nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-22 - 2017-12-23
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2017. (X. 26.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése  és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


  1. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2017. (X. 26.)Önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe az e rendelet által meghatározott 2. § (1) bekezdés lép: 

„2. § (1) Az önkormányzat a rendelkezésre  álló keret mértékéig a rászoruló személyeket vissza nem térítendő természetbeni támogatásként 1 erdei m3 szociális tűzifa segélyben részesíti. A támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.”


2. § A R. 2. § (3) bekezdése helyébe az e rendelet által meghatározott 2. § (3) bekezdés lép:

„(3) A 2 § (2) bekezdésében foglaltakon túl, támogatásban részesül az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme:

a) egyedül élő illetve gyermekét egyedül nevelő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 375 %-át nem haladja meg,

b) kettő vagy több együtt élő személy esetében a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 300 %-át nem haladja meg.”


3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.


Kulcs, 2017. december 21.Jobb Gyula s. k.                                                                                        Dr. Árva Helga s. k.

polgármester                                                                                      jegyző                                                                                                                                                                                                                              


Záradék:

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2017 december 1. napjától 2017. december 20.     

napjáig a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.


A rendelettel kapcsolatosan bejelentés, észrevétel nem érkezett.


Kulcs, 2017. december 21.
A rendeletet kihirdettem 2017. december 21.  napján.


Dr. Árva Helga  s. k.

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!