nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015 (XI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 - 2016-01-07
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015 (XI.25.) önkormányzati rendelete
A települési adóról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

27/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a települési adóról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1./A. § (1) bekezdésében, valamint 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörben a következőket rendeli el:


1. Az adó bevezetése, hatálya


1. § Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Martonvásár város közigazgatási területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1/A. §-a szerinti települési adót vezet be határozatlan időre.

2. § Adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó, az ingatlan-nyilvántartásban szántó művelési ágba sorolt földrészletként, alrészletként nyilvántartott termőföld (a továbbiakban: föld).

3. § (1) Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján a föld tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.


2. Az adó alapja és mértéke


4. § (1) Az adó alapja a földnek az ingatlan-nyilvántartásban m2-ben meghatározott nagysága.

(2) Az adó évi mértéke 0,5 Ft/m2.


3. Adómentesség


5. § (1) Mentes az adó alól az az adóalany, akinek a Martonvásár közigazgatási területén tulajdonában lévő földek területének nagysága összesen a 3 hektárt nem haladja meg.


4. Eljárási rendelkezések


6. § (1) Az adót az adóalany e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon önadózással állapítja meg az ingatlan-nyilvántartásban a tárgyév első napján nyilvántartott adatok alapján.

(2) Amennyiben az adóalany az adófizetési kötelezettségének keletkezését önként nem vallja be, adófizetési kötelezettségének megállapítására az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján kerül sor.  

(3) A földadót évente két egyenlő részletben kell megfizetni Martonvásár város települési adó beszedési számlájára.

(4) Az első részlet fizetési határideje minden év március 15., a második részlet fizetési határideje minden év szeptember 15. napja.

(5) A földadó bevezetésének évében az adóalany az év február 28. napjáig köteles az adó megállapításához szükséges valamennyi adatot szolgáltatni az adott év január 1-jei állapotának megfelelően.

(6) Az adóalanynak nem kell újabb bevallást tennie mindaddig, ameddig a földadót (adókötelezettséget) érintő változás nem következett be.

(7) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


  1. Záró rendelkezés


7 .§ Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.                         Dr. Szabó Tibor                                              Miklósné Pető Rita

                           polgármester                                                        aljegyző    


Kihirdetve:     2015. november 25.                                                                                 

                                                                                                 Miklósné Pető Rita

                                                                                                           aljegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!