nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 15/2018 (VIII.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-09-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 15/2018 (VIII.31.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében, továbbá a 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17) Kormány rendeletre, a következőket rendeli el:


1. § A Tiszacsege Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„4. § (4) Étkeztetés esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az Ir. 1. számú melléklet I. része szerinti „Egészségi állapotra vonatkozó igazolás”-t és a II. része szerint „Jövedelemnyilatkozat”-ot, továbbá a Rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.”


2. § A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„6. § (2) Az ellátást igénybe vevő, illetve a kötelezett a személyi térítési díjat a tárgyhónapot követő hó 20. napjáig köteles megfizetni.”


3. § A Rendelet 6 melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.


4. § Ez a rendelet 2018. szeptember 1. napján lép hatályba. 


Tiszacsege, 2018. augusztus 31.
                                Szilágyi Sándor                                                                        dr. Bóné Mónika

                                  polgármester                                                                                   jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet
129.78 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!