nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(IV.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-13 -tól
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(IV.13.) önkormányzati rendelete
az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Egyházaskesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. § A rendelet célja Egyházaskesző község építészeti, természeti öröksége mindazon elemeinek helyi védelme, az utókor számára megőrzése, amelyek értékük alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint nem részesülnek országos egyedi műemléki védelemben.


A helyi védelem általános szabályai,

védetté nyilvánítási eljárás, védetté nyilvánítás megszüntetése


2. § (1) Helyi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését a helyi önkormányzat, illetve bármely, a településen élő magánszemély vagy ott tevékenykedő jogi személy, civil szervezet kezdeményezhet. A helyi védetté nyilvánítás kezdeményezésére vagy annak megszüntetésére a helyi önkormányzathoz javaslatot kell benyújtani. A védetté nyilvánításról a képviselő-testület rendelettel dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) az építmény, növény megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,

b) pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épületrész),

c) az építmény, növény rövid ismertetését, leírását,

d) a kezdeményezés indokolását.

(3) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról az érdekelteket értesíteni kell.

(4) A védetté nyilvánítást, illetve annak megszűntését követő 30 napon belül értesíteni kell:

a) az ingatlan vagy természeti érték tulajdonosát, használóját, kezelőjét,

b) az elsőfokú építésügyi hatóságot,

c) a védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére javaslatot tevőt,

d) a járási földhivatalt,

e) területi védelem esetén az érintett közművek üzemeltetőit.

(5) A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetésének a tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

(6) Az ingatlan-nyilvántartási, illetve helyszínrajzi bejegyzésről a jegyző gondoskodik.

(7) A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem érinti.

(8) A helyi védelem alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni, mely a következőket tartalmazza:

a) a védett érték megnevezése,

b) cím, helyrajzi szám,

c) fotódokumentáció,

d) tulajdonos, kezelő, használó megjelölése.


3. § (1) A helyi egyedi védelem alatt álló épületet, építményt, növényzetet az e célra rendszeresített egységes táblával kell megjelölni.


A tábla szövege:

Egyházaskesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete védetté nyilvánította.

évszám"

(2) Védett növényzet esetében az (1) bekezdésben meghatározott táblán a növény magyar és latin megnevezését is fel kell tüntetni.


(3) A tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról - külön eljárás nélkül - a polgármester gondoskodik.

(4) A tulajdonos a tábla elhelyezését tűrni köteles.Előírások, eljárási szabályok


4. § A helyi védelem alatt álló értékek használata és fenntartása során biztosítani kell azok megőrzését, a használat azokat nem veszélyeztetheti.5.§ (1) A védelem alatt álló értékek megóvása, megőrzése, felújítása érdekében – a vonatkozó építési jogszabályok keretei között – a képviselő-testület kötelezheti a védelem alatt álló, valamint védett területen található épületek, illetve építmények tulajdonosait, valamint használóit

a) a jó karbantartásra, fenntartásra vonatkozó kötelezettség teljesítésére,

b) a védett értéket vagy látványt rontó idegen részek eltávolítására,

c) a védett értékek hatásosabb érvényesülésére irányuló munkálatok elvégzésére,

d) a védett növények fenntartására, ápolására és esetleges azonos fajtákkal való pótlására.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkálatok elvégeztetésére a képviselő-testület bármely tagja is javaslatot tehet.

(3) A kötelezett (megbízottja), illetve a használó az ellenőrzést, a hatályos jogszabályok szerint, tűrni köteles.

(4) A kötelezettség teljesítésével összefüggő költségek viselése, valamint az ellenőrzés végrehajtása tekintetében az irányadó jogszabályokat kell figyelembe venni.

(5) A védelemmel érintett épületet lebontani, védett növényegyedet kivágni csak rendkívül indokolt esetben, a Képviselő-testület védettséget megszüntető rendelet-módosítását követően lehet.


