nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (III.26.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2015-10-01 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (III.26.) Ör. számú rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Ebes Község közigazgatási területén a közterületek elnevezését, az ingatlanok számozását, továbbá az utcanév- és házszámtábla elhelyezésének a rendjét a település működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek javítása érdekében.

(2) A település közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.


2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott terület.

2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti közterületnév.

3. Házszám: olyan számmal, szám vagy szám/betű formátumban meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.


2. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

3.§

(1) A közterületek, településrészek nevének meghatározása, módosítása Ebes Községi Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

[1](2) A település közigazgatási határán belül minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.

(3) Az újonnan kialakított közterület nevét a létrejöttét követő fél éven belül kell megállapítani.

(4) Meglévő, elnevezett közterület természetes folytatásában lévő közterület külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét kapja.


4. §

(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni a község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi adottságaira. Az elnevezés lehetőleg utaljon a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére, helytörténeti vonatkozásaira.

(2) A közigazgatási területen több azonos elnevezésű közterület csak akkor lehet, ha a közterület jellege különböző. Az azonos nevű közterületek legyenek egymással közvetlen kapcsolatban.

(3) Közterületet – figyelemmel a Korm. rendelet szabályaira – személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről, elhelyezkedésről vagy fogalomról lehet elnevezni.


5. §

(1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelv szabályainak megfelelő legyen.

(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett és

b) élete, munkássága, valamely módon a településhez vagy a térséghez kötődik,

hozzájárult a település vagy térség fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet a település

lakói számára.

6. §

(1) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) képviselő-testületi tag,

c.) a képviselő-testület bizottsága,

c) az érintett közterületen bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgárok legalább 30 %-a,

(2) A közterület nevét megváltoztatni az alábbi esetekben lehet:

a) ha az azonos hangzású közterületnevek zavart keltőek és a névazonosság másként nem kezelhető,

b) ha a névhasználatban kimutatható változás következett be,

c) ha a névhasználat a közérdek szempontjából nem megfelelő.


7. §

(1) A közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztést és az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(2) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést közzé kell tenni a www.ebes.hu honlapon, valamint a döntéssel az adatok átvezetése érdekében meg kell keresni az ingatlan-nyilvántartást; tájékoztatás céljából meg kell küldeni a rendőrkapitányságnak, a postahivatalnak, a tűzoltóságnak, a mentőknek és a közmű szolgáltatóknak.


3. A házszámozás szabályai

8.§

 1. A lakó-, az igazgatási és egyéb épületeket, valamint az építési telkeket, utcanevet is megjelölő házszámmal kell ellátni.
 2. A házszám arab szám, továbbá - amennyiben ez szükséges - arab szám és alátöréssel az ABC nagybetűit felhasználó kombináció lehet.
 3. Egy közterülethez, településrész-névhez tartozóan több azonos házszám nem tartozhat. Egy építési telek - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - egy házszámot kaphat.
 1. Ha egy telken belül több épület házszámozása szükséges, az épületek önálló házszámmal is elláthatók. Amennyiben az épületek bejáratai nem azonos közterületre nyílnak, a házszámozás a tényleges közterületi kapcsolathoz igazodóan is történhet.
 2. Telekalakításkor, illetve megosztáskor a házszámokat a kialakult állapothoz igazodva kell megállapítani.
 3. Ha a számsoron belül telekalakítás, vagy egyéb ok miatt újabb épület, építési telek beszámozása szükséges, az azonos számot betű áttöréssel kell megkülönböztetni.
 4. A kétoldalt számozandó közterületek jobb oldala kapja a folyamatos páros, a bal oldala a folyamatos páratlan számokat. Az egyoldalas utcában a számozás folyamatosan is történhet. Amennyiben ezen szabályok alapján a házszámok növekedésének sorrendje nem állapítható meg egyértelműen, úgy a számok növekedésének az irányát egyedileg kell megállapítani.
 5. A beépítésre szánt területen az építési szabályoknak megfelelően kialakított vagy kialakítható építési telkeket a házszámozás során figyelembe kell venni.
 6. A már meglévő megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor. Ekkor arra kell törekedni, hogy minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon. Házszám megváltoztatása esetén a házszám tábla költségét az Önkormányzat viseli. A változással járó egyéb költségeket (pl. okmánycserék, nyilvántartások módosítása) a változással érintett viseli.


Házszámtáblák elhelyezése

9.§

 1. A házszám megjelölésére - a várható időjárási hatásoknak ellenálló - házszámtáblát kell elhelyezni
  1. a telekalakítást követő 60 napon belül,
  2. az épület használatbavételének napjával egyidejűleg.
 2. A házszámot az épület közterülettel érintkező homlokzatán, annak bejárat felőli részén, előkertes beépítési mód esetén - amennyiben közterületről a házszám nem lenne olvasható - a kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek közterületi határvonalán fém, műanyag, illetve fa rudazatra erősítve kell elhelyezni. A beépítetlen építési telek, illetve nyúlványtelek esetén az előbbieket értelemszerűen kell alkalmazni.
 3.  A házszámot csak úgy szabad elhelyezni, hogy a környezet beépítési adottságaihoz, a táj- és településképhez illeszkedjen.
 4. A házszámtábla mérete - a településrész-nevet is tartalmazó megjelölés kivételével - alapszám esetén maximum 20 cm X 20 cm felületű lehet, házszám-kombináció alkalmazásakor csak a házszám jól olvasható megjelenítéséhez szükséges mértékben nagyobbítható.


10. §[2]

A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlan tulajdonosával kell közölni.


4. Utca-névtáblák elhelyezése

11. §

(1) A közterület nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.

(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles. A kihelyezés időpontjáról előzetesen írásban értesíteni kell az érintett ingatlan tulajdonosát vagy használóját.

(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről az önkormányzat gondoskodik.

(5) A közterület elnevezésének megváltoztatása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a változásról szóló döntést követő egy évig, piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.


5. Záró rendelkezések

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat képviselő-testületének a házszámozás rendjéről szóló 17/2008. (IX. 04.) Ör. számú rendelete.

Szabóné Karsai Mária s. k.                                                            Dr. Hajdu Miklós s. k.

     polgármester                                                                                    jegyző
[1]

A rendelet szövegét a 29/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2015.10.01-től

[2]

A rendelet szövegét a 29/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2015.10.01-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!