nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
1/2017 (II.10..)
Hatályos:2017-03-23 - 2017-08-31
1/2017 (II.10..)
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Vérteskethely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról


Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26 §- ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésben, 92. § (1)-(2) bekezdésben és 132. § (4) bekezdés d), g) pontjában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) és (2) bekezdésében, 29. § (1), (2) és (3) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

Általános rendelkezések


1. Értelmező rendelkezések


1. § E rendelet alkalmazásában


a.)    létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került az a személy, aki személy elleni bűncselekmény áldozata, valamint ha az általa lakott ingatlanát elemi kár érte, melynek következtében ideiglenesen lakhatatlanná vált, illetve ennek elkerülése érdekében azonnali beavatkozás szükséges

b.)    tartósan létfenntartási gonddal küzd az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem a kérelem beadását megelőző 3 hónapon keresztül nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élő esetén 120%-át

c.)    időszakosan létfenntartási gonddal küzd az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a kérelem beadását megelőző hónapban nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élő esetén 120%-át.


2. Eljárási rendelkezések


2. § (1) Az ellátások iránti kérelmeket a Császári Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: hivatal) lehet benyújtani. A szociális ellátások igénylését elektronikus úton nem lehet intézni.

(2) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az Önkormányzat, valamint annak intézményei, továbbá a településen működő köznevelési, egészségügyi szervezetek egymással, és a civil szervezetekkel kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kötelesek kezdeményezni.

(3) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, és az erre vonatkozó – e rendeletben előírt tartalmú - igazolásokat becsatolni, illetve ennek hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni.

(4) A jövedelem igazolásához csatolni kell:

a)      a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 10. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendszeres jövedelemről a munkáltató igazolását,

b)      a járási hivatal, illetve a munkaügyi szerv által folyósított ellátásokról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a hatóság által kiállított igazolást,

c)      a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a Magyar Államkincstár, vagy az Egészségbiztosítási Pénztár, illetve a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által kiállított igazolást, ennek hiányában a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét vagy az utolsó havi bankszámla kivonatot,

d)     gyermektartást, illetve árvaellátást igazoló iratot,

e)      a kiskorú gyermek elhelyezéséről szóló jogerős ítéletet,

f)       külön élő házastársak esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát a különélésről,

g)       a 16 év feletti nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermek esetében iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony igazolást,

h)      egyéb nem rendszeres jövedelem igazolására a kérelmező írásbeli nyilatkozatát.


3. § A kérelmek benyújtása írásban történhet, melynek tartalmaznia kell rövid indoklást is. A kérelemhez benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a hivatal ellenőrzi.


4. § A támogatás folyósítása a támogatás megállapítását követő 5 napon belül bankszámlára utalással, a hivatal házipénztárában történő kifizetéssel gyógyszer-, vásárlási utalvány formájában, vagy a jogosult közvetlen költségeinek átvállalásával történhet, ha az adott ellátást e rendelet másképp nem szabályozza.


II. FEJEZET

3. Pénzbeli ellátások


1. Települési támogatás

a gyógyszerkiadások viseléséhez


5. § (1) Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, szociális rászorultság esetén, havi rendszerességgel, a jogosult számára települési támogatást nyújt a gyógyszerkiadások viseléséhez.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti települési támogatás megállapítását a polgármesterre ruházza át.


6. § (1) A gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás (a továbbiakban: gyógyszertámogatás) iránti kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A gyógyszertámogatás megállapításához mellékelni kell

          a) a család jövedelmére vonatkozó jövedelemigazolását,

          b) a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy a kérelmező által havonta rendszeresen használt, a társadalombiztosító által támogatott gyógyszereinek térítési díja meghaladja a 6.000- Ft-ot.


7. § (1) Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek - a (2) bekezdés b.) pontjában írt feltételen túlmenően - családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén a 270 %-át.

(2) A gyógyszertámogatás havi összege 6.000- Ft. A támogatás összegét a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell a kérelmező számára kifizetni.

(3) A gyógyszertámogatást a kérelem benyújtása napjától kezdődően tárgyév december 31. napjáig kell megállapítani. Újabb kérelem beadására tárgyévet követően van lehetőség.


8. § (1) Nem jogosult gyógyszertámogatásra a kérelmező, ha a járási hivatal által megállapított, az Szt. 49. §- ától 52. §- áig szabályozott közgyógyellátásban részesül.

(2) A gyógyszertámogatást meg kell szüntetni, ha a támogatásban részesülő személy meghal, vagy a 6-7. §- ában megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.


(3) Az (2) bekezdésben megjelölt esetekben a gyógyszertámogatást a változás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. A gyógyszertámogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel.