6. § (1) A védett épület építészeti jellege megtartandó.


(2) A védett épület úgy bővíthető, hogy az épület jellege, homlokzati kialakítása, kultúrtörténeti szerepe ne változzon. A bővítésnek a védett épület formájával, szerkezetével, anyagaival összhangban kell lennie.

(3) A védett épületben belső átalakítási, korszerűsítési, felújítási munkák végezhetők az eredeti szerkezet sajátosságainak figyelembevételével és a belső értékek tiszteletben tartásával.

A helyi védelem alatt álló értékek


7. § (1) A helyi védettség alá tartozó építészeti értékeket e rendelet 1. melléklete

tartalmazza.


Záró rendelkezések


8. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Hegyiné Böröcz Adél

Lendvai Jánosné

jegyző

polgármester

A rendeletet kihirdettük:


Egyházaskesző, 2016. április 13.
Hegyiné Böröcz Adél

jegyző

1. melléklet a 4/2016. (IV.13.) önkormányzati rendelethezA helyi védettség alá tartozó értékek


Sorszám

Megnevezés

Cím

Hrsz.

1.

Lakóház

Kinizsi P. u. 1.

253

2.

Lakóház

Kinizsi P. u. 22.

290

3.

Lakóház

Kossuth L. u. 17.

47

4.

Lakóház

Kossuth L. u. 38.

415

5.

Lakóház

Kossuth L. u. 42.

413

6.

Lakóház

Kossuth L. u. 89.

243

7.

Lakóház

Kossuth L. u. 91.

245

8.

Lakóház

Kossuth L. u. 99.

250

9.

Lakóház

Munkácsy M. u. 7.

311

10.

Lakóház

Vasút u. 34.

202

11.

Lakóház

Vasút u. 50.

194

12.

Orvosi rendelő

Kossuth u. 15.

45

13.

Szent-háromság szobor

Kossuth utca templom mögötti közpark


14.

Kereszt

Dózsa György u. vége


15.

Kápolna

Kossuth L. u.

411

16.

Lakóház

Kossuth L. u. 65.

224

17.

Lakóház

Kossuth L. u. 67.

225

18.

Lakóház

Kossuth L. u. 69.

228

19.

Lakóház

Kossuth L. u. 71.

230

20.

Lakóház

Kossuth L. u. 73.

231

21.

Lakóház

Kossuth L. u.75.

232

22.

Lakóház

Kossuth L. u. 77.

233

23.

Lakóház

Kossuth L. u. 79.

234

24.

Lakóház

Kossuth L. u. 81.

235

25.

Lakóház

Kossuth L. u. 83.

240

26.

Lakóház

Kossuth L. u. 85

241

27.

Lakóház

Kossuth L. u. 87.

242

28.

Lakóház

Kossuth L. u. 93.

247

29.

Lakóház

Kossuth L. u. 95.

248

30.

Lakóház

Kossuth L. u. 97

249

31.

Lakóház

Kossuth L. u. 94.

370

32.

Lakóház

Kossuth L. u. 92.

371

33.

Lakóház

Kossuth L. u. 96.

372

34.

Lakóház

Kossuth L. u. 88.

375

35.

Lakóház

Kossuth L. u. 86.

376

36.

Lakóház

Kossuth L. u. 84.

377

37

Lakóház, paplak

Kossuth L. u. 82.

378

38.

Lakóház

Kossuth L. u. 74.

385

39.

Lakóház

Kossuth L. u. 72.

386

40.

Lakóház

Kinizsi u. 2.

254

41.

Lakóház

Kinizsi u. 3.

255

42.

Lakóház

Kinizsi u. 4.

256

43.

Lakóház

Kinizsi u. 5.

264

44.

Lakóház

Kinizsi u. 6.

265

45.

Kivett óvoda, konyha és fodrászüzlet

Kinizsi u. 7.

266

46.

Lakóház

Kinizsi u. 9.

267

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!