nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006. (IV.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 -tól
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006. (IV.25.) önkormányzati rendelete
a temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzéséről

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 2005. évi XXI. törvénnyel módosított 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 41. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Kormányrendeletre, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendeletre figyelemmel - az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések

1.§.


/1/ A rendelet hatálya Balatonújlak Községben lévő önkormányzat tulajdonában álló, működő és lezárt temetőkre terjed ki, ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó törvény kötelezettségét teljesíti.


/2/ Balatonújlak községben az alábbi köztemetőbe lehet temetkezni:

018 hrsz.    1 ha 1730 m2  Önkormányzat Balatonújlak / működő/

/3/ Balatonújlak Község Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló temető fenntartásáról és üzemeltetéséről a saját maga gondoskodik.

2.§.


A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újra használatba vételére a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

Lezárt temető: Balatonújlak 182 hrsz-ú, 2219 m2 területű


3.§.

Az 1-2.§-ok alatti temető tulajdonosa a Balatonújlaki Községi Önkormányzat. / 1.sz. melléklet/Temetkezési szabályok

4.§.

     

/1/ A temetők területét csak a rendeltetési céljuknak megfelelően lehet használni. A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a működő  temetőben lehet.

/2/  A köztemető olyan létesítmény, amelyet azzal a céllal létesítettek, hogy abba bárki felekezeti vagy egyéb feltételekre tekintet nélkül eltemethető legyen.

/3/ A balatonújlaki köztemetőkben koporsós, hamvasztásos urnaelhelyezésre és az      emberi maradványok méltó elhelyezésére van lehetőség.

Temetési helyek

5.§.


/1/  A temető fenntartója gondoskodik a temetők területének felosztásáról, valamint  annak építészeti és kertépítészeti kialakításáról.


/2/  A temetőt sírhelytáblákra / parcella /, a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A temető fenntartója határozza meg, hogy az egyes sírhelytáblák, sírsorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva, ugyanakkor a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki.

/3/  A sírhelytáblákat, sorokat és a temetési helyeket a nyilvántartással való azonosíthatóság érdekében számozni kell. A számozást a helyszínen is fel kell tüntetni.

/4/  A sírhelytáblák között legalább 4 m széles gépjárművel is járható utat kell létesíteni.

/5/  A temetőt az épített és természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani és meg kell teremteni, illetve őrizni annak park jellegét.


Temetési helyek használata

6.§.


/1/  Koporsós temetésre használható temetkezési helyek lehetnek:

a) egyes sírhelyek,

b) kettes sírhelyek,

c) gyermek sírhelyek,

/2/ A koporsó egy holtest elhelyezését szolgálja.

/3/ Oldalirányú üreggel ellátott egyes, vagy kettes sírhelyet nem szabad létesíteni.

/4/  Elhamvasztott halottak hamvait, illetve a hamvakat tartalmazó urnákat temetőn belül:

a) koporsós sírhelyre rátemetéssel,

b) urnafalban,

c) urnasírhelyben és annak síremlékén urnafülkében lehet elhelyezni.

/5/  Az egyes temetési helyeken elhelyezhető koporsók, illetve hamvakat tartalmazó urnák száma összesen:

a) egyes sírhely esetében 2 felnőtt koporsó /mélyített sírban / és 2 urna /talajszint alatt elhelyezve /, vagy 1 felnőtt és 1 gyermekkoporsó és 2 urna /talajszint alatt elhelyezve /,

b) kettes sírhely esetében 4 felnőtt vagy gyermekkoporsó /mélyített sírba / és 4 urna        /talajszint alatt elhelyezve /,

c) gyermeksírhely esetében 2 gyermekkoporsó és 1 urna /talajszint alatt elhelyezve /,

d) urnasírhely esetében 2 urna talajszint alatt és 2 urna urnafülkében síremléken.


7.§.

/1/ A temetőben kialakítható sírhelyek méretei:


     a) felnőtt egyes sírhely:                 250 cm hosszú, 200 cm mély és 150 cm széles

           felnőtt kettes sírhely:                  250 cm hosszú, 200 cm mély és 250 cm széles

     felnőtt hármas sírhely:                250 cm hosszú, 200 cm mély és 350 cm széles

           Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felül lévő koporsó aljzata

           legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

     b)  gyermek sírhely:                        130 cm hosszú,200 cm mély és 115 cm széles

     c)  urna földbe temetésnél

           szegéllyel együtt:                        155 cm hosszú,100 cm mély és 115 cm széles

/2/  A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek a gyermek síroknál pedig 30 cm-nek kell lenni. A sírdomb magassága 50 cm lehet.

/3/  A mélyített felnőtt sírhelyre (2.20 m) a városi ÁNTSZ engedélye alapján még egy       koporsó temethető.

/4/ Újra betemetés esetében az eltemettetőnek a megtalált csontmaradványokról való rendelkezést a Ttv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) kormányrendelet 19. §. (5) bekezdése alapján biztosítani kell. Amennyiben az eltemettető nem a csontmaradványok díjmentes mélyebbre ásását választja, úgy a sírhelydíjon felül meg kell fizetnie az e rendelet 2. számú mellékletének c.) pontjában meghatározott díjtételt is.Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

8.§.


