nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-20 -tól
Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §      A rendelet hatálya a képviselő-testületre, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.


A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)[1]    [2]        A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

a)                    49 511 eFt

Költségvetési bevétellel

melyből aa)     47 611 eFt

ba)       1 900 eFt

Működési bevétel

Felhalmozási bevétel

b)                   60 816 eFt

Költségvetési kiadással

melyből  ba)    52 029 eFt

Működési kiadás

bb)    8 787 eFt

Felhalmozási kiadás

c)                  - 11 305 eFt

melyből  ca)     4 418 eFt

cb)  6 887 eFt

Költségvetési egyenleggel

Működési hiány

Felhalmozási hiány

állapítja meg.


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) [3]A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2. és 1.3.  melléklet szerint állapítja meg.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 4. tájékoztató tábla, a normatív hozzájárulásokat jogcímenként az 5. tájékoztató tábla alapján hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist a 7. tájékoztató tábla alapján hagyja jóvá.

(7)   A képviselő-testület  az (1) bekezdés c.) pontjában szereplő költségvetési hiány belső   finanszírozására    1 313 eFt  felhalmozási   célú pénzmaradványt és 0 Ft működési célú pénzmaradványt vett  igénybe, épített be a költségvetésébe,

(8)   A képviselő-testület  külső finanszírozással oldja meg  a (7) bekezdés szerint igénybevett pénzmaradvány után fennmaradó összeg, 30 000 eFt felhalmozási forráshiány fedezetének megteremtését és ennek érdekében  hosszúlejáratú hitel felvételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3)   Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá kötelező és önként vállalt feladatonkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot a 9.1., 9.1.1,9.2. mellékletek szerint határozza meg. Az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámát 15 főben határozza meg, amelyből a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 5 főben, a választott tisztségviselők létszámát 5 főben állapítja meg.

 (8)  A Képviselő-testület a kiadások között 0 eFt általános tartalékot állapít meg.

(9) Az Önkormányzat az elismert tartozásállományát a 10. melléklet szerint határozza meg. 


A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1)            Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)   Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)   A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4)   Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5)   Amennyiben az Önkormányzat harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy az ötmillió forintot, és a tartozást egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a képviselő-testület az Önkormányzathoz önkormányzati biztost jelöl ki.

(6)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítése kori állapothoz képest többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A polgármester először szeptember 15-ig, azt követően negyedévente köteles a költségvetés módosítására javaslatot tenni.

 (3) Az Önkormányzat a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5.§ (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5)   Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6)   Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7)   A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


A gazdálkodás szabályai

6.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a külön képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően rendelkezik..

(3)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4)   A Közös Önkormányzati Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról naprakész nyilvántartást vezet.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1)            Az önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


Záró és vegyes rendelkezések

8. § Ez a rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
Feketéné Esztergályos Hilda sk.

Veinperlné Kovács Andrea sk.

jegyző

polgármester
[1]

A rendelet szövegét a 9/2016 (VI.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. 06. 21-től

[2]

A rendelet szövegét a 13/2016.(X.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. 10. 20-tól

[3]

A rendelet szövegét a 13/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016. 10.20-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
3. melléklet
12.01 KB
4. melléklet
14.53 KB
5 melléklet
9.1 KB
6. melléklet
16.47 KB
7. melléklet
15.2 KB
8. melléklet
22.12 KB
9.2 melléklet
24.23 KB
10. melléklet
15.25 KB
1. táj. tábla
60.55 KB
2. táj. tábla
18.55 KB
3. táj. tábla
19.52 KB
4. táj. tábla
26.82 KB
5. táj. tábla
12.66 KB
6. táj. tábla
16.73 KB
7. táj. tábla
19.17 KB
1.1 melléklet
154.52 KB
1.2 melléklet
151.39 KB
1.3 melléklet
143.54 KB
2.1 melléklet
116.67 KB
2.2 melléklet
115.02 KB
9.1 melléklet
157.98 KB
9.1.1 melléklet
203.57 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!