nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018 (II.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-10-02 - 2018-10-02
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018 (II.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése


1.  § [2]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 523.868.752 forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 441.313.460 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 523.868.752 forintban állapítja meg. 

 (2) A 2018. évi költségvetés hiánya 82.555.292 forint, melyből a folyó évi hiány  82.555.292 forint.
  (3) A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány)  igénybevételével finanszírozza.


2.  § [2]

(1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:
        a)  önkormányzat működésének támogatása 172.708.463 Ft
        b) közhatalmi bevételek 44.707.689 Ft
        c) működési bevételek  17.836.000 Ft   
       d) működési célú átvett pénzeszközök 18.759.012 Ft
        e) felhalmozási bevételek 522.000 Ft
        f) felhalmozási célú támogatások    186.780.296 Ft
        g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  működésre 66.631.292 Ft  
        h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  felhalmozásra     15.924.000 Ft
        
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
           a) a kötelező feladatok bevételei:  523.868.752 Ft
           b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0  Ft
           c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
         a) működési bevételek: 443.592.462 Ft
         b) felhalmozási bevételek:  80.276.290 Ft


3.  §

(1) [2]    Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:
    a) működési költségvetési kiadások 300.831.243 Ft
      aa) személyi juttatások:  157.621.375 Ft
      ab) munkaadókat terhelő járulékok:  31.367.605 Ft
      ac) dologi iadások:     90.708.999 Ft
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:     6.000.000 Ft
      ae) egyéb működési célú kiadások:    8.835.123 Ft
   b) felhalmozási költségvetés    80.276.290 Ft
      ba) beruházások,      2.413.000 Ft
      bb) felújítások    77.863.290 Ft
  c) kölcsönök                 0 Ft
  d) tartalékok, pénzmaradvány      142.761.219 Ft  

(2) [2] Az önkormányzat összesített kiadásaiból
       a) a kötelező feladatok kiadásai 523.868.752  Ft,
       b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0  Ft,
       c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0  Ft.

(3)  [2]  A helyi önkormányzat nevében végzett  felhalmozási kiadások:
a). Informatikai fejlesztés  1.131.500 Ft, 
b). Hivatali számítógép 317.500  Ft, 
         c). Energetikai pályázat megvalósítása 49.066000 Ft
         d) Védőnői hálózat épület felújítás 15.618.000 Ft
         e) Petőfi utca felújítás 12.353.290 Ft
         f) Rákóczi utca felújítás 823.000 Ft
         g) óvodai számítógép és egyéb 967.000 Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai, betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátásai:
Települési támogatás 6.000.000 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé. (12. melléklet).


4.  §
(1) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat több évre kihatással járó kötelezettségeket nem tervez 2018-ban (4. melléklet), a több éves kihatással járó nyújtott adókedvezményeket a 5. melléklet  mutatja be.
(3) Az önkormányzat három éves tervezett pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet  mutatja be.
(4) Az önkormányzat tervezett közvetett támogatásait a 14. melléklet  tartalmazza.


5.  § [2] A költségvetési egyenleg

           a) működési cél szerint     bevétel:    443.592.462 Ft
                               kiadás:     443.592.462 Ft
                               egyenlege:     0 Ft

           b) felhalmozási cél szerint bevétel:      80.276.290 Ft 
                               kiadás:        80.276.290 Ft 
                              egyenlege:    0 Ft
           A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.


6.  §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melynek részletezését a 9. melléklet tartalmazza:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 44,25 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 44,25 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.


7.  § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 12. melléklet tartalmazza, a projektek
 a) bevétele   186.780.296 Ft,
 b) kiadása      80.197.296 Ft


8.  § [2] Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék   17.309.884 Ft, a céltartalék  125.451.335 Ft, melyet a 10. melléklet tartalmaz..


2. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal  költségvetése


9.  § [2]  Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési fő összeget 70.228.387 forintban állapítja meg. (15. melléklet)


10.  § [2] A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 59.291.011 Ft
b) működési bevétel 95.224 Ft
c) működési célú támogatásértékű bevétel 7.849.986 Ft
d népszavazásból származó bevétel 1.159.026 Ft
Finanszírozási bevétel:
a) 2017. évi pénzmaradvány igénybevétele 1.833.140 Ft


11.  § [2] A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés  70.228.387 Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:  49.315.623 Ft 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok 10.174.605 Ft
      ac) dologi  kiadások:    10.738.159 Ft
      ad) felhalmozási kiadások 0 Ft


12.  §
(1) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi létszám-előirányzata:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


3. A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv költségvetése


13.  § Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetési főösszegét 104.262.840 forintban állapítja meg


14.  § [2] A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás  88.601.000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Ft
c) intézményi működési bevétel 15.604.259 Ft
Finanszírozási bevétel:
a) 2017. évi pénzmaradvány igénybevétele  57.581 Ft


15.  § A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 104.262.840 Ft
      aa) személyi jellegű kiadások: 57.218.000 Ft,
      ab) munkaadókat terhelő járulékok: 11.738.000 Ft
      ac) dologi jellegű kiadások: 34.339.840 Ft
b) felhalmozási költségvetés 967.000Ft
     ba) kisértékű tárgyi eszköz vásárlás 967.000Ft


16.  §
(1) A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2018. évi közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18,75 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  18,75 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


17.  §
(1) A polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosíthat bevételek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig, kiadások esetén legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig.
(2) A polgármester (1) bekezdés szerinti hatáskörében hozott döntéseit a költségvetési rendelet következő módosításakor a költségvetésbe be kell építeni.
(3) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


18.  §
(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


19.  §
(1) A képviselő-testület 2018. évre a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
 a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
 b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.
                      c) az anyakönyvvezetői munkakört ellátó köztisztviselők kétévente 77 300 Ft összegű ruházati költségtérítésre jogosultak.
(2) A képviselő-testület 2018. évre a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda közalkalmazottai részére havi nettó 10000 Ft béren kívüli juttatást állapít meg, melynek közterheit az önkormányzat viseli.


20.  §
(1) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Önkormányzat költségvetésében biztosít Gyöngyöstarján Községi Tűzoltó Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2018. évre 500000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira.
(2) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2018. évre 200 000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira.
(3) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Muzsikál az Erdő Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatást 2018. évre 500 000 Ft összegben Gyöngyöstarjánban Muzsikál az erdő rendezvény megrendezéséhez.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat és az (1)-(4) bekezdésben jelölt szervezetek közötti támogatási szerződés megkötésére.


21.  § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.


5. Díjmegállapító rendelkezések


22.  §

(1)     Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően bruttó 160 forint/óra.
(2)    A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete – fehér fénymásolás díja bruttó 365 forint/minden megkezdett 10 oldal.
(3)   A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja bruttó 4325 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.
(4)    A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén bruttó 1765 Ft/megjelenés.
(5)    A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben biztosított fax szolgáltatás díja bruttó 295 Ft/oldal.
(6)    Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díja 73 Ft/m2/hónap. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes.


6. Záró rendelkezések


23.  §
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzat 2018. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti időszakban teljesített kiadásaira és beszedett bevételeire e költségvetési rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
(3) A polgármester e rendelet jóváhagyásakor a 2018. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt beszámolt.


[1] A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

[2] A 11/2018. (X. 1.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2018. október 2-án.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!