nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormnyzata Képviselő-testületének 4/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-28 -tól
Herencsény Község Önkormnyzata Képviselő-testületének 4/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. § E rendelet hatálya kiterjed Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.


2. Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi
bevételei és kiadásai


2. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi kiadási és bevételi főösszege 78 523 639 forint


3. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként


a) működési bevételek                                                                              70 181 859 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                          53 931 721 forint

közhatalmi bevételek                                                                              13 829 638 forint  

működési bevételek                                                                                  1 510 500 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                            910 000 forint


b) felhalmozási bevételek                                                                            2 482 780 forint

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        1 682 500 forint

felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételek                                                         0 forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        800 280 forint


4. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


a) működési kiadások                                                                               74 480 435 forint

személyi juttatások                                                                                 26 633 332 forint

munkaadót terhelő járulékok                                                                    6 872 952 forint

dologi kiadások                                                                                      23 666 815 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     8 867 860 forint

egyéb működési célú kiadások                                                                 8 439 476 forint b) felhalmozási kiadások                                                                            2 845 011 forint

beruházások                                                                                             2 845 011  forint

felújítások                                                                                                               0 forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                          0 forint


2/A. Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi
finanszírozási bevételei és kiadásai


5. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi finanszírozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként


  1. finanszírozási bevétel                                                                          5 859 000 forint

likvid hitel, kölcsön felvétele                                                                               0 forint

költségvetési maradvány                                                                       5 859 000 forint


  1. finanszírozási kiadás (nettósított int.fin. nélkül)                               1 198 193 forint

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.                               1 198 193 forint


6. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.


7. § Herencsény Község Önkormányzata összesített költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti, kormányzati funkciónkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.


8. § Herencsény Község Önkormányzata összesített költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti, kormányzati funkciónkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.


9. §    (1) Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 3 fő, az alábbiak szerint:

  1. önkormányzat:                             0 fő
  2. óvoda:                                          3 fő


(2) Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 16 fő, az alábbiak szerint:


  1. önkormányzat:                           10 fő
  2. óvoda:                                          0 fő


3. Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi bevételei és kiadásai


10. § Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi kiadási és bevételi főösszege 77 897 139 forint.


11. § Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:a) működési bevételek                                                                     69 577 359 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                   53 931 721 forint

közhatalmi bevételek                                                                      13 829 638 forint

működési bevételek                                                                          1 310 000 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                     506 000 forint


   b) felhalmozási bevételek                                                                  2 482 780 forint

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 1 682 500 forint

felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételek                                                 0 forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                800 280 forint


12. § Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


a) működési kiadások                                                                            57 265 658 forint

személyi juttatások                                                                                 16 471 932 forint

munkaadót terhelő járulékok                                                                  4 290 450  forint

dologi kiadások                                                                                      19 195 940 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     8 867 860 forint

egyéb működési célú kiadások                                                                 8 439 476 forint


   b) felhalmozási kiadások                                                                          2 566 601 forint

beruházások                                                                                             2 566 601  forint

felújítások                                                                                                               0 forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                          0 forint


3/A. Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi finanszírozási bevételei


13. § Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi finanszírozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként


  1. finanszírozási bevétel                                                                          5 837 000 forint

költségvetési maradvány                                                                       5 837 000 forint


  1. finanszírozási kiadás                                                                         18 064 880 forint

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.                               1 198 193 forint

irányító szervi támogatás                                                                     16 866 687 forint


14. § Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlegét az 1.1. melléklet tartalmazza.


15. § (1) Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 0 fő


(2) A Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.


4. A Herencsényi Napsugár Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai


16. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2016. évi kiadási és bevételi főösszege 17 493 187 forint.


17. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként


a) működési bevételek                                                                                 604 500 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                                          0 forint

közhatalmi bevételek                                                                                              0 forint

működési bevételek                                                                                     200 500 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                            404 000 forint


b) felhalmozási bevételek                                                                                       0 forint

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                      0 forint

felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételből                                                       0 forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                  0 forint


18. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


a) működési kiadások                                                                           17 214 777  forint

személyi juttatások                                                                                 10 161 400 forint

munkaadót terhelő járulékok                                                                    2 582 502 forint

dologi kiadások                                                                                        4 470 875 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                   0 forint

egyéb működési célú kiadások                                                                               0 forint


b) felhalmozási kiadások                                                                            278 410 forint

beruházások (kisértékű eszközbeszerzés)                                                   278 410 forint


4/A. A Herencsényi Napsugár Óvoda 2016. évi finanszírozási bevételei


19. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2016. évi finanszírozási bevételei kiemelt előirányzatonként


a) finanszírozási bevétel                                                                         16 888 687 forint

     irányító szervi támogatás összesen                                                         16 866 687 forint

     ebből:

         irányító szervi támogatás / állami – működési                               14 731 036 forint

                     irányító szervi támogatás / önk. – működési                                   2 135 651 forint

                     költségvetési maradvány                                                                      22 000 forint


20. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetési egyenlegét az 1.2. melléklet tartalmazza.


21. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2016. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 3 fő.


5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


22. § A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


23. § Az önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.


24. § (1) Jelen rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.


(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr) 36. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat, a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a B813. Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.


25. § Az Ávr 35.§ (1) bekezdése alapján a közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.


26. § Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a polgármester hatásköre. Értékpapír vásárlás, értékesítés és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 200. 000 forint értékhatárig a polgármesterre átruházza.


27. § A polgármester 500. 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.


28. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


29. § Az önkormányzat által alapított költségvetési szerv vezetője a saját költségvetési előirányzata terhére 200. 000 forint alatti kis értékű eszközök beszerzése vonatkozóan kötelezettséget vállalhat.


30. § A 2016. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.


6. Záró rendelkezések


31. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


32. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2016. január 1. napjával alkalmazni kell.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
259.04 KB
1.1. melléklet
219.38 KB
1.2. melléklet
196.79 KB
2. melléklet
191.39 KB
3. melléklet
208.05 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!