nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (VII.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-13 - 2019-12-17
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (VII.4.) önkormányzati rendelete
„Jászberény Város egészségügyéért” ösztöndíjról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. A rendelet célja


1. §


A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszer keretében nappali tagozaton általános orvos szakon tanulmányokat folytató hallgatók számára Jászberény egészségügyi ellátása utánpótlásának biztosítása céljából „Jászberény Város egészségügyéért” ösztöndíjat (a továbbiakban: Ösztöndíj) alapít.


2. Az Ösztöndíj támogatásra való jogosultság feltételei, a támogatás mértéke


2. §


Ösztöndíj támogatásban részesülhet az az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszer keretében nappali tagozaton általános orvos szakon tanulmányokat folytató hallgató, aki

a) hallgatói jogviszonyát igazolja és

b) vállalja Ösztöndíj szerződés kötését.


3. §


A pályázónak vállalnia kell, hogy a szakképesítésének megszerzését követő 1 éven belül az Ösztöndíj folyósítás időtartamának megfelelő ideig a Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) egészségügyi alapellátásában feladat-ellátási szerződés keretében vagy a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház (5100 Jászberény, Szelei út 2.) telephelyén, mint egészségügyi szolgáltatónál teljes munkaidejű foglalkoztatás keretében a szakképesítésének megfelelő szakorvosi tevékenységet végez.


    4. §


(1) Az Ösztöndíj a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 12 tanulmányi félévre pályázható meg, melyre vonatkozóan a felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazoláson „a hallgatói jogviszony megszűnésének – a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült időpontja” rovatban feltüntetett időpont az irányadó. 

(2) Az Ösztöndíj támogatás tanulmányi félévre, az első félév tekintetében szeptember 1. és február 28. közötti 6 hónapra, valamint a második félév tekintetében március 1. és augusztus 31. közötti 6 hónap időtartamra szól, folyósítására havonta kerül sor a 7. § (1) bekezdés szerint, amennyiben a támogatott

a) jogosultsága nem szünetel, illetve nem szűnt meg,

b) aktív hallgatói jogviszonyát a felsőoktatási intézmény által kiadott eredeti hallgatói jogviszony igazolással az adott tanulmányi félévre igazolta, és

c) adott tanulmányi félév teljesítését hitelt érdemlően igazolta.


5. §


(1) Az Ösztöndíj évente legfeljebb 2 hallgató számára állapítható meg.

(2) Az Ösztöndíj támogatás mértéke havonta az első négy tanulmányi félévben a mindenkori garantált bérminimum 30%-a. Az ötödik félévtől havonta a mindenkori garantált bérminimum 60%-ával azonos összeg.


3. Az Ösztöndíj igénylése, a pályázatok elbírálása


6. §


(1) Az Ösztöndíj iránti pályázat benyújtására a pályázati felhívást a Humán Erőforrás Bizottság minden év augusztus 20. napjáig teszi közzé.

(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a) a pályázat benyújtásának határidejét és módját, a határidő elmulasztásának jogkövetkezményét,

b) az Ösztöndíj havi összegét,

c) a pályázatok elbírálásának határidejét és rendjét,

d) az Ösztöndíjjal járó lényeges kötelezettségeket, valamint azok megszegéséhez fűződő jogkövetkezményeket.

(3) A pályázati kiírást közzé kell tenni a városháza hirdetőtábláján és hivatalos honlapján (www.jaszbereny.hu), a Jászkürt Újságban, valamint közzé tehető az orvos képzőhelyeken, illetve azok hivatalos honlapján.

(4) A pályázat benyújtásának határideje minden év október 15. napja. Amennyiben a határidő napja szabadnapra vagy munkaszüneti napra esik, a határidő a következő munkanapon jár le. A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő, a leteltét követően érkező pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód.

(5) A pályázatot az 1. melléklet szerinti Pályázati adatlapon kell benyújtani.

