nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016 (VIII.22.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2016-08-23 - 2016-08-24
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016 (VIII.22.) Ör. számú rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 26.) Ör. számú rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 115. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 26.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1 §

(1) A R. 4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.”

(2) A R. 4. §-a következő (11) - (17) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Szociális segítés keretében biztosítani kell

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,

b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,

d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

 (12) Személyi gondozás keretében biztosítani kell

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,

b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,

c) és a szociális segítés keretében felsorolt tevékenységeket.

(13) A gondozási szükséglet vizsgálata és a vizsgálat eredményének igazolása értékelő adatlapon történik (4.sz melléklet). Az értékelő adatlap másolati példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és törvényes képviselőjének. Az értékelő adatlap kitöltésében a háziorvos a megjelölt orvosi szakkérdésekben közreműködik.

(14) Az értékelő adatlap hatálya határozatlan ideig fennáll azzal, hogy a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni, ha

a) szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni,

b) szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

(15) A gondozás felülvizsgálatát a fenntartótól lehet kérni. (5. sz. melléklet)

(16) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, az intézményvezető tájékoztatja a szolgáltatásigénylőt, a bentlakásos intézményi ellátás lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatás igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig, napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.

(17) A szociális gondozó és a segítő munkakörben foglalkoztatott napi tevékenységéről a 6. számú melléklet szerinti tevékenységnaplót vezeti, ellátottanként tevékenységeken belüli résztevékenységek megnevezéseinek feltüntetésével. A tevékenységnaplót az intézményvezető havonta írja alá.”


2 §

A R. 7. számú melléklete az 1. számú melléklet szerint módosul.


3 §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.            Szabóné Karsai Mária s. k.                                                Dr. Hajdu Miklós s. k.

                       polgármester                                                                        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
12.43 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!