 000 Ft összegű illetménykiegészítésre jogosult.


(17) A Képviselő-testület 2018. évben egyszeri jelleggel, ajándék- Erzsébet utalvány juttatás biztosítását teszi lehetővé a rendelet hatálya alá tartozó jelen bekezdés szerinti költségvetési szervek munkavállalói javára. Az egyes költségvetési szervek munkavállalói, a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezetők által kidolgozott szabályzat szerint jogosultak az egyes meghatározott juttatásként kifizetésre kerülő ajándék-Erzsébet utalványra. A rendelet hatálya alá tartozó szervezetek az alábbi - közterheket is magába foglaló-, keretösszegek erejéig jogosultak a béren kívüli juttatás kiadásának teljesítésére:

a)      Alapszolgáltatási Központ                                                                          1 300 eFt

b)      Kistarcsai Gesztenyés Óvoda                                                                      6 000 eFt

c)       Kistarcsai Polgármesteri Hivatal                                                                6 600 eFt

d)       Kistarcsa Város Önkormányzata                                                                   125 eFt.


[40][41]12.§


(1)  Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.


(2) A polgármester gyakorolja a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezését és visszavonását az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél elkülönített betétszámlán való lekötésen keresztül.


(3) Az elsődlegesen az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik az alábbi kivételekkel:

a) a polgármester saját hatáskörben jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló épületeket, építményeket fenyegető katasztrófa helyzet, elemi csapás megelőzése, illetőleg azok következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. A polgármester az e pontban meghatározott esetekben jogosult a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között 5 millió Ft egyedi összegben átcsoportosítani, és e keretösszeg erejéig önállóan kötelezettséget vállalni, elsődlegesen az általános tartalék szabadon felhasználható része terhére. Amennyiben az általános tartalék előirányzata a szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a jóváhagyott dologi kiadásokon belül meghatározott előirányzatok terhére jogosult saját hatáskörben kötelezettségvállalásra. A polgármester, az e pontban meghatározott önálló forrásfelhasználásra vonatkozó döntéséről a Képviselő-testületet legkésőbb a következő rendes testületi ülésen tájékoztatja.


b) a polgármester az a) pontban meghatározott eseteken túl, nettó 1 millió Ft egyedi értékhatárig jogosult a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére a forrásfelhasználásról saját hatáskörben dönteni, továbbá legfeljebb 3 millió Ft egyedi értékhatárig a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 19) és 23) pontjaiban részére átruházott hatáskörök gyakorlása során.


(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott, általános tartalék terhére, az Európai Uniós vagy hazai forrás felhasználásával megvalósuló projektek önrésze biztosítása érdekében a tartalék terhére történő, egyedi célhoz kapcsolódó, legfeljebb 3 millió Ft összegű beruházási, felújítási jellegű előirányzat átcsoportosítására. A polgármester az e pontban meghatározott előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésén köteles tájékoztatni.


 (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi költségvetés 5. számú mellékletében a ”Könyvtár és Emlékhely létrehozása” megnevezésű beruházási célt szolgáló keretösszeg terhére, a beruházás érdekében szükséges egyes, a a beruházási cél megvalósulását, illetve a kivitelezés előkészítését, vagy lebonyolítását szolgáló feladatokra vonatkozó kötelezettségvállalásra, legfeljebb 5 millió Ft nettó egyedi összegben. A polgármester az e pontban foglalt felhatalmazás alapján vállalt kötelezettségekről az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóval egyidőben beszámolni köteles a Képviselő-testületnek.


(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatok terhére a „NO2WAR ,azonosító: 589029-CITIZ-1-2017-1-HU-CITIZ-REMEM” megnevezésű támogatott projekt érdekében szükséges kötelezettségvállalásra, legfeljebb 5 millió Ft nettó egyedi összegben, a projekt cél megvalósulását szolgáló feladatok finanszírozása érdekében. A polgármester az e pontban foglalt felhatalmazás alapján vállalt kötelezettségekről az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóval egyidőben beszámolni köteles a Képviselő-testületnek.


(7) A Pénzügyi Bizottság jogosult jóváhagyni az Önkormányzat és e rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek havonta aktualizált likviditási tervét.


13. §

 

(1) A jelen rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül meghatározott rovatok között a költségvetési szerv vezetője – a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy jóváhagyásával- saját hatáskörben jogosult átcsoportosítani 1000 eFt egyedi összeg erejéig. A költségvetési szerv vezetője az előirányzatok módosítására a (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jogosult, azzal a kivétellel, hogy a K1 személyi juttatások összevont rovatán év közben-betöltetlen státusz vagy feladatelmaradás okán - keletkezett előirányzat maradványnak dologi kiadások (K3 egyes rovataira) történő átcsoportosítására kizárólag Képviselő-testület jóváhagyásával van lehetőség.