(6) A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

a) hiánytalanul kitöltött és aláírt Pályázati adatlap,

b) hallgatói jogviszony igazolás, mely tartalmazza „a hallgatói jogviszony megszűnésének – a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült időpontja” rovatban az időpont megjelölését,

c) előző félévről/félévekről a lezárt leckekönyv másolata, vagy az azzal egyenértékű azonos információkat tartalmazó, az illetékes tanulmányi osztály által hitelesített eredeti dokumentum,

d) amennyiben a hallgató még nem rendelkezik lezárt félévvel, akkor a felvételt igazoló okirat hitelt érdemlő másolati példánya.

(7) A benyújtott érvényes pályázatokról a Humán Erőforrás Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület minden év október 31. napjáig dönt. A döntésről a pályázókat értesíteni kell.

(8) Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:

a) nem az 1. melléklet szerinti Pályázati adatlapon került benyújtásra,

b) a pályázó a pályázathoz – a hiánypótlásra történő felszólítást követő 5 munkanapon belül - nem csatolta a (6) bekezdés a)-d) pontok szerinti dokumentumokat, vagy

c) a pályázat a benyújtási határidőt követően került benyújtásra.

(9) A döntést követő 15 napon belül az Önkormányzat a nyertes pályázóval Ösztöndíj keretszerződést köt.

(10) Az Ösztöndíj szerződés főbb tartalmi elemei:

a) a hallgatói jogviszony szünetelése (halasztás, külföldi ösztöndíj) vagy megszüntetése esetén az ösztöndíjas bejelentési kötelezettsége,

b) a nem teljesített tanulmányi félév, vagy meg nem szerzett diploma esetén az ösztöndíjas bejelentési kötelezettsége,

c) a hallgatói jogviszony félévenkénti igazolása,

d) a képesítésének, szakképzettségének megszerzése esetén az ösztöndíjas bejelentési kötelezettsége,

e) a tervezett szakképesítés megnevezése, megszerzésének várható időpontja,

f) szerződésszegés jogkövetkezményei.

(11) A szerződésszegés tudomásra jutását követően haladéktalanul intézkedni kell az Ösztöndíj folyósításának felfüggesztése, megszüntetése, illetve a jogtalanul felvett Ösztöndíj visszafizetése iránt.

(12) A Képviselő-testület kérelem alapján a tervezett szakképesítés megnevezését, illetve a szakképzettség megszerzésének szerződésben vállalt határidejét módosíthatja, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségét önhibáján kívüli ok miatt nem tudja teljesíteni.


4. Az Ösztöndíj folyósítása


7. §


(1) A tanulmányi félévre járó Ösztöndíj a hallgató nevére szóló bankszámlára történő utalással kerül kifizetésre minden hónap 15. napjáig.

(2) Az Ösztöndíj kizárólag az aktív hallgatói, tanulói jogviszony időtartama alatt folyósítható. A hallgatói, tanulói jogviszony passziválása esetén az Ösztöndíj folyósítása felfüggesztésre kerül.

(3)[1] Az Ösztöndíj folyósításának ideje alatt az Ösztöndíjban részesülő hallgató köteles a hallgatói jogviszonyában történt változást követő 30 napon belül az Önkormányzatnak bejelenteni, illetve az Önkormányzat írásbeli felszólítására a hallgatói jogviszonyának fennállását eredeti hallgatói jogviszony igazolás benyújtásával igazolni. Az Ösztöndíjban részesülő hallgató a jogviszony igazolást az Önkormányzat felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles benyújtani.

(4) Az Ösztöndíj fedezete a költségvetési rendeletben a tárgy évre járó Ösztöndíj vonatkozásában külön soron, a következő éveket terhelő Ösztöndíj kötelezettségvállalásként kerül biztosításra.


5. Az Ösztöndíjban részesülő személy kötelezettsége


8. §


(1) Az Ösztöndíjban részesülő hallgató köteles a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. §-ában meghatározott állam által támogatott tanulmányi időtartamon belül az általános orvosi képesítést megszerezni, és azt a megszerzést követő 30 napon belül a diploma másolatával igazolni.

