nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 17/2019 (XI.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-04 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 17/2019 (XI.4.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására


Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A települési támogatásról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 


„3. § (1) A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott települési támogatással, valamint köztemetéssel kapcsolatos hatásköreit a polgármesterre ruházza át. 

(2) A polgármester a Szociális Iroda, valamint a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat javaslatára segély kifizetését engedélyezhet.”


2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 


Tiszacsege, 2019. november 4. 

  Fekete Gergő sk.                                                                                       Dr. Nagyné dr. Leel-Őssy Ildikó sk.

     polgármester                                                                                                                mb. jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!