nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (IV.26.) rendelete
Hatályos:2017-04-26 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (IV.26.) rendelete
a közterület tisztán tartásáról, valamint az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 8/2014. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (IV.26.) rendeletea közterület tisztán tartásáról, valamint az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 
szóló 8/2014. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról


Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) és (2) bekezdése alapján, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a 48.§ (4) bekezdés b) pontjában, és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:             


  1. §

  A közterület tisztán tartásáról, valamint az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 8/2014. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet. (a továbbiakban: R.) 6. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

  „(4) A kerti hulladék égetése – munkaszüneti napok kivételével – 15:00 és 20:00 óra között lehet, ha a komposztálás nem jelent megfelelő megoldást.

  (5) Az avar égetést – belterületen - a vegetáció megindulása előtt februárban és beállása után novemberben – munkaszüneti napok kivételével - 15:00 és 20:00 óra között lehet végezni.”


  2. §

  1. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

   Suhajda Antal                                                                 Némethné Nagy Nóra

              polgármester                                                                              jegyző


  Záradék:


  A rendeletet a mai napon kihirdettem.


  Kelt: Akasztó, 2017. április 26.  P.H.


                                                                                                Némethné Nagy Nóra

                                                                                                            jegyző


  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
  Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!