 

(2) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.

 

(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vezetői a jóváhagyott előirányzatokon belül a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni, a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervre vonatkozó likviditási tervet havi rendszerességgel felülvizsgálják, az egyes költségvetési szervek elemi költségvetésben tervezett fenntartói finanszírozás átadása a kiadások felmerülése ütemében folyamatosan történik.

 

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli működési és felhalmozási célú támogatási bevételeiből (egységes rovatrend B1, B2 rovatok), átvett pénzeszközeiből (egységes rovatrend B6, B7), intézményi saját működési bevételeinek (egységes rovatrend B4) túlteljesítéséből származó összeggel bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel. A többletbevételnek megfelelő összegben a bevételhez kapcsolódó kiadások előirányzata egyidejűleg növelhető az irányító szerv  ill. Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

 

(5) A (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. Az Önkormányzat és a költségvetési szerv vezetője a (4) bekezdés szerinti előirányzat módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

 

(6) A többletbevétel személyi juttatások kiemelt előirányzatainak növelésére – illetményemelés, határozatlan időre szóló státusz létesítése - csak akkor használható fel, ha a forrás tartós, és a következő években a költségvetési szerv eredeti előirányzataként a Képviselő-testület engedélyével azt megtervezik.

 

(7) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testületet 2018. évben első alkalommal július 31-ig- a tárgyévi rendelet módosításra vonatkozó előterjesztés során -, azt követően legkésőbb minden negyedévet követő 30 napon belül, az aktuális költségvetési rendelet módosításra vonatkozó előterjesztés keretében tájékoztatja.

 

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy önkormányzatok számára (is) kiírásra kerülő pályázatot a Képviselő-testület egyedi döntése nélkül benyújtson, továbbá a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot megtegyen és a szükséges felhatalmazásokat megadja, amennyiben a pályázat megvalósítása sem a tárgyévi sem az azt követő költségvetési években sem igényli önrész biztosítását, nem jár az önkormányzatot terhelő vagyoni kötelezettségvállalással és a pályázat megfelel az önkormányzat elfogadott terveinek, koncepcionális elképzeléseinek. A polgármester az e bekezdés szerinti feltételekkel benyújtott pályázatokról a Képviselő-testületet annak soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles.

 

(9) A polgármester jogosult az Önkormányzatra vonatkozóan a költségvetetési rendeletben jóváhagyott előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között, 5000 eFt–ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében átcsoportosítani és erről köteles a Képviselő-testületet a (7) bekezdés szerinti határidőben tájékoztatni. Az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan jóváhagyott előirányzatok között kizárólag a Képviselő-testület jogosult előirányzat átcsoportosításra.


14. §


 (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 6. számú mellékletben nevesített szervezetekkel, az ott szereplő támogatási összeg erejéig elszámolási kötelezettséggel járó támogatási szerződést kössön. A Képviselő-testület a civil szervezetek támogatására vonatkozó döntés jogát a 6. számú mellékletben meghatározott,  8 100 eFt éves keretösszegben, a Humánpolitikai Bizottságra ruházza át.


(2) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és az Önkormányzat mely szerve felé kell elszámolni. A támogatások igénylésére, kifizetésére és elszámolására vonatkozó részletes szabályokat önkormányzati rendelet határozza meg.


 (3) A tárgyévi költségvetésben tervezett támogatási jellegű kiadások esetében, összesen 1 000 ezer Ft keretösszeg (továbbiakban: polgármesteri keret) erejéig, a polgármester önállóan jogosult döntésre, támogatás megítélésére. A polgármesteri keret terhére megítélt összegekről- cél és támogatott szervezet/személy megjelölésével-, a polgármester, legkésőbb az éves zárszámadással egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet. A polgármesteri keretből nyújtott támogatásokra a (2) bekezdés rendelkezéseit is alkalmazni kell, egyebekben a polgármesteri hatáskörben megítélt támogatásokra vonatkozó részletes eljárásrendet belső szabályzat rögzíti.


15. §

 

(1) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

 

(2) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában, a munkáltatói jogkör gyakorlója- átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében - az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti. A munkabér előlegeket kizárólag úgy lehet folyósítani, hogy a visszafizetés utolsó részlete a tárgyév november hónapra járó rendszeres munkabérből levonható legyen.

