nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2019 (XII.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2019-12-04 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2019 (XII.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
12/2019. (XII.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELTE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ 5/2018. (X.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 5/2018.(X.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


2.§

 (1) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek, akinek családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg:


   a) egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 % -át,

       (114.000 Ft)


  b) családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át

   (71.2500Ft.)”


2. § A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


 (3) A kérelmeket a támogatási döntést követően, tárgyév december hónap 9-én 16.00 óráig lehet benyújtani a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltségének ügyintézőjénél. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, vagy ezen a napon a hivatalban az ügyfélfogadás szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénylés keretében a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a feltételek fennállásáról.3.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!