2. Rendkívüli települési támogatás


9. § (1) Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, szociális rászorultság esetén a jogosult számára rendkívüli települési támogatást (a továbbiakban: rendkívüli települési támogatás) nyújt:

          a) rendkívüli élethelyzethez, időszakos, vagy tartós létfenntartási gondhoz,

          b) temetési költségek viseléséhez,

          c) gyermekszületéshez,

          d) óvodáztatáshoz,

          e) beiskolázáshoz,

          f) tankönyvhöz

          g) első lakáshoz jutáshoz, első megszerzett lakás felújításához

          h) decemberi többletkiadásokhoz

          i) szociális étkeztetéshez

          j) hulladékszállításhoz.


(2) Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve munkanélküliként a munkahely keresés céljából nem működik együtt a Kisbéri Járási Hivatal Munkaügyi Központjával.


(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés b)-j) pontjai szerinti települési támogatások megállapítását a polgármesterre ruházza át.


10. § (1) A rendkívüli települési támogatás megállapításához mellékelni kell

a) a család jövedelemigazolását,

b) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetről szóló orvosi, iskolai, vagy hatósági igazolást, vagy nyilatkozatot

c) temetési költségek viseléséhez a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát,

d) gyermekszületéshez a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

e) óvodáztatáshoz a gyermek beíratásáról és óvodalátogatásról szóló igazolást,

f) beiskolázáshoz iskolalátogatási, vagy hallgatói jogviszony igazolást,

g) tankönyv támogatáshoz a tankönyvcsomag Könyvtárellátó Nonprofit Kft. által kiállított számláját

h) első lakáshoz jutási támogatáshoz a szándékot bizonyító okiratot, valamint a bekerülés költségrészletezését, első megszerzett lakás felújításához az ingatlan tulajdoni lapját, vagy az adás-vételi szerződést

i) hulladékszállításhoz a közszolgáltató által kiállított számlát.


11. § (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakos, vagy tartós létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújtott települési támogatás egyszeri hozzájárulás azoknak, akik anyagi segítségre szorulnak. A települési támogatás személyenként évente legfeljebb 4 alkalommal állapítható meg. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére nyújtott rendkívüli települési támogatás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át. A támogatás iránti kérelem a rendelet 2. melléklete.

(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében az adott évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig azon személyek részére, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át, az alkalmanként jelentkező többletkiadásokhoz rendkívüli települési támogatást állapít meg.

(3) A létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, valamint az alkalmanként jelentkező többletkiadásokhoz nyújtott rendkívüli települési támogatás összege legalább 2.000- Ft, de legfeljebb 200.000- Ft lehet. A támogatás iránti kérelem a rendelet 3. melléklete.

(4) A rendkívüli támogatás nyújtható természetben is, étkezés, tűzifa, élelmiszer csomag, illetve gyógyszer utalvány formájában, ha a kérelmező összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a kérelmező a pénzbeli ellátást nem gyermekre, létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetének, időszakos, vagy tartós létfenntartási gondjának megszüntetésére fordítja.


12. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében az adott évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig a temetési költségek viseléséhez települési támogatást nyújt azon személyek részére, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át. A támogatás iránti kérelem a rendelet 4. melléklete.

(2) A temetési költségek viseléséhez nyújtott támogatás összege: 30.000- Ft.

(3) A temetési költségek viseléséhez nyújtott támogatás nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.

(4) A temetési költségek viseléséhez megállapított támogatás megállapításának, vagy elutasításának tényét, az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni, és a kérelmező részére vissza kell adni.


13. § Az önkormányzat költségvetési rendeletében az adott évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig 30.000,- Ft települési támogatás illeti meg a gyermeket szülő anyát, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át. A kérelmet a szülést követő 30 napon belül kell benyújtani a hivatalba. A határidő jogvesztő. A támogatás iránti kérelem a rendelet 5. melléklete.


14. § (1) Az önkormányzat az adott évre szóló költségvetési rendeletében az ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig az önkormányzat fenntartásában lévő intézménybe beíratott óvodás gyermek szülője, vagy törvényes képviselője részére, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át, évente egy alkalommal, óvodáztatási támogatást nyújt, melynek célja, hogy a támogatás a gyermeket gondozó családnak a gyermek óvodai beíratásával, rendszeres óvodába járásával kapcsolatban jelentkező többletkiadásához részben hozzájáruljon. A támogatás iránti kérelem a rendelet 6. melléklete.

(2) A támogatáshoz a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek óvodai beíratását köteles igazolni. A kérelem és az igazolás beadására tárgyév szeptember 01. és október 30. napja között van lehetőség. A beadási határidő jogvesztő.

(3) Az óvodáztatási támogatás összege 10.000- Ft.