/1/ Az egyes temetési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre      kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

/2/  A rendelkezési jogosultság kezdési időpontja a megváltás napja:

     a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsó rátemetésétől számított 25 év,

     b) kettős sírhely esetén az utolsó rátemetés napjától számított 25 év,

     c) urnafülke és urnasírhely esetén 25 év,

     d) urnasírbolt 20 év

     e) sírbolt 60 év[1]

       Az egyszeri megváltás időtartama meghosszabbítható. A hosszabbítás időtartama megegyezik az előző bekezdésben rögzítettekkel, de urnarátemetés esetén attól kevesebb is lehet oly módon, hogy biztosított legyen a kötelező nyugvási idő. Urnarátemetés esetén a fizetendő díj az urnafülke használati díjának 50 %-a.

/3/  A temetési helyek használati joga magánszemélyek között nem ruházható át, nem örökölhető. (kivéve a kripta)


Síremlékek

9.§.


/1/ Síremléket szilárd alapra kell építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.

/2/   A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől mért maximum 15 cm, a       sírkert magassága a járdaszinttől mért 40 cm lehet.

/3/  A síremlék magassága a járdaszinttől:

  1. gyermeksíroknál      120 cm
  2. felnőtt síroknál         150 cm

       lehet.Nagyobb és építészeti vagy szobrászati szempontból jelentősebb sírjel /síremlék/ felállításához a kiemelt építési hatósági jogkörrel rendelkező város jegyzőjének engedélye szükséges, aki szükség esetén szakértőket is bevonhat a kérelem elbírálásába. Sírkápolna építésére  kivételes esetekben sem adható engedély.

/4/ A síremléknek meg kell felelnie a temető arculatának. Közízlést sértő formájú és        felírással ellátott síremléket felállítani nem szabad.

/5/ A temetőben az állampolgár tulajdona az általa létesített sírjel /síremlék/, így azok fenntartásáról, gondozásáról, helyreállításáról és eltávolításáról a létesítő, vagy annak örököse köteles gondoskodni a saját költségén.

/6/ A köztemetők területén - külön jogszabályban meghatározott telepengedély alapján       gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység végzésére - nem lehet telephelyet létesíteni, és ilyen tevékenységgel létrehozott terméket - a temetéshez szükséges kellékek kivételével - nem lehet forgalmazni. (Tv. 27. §. (6) bekezdés)


Kötelező nyilvántartások vezetése

10.§.


/1/Halottakat felravatalozni, eltemetni csak halott-vizsgálati bizonyítvány alapján és az anyakönyvezés után szabad.

/2/ A temetési okmányokat a temető üzemeltetője köteles nyilvántartásba venni és a temető fennállásáig megőrizni.

/3/ A temető üzemeltetője a temetőkről nyilvántartó könyvet, temetőtérképet tartozik vezetni. A közönség számára hozzáférhető helyen panaszkönyvet kell tartani.

/4/ A nyilvántartó könyv az alábbi adatokat tartalmazza: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt családi neve és utóneve, születési családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakhelyének a címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, a temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme, és a síremlékre vonatkozó bejegyzések. A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe bejegyzett (tárolt) személyes adatok biztonságáról.

/5/  A nyilvántartó könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be.

/6/ A temető üzemeltetője az általa vezetett nyilvántartások adatai alapján a temető      nyitvatartási ideje alatt köteles felvilágosítást adni az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőknek.


Temetési szolgáltatások

11.§.


/1/[2]

/2/ A rendelkezni jogosult dönt arról, hogy a temető üzemeltetőjének milyen szolgáltatását kívánja igénybe venni. A temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzat látja el.[3]

 /3/  A temetés módjára az elhunytnak életében tett nyilatkozata, annak hiányában a      temetésről gondoskodó személy rendelkezése az irányadó.

/4/  A temetési szolgáltatásokért díjat kell fizetni, melyet az üzemeltető, illetve a temet-      kezési szolgáltatást végzők állapítanak meg.

/5/ Amennyiben a temetés a Polgármesteri Hivatal költségén történik, a temetés módját a hivatal határozza meg.

/6/  Ravatalozni csak a temetőben az arra kijelölt helyen szabad.

/7/  A temetés időpontját a temető üzemeltetője az eltemettetővel kötött megállapodásban határozza meg.

/8/ A ravatalozót a temetés megkezdése előtt legalább 1 órával ki kell nyitni.

/9/ A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a búcsúztatás megkezdéséig nyitva lehet tartani, kivéve ha jogszabály máskép nem rendelkezik.

/10/  Az elhaltak szállítását, ravatalozását, eltemetését legnagyobb körültekintéssel, kí-        mélettel, a kegyeleti szokások betartásával kell végezni.A temetők rendje

12.§.


/1/ A temetőkben végzendő minden munkát - kivéve a hozzátartozók, vagy megbízottjuk részéről történő sírgondozást - a temető  üzemeltetőjének engedélyével  lehet végezni.