 

(3) A költségvetési szervek és az Önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésére e rendelet alapján az alábbi kifizetések teljesíthetők:

a) társadalom-, és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,

b) állományba nem tartozó személyek részére személyi juttatások kifizetése, közfoglalkoztatásban részt vevő foglalkoztatottak személyi juttatás kifizetése,

c) munkába járás költségtérítése és kiküldetéssel kapcsolatos kiadások teljesítése,

d) 200 eFt összeget meg nem haladó egyedi összegű szolgáltatási kiadások, készletbeszerzés, reprezentációs kiadások, szakmai -, üzemeltetési anyagok beszerzése és egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése ellenértékének kifizetése,

e) az a)-d) pontokban foglaltak céljára felvett előlegek készpénzes kifizetése és a d) pontban meghatározott kiadásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított Áfa összegek .A közterületek rendjéről szóló 24/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosítása


[42]16. §
[43]17. §

 [44]18.§
19.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.[1]

A rendelet szövegét a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.06.29-től

[2]

A rendelet szövegét a 9/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.03.30-tól

[3]

A rendelet szövegét a 13/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.04.27-től

[4]

A rendelet szövegét a 15/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.06.01-től

[5]

A rendelet szövegét a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018.06.29-től

[6]

A rendelet szövegét a 22/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2083.08.31-től

[7]

A rendelet szövegét a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.10.26-tól

[8]

A rendelet szövegét az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.03.01-től

[9]

A rendelet szövegét a 9/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018.03.30-tól

[10]

A rendelet szövegét a 13/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018.04.27-től

[11]

A rendelet szövegét a 15/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018.06.01-től

[12]

A rendelet szövegét a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018.06.29-től

[13]

A rendelet szövegét a 22/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018.08.31-től

[14]

A rendelet szövegét a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018.10.26-tól

[15]

A rendelet szövegét az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019.03.01-től

[16]

A rendelet szövegét a 9/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018.03.30-tól

[17]

A rendelet szövegét a 13/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018.04.27-től

[18]

A rendelet szövegét a15/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018.06.01-től

[19]

A rendelet szövegét a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2018.06.29-től

[20]

A rendelet szövegét a 22/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018.08.31-től

[21]

A rendelet szövegét a 25/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018.10.26-tól

[22]

A rendelet szövegét az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos 2019.03.01-től

[23]

A rendelet szövegét a 9/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2018.03.30-tól

[24]

A rendelet szövegét a 13/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2018.04.27-től

[25]

A rendelet szövegét a 15/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2018.06.01-től

[26]

A rendelet szövegét a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2018.06.29-től

[27]

A rendelet szövegét a 22/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2018.08.31-től

[28]

A rendelet szövegét a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2018.10.26-tól

[29]

A rendelet szövegét az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019.03.01-től

[30]

A rendelet szövegét a 9/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2018.03.30-tól

[31]

A rendelet szövegét a 13/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2018.04.27-től

[32]

A rendelet szövegét a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2018.06.29-től

[33]

A rendelet szövegét a 22/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2018.08.31-től

[34]

A rendelet szövegét a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2018.10.26-tól

[35]

A rendelet szövegét az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2019.03.01-től

[36]

A rendelet szövegét a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2018.10.26-tól

[37]

A rendelet szövegét az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2019.03.01-től

[38]

A rendelet szövegét a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet 7. §-a egészítette ki. Hatályos 2018.06.29-től

[39]

Kiegészítette a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2018.10.26-tól

[40]

A rendelet szövegét kiegészítette a 15/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2018.06.01-től.

[41]

A rendelet szövegét a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet 8. §-a egészítette ki. Hatályos 2018.06.29-től

[42]

Hatályon kívül helyezte a 15/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 7. § a) pontja. Hatálytalan: 2018.06.01-től

[43]

Hatályon kívül helyezte a 15/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan: 2018.06.01-től

[44]

Hatályon kívül helyezte a 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatálytalan: 2018.06.29-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
8. számú melléklet
52.85 KB
4.4. számú melléklet
37.27 KB
1. sz. melléklet
46.55 KB
2. sz. melléklet 1.
46 KB
2. sz. melléklet 2.
43.69 KB
2.1. sz. melléklet 1.
46.79 KB
2.1. sz. melléklet 2.
45.53 KB
3. sz. melléklet 1.
52.4 KB
3. sz. melléklet 2.
53.25 KB
3.1. sz. melléklet
47.85 KB
3.2. sz melléklet
46.74 KB
3.3. sz. melléklet
47.15 KB
4.1. sz. melléklet 1.
50 KB
4.1. sz. melléklet 2.
53.2 KB
4.2. sz. melléklet 1.
60.33 KB
4.2. sz. melléklet 2.
61.37 KB
4.3. sz. melléklet 1.
52.92 KB
4.3. sz. melléklet 2.
48.23 KB
4.3. sz. melléklet 3.
55.14 KB
5. sz. melléklet
62.66 KB
6. sz. melléklet
58.68 KB
7. sz. melléklet
54.99 KB
9. sz. melléklet
54.82 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!