15. § (1) Az önkormányzat az adott évre szóló költségvetési rendeletében az ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig azon személyek részére, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át, évente egy alkalommal, beiskolázási támogatást nyújt, melynek célja, hogy a támogatás a gyermeket gondozó családnak a gyermek iskolai tanulmányaival kapcsolatban jelentkező többletkiadásához részben hozzájáruljon. A támogatás iránti kérelem a rendelet 7. melléklete.

(2) A támogatást az általános iskola vagy középiskola nappali tagozatos tanuló szülője vagy más törvényes képviselője veheti igénybe.

(3) A beiskolázási támogatáshoz a szülő vagy más törvényes képviselő a tanulói jogviszonyt köteles igazolni. A kérelem, és az igazolás beadására tárgyév szeptember 01. és október 30. napja között van lehetőség. A beadási határidő jogvesztő.

(4) A beiskolázási támogatás összege 10.000- Ft.


16. § (1) Az önkormányzat az adott évre szóló költségvetési rendeletében az ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig azon személyek részére, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át, tankönyv támogatást nyújt, melynek célja, hogy a támogatás a gyermeket gondozó családnak a gyermek iskolai tanulmányaival kapcsolatban jelentkező többletkiadásához részben hozzájáruljon. A támogatást az általános iskolában vagy középiskolában tanuló gyermek szülője vagy más törvényes képviselője veheti igénybe. A kérelem és az igazolás beadására tárgyév szeptember 01. és október 30. napja között van lehetőség. A beadási határidő jogvesztő. A támogatás iránti kérelem a rendelet 8. melléklete.

(2) A támogatás összege a szülő, vagy törvényes képviselő által megfizetett, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. által átadott tankönyvcsomag költsége.


17. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében az adott évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig - az önálló otthon megteremtésének céljából - egyszeri, vissza nem térítendő települési támogatást nyújt azon a házastársak, élettársak, gyermekeiket egyedül nevelő szülők részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át nem haladja meg, és akik együttesen vagy külön-külön sem rendelkeztek, rendelkeznek lakásingatlannal, jövedelmük, és vagyoni viszonyuk nem teszi lehetővé az önálló otthon teremtését. A támogatás iránti kérelem a rendelet 9. melléklete.

(2) A támogatás csak Vérteskethely település közigazgatási területén használható fel.

(3) E § szerinti támogatás adható:


a)      lakásépítésre,

b)      lakásvásárlásra,

c)      az első megszerzett lakás felújítására.


A támogatás csak egy jogcímen vehető igénybe. Az első megszerzett lakás felújítására vonatkozó támogatás az ingatlan megszerzésétől számított 6 hónapon belül vehető igénybe. A határidő jogvesztő. Az ingatlan megszerzését a kérelmező tulajdoni lappal, vagy adás-vételi szerződéssel köteles igazolni.

(4) A támogatás összege 100.000,- Ft.

(5) A támogatással érintett ingatlan a támogatás folyósításától számított 5 évig csak az önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával idegeníthető el. Amennyiben az ingatlant elidegenítik, a kedvezményezett köteles e tényt a hivatalban 15 napon belül bejelenteni és a támogatási összeg időarányos részét 30 napon belül egy összegben visszafizetni az önkormányzat részére.

(6) Lakás építése esetén a megállapított támogatás kifizetésére a lakás hatósági használatba vételi engedély kiadása után kerül sor.


18. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében az adott évi ellátottak pénzbeli kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig a 0-14 éves korú gyermek szülője, vagy törvényes képviselője részére, valamint azon 65. életévét betöltött személy részére, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át, december hónapban egyszeri települési támogatást állapít meg. A kérelem beadására tárgyév december 1. napjától december 11. napjáig van lehetőség. A kérelemről a polgármester december 15. napjáig dönt. A támogatás iránti kérelem a rendelet 10. melléklete.

(2) A támogatás összege legfeljebb 20.000,- Ft.

(3) A támogatás egy családban 1 személynek állapítható meg.


19. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében az adott évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig azon szociális étkezést igénybe vevők esetében, ahol az igénybe vevő havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %- át, a megállapított intézményi térítési díjból adagonként 100,- Ft kedvezményt biztosít. A támogatás iránti kérelem a rendelet 11. melléklete. Az önkormányzat költségvetési rendeletében az adott évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig azon szociális étkezést igénybe vevők esetében, ahol az igénybe vevő egyedülálló, és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, a megállapított intézményi térítési díjnak megfelelő összegű támogatást biztosít adagonként.

(2) A támogatást a kérelem benyújtása napjától kezdődően tárgyév december 31. napjáig kell megállapítani. Újabb kérelem beadására tárgyévet követően van lehetőség.


20. § ( 1 ) Az önkormányzat az adott évre szóló költségvetési rendeletében az ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig azon 65 év feletti személyek részére, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át, támogatást nyújt a hulladékszállításhoz. A támogatás iránti kérelem a rendelet 12. melléklete.

