nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-01 - 2020-03-02
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati intézmények nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetéséről szóló 11/2010. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.     §  Az önkormányzati intézmények nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetéséről szóló 11/2010. (IX. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:
[1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed]
g) a Hatvani Tankerületi Központ Gyöngyöstarjáni Általános Iskolában dolgozó közalkalmazottaira és munkaválallóira.


2.     §  A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §    Az 1. § (1) bekezdés c) és g) pontjának hatálya alá tartozó alkalmazásban álló személy a biztosított egy adag ebédre – az 5.§ (3) 5. pontjában meghatározott térítési díj megfizetése mellett – kizárólag akkor jogosult, ha az adott munkanapon munkavégzési kötelezettségének eleget tesz.”


3.     §  Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!