(2) Az Ösztöndíjban részesült általános orvosi diplomával rendelkező személy köteles a képesítés megszerzését követő 1 éven belül a szakképzését az ÁEEK által a szakképzés lefolytatására munkavégzési helyként elsődlegesen kijelölt, az adott szakképzés vonatkozásában akkreditációval rendelkező egészségügyi szolgáltatónál - amennyiben a választott szakterület alapján lehetséges, akkor a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház (5100 Jászberény, Szelei út 2.) telephelyén - megkezdeni.

(3) Az Ösztöndíjban részesült szakorvos és háziorvos köteles a szakorvosi képesítés megszerzését követő 30 napon belül a szakképzettséget igazolni és a szakorvosi képesítésének megszerzését követő 1 éven belül az Önkormányzat egészségügyi alapellátásában feladat-ellátási szerződés keretében vagy a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház (5100 Jászberény, Szelei út 2.) telephelyén, mint egészségügyi szolgáltatónál teljes munkaidejű foglalkoztatás keretében a szakképesítésének megfelelő szakorvosi tevékenységet végezni.

(4) A (3) bekezdés szerinti munkavégzési lehetőségről az Önkormányzat - szükség esetén a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház (5100 Jászberény, Szelei út 2.) közreműködésével - írásban értesíti az Ösztöndíjban részesült személyt, aki köteles azt haladéktalanul elfogadni.

(5) Az Ösztöndíjban részesült személy köteles a jászberényi egészségügyi ellátás biztosítását elősegítő munkavégzésre irányuló jogviszonyát az Ösztöndíj folyósítással megegyező időtartamban fenntartani, és a jogviszony fennállását félévente munkáltatói igazolással igazolni.

(6) Az Ösztöndíjban részesült személy köteles az Önkormányzattal együttműködni, hallgatói jogviszonyát félévenként igazolni, hallgatói jogviszonyában, vagy a pályázati eljárás során kezelt adataiban bekövetkezett változást a változástól számított 30 napon belül írásban bejelenteni.

(7) Amennyiben az Ösztöndíjban részesülő a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére megállapított határidő alatt gyermekgondozást segítő ellátásra, csecsemőgondozási díjra, vagy gyermekgondozási díjra jogosult, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének a határidejét az ellátásra való jogosultság megszűnésétől kell számítani.


6. Az Ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése


9. §


(1) A visszafizetési kötelezettség az ösztöndíjas számára folyósított támogatás összegére terjed ki, amely után a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § rendelkezése szerinti kamatot köteles fizetni. Az Ösztöndíjban részesülő személyt visszafizetési kötelezettség terheli, ha:

a) tanulmányait megszünteti, vagy hallgatói jogviszonya egyéb okból a diploma megszerzése nélkül megszűnt,

b) a 8. § (1) bekezdésben meghatározott időtartamon belül nem szerez végzettséget,

c) az Ösztöndíj szerződésben megjelölt szakképzésben tanulmányait nem folytatja, nem szerez szakorvosi végzettséget,

d) a 6. § (10) bekezdés a)–d) pontjában foglalt tájékoztatási és igazolási kötelezettségének nem tesz eleget,

e) a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy az Önkormányzatot bármilyen módon megtévesztette,

f) az Ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését bármely okból kéri,

g) a 8. § (2)-(3) és (5) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

h) az Ösztöndíjban részesülő hallgató a jogviszony fennállását a 7. § (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem igazolja és mulasztását az Önkormányzat igazolásra történő felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül sem pótolja.

(2) Az Ösztöndíjat - az (1) bekezdés szerinti kamattal növelten - egy összegben, 30 napon belül kell visszafizetni.


10. §


Az Ösztöndíjjal kapcsolatos döntés-előkészítő, végrehajtási és adminisztrációs feladatokat a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Humán és Önkormányzati Igazgatási Irodája látja el.


7. Záró rendelkezések


11. §


A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.[1]

A rendelet szövegét a 15/2019. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. szeptember 13-tól.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet_12_2019_r
15.18 KB
Általános indokolás_12_2019_r
12.94 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!