/2/  A temetők nyitva tartásának rendjét e rendelet  5.  számú melléklete tartalmazza.

/3/ Vasárnap és ünnepnapon a temetőkben ipari jellegű munka és célszállítás nem végezhető.

/4/ A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást  köteles tanúsítani. 

/5/  A temető üzemeltetője a saját tulajdonú eszközeinek és kellékeinek használatáért jogosult a temetkezési szolgáltatóktól díjat szedni.

/6/  A temetőkben építési, felújítási munkát végző vállalkozók munkánként e rendelet 3.  számú mellékletében foglalt költségtérítést kötelesek fizetni a temető üzemeltetőjének.

/7/  A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.

/8/  A temető tisztántartása az üzemeltető feladata. Az elvárásokat a fenntartóval kötött szerződésben részletesen fel kell sorolni.

/9/  A temető üzemeltetőjének engedélye nélkül, vagy attól eltérő módon végzett munka esetén a temető üzemeltetője

      a) a sírhely felett rendelkezni jogosultat megfelelő határidő kitűzésével felhívja a sérelmezett állapot megszüntetésére;

      b) a felhívás eredménytelensége esetén kezdeményezi a temető fenntartójánál a rendelkezni jogosult felelőségre vonását.

      /10/ A temetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit és ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. Munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot ne változzon. Amennyiben a szomszédos temetkezési hely sérül, úgy a kárt okozó köteles az eredeti állapotot helyreállítani. A munkavégzés ideje alatt a temetési helyek látogatását akadályozni nem lehet,  szükség esetén a munkálatokat fel kell függeszteni.

/11/  A temetési hely díszítésére virágtartók, sírlámpák elhelyezhetők. A sírhelyre csak        olyan egynyári és kétnyári vagy évelő lágyszárú virág, dísznövény, talajtakaró növény és cserje ültethető, melynek növekedési magassága nem haladja meg az 50 cm-t és nem terjed túl a sírhely határán. Fákat csak a temető fenntartója ültethet, és vághat ki.

/12/  Az egyes sírhelyek díszítését szolgáló tárgyak, növények, koszorúk eltávolítását        csak a rendelkezni jogosult, vagy megbízottja végezheti.

/13/ A sírhelyekről lekerülő hulladékot csak az arra kijelölt gyűjtőhelyen lehet elhelyezni.

/14/  Az építéssel / bontással / keletkező építési törmelék, hulladék és felesleges föld  az építés / bontás / befejezését követő azonnali elszállítása az építtető feladata.

/15/ A temetőben gépkocsin, motorkerékpáron, kerékpáron közlekedni tilos. A temető üzemeltetője e rendelkezés alól indokolt esetben építési anyag be- és kiszállítása, mozgáskorlátozottak szállítása, közlekedése, stb. / felmentést adhat.

/16/ A temető területére kutyát bevinni - a vakvezető kutyák kivételével - tilos.
Vegyes rendelkezések

13.§.


/1/ 10 éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

/2/  A temető rendjét szabályozó és egyéb közérdekű hirdetményeket a temető bejáratánál elhelyezett táblán kell közzétenni.

/3/ Tilos a temetőben:

        a. / a sírok, síremlékek és egyéb kegyeleti tárgyak, valamint a temető létesítményeinek, azok tartozékainak, valamint környezetének beszennyezése, rongálása, jogosulatlan áthelyezése, vagy eltávolítása,

         b./ szemetelni,

         c./ nem a temetőből származó hulladékot a temető területén elhelyezni,

         d./ reklámot, vagy hirdetést elhelyezni.


Szabálysértési rendelkezések

14.§.[4]


Záró rendelkezések

15.§.

/1/ Az itt nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

/2/ Ezen rendelet a következő mellékletekkel érvényes:

1./ sz. melléklet: Balatonújlak Községi Önkormányzat tulajdonát képező működő és lezárt temetőkről készült térképmásolatok, tulajdoni lapok

2./ sz. melléklet: az egyes temetkezési helyek megváltásának, újraváltásának díjai

3./sz. melléklet: temetők nyitvatartási rendje

/3/ Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a temetőkről és temetkezésekről szóló 11/2000.( XI.27.) rendelet érvényét veszti.

/4/ Jelen rendelet kihirdetéséről, annak az önkormányzat hirdetőtábláján való közzétételével a jegyző gondoskodik.

/5/ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.[5][1]

Beiktatta a 21/2007.(XII.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a; hatályos 2008. január 1. napjától.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 21/2007.(XII.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a; hatálytalan 2008. január 1. napjától.

[3]

Megállapította a 21/2007.(XII.10.) önkormányzati rendelet 3. §-a; hatályos 2008. január 1. napjától.


[4]

Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdés f) pontja, hatálytalan 2012. május 31. napjától.

[5]

Megállapította a 10/2009.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a;hatályos 2009. szeptember 1. napjától.
Csatolmányok

Megnevezés méret
2. melléklet
13.28 KB
3. melléklet
12.7 KB
4. melléklet
12.8 KB
5. melléklet
12.9 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!