nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-25 -tól
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése


[1]2. § [2](1) A képviselő-testület Szakonyfalu Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 114.054 ezer forintban állapítja meg.


[3][4](2) Az önkormányzat költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 91.717 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 105.424 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 13.707 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevétel (2014. évi költségvetési maradvány 11.346 e forint; hitel, kölcsön felvétele 10.280 ezer forint) összege: 22.337 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadás 8.630 ezer forint,

ea) államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése 1.350 ezer forint

eb) Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 7.280 ezer forint.


[5][6]3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 40.524 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 27.773 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 3.879 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 16.466 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 2.750 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 114 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 211 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 91.717 ezer forint.


[7][8](2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 79.010 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 12.707 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.


[9][10](3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 60.983 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 30.734 ezer forint.


(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2015. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.


(5) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén a 2. melléklet tartalmazza.


[11][12]4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 21.641 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.259 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 43.258 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.744 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 5.908 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 13.851 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 6.761 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 6.002 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 105.424 ezer forint.


[13][14](2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 87.308 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 12707 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 5.409 ezer forint.


[15][16](3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 78.810 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 26.614 ezer forint.


[17][18]5. § Az önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) kamera rendszer kiépítése 2729 ezer forint,

ab) tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (közfoglalkoztatás) 879 ezer forint

ac) tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (könyvtár, közművelődés) 416 ezer forint,

ad) tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (pavilon, garázs) 285 ezer forint,

ae) tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (konyha) 319 ezer forint,

af) tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (falugondnoki busz) 9.223 ezer forint,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) orvosi rendelő tetőfelújítás 3.826 ezer forint

bb) közösségi közlekedés, buszforduló 2.935 ezer forint

c) Egyéb, felhalmozási célú kiadások feladatonként

ca) felhalmozási célra átadott pénz államháztartáson kívülre

caa) műfüves grundpálya építés 3.000 ezer forint

cab) tűzoltó egyesületnek átadott pénz 3.002 ezer forint.


[19][20]6. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások: 167 ezer forint,

b) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 217 ezer forint,

c) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 440 ezer forint,

d) Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 1436 ezer forint,

e) Temetési segély 100 ezer forint,

f) Óvodáztatási támogatás 20 ezer forint,

g) Gyermekvédelmi és természetbeni ellátások 300 ezer forint,

h) Települési támogatás 1064 ezer forint.


7. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 0 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.


8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. melléklet tartalmazza.


9. § (1)A képviselő-testület az önkormányzat– közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 13 fő.


[21][22]10. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 17827 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 4120 ezer forint hiány.


[23][24](2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 11.346 ezer forint,

b) külső finanszírozással 6.481 ezer forint.


[25][26](3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 11.346 ezer forint,

ebből:   

aa) működési célú 11.346 ezer forint,

ab) felhalmozási célú 0 ezer forint.


[27][28](4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül:

a) hitel, kölcsön felvétele összesen: 6.481 ezer forint,

aa) működési célú 0 ezer forint

ab) felhalmozási célú 6.481 ezer forint.


3. Adósságot keletkeztető ügylet


11. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé:

a) Műfüves grundpálya építéséhez önerő biztosítása érdekében hitel felvétele 3000 ezer forint

b) Szentgotthárd térségi közösségi közlekedésfejlesztéséhez önerő biztosítása érdekében hitel felvétele 2.986 ezer forint

c) Vis maior támogatás keretében utak helyreállításához szükséges önerő biztosítása érdekében hitel felvétele 1.885 ezer forint


12. § Az önkormányzatnak a Gst. tv.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.


5.  A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


13. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


14. § A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


15. § A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


16. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


17. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább két alkalommal

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 15-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.


18. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.


6. Záró rendelkezések


19. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.[1]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[2]

A rendelet szövegét a 6/2015 (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. 10. 01-től

[3]

A rendelet szövegét a 6/2015 (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2015. 10. 01-től

[4]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[5]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[6]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[7]

A rendelet szövegét a 6/2015 (IX.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2015. 10. 01-től

[8]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II.24.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[9]

A rendelet szövegét a 6/2015 (IX.30.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2015. 10. 01-től

[10]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II.24.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[11]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II.24.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[12]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II.24.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[13]

A rendelet szövegét a 6/2015 (IX.30.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2015. 10. 01-től

[14]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II.24.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[15]

A rendelet szövegét a 6/2015 (IX.30.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2015. 10. 01-től

[16]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II.24.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[17]

A rendelet szövegét a 6/2015 (IX.30.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2015. 10. 01-től

[18]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II.24.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[19]

A rendelet szövegét a 6/2015 (IX.30.) önkormányzati rendelet 10. §-a módosította. Hatályos: 2015. 10. 01-től

[20]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II.24.) önkormányzati rendelet 10. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[21]

A rendelet szövegét a 6/2015 (IX.30.) önkormányzati rendelet 11. §-a módosította. Hatályos: 2015. 10. 01-től

[22]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II.24.) önkormányzati rendelet 11. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[23]

A rendelet szövegét a 6/2015 (IX.30.) önkormányzati rendelet 12. §-a módosította. Hatályos: 2015. 10. 01-től

[24]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II.24.) önkormányzati rendelet 12. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[25]

A rendelet szövegét a 6/2015 (IX.30.) önkormányzati rendelet 13. §-a módosította. Hatályos: 2015. 10. 01-től

[26]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II.24.) önkormányzati rendelet 13. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[27]

A rendelet szövegét a 6/2015 (IX.30.) önkormányzati rendelet 14. §-a módosította. Hatályos: 2015. 10. 01-től

[28]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II.24.) önkormányzati rendelet 13. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
3. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
31 KB
5. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
28.5 KB
1. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
37.5 KB
2. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
78 KB
4. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
37.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!