nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-15 - 2018-02-25
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló

29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 6. § (1) bekezdésének a) pontja ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ad) a kiskorú gyermek vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt (a továbbiakban: fiatal felnőtt) táboroztatásához;”

2. § Az Ör. 20. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke – a testnevelés, ének-zene, képzőművészet-rajz, vizuális nevelés, technika, dráma, magatartás és szorgalom tárgyak, osztályzatok nélkül - számított tanulmányi átlaga legalább 4,00 vagy a tantárgyi követelményeket legalább 75 %-os szinten teljesítette.” Nem részesíthető támogatásban az, aki szöveges értékeléssel rendelkezik.”

3. § Az Ör. 20/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Pályázat útján a martonvásári székhellyel rendelkező vagy Martonvásáron tevékenykedő sportegyesületben sportoló 18 év alatti gyermeke után, évente legfeljebb kettő alkalommal támogatásban részesíthető az a törvényes képviselő…”

4. § Az Ör. 20/B. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga a pályázatot megelőző tanítási félévben testnevelésből 5,00.”

5. § Az Ör. az alábbi 22/A. §-sal egészül ki:

„22/A. § (1) Pályázat útján nevelésbe vett kiskorú gyermek vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt – törvényes képviselője által benyújtott kérelmére - évente egy alkalommal támogatásban részesíthető táboroztatás költségeihez való hozzájárulás céljából a meghatározott feltételek együttes fennállása esetén, ha

a) a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

b) a családtámogatási ellátáson, árvaellátáson és gondozási díjon kívül egyéb bevétellel, jövedelemmel nem rendelkezik.

(2) A támogatás összege gyermekenként, fiatal felnőttenként évente legfeljebb 50.000.-Ft.

(3) A pályázatot a rendelet 10. melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.

(4) Jelen paragrafus alapján nyújtott támogatás kizárólag célhoz kötötten, a törvényes képviselő által pályázatában megjelölt táboroztatás költségeinek fedezésére használható fel, mellyel a törvényes képviselő köteles elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül.

(5) Aki a jelen paragrafus (4) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak a pályázat benyújtásától számított kettő évig az e rendelet alapján jelen

paragrafus szerinti pályázati úton igényelhető települési támogatásban való pályázati részvétele kizárt.

(6) A pályázónak igazolást kell becsatolnia a tábor szervezetőjétől arra vonatkozóan, hogy a gyermek, fiatal felnőtt táboroztatását vállalja, illetve az igazoláson fel kell tüntetnie a tábor költségét és időbeli intervallumát.”

6. § Az Ör. 25. § f) és l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint az alábbi m) és n) pontokkal egészül ki:

„f) iskoláztatáshoz, óvodáztatáshoz, …

l) nevelésbe vett kiskorú vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt iskoláztatásához, továbbá fogyatékkal élő gyermek habilitációs-rehabilitációs ellátásához, speciális terápiás foglalkozásainak, eszközeinek költségéhez,

m) tűzifavásárláshoz,

n) egyebekhez.”

7. § Az Ör. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Rendkívüli települési támogatásban az a személy részesíthető, ahol a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelemhatár – kivéve a jelen rendelet 25. § l) pontja esetén - nem haladja meg”….

8. § Az Ör. 26. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) az egy háztartásban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,”

9. § Az Ör. 26. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) gyermekét, (gyermekeit) egyedül nevelő szülő, továbbá olyan család esetén, ahol fogyatékos vagy tartósan beteg személy él az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át”

10. § Az Ör. 26. § (1) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%- át,”

11. § Az Ör. az alábbi 26. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelemhatára nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%- át,”

12. § Az Ör. az alábbi 26. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Jelen rendelet 25. § l) pontja esetén – a rendelet 26. §-ában foglaltaktól eltérően - rendkívüli települési támogatásban részesíthető azon nevelésbe vett kiskorú gyermek vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt, aki a családtámogatási ellátáson, árvaellátáson és gondozási díjon kívül egyéb bevétellel, jövedelemmel nem rendelkezik.”

13. § Az Ör. 28. § (2) bekezdés b) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) nem haladhatja meg a 25. § b) pontja szerint megállapított támogatás esetén a 75.000,- Ft- összeget.”

14. § Az Ör. 29. § (1) bekezdésének j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint az alábbi k) ponttal egészül ki:

„j) gyámhatóság gondnokkirendelő, nevelésbe vételt elrendelő, utógondozói ellátást elrendelő határozatát, továbbá orvosi, szakorvosi javaslatot a fogyatékkal élő gyermek habilitációs-rehabilitációs ellátásának szükségességéről,

k) az a)-j) pontokba nem tartozó célokra igényelt támogatás esetén a cél típusának megfelelő igazolást.”

15. § Az Ör. 3. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

16. § Az Ör. 4. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

17. § Az Ör. 5. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

18. § Az Ör. 6. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

19. § Az Ör. 7. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

20. § Az Ör. 8. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

21. § Az Ör. e rendelet 7. melléklete szerinti 10. melléklettel egészül ki.

22. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.K.m.f.

                                     


                        Dr. Szabó Tibor                                              Miklósné Pető Rita

                          polgármester                                                         aljegyző


Kihirdetve: 2018. február 14.

                                                                                                 Miklósné Pető Rita

                                                                                                          aljegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
21.15 KB
2. melléklet
20.88 KB
3. melléklet
21.17 KB
4.melléklet
23.56 KB
5.melléklet
21.14 KB
6.melléklet
21.57 KB
7.melléklet
23.78 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!