( 2 ) A támogatás összege a közszolgáltató által a 80, vagy a 110 literes edényzetre vonatkozó hulladékszállításról - a 65 év feletti személy részére - kiállított számla szerinti díj 50 %-a. A támogatás a rendszeres hulladékszállítással össze nem függő költségre nem adható. A támogatás egy háztartásban egy 65 év feletti személy által kötött közszolgáltatási szerződésre és csak a tárgyévi számlák tekintetében vehető igénybe.

III. FEJEZET

4. Természetben nyújtott szociális ellátások


1. Köztemetés


21. § Az önkormányzat méltányosságból, amennyiben az eltemettetésre kötelezett személyi havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, eltekint a temetési költség megtérítésétől.


IV. FEJEZET

5. Szociális szolgáltatások


1. Étkeztetés


22. § (1) Az étkeztetést a rászorult kérelme alapján az önkormányzat biztosítja. Az ellátások igénybevétele, illetve megszüntetése iránti kérelmet a hivatalnál kell benyújtani. A kérelem előterjeszthető szóban és írásban egyaránt.

(2) Az Szt. 62. § (1) bekezdésében megállapított feltételek fennállása esetén az önkormányzat étkeztetést nyújt minden jogosultnak, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

          a) aki betöltötte 65. életévét,

          b) korhatárra tekintet nélkül:

            ba) egészségi állapota, vagy

            bb) fogyatékossága, vagy

            bc) pszichiátriai betegsége, vagy

            bd) szenvedélybetegsége, vagy

            be) hajléktalansága

indokolja.

(3) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány másolatával igazolja, hogy 65. életévét betöltötte.

(4) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos, kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben, vagy teljesen gondoskodni nem tud.

(5) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki

a)    fogyatékossági támogatásban részesül

b)   vakok személyi járadékában részesül

c)    emelt összegű családi pótlékban részesül,

d)   utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.

(6) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget szakvéleménnyel kell igazolni.

(7) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik.

(8) A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat illetve nyilatkozatokat lehet elfogadni:

a)      (2) bekezdés ba) és bd) alpontokban meghatározott esetekben háziorvosi, szakorvosi igazolást,

b)     a (2) bekezdés bb) alpontban meghatározott esetben fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, illetve magasabb összegű családi pótlékot megállapító, folyósítását igazoló határozatot, szakvéleményt, illetve iratot,

c)      a (2) bekezdés bc) alpontban meghatározott esetben pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményét,

d)     a (2) bekezdés be) alpontban meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi igazolványt, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás.

(9) A szociális étkeztetést igénybe vevő térítési díjat fizet. 

(10) A szociális étkeztetést meg kell szüntetni, ha

a) az ellátott jelzi, hogy az ellátást nem kívánja igénybe venni,

b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül legalább 2 hétig nem vette igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki orvosi igazolással, vagy

c) a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn.

(11) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti ellátás megállapítását a polgármesterre ruházza át.


2. Házi segítségnyújtás


23. § A házi segítségnyújtást a rászorult írásbeli kérelme alapján a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ intézmény tevékenységi körében biztosítja az önkormányzat. A szolgáltatás igénybevételére a Kisbér Város Önkormányzata által e tárgyban alkotott rendeletben foglaltak az irányadók.

3. Családsegítés


24. § Vérteskethely Község Önkormányzata a családsegítést a kistérségi társulás formájában működő Alapellátási Központ működésével biztosítja. A szolgáltatás igénybevételére a Kisbér Város Önkormányzata által e tárgyban alkotott rendeletben foglaltak az irányadók.


V. FEJEZET

6. Gyermekjóléti alapellátások


1. Gyermekjóléti Szolgálat


25. § Vérteskethely Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást a kistérségi társulás formájában működő Alapellátási Központ működésével biztosítja. A szolgáltatás igénybevételére a Kisbér Város Önkormányzata által e tárgyban alkotott rendeletben foglaltak az irányadók.


2. Gyermekek napközbeni ellátása


26. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását Vérteskethely Község területén a napközi otthonos óvoda biztosítja.

(2) A napközbeni ellátás iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki az intézmény szabályzatainak megfelelően dönt az ellátás biztosításáról.

(3) A kérelemre igénybe vett ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A fizetendő térítési díjak mértékét külön rendelet tartalmazza.


VI. FEJEZET


Záró rendelkezések


27. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete.


Vérteskethely, 2017. február 09.               Tóth János                                                                                           Dr. Cserhalmi Antal

              polgármester                                                                                                    jegyző


Kihirdetés napja: 2017. február 10.


                                                                                                                           Dr. Cserhalmi Antal

                                                                                                                                       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Szociális rendelet nyomtatványok
